Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 21 đến tuần 24

TRÍ DŨNG SONG TOÀN

I, Mơc tiªu:

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát , diễn cảm toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó.

2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng phân biệt lời các nhân vật

3. Thái độ: - Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài

II, Chun bÞ:

+ GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

 Bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc cho học sinh.

+ HS: SGK.

 

doc151 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 21 đến tuần 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸ cã chiỊu dµi 1m, chiỊu réng 50cm, chiỊu cao 60 cm. + DiƯn tÝch kÝnh dung lµm bĨ c¸ lµ diƯn tÝch xung quanh vµ diƯn tÝch mét mỈt ®¸y, v× bĨ c¸ kh«ng cã n¾p. + 2 HS nªu. + Mùc níc trong bĨ cã chiỊu cao b»ng chiỊu cao cđa bĨ nªn thĨ tÝch níc cịng b»ng thĨ tÝch cđa bĨ. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. Bµi gi¶i 1m = 10 dm; 50cm = 5 dm; 60 cm = 6 dm DiƯn tÝch kÝnh xung quanh bĨ c¸ lµ: (dm2) DiƯn tÝch kÝnh mỈt ®¸y bĨ c¸ lµ: (dm2) DiƯn tÝch kÝnh ®Ĩ lµm bĨ c¸ lµ: (dm2) ThĨ tÝch cđa bĨ c¸ lµ: (dm3) 300 dm3 = 300 lÝt ThĨ tÝch níc trong bĨ lµ: (lÝt) §¸p sè: a) 230 dm2 b) 300 dm3; c) 225 lÝt - 1 HS ®äc ®Ị bµi tr­íc líp, HS c¶ líp ®äc thÇm ®Ị bµi trong SGK. - 3 HS nªu tríc líp, HS c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt. - HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. Bµi gi¶i. a) DiƯn tÝch xung quanh h×nh lËp ph­¬ng lµ: (m2) b) DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng lµ: (m2) c) ThĨ tÝch cđa h×nh lËp ph­¬ng lµ: ( m3) §¸p sè: a) 9 m2 b) 13,5m2 ; c) 3,375 m3 - HS ®äc bµi lµm tr­íc líp. C¶ líp ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi b¹n. - HS ®äc ®Ị bµi tr­íc líp, HS c¶ líp ®äc thÇm l¹i ®Ị bµi vµ quan s¸t h×nh trong SGK. + C¹nh cđa h×nh lËp ph¬ng M gÊp 3 lÇn nªn sÏ lµ . + DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng N lµ: DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng M lµ: + DiƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng M gÊp 9 lÇn diƯn tÝch toµn phÇn cđa h×nh lËp ph­¬ng N. + ThĨ tÝch h×nh lËp ph­¬ng N lµ: ThĨ tÝch cđa h×nh lËp ph­¬ng M lµ: + ThĨ tÝch cđa h×nh lËp ph­¬ng M gÊp 27 lÇn thĨ tÝch cđa h×nh lËp ph­¬ng N. - HS tù lµm bµi vµo vë bµi tËp. - L¾ng nghe vµ chuÈn bÞ kiĨm tra gi÷a k× 2 --------------------------------------------------------- TiÕt 3:Khoa häc an toµn vµ tr¸nh l·ng phÝ khi sư dơng ®iƯn I. Mơc tiªu Giĩp HS: - BiÕt ®­ỵc mét sè biƯn ph¸p phßng tr¸nh bÞ ®iƯn giËt. - BiÕt mét sè biƯn ph¸p phßng tr¸nh g©y háng ®å ®iƯn, ®Ị phßng ®iƯn qu¸ m¹nh g©y ho¶ ho¹n, vai trß cđa c«ng t¬ ®iƯn. - BiÕt lý do t¹i sao ph¶i tiÕt kiƯm n¨ng l­ỵng ®iƯn. - BiÕt c¸c biƯn ph¸p tiÕt kiƯm ®iƯn, nh¾c nhë mäi ng­êi cïng thùc hiƯn. II. §å dïng d¹y häc. - §ång hå, ®Ìn pin, ®å ch¬i dïng pin. - CÇu ch×, c«ng t¬ ®iƯn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 5p 10p 10p 10p 4p Ho¹t ®éng khëi ®éng - KiĨm tra bµi cị: + GV gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái vỊ néi dung bµi 46-47. + NhËn xÐt, cho ®iĨm HS. - Giíi thiƯu bµi: + Hái: N¨ng lỵng ®iƯn cã ph¶i lµ nguån n¨ng l­ỵng v« tËn kh«ng? + Giíi thiƯu: Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 1: C¸c biƯn ph¸p phßng tr¸nh bÞ ®iƯn giËt - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh minh ho¹ 1, 2 trang 98 vµ cho biÕt: + Néi dung tranh vÏ. + Lµm nh­ vËy cã t¸c h¹i g×? - Gäi HS ph¸t biĨu. - Nªu: Trong cuéc sèng cã rÊt nhiỊu tai n¹n th­¬ng t©m vỊ ®iƯn. VËy chĩng ta cïng nghÜ xem cã nh÷ng biƯn ph¸p nµo ®Ĩ phßng tr¸nh bÞ ®iƯn giËt. - GV chia líp thµnh 2 ®éi, tỉ chøc cho HS thi tiÕp søc t×m c¸c biƯn ph¸p ®Ĩ phßng tr¸nh bÞ ®iƯn giËt. - Tỉng kÕt ý kiÕn cđa HS. - Gäi HS ®äc mơc B¹n cÇn biÕt trang 98 SGK. - KÕt luËn: §iƯn lÊy tõ ỉ c¾m, ®iƯn ë ®­êng d©y t¶i ®iƯn hoỈc ë tr¹m biÕn thÕ rÊt nguy hiĨm..... Ho¹t ®éng 2: Mét sè biƯn ph¸p tr¸nh g©y háng ®å ®iƯn vai trß cđa cÇu ch× vµ c«ng t¬ - GV tỉ chøc cho HS ho¹t ®éng trong nhãm theo híng dÉn: + §äc c¸c th«ng tin trang 99 SGK. + Tr¶ lêi c¸c c©u hái trang 99 - SGK. - GV ®i giĩp ®ì c¸c nhãm gỈp khã kh¨n. - Gäi HS tr×nh bµy, yªu cÇu HS kh¸c theo dâi bỉ sung. + §iỊu g× cã thĨ x¶y ra nÕu sư dơng nguån ®iƯn 12 V cho vËt dïng ®iƯn cã sè V«n quy ®Þnh lµ 6V? + NÕu sư dơng nguån ®iƯn 110V cho vËt dơng ®iƯn cã sè v«n lµ 220V th× sao? + CÇu ch× cã t¸c dơng g×? + H·y nªu vai trß cđa c«ng t¬ ®iƯn? - Gi¶ng: ( cÇm cÇu ch×): CÇu ch× cã vai trß rÊt qua träng..... Ho¹t ®éng 3: C¸c biƯn ph¸p tiÕt kiƯm ®iƯn - GV tỉ chøc cho HS th¶o luËn theo cỈp, tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + T¹i sao ta ph¶i sư dơng ®iƯn tiÕt kiƯm ®iƯn? + Chĩng ta ph¶i lµm g× ®Ĩ tr¸nh l·ng phÝ ®iƯn? - Gäi HS tr¶ lêi c©u hái. GV ghi nhanh c¸c biƯn ph¸p ®Ĩ tr¸nh l·ng phÝ ®iƯn mµ HS nªu ra. - Hái: + Gia ®×nh em cã nh÷ng vËt dïng ®iƯn nµo? +Mçi th¸ng gia ®×nh em ph¶i tr¶ bao nhiªu tiỊn ®iƯn? + Em thÊy gia ®×nh m×nh sư dơng ®iƯn nh­ vËy ®· hỵp lý cha? NÕu cha hỵp lý cÇn ph¶i lµm g×? - Yªu cÇu HS ®äc mơc B¹n cÇn biÕt trang 99-SGK. - KÕt luËn: Chĩng ta cÇn sư dơng ®iƯn, tr¸nh l·ng phÝ ®Ĩ tiÕt kiƯm tiỊn cho gia ®×nh, x· héi vµ ®Ĩ ng­êi kh¸c cịng cã ®iƯn dïng. Ho¹t ®éng kÕt thĩc - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi nhanh c¸c c©u hái: + Chĩng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ phßng tr¸nh bÞ ®iƯn giËt? + V× sao ph¶i tiÕt kiƯm ®iƯn khi sư dơng ®iƯn? - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa HS. - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn HS vỊ nhµ häc thuéc mơc B¹n cÇn biÕt, ghi vµo vë vµ chuÈn bÞ cho bµi «n tËp. - 4 HS lªn b¶ng lÇn l­ỵt tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + H·y nªu c¸ch l¾p m¹ch ®iƯn ®¬n gi¶n. + §äc thuéc lßng mơc B¹n cÇn biÕt trong SGK. + ThÕ nµo lµ cËt dÉn ®iƯn? Cho vÝ dơ. + ThÕ nµo lµ vËt c¸ch ®iƯn? Cho vÝ dơ. + Tr¶ lêi: N¨ng l­ỵng ®iƯn kh«ng ph¶i lµ nguån n¨ng l­ỵng ®iƯn v« tËn. - HS quan s¸t vµ th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái cđa GV. - 2 HS nèi tiÕp nhau ph¸t biĨu. Mçi HS chØ nãi vỊ 1 h×nh. + H×nh 1: Hai b¹n ®ang th¶ diỊu n¬i cã ®­êng d©y ®iƯn ®i qua. + H×nh 2: Mét b¹n nhá ®ang sê tay kh«ng vµo ỉ c¾m ®iƯn vµ ngêi lín kÞp thêi ng¨n l¹i. - Ho¹t ®éng theo h­íng dÉn cđa GV. Mçi HS cđa ®éi chØ ghi 1 biƯn ph¸p lªn b¶ng khi HS nµo ghi xong ®a phÊn cho b¹n kh¸c. - 1 HS ®äc l¹i c¸c biƯn ph¸p phßng tr¸nh bÞ ®iƯn giËt trªn b¶ng. - 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc thµnh tiÕng. - L¾ng nghe. - 4 HS t¹o thµnh 1 nhãm vµ ho¹t ®éng trong nhãm theo h­íng dÉn cđa GV. - TiÕp nèi nhau tr¶ lêi c©u hái: + NÕu sư dơng nguån ®iƯn 12V cho vËt dïng ®iƯn cã sè v«n quy ®Þnh lµ 6V sÏ lµm háng vËt dơng ®ã. + NÕu sư dơng nguån ®iƯn 110 cho vËt dïng ®iƯn cã sè v«n lµ 220 th× vËt dơng ®ã sÏ kh«ng ho¹t ®éng. + CÇu ch× cã t¸c dơng lµ nÕu dßng ®iƯn qua m¹nh, ®o¹n d©y ch¶y sÏ nãng ch¶y khiÕn cho m¹ch ®iƯn bÞ ng¾t, tr¸nh ®­ỵc nh÷ng sù cè nguy hiĨm vỊ ®iƯn. + C«ng t¬ ®iƯn lµ vËt ®Ĩ ®o n¨ng l­ỵng ®iƯn ®· dïng. C¨n cø vµo ®ã ng­êi ta tÝnh ®­ỵc sè tiỊn ®iƯn ph¶i tr¶. - Quan s¸t, l¾ng nghe. - 2 HS ngåi cïng bµn trao ®ỉi, th¶o luËn, tr¶ lêi c¸c c©u hái mµ GV ®a ra. - TiÕp nèi nhau tr¶ lêi c©u hái: ÄPh¶i tiÕt kiƯm ®iƯn khi sư dơng ®iƯn v×: ®iƯn lµ tµi nguyªn cđa quèc gia, n¨ng l­ỵng ®iƯn kh«ng ph¶i lµ nguån n¨ng lỵng v« tËn.... ÄNh÷ng biƯn ph¸p ®Ĩ tr¸nh l·ng phÝ ®iƯn: - HS tiÕp nèi nhau tr¶ lêi theo thùc tÕ cđa gia ®×nh m×nh. - 2 HS ®äc thµnh tiÕng. ----------------------------------------------------------------------- TiÕt 4: MÜ thuËt: VÏ theo mÉu MÉu vÏ cã hai hoỈc ba vËt mÉu. I/ Mơc tiªu: - Häc sinh biÕt quan s¸t, so s¸nh vµ nhËn xÐt ®ĩng vỊ tØ lƯ, ®é ®Ëm nh¹t, ®Ỉc ®iĨm riªng cđa mÉu. - Häc sinh biÕt cach bè cơc bµi vÏ gÇn ®ĩng tØ lƯ vµ cã ®Ỉc ®iĨm. - Häc sinh c¶m nhËn ®­ỵc vỴ ®Đp cđa ®é ®Ëm nh¹t ë mÉu vƠ vµ yªu quý mäi vËt xung quanh. II/ ChuÈn bÞ: SGV III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t nhËn xÐt: Gi¸o viªn ®Ỉt mÉu ë vÞ trÝ thÝch hỵp, yªu cÇu häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt: +Sù gièng vµ kh¸c nhau cđa mét sè ®å vËt nh­ chai ,lä, b×nh,phÝch? +§é ®Ëm nh¹t cđa tõng vËt mÉu?. * Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ. - Gi¸o viªn gỵi ý c¸ch vÏ. +VÏ khung h×nh chung vµ khung h×nh riªng cđa tõng vËt mÉu. + X¸c ®Þnh tû lƯ bé phËn cđa tõng vËt mÉu. + VÏ ph¸c h×nh b»ng nÐt th¼ng. + Hoµn chØnh h×nh. -Gi¸o viªn gỵi ý häc sinh vÏ ®Ëm nh¹t b»ng bĩt ch× ®en: +Ph¸c c¸c m¶ng ®©m, ®Ëm võa, nh¹t. +Dïng c¸c nÐt g¹ch th­a, dµy b»ng bĩt ch× ®en ®Ĩ diƠn t¶ c¸c ®é ®Ëm nh¹t. -Mét sè HS cã thĨ vÏ mµu theo ý thÝch. - Häc sinh quan s¸t mÉu, tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn. +Kh¸c nhau: ë tØ lƯ réng ,hĐp to nhá +Gièng nhau: Cã miƯng cỉ, vai th©n, ®¸y -§é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau. * Ho¹t ®éng 3: thùc hµnh. Gi¸o viªn quan s¸t giĩp ®ì häc sinh yÕu Häc sinh thùc hµnh vÏ theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn. * Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ - Gi¸o viªn gỵi ý häc sinh nhËn xÐt mét sè bµi vÏ: bè cơc, tØ lƯ vµ ®Ỉc ®iĨm cđa h×nh vÏ, ®Ëm nh¹t. -GV nhËn xÐt bµi vÏ cđa häc sinh -Gỵi ý HS xÕp lo¹i bµi vÏ theo c¶m nhËn riªng -HS nhËn xÐt bµi vÏ theo h­íng dÉn cđa GV. -Häc sinh b×nh chän bµi vÏ ®Đp. 3-Cđng cè, dỈn dß: GV nhËn xÐt giê häc.HS vỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. -------------------------------------------------------------------- TiÕt 5:Sinh ho¹t TuÇn 24 I- Mơc tiªu: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh cđa líp trong tuÇn,nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm cđa líp.Tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh cã tiÕn bé nh¾c nhë nh÷ng häc sinh cßn yÕu,thùc hiƯn vƯ sinh c¸ nh©n. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc c¬ b¶n: TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 7p 27p 6p I- ỉn ®Þnh tỉ chøc: - Sinh ho¹t v¨n nghƯ II- NhËn xÐt - Líp tr­ëng lªn ®iỊu khiĨn líp 1- Bèn tỉ tr­ëng lªn nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iĨm cđa tỉ m×nh. 2- Líp tr­ëng nhËn xÐt chung ­u khuyÕt ®iĨm cđa líp. a, ¦u ®iĨm: - Líp ®i häc ®đ, ®ĩng giê 100%, ra vµo líp xÕp hµng nghiªm tĩc, h¸t ®Çu giê ®Ịu, thùc hiƯn suy bµi ®Çu giê nghiªm tĩc. - Kh«ng khÝ häc tËp s«i nỉi râ rƯt. C¸c em ®· chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®Õn líp. - Sè HS quªn vë ®· h¹n chÕ, s¸ch vë bäc ®Çy ®đ. VƯ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ gän gµng. - Trong líp h¨ng h¸i gi¬ tay ph¸t biĨu nh­: H¶i Anh, TuÊn, Ch©m, Th­. - C¸c b¹n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê s«i nỉi. Nghiªm tĩc khi tËp thĨ dơc. - HS ®ãng gãp quü ®Çu n¨m ®Çy ®đ. - Tham gia tèt chuyªn ®Ị cÊp cơm tèt. b- Nh­ỵc ®iĨm: - Bªn c¹nh ®ã vÉn cßn HS ®i häc muén : TuÊn. - Duy tr× 15 phĩt ®Çu giê ch­a nghiªm tĩc. - Mét sè b¹n ch­a nghiªm tĩc trong khi ho¹t ®éng ngoµi giê. - Trong líp cßn 1 sè b¹n nãi chuyƯn riªng: M¹nh, H­¬ng, Lan. c, ý kiÕn cđa HS. 3- XÕp lo¹i vµ ph­¬ng h­íng. Tỉ 1: 3 Tỉ 2: 2 Tỉ 3: 1 Tỉ 4: 4 - §i häc chuyªn cÇn,chuÈn bÞ bµi tr­íc khi ®i häc. - Kh«ng ®­ỵc ¨n quµ vỈt. VƯ sinh s¹ch sÏ. - Ph¸t huy phong trµo thi ®ua gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp. - ChuÈn bÞ cho thi viÕt ch÷ ®Đp cÊp huyƯn. - Gi÷ nỊn nÕp tèt ®Ĩ ®ãn ®oµn gi¸m ®Þnh gi¸o viªn giái cÊp c¬ së. - C¶ líp h¸t. - HS th¶o luËn vµ ph¸t biĨu ý kiÕn. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

File đính kèm:

  • docTuan 2124 cac mon.doc