Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 2 - Trường Tiểu học Mỹ Phước

TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (3 )

AI CÓ LỖI?(KNS)

I/ Mục tiêu :

- Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ : bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Đọc đúng các tiếng, từ khó: Khuỷu tay, nguệch ra, nổi giận, xin lỗi, trả thù

-Hiểu nghĩa các từ khó có trong bài: kiêu căng, hối hận, can đảm, ngây

-Hiểu ý nghĩa : Trong cuộc sống phải biết yu thương , nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn dũng cảm nhận lỗi khi cư xử không tốt với bạn , khơng phải với bạn (trả lời được các câu hỏi trong SGK )

-KNS : Giao tiếp ứng xử văn hóa , thể hiện sự cảm thông , kiểm sốt cảm xc

- HS biết nhận lỗi

- Kể chuyện : Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.

II/Phương tiện dạy học:

- Tranh minh họa truyện kể

- Bảng viết câu , đoạn cần hướng dẫn luyện đọc

 

doc26 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế giáo án các môn lớp 5 - Tuần 2 - Trường Tiểu học Mỹ Phước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ên nói cho học sinh hiểu đây chỉ là biểu hiện của bệnh. Giáo viên KL: c/ Thực hành Hoạt động 2: làm việc với SGK Mục tiêu : Nêu được nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp . Có ý thức phòng bệnh đường hô hấp KTDH: Thảo luận , hoạt động nhóm: Bước 1 : làm việc theo nhóm đôi - yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK gợi ý cho học sinh nêu câu hỏi lẫn nhau Bước 2 : Làm việc cả lớp - Gọi một số học sinh lên trình bày. Giáo viên chốt ý : + Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp ? Giáo viên cho học sinh nối tiếp nhau nêu. Giáo viên ghi lên bảng. Giáo viên chốt : Cho cả lớp liên hệ xem các em đã có ý thức phòng bệnh đường hô hấp chưa. + Kết Luận: SGK d/ Vận dụng Hoạt động 3:Trò chơi bác sĩ Mục tiêu : Giúp HS củng cố những kiến thức đã học được về phòng bệnh đường hô hấp . KTDH: Đóng vai Một hS đóng vai bệnh nhân và bác sĩ HS đóng vai bệnh nhân kể được một số biểu hiện bệnh đường hô hấp ; HS đóng vai bác sĩ nêu được tên bệnh 3 / Củng cố – Dặn dò : - Về xem lại bài - Chuẩn bị : bài 5 : Bệnh lao phổi - GV nhận xét tiết học. Hát Học sinh trả lời -HS : Các bộ phận của cơ quan hô hấp là mũi, khí quản, phế quản, phổi. Học sinh kể. Bạn nhận xét, bổ sung HS quan sát . Học sinh lên trình bày. Bạn nhận xét, bổ sung. -Học sinh liên hệ. **************************** THỰC HÀNH TỐN TIẾT 2 Bài 1 : Tính nhẩm 2 x 5 = 10 3 x 4 = 12 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 2 = 10 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 10 : 2 = 5 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 20 : 4 = 5 10 : 5 = 2 12 : 4 = 3 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 Bài 2 : Tính nhẩm 200 x 4 = 800 300 x 3 = 900 400 x 2 = 800 100 x 5 = 500 800 : 4 = 200 900 : 3 = 300 800 : 2 = 400 500 : 5 = 100 Bài 3 : Tính a- 40 : 5 + 356 = 8 + 356 b- 20 x 4 : 2 = 80 : 2 = 364 = 40 Bài 4 : Cĩ 35 quả cam xếp đều vào 5 đĩa . Hỏi mỗi đĩa cĩ bao nhiêu quả cam ? Bài làm Số quả cam xếp vào mỗi đĩa là : 35 : 5 = 7 ( quả cam ) Đáp số : 7 quả cam Bài 5 : Đúng ghi Đ sai ghi S Đã khoanh vào 1/3 số con gà trong hình sau : A – sai B – đúng Chấm bài – ghi điểm Nhận xét – tuyên dương ******************************** GIÁO DỤC NGỒI GIỜ LÊN LỚP EM VẼ VỀ : “ MÀI TRƯỜNG THÂN YÊU” I.Mơc tiªu: -Qua nh÷ng bøc tranh tù vÏ HS thĨ hiƯn t×nh c¶m cđa m×nh víi trường , với líp víi thÇy c« vµ b¹n bÌ. -Gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý,g¾n bã víi m«i trưêng th©n yªu cđa m×nh -Ph¸t huy n¨ng khiÕu vÏ vµ kh¶ n¨ng biĨu c¶m cđa HS qua tranh vÏ II.quy m« ho¹t ®éng -Tỉ chøc theo quy m« líp. III.Tµi liƯu vµ PHƯƠNG tiƯn -C¸c bøc tranh vÏ vỊ trường ,líp , thÇy c« vµ b¹n bÌ cđa HS n¨m trước . -PhÇn thưởng cho HS vÏ ®Đp ( tuyên dương – nêu gương ) -Bĩt ch×,bĩt mµu,giÊy vÏ IV.C¸c bƯỚC tiÕn hµnh: Bước 1:ChuÈn bÞ -Trước 1-2 tuÇn GV phỉ biÕn yªu cÇu vÏ tranh:Trong chương tr×nh häc líp 2 c¸c em ®· tËp vÏ vưên c©y,s©n trưêng trong giê ra ch¬i,phong c¶nh. §Ĩ ph¸t huy kh¶ n¨ng quan s¸t,ph¸t triĨn n¨ng khiÕu vÏ cđa c¸c em,líp ta sÏ tỉ chøc mét cuéc triĨn l·m tranh víi yªu cÇu sau: +Néi dung: VÏ vỊ chđ ®Ị “ M¸i trường ” Bøc tranh thĨ hiƯn khung c¶nh trường ,líp ;ho¹t ®éng cđa thÇy c« vµ b¹n bÌ trong trường . +H×nh thøc tr×nh bµy:VÏ tranh mµu trªn khỉ giÊy A4 hoỈc khỉ giÊy to h¬n.Gãc cuèi phÝa bªn ph¶i ghi râ hä tªn người vÏ.Cã thĨ ®Ỉt tªn cho bøc tranh +C¶ líp ®Ịu tham gia vÏ tranh.Mçi tỉ sÏ ®ược ph©n mét khu vùc triĨn l·m -Mçi tỉ chuÈn bÞ 1-2 tiÕt mơc v¨n nghƯ -C«ng bè danh s¸ch Ban tỉ chøc(gåm GVCN, líp trưởng ,líp phã nªn mêi GV MÜ thuËt cè vÊn cho triĨn l·m) -Chän người i dÉn chương tr×nh Bước 2:VÏ tranh -HS lùa chon néi dung tiÕn hµnh vÏ (cã thĨ xin ý kiÕn ®ãng gãp cđa GV MÜ thuËt hoỈc nguêi th©n) -Nép tranh cho tỉ trưởng trước 2-3 ngµy -Mçi tỉ cư mét ®¹i diƯn thuyÕt minh cho c¸c bøc tranh cđa tỉ m×nh.T¸c gi¶ cđa c¸c bøc tranh giíi thiƯu cho b¹n biÕt néi dung tranh m×nh vÏ ®Ĩ b¹n thay mỈt c¶ tỉ thuyÕt minh trong triĨn l·m Bước 3:trưng bµy tranh -Bµn ghÕ kª thµnh h×nh ch÷ U.Trªn b¶ng kỴ hµng ch÷ :TriĨn l·m tranh vỊ chđ ®Ị“ M¸i trường th©n yªu” -Ban tỉ chøc bè trÝ khu vùc tr×nh bµy tranh cho c¸c tỉ -C¸c tỉ trưng bµy tranh vẽ cđa tỉ m×nh Bước 4 :TriĨn l·m tranh -C¸c tiÕt mơc v¨n nghƯ chµo mõng -GV khai m¹c giíi thiƯu ý nghÜa cđa cuéc triĨn l·m -§¹i biĨu,Ban tỉ chøc vµ c¸c tỉ lÇn lượt tham quan tõng khu vùc triĨn l·m tranh.§oµn ®Õn tỉ nµo thµnh viªn tỉ ®ã ®øng vßng quanh ®ãn ®oµn.B¹n thuyÕt minh sÏ giíi thiªơ ng¾n gän tõng tranh vÏ cđa tỉ -C¶ líp b×nh chän nh÷ng bøc tranh ®Đp treo lªn phÝa b¶ng.GV ,Ban tỉ chøc cïng GV MÜ thuËt héi ý nhanh ,chän vµ trao gi¶i cho 1 sè tranh xøng ®¸ng ®¹t gi¶i thưởng Bước 5 : NhËn xÐt -§¸nh gi¸ -GV ph¸t biĨu ®éng viªn ,khen ngỵi ý thøc tham gia vµ tinh thÇn cè g¾ng cđa c¶ líp. NhÊn m¹nh lµ qua tranh vÏ c¸c em thĨ hiƯn t×nh c¶m víi m¸i trường ,thÇy c« vµ b¹n bÌ.... -Tuyªn bè kÕt thĩc triĨn l·m ******* ******************************************************* Thứ sáu, ngày 30 tháng 8 năm 2013 Tập làm văn (tiết :2) VIẾT ĐƠN I.Mục tiêu: - Bước đầu viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh dựa theo mẫu đơn của bài Đơn xin vào Đội (SGK) - Gv yêu cầu HS đọc kỹ bài Đơn xin vào Đội trước khi học bài TLV - HS biết viết đơn , áp dụng vào viết đơn xin vào đội . II. Đồ dùng dạyhọc: - Vở bài tập Tiếng Việt. - Mẫu đơn xin vào Đội. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs I/.Bài cũ -Gv kiểm tra vở của 4,5 hs viết đơn xin cấp thẻ đọc sách. -Kiểm tra 1,2 hs nĩi những điều em biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh. -Nhận xét bài cũ. II/ .Bài mới 1 .Giới thiệu -Nêu mục đích yêu cầu của bài. 2.HD hs làm bài -Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài. -Gv giúp hs nắm vững yêu cầu của bài: các em cần viết đơn vào đội theo mẫu đơn đã học trong tiết tập đọc, nhưng cĩ nội dung khơng thể viết hồn tồn theo mẫu? Vì sao? -Mời hs phát biểu. -Gv chốt lại: +Lá đơn phải trình bày theo mẫu: +Trong các nội dung trên thì phần lí do viết đơn, bày tỏ nguyện vọng, lời hứa là những nội dung khơng cần viết theo khuơn mẫu vì mỗi người cĩ một lí do riêng -Cho hs viết đơn vào vở. -Gọi một số hs đọc đơn. -Gv liên hệ thực tế để giáo dục hs: +Em nào muốn vào Đội? -Gv nêu hướng để hs phấn đấu 3.Củng cố, dặn dị -Nhận xét tiết học, nhấn mạnh: ta cĩ thể trình bày nguyện vọng của mình bằng đơn. -Yêu cầu hs ghi nhớ một mẫu đơn, nhắc những hs viết đơn chưa đạt về nhà sửa lại -Chuẩn bị bài sau: Kể về gia đình. -1,2 hs nĩi những điều em biết về Đội. -2 hs đọc đề bài -1 hs đọc yêu cầu -Lớp đọc thầm theo. -Hs nêu ý kiến. -Hs chú ý lắng nghe. -Hs tự làm bài. -Một số hs đọc đơn. -Nhận xét bài viết của bạn. -Hs phát biểu ý kiến. ********************************* TỐN ( tiết ::10) LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Biết tính giá trị của biểu thức cĩ phép nhân , phép chia .bài 1 , bài 2 , bài 3 - Vận dụng được vào giải tốn cĩ lời văn ( cĩ một phép tính ) - Ham thích học tốn , chuyên cần kiên trì khi làm tốn , say mê cố gắng tìm lời giải nhanh , hay , chính xác . II. Hoạt động dạy học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs I. Kiểm tra - Kiểm tra bài tập - Gọi HS đọc bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5. - GV nhận xét, ghi điểm. II. Bài mới:- a/ Giới thiệu - GV nêu mục tiêu bài học, ghi đề. b/ Hướng dẫn - Củng cố về tính giá trị biểu thức: Bài 1: - Gọi HS lên bảng. - Chấm chữa bài, ghi điểm. Bài 2: Yêu cầu HS quan sát hình vẽ và hỏi: Hình nào đã khoanh vào một phần tư số con vịt? Vì sao ? - Hình b đã khoanh vào một phần mấy số con vịt ? Vì sao ? - Vậy hình a đã khoanh vào 1/4 số con vật Bài 3: Gọi 1 hS đọc đề bài. - Yêu cầu HS tự suy nghĩ và làm bài. - Gọi HS lên bảng. - Chữa bài và cho điểm. 3. Củng cố dặn dị: - Tuyên dương những học sinh thực hiện tốt - Luyện tập thêm nhân và chia. - Học thuộc lịng bảng nhân và bảng chia. - Chuẩn bị bài sau: Ơn tập về hình học. - Nhận xét tiết học . - 3 HS. - 2 HS. - 3 HS đọc đề. a/ 5 x 3 + 132= 15 + 132 = 147 b/ 32 : 4 + 106 = 8 + 106 = 114 c/ 20 x 3 : 2 = 60 : 2 = 30 - HS trả lời. - 3 HS làm bảng. - Lớp làm vào vở. - Hình a/ đã khoanh vào 1/4 số con vịt. Vì: 12 con vịt chia làm 4 phần bằng nhau thì một phần cĩ 3 con. - Hình b/ đã khoanh vào 1/3 số con vịt - Vì cĩ 12 con chia làm 3 phần bằng nhau thì một phần được 4 con. - 2 HS đọc. - 1 HS lên bảng, lớp làm vào vở. Bài giải: Số học sinh bốn bàn có là : 2 x 4 = 8 (học sinh). Đáp số: 8 học sinh. ****************** THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TIẾT 3 Bài 1 : Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hồn chỉnh đoạn văn sau : Ngồi giờ học , chúng tơi tha thẩn ở bờ sơng bắt bướm . Chao ơi , những cánh bướm đủ hình dáng , đủ sắc màu . Con xanh biếc pha đen như nhung , bay nhanh loang lống . Con vàng sẫm , ven cánh cĩ răng cưa , lượn lờ đờ như trơi trong nắng . Bướm trắng bay theo đàn líu ríu như hoa nắng . Lũ bướm vàng xinh tươi của những vườn rau thì nhút nhát , rụt rè , chỉ quấn quýt quanh màu vàng hoa cải , chẳng bao giờ dám bay ra đến bờ sơng . Theo Vũ Tú Nam Bài 2 : Hãy tưởng tượng mình là giọt sương , Viết một đoạn văn ngắn kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đom Đĩm và giọt sương .. ******************************* SINH HOẠT LỚP 1/ Đánh giá hoạt động trong tuần : - Các tổ trưởng nhận xét chung về tình hình thực hiện trong tuần qua . - Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4. - GV nhận xét chung lớp . - Về nề nếp tương đối tốt, nhưng vẫn còn đi học trễ, nghỉ học không phép chưa ngoan, hay nói chuyên riêng * Về học tập : Chưa học bài thường xuyên : Còn bỏ tập ở nhà như : Phát ; Minh Khơi ; Bình : Lương ; Vĩ 2 / Kế hoạch tuần 3 : Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ , nghỉ học phải có phép Không nói chuyện trong giờ học Học bài và làm bài đầy đủ Giữ vệ sinh lớp học Ngày : 26/8/2013 Nguyễn Hoàng Thanh Tở khới Phạm Thị Ngọc Bích

File đính kèm:

  • doctuan 2 sang.doc