Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 23

Tập đọc

Tiết 45: PHÂN XỬ TÀI TÌNH

I) Mục tiêu:

- đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.

- Hiểu nội dung của bài: Ca ngợi trí thông minh, tài xử kiện của vị quan án.

II) Chuẩn bị:

 - Tranh minh hoạ SGK.

 - Bảng phụ ghi nội dung.

III) Hoạt động dạy học:

 

doc11 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t câu với từ đó. - 2 HS làm bài trên bảng lớp. - 2 HS đứng tại chỗ đọc thuộc lòng. - Nhận xét. Bài 1(48): - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp. - Tự làm bài. - Nêu đáp án: ý c (tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật) Bài 2(49): * Đáp án: Cảnh sát giao thông, tai nạn, tai nạn giao thông, va chạm giao thông, vi phạm quy định về tốc độ, thiết bị kém an toàn, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. - Làm việc theo cặp. + Cảnh sát giao thông. + Tai nạn, tai nạn giao thông, va chạm giao thông + Vi phạm các quy định về tốc độ, thiết bị kém an toàn, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè - Các nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung. Bài 3(49): * Đáp án: + Cảnh sát, trọng tài, bọn càn quấy, bọn hu-li-gân. + Giữ trật tự, bắt, quậy phá, hành hung, bị thương. - Tra từ điển và nối tiếp nhau phát biểu. - Câu ví dụ: + Bác em là cảnh sát giao thông. + Anh ấy bị thương ở tay. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau. RKN:............................................................................................................................ Tuần 23: KỂ CHUYỆN Tiết 23: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I) Mục tiêu: - Kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh. Biết sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý biết và biết trao đổi về nội dung câu chuyện .(Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 học thuộc lòng những câu thơ yêu thích. II) Chuẩn bị: - Học sinh: Truyện đọc 5; sách, báo có nội dung câu chuyện theo yêu cầu. - Giáo viên: Viết đề bài lên bảng III) Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng. - Gọi HS nêu ý nghĩa của chuyện - Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện và trả lời câu hỏi. - Nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài b. Hướng dẫn tìm hiểu đề bài - Gọi HS đọc đề bài, GV dùng phấn màu gạch chân dưới các từ trọng tâm. - Giải nghĩa cụm từ: bảo vệ trật tự, an ninh (hoạt động chống lại mọi sự xâm phạm, quấy rối để giữ yên ổn về chính trị, xã hội, giữ gìn trạng thái ổn định, có tổ chức, kỉ luật) - Gọi 3 HS đọc nối tiếp 3 gợi ý ở SGK - Hướng dẫn thêm cho học sinh về cách tìm, chọn truyện. - Gọi 1 số học sinh giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể. c. Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện - Gọi học sinh đọc lại gợi ý 3 - Nhắc học sinh cần kể chuyện có đầu, có cuối. Với những câu chuyện dài, có thể kể 1 – 2 đoạn. - Cho HS kể chuyện theo nhóm: yêu cầu từng cặp học sinh kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Tổ chức thi kể chuyện trước lớp: + Gọi đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp, kể xong nêu ý nghĩa câu chuyện hoặc đối thoại cùng các bạn về nhân vật, chi tiết trong câu chuyện, ý nghĩa của câu chuyện. - 2 HS nối tiếp nhau kể chuyện - 1 HS trả lời. Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh. - 1 học sinh đọc, lớp đọc thầm - Xác định trọng tâm của đề bài - Lắng nghe, ghi nhớ - 3 học sinh đọc gợi ý (SGK) - Lắng nghe - Giới thiệu truyện mình định kể. - Đọc lại gợi ý - Lắng nghe - Kể chuyện trong nhóm 2, trao đổi ý nghĩa câu chuyện. - Thực hiện - Theo dõi, nhận xét 4. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện các em đã tập kể ở lớp cho người thân nghe. *RKN:.......................................................................................................................... Thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2014 Tuần 23: Luyện từ và câu Tiết 46: NỐI CÁ VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I) Mục tiêu: - Tìm câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong truyện Người lái xe đãng trí (BT1 mục III) Tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo ra các câu ghép (BT2) II) Chuẩn bị: III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 HS lên bảng đặt câu có từ thuộc chủ điểm Trật tự – An ninh. - Nhận xét, cho điểm từng HS. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài ( Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ) b. HDHS làm bài tập: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập và mẩu chuyện vui Người lái xe đãng trí. + Yêu cầu HS tìm câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến. + Phân tích cấu tạo của câu. - Gọi HS nhận xét bài bạn làm. + Truyện đáng cười ở chỗ nào? - Nhận xét câu trả lời của HS. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập - Gọi HS dưới lớp đọc câu mình đặt. - Nhận xét, kết luận các câu đúng. - 2 HS lên bảng làm bài. Bài 1(54): - Chữa bài (nếu sai) + Bọn bất lương ấy (không chỉ) ăn cắp tay lái / (mà) chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Bài 2(55): - 1 HS đọc thành tiếng trước lớp. - 1 HS làm trên bảng lớp. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. - Nhận xét bài làm của bạn. - Nối tiếp nhau đọc câu mình đặt. 3. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học, nhắc HS về học bài và xem lại toàn bộ cách nối các vế câu ghép bằng QHT. RKN:............................................................................................................................ Thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2014 Tuần 23: Tập làm văn Tiết 45: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG I. Muïc tieâu: -Laäp chöông trình cho moät hoaït ñoäng taäp theå goùp phaàn giöõ gìn traät töï, an ninh.(Theo gôïi yù SGK) II. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1. OÅn ñònh. 2. Baøi cuõ: Nhaéc laïi caáu truùc 3 phaàn cuûa CTHÑ. - GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi - ghi ñeà. HÑ1: Höôùng daãn laäp chöông trình hoaït ñoäng. -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. - GV löu yù: + Ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng do ban chæ huy lieân ñoäi cuûa tröôøng toå chöùc. Khi laäp 1 CTHÑ em caàn töôûng töôïng mình laø lieân ñoäi tröôûng hoaëc lieân ñoäi phoù cuûa lieân ñoäi. + Khi choïn hoaït ñoäng ñeå laäp chöông trình neân choïn HÑ em ñaõ bieát, ñaõ tham gia. - GV treo baûng phuï ñaõ vieát caáu truùc 3 phaàn cuûa 1 CTHÑ. HÑ2 : HS thöïc haønh laäp chöông trình hoaït ñoäng - Toå chöùc cho hoïc sinh laøm vieäc theo töøng nhoùm laäp chöông trình hoaït ñoäng : GV chia lôùp thaønh 5, 6 nhoùm phaùt giaáy khoå to cho hoïc sinh laøm baøi treân giaáy. -Yeâu caàu moãi nhoùm coù theå cuøng laäp CTHÑ vôùi ñuû 3 phaàn . Toå chöùc cho caùc nhoùm trình baøy (Daùn treân baûng lôùp) Giaùo vieân vaø caû lôùp nhaän xeùt, söûa chöõa, giuùp HS hoaøn chænh töøng baûn chöông trình hoaït ñoäng. + Gôïi yù HS nhaän xeùt: - Chöông trình hoaït ñoäng cuûa baïn laäp ra coù roõ muïc ñích khoâng? Nhöõng coâng vieäc baïn neâu ñaõ ñaày ñuû chöa? phaân coâng vieäc roõ raøng chöa? - Baïn ñaõ trình baøy ñuû caùc ñeà muïc cuûa moät chöông trình hoaït ñoäng chöa? -GV giöõ laïi treân baûng lôùp CTHÑ viếùt toát hôn cho caû lôùp boå sung hoaøn chænh, ñeå HS töï ñieàu chænh baøi cuûa mình. - 1 em nhaéc ñaàu baøi. - 1 HS ñoïc ñeà, lôùp ñoïc thaàm theo. - HS löïa choïn 1 trong 5 hoaït ñoäng ñaõ neâu. - HS laàn löôït noùi teânhoaït ñoäng caùc em choïn ñeå laäp chöông trình. - HS ñoïc laïi. - HS laäp CTHÑ vaøo vôû hoaëc VBT. - Caùc nhoùm laäp CTHÑ khaùc nhau. - 1 soá HS ñoïc KQ baøi laøm, nhöõng HS laøm baøi treân giaáy trình baøy. - Nhaän xeùt boå sung. - Caû lôùp bình choïn ngöôøi laäp ñöôïc baûng CTHÑ toát nhaát, khen ngôïi. 4. Cuûng coá - daën doø : - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caáu taïo 3 phaàn vaø ích lôïi cuûa CTHÑ. - Liên hệ: Quyền được giáo dục về các giá trị; bổn phận góp phần vào công tác giữ gìn trật tự an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. RKN:............................................................................................................................ Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014 Tuần 23: Tập làm văn Tiết 46: TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I) Mục tiêu: Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại đoạn văn cho hay hơn. II) Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ viết một số lỗi điển hình cần chữa chung. III)Hoạt động dạy học : 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc bản CTHĐ đã lập ở tiết TLV trước. 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nhận xét chung về kết quả bài làm của học sinh - Nêu một số ưu khuyết điểm trong bài làm của học sinh. - Thông báo điểm số cụ thể. c) Hướng dẫn học sinh chữa bài - Trả bài cho học sinh - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi chung: Giáo viên chỉ những lỗi học sinh đã mắc ở bảng phụ sau đó gọi học sinh lần lượt lên bảng chữa lỗi. - Chữa lại cho đúng - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi trong bài: Yêu cầu học sinh đọc lời nhận xét của giáo viên sau đó tự sửa lỗi trong bài làm. d) Học tập những đoạn, bài văn hay - Đọc cho học sinh những đoạn, bài văn hay để học sinh tham khảo: Yêu cầu học sinh trao đổi, thảo luận để tìm ra cái hay trong các đoạn, các bài văn đó. e) Chọn viết lại đoạn văn cho hay hơn - Yêu cầu học sinh chọn một đoạn văn viết chưa hay trong bài viết của mình để viết lại. - Gọi 1 số học sinh tiếp nối đọc đoạn văn đã viết lại. - Cùng học sinh nhận xét, đánh giá. - 2 học sinh. - Lắng nghe - Chữa lỗi chung - Chữa lỗi trong bài của mình - Lắng nghe, trao đổi để tìm ra cái hay trong đoạn văn. - Viết lại một đoạn văn trong bài. - Đọc đoạn văn đã viết lại. - Lắng nghe. 4. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học, tuyên dương những HS viết bài được điểm cao. - Dặn HS viết chưa đạt về viết lại bài và chuẩn bị bài sau. RKN:............................................................................................................................ SINH HOẠT LỚP I. Nhận xét ưu khuyết điểm trong tuần: 1. Ưu điểm: - Nhận xét về thực hiện nề nếp, các nội quy của nhà trường, của lớp, các hoạt động tập thể và công tác đội... - Thực hiện các nhiệm vụ học tập. - Chấp hành luật an toàn giao thông, tham gia vệ sinh môi trường,... - Đóng góp ủng hộ các bạn nghèo... 2. Nhược điểm: - Việc thực hiện các nề nếp lớp học đã quy định... - Ý thức tham gia các hoạt động đội : - Giữ gìn vệ sinh công cộng: II. Phương hướng tuần tới: - Cam kết thực hiện an toàn tiết kiệm trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán. - Lao động vệ sinh môi trường. - Tập trung nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi. - Thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động công tác theo kế hoạch nhà trường. III. lao động vệ sinh trường lớp:

File đính kèm:

  • docTuan 23 nhandoccom.doc