Thiết kế bài học lớp 5 - Tuần 9 - Trường tiểu học Quảng Thọ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm toàn bài.

 - Đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật.

2. Kĩ năng: - Diễn tả giọng tranh luận sôi nổi của 3 bạn; giọng giảng ôn tồn, rành rẽ, chân tình giàu sức thuyết phục của thầy giáo.

 - Phân biệt tranh luận, phân giải.Trả lời được câu hỏi 1,2,3

3. Thái độ: Nắm được vấn đề tranh luận (cái gì quý nhất) và ý được khẳng định: người lao động là quý nhất.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh minh họa bài đọc. Ghi câu văn luyện đọc.

+ HS: Bài soạn.

III. Các hoạt động:

 

doc30 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài học lớp 5 - Tuần 9 - Trường tiểu học Quảng Thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thức: - Củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau. - Luyện tập giải toán. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh đổi đơn vị đo dưới dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: + GV: Phấn màu. + HS: Vở bài tập, bảng con, SGK. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ: Học sinh lần lượt sửa bài 3 ,4/ 47 Giáo viên nhận xét và cho điểm. 2. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh củng cố viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.   Bài 1: Giáo viên nhận xét.   Bài 2: Giáo viên nhận xét. Bài 3: v Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện giải toán.   Bài 5: _GV cho HS viết số thích hợp vào chỗ chấm : 1 kg 800 g = . kg 1 kg 800 g = . g v Hoạt động 3: Củng cố Học sinh nhắc lại nội dung. 3. Tổng kết - dặn dò: Dặn dò: Học sinh làm bài 4 / 48 Chuẩn bị: Luyện tập chung . Nhận xét tiết học Thúy Hiền sửa bài. Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân. - Anh đọc yêu cầu đề. Học sinh làm bài và nêu kết quả Hoài nêu cách làm. 3m 6dm = 3,6m; 4dm = 0,4m 34m 5cm = 34,05m; 345cm =3,45m Lớp nhận xét. Tr©m Anh đọc đề. Hoµi làm bài. Học sinh sửa bài. Học sinh nêu cách làm. Hs làm vào vở. Nam chửa bài. 42dm 4cm = 42,4dm; 56cm 9mm =56,9cm 26m 2cm = 26,02m Lớp nhận xét. Hoạt động nhóm, bàn. Học sinh đọc đề.( Tuấn) HS nêu túi cam nặng 1 kg 800 g Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. Xác định dạng toán kết hợp đổi khối lượng. Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân. Liªn nêu Tổ chức thi đua: 7 m2 8 cm2 = m2 m2 = dm2 Thùc hµnh tiÕng viƯt LUYỆN TẬP VỀ THUYẾT TRÌNH VÀ TRANH LUẬN I. Mơc tiªu: - BiÕt c¸ch më réng b»ng lÝ lÏ vµ dÉn chøng trong thuyÕt tr×nh tranh luËn. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1) Giíi thiƯu bµi: - H/dÉn h/s luyƯn tËp: Bµi 1: Dùa vµo ý kiÕn cđa mét nh©n vËt trong truyƯn “ C¸i g× quý nhÊt”em h¶y më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng ®Ĩ thuyÕt tr×nh tranh luËn cïng c¸c b¹n. H/s tãm t¾t c¸c ý kiÕn vµ lÝ lÏ dÉn chøng cđa mét nh©n vËt, Th¶o luËn nhãm vµ tr×nh bµy tr­íc líp. C¸c nhãm cư ®¹i diƯn cđa nhãm tham gia më réng lÝ lÏ vµ dÉn chøng cơ thĨ lµm cho lêi tranh luËn giµu søc thuyÕt phơc. B×nh xÐt nhãm cã b¹n tranh luËn hay nhÊt. §¶m b¶o tÝnh t«n träng, thuyÕt phơc. Bµi 2: - Hs ch÷a bµi 2 trang 94. III. NhËn xÐt dỈn dß: Sinh ho¹t tËp thĨ NHẬN XÉT TUẦN I. Mơc tiªu: - §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn qua nh»m giĩp hs nhËn ra ­u, khuyÕt ®iĨm ®Ĩ tõ ®ã kh¾c phơc khuyÕt ®iĨm vµ ph¸t huy nh÷ng ­u ®iĨm. - Ph­¬ng h­íng tuÇn 10 II. Ho¹t ®éng trªn líp: C¸c tỉ tù nhËn xÐt ho¹t ®éng cđa tỉ m×nh. Líp tr­ëng nhËn xÐt ho¹t ®éng cđa líp. Gv ®¸nh gi¸ l¹i t×nh h×nh ho¹t ®éng cđa líp. ¦u ®iĨm: Hs ®i häc ®ĩng giê. ý thøc häc bµi tèt. VƯ sinh líp häc, vƯ sinh khu vùc vµ bån hoa s¹ch sÏ. C¸c b¹n trong líp ®· ®­ỵc chia líp häc theo ®èi t­ỵng. Tån t¹i: Mét sè b¹n ý thøc tù gi¸c cßn thÊp.C«ng t¸c tù qu¶n ch­a cao, cßn ®èi phã nh­ b¹n B¶o Anh. NhiỊu b¹n ch÷ viÕt cßn xÊu ch­a tiÕn bé : Tïng HiỊn Mét sè b¹n cßn rơt rÌ trong häc tËp, ch­a m¹nh d¹n ph¸t biĨu ý kiÕn: M¬, S­¬ng, NguyƯt III. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi: Häc ch­¬ng tr×nh tuÇn 10 võa häc võa «n ®Ĩ kiĨm tra gi÷a k× 2 m«n To¸n vµ TiÕng ViƯt Kh¶o s¸t häc sinh giái lÇn 1 TiÕp tơc lµm tèt c¸c khu vùc vƯ sinh ®­ỵc giao. TÝch cùc luyƯn tËp HKP§ ChÊp hµnh tèt c¸c néi quy nhµ tr­êng ®Ị ra. ChuÈn bÞ ®¹i héi Liªn ®éi **********************š|œ***************** CHIỀU Tiết 1 Kĩ thuật LUỘC RAU I. Mơc tiªu: H/s cÇn biÕt: - BiÕt c¸ch thùc hiƯn c¸c b­íc chuÈn bÞ vµ c¸c b­íc luéc rau. - Cã ý thøc vËn dơnh kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ giĩp ®ì gia ®×nh nÊu ¨n.( Kh«ng yªu cÇu häc sinh thùc hµnh luéc rau ë líp II. §å dïng d¹y häc: - III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1) Giíi thiƯu bµi. Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu c¸ch thùc hiƯn c¸c c«ng viƯc chuÈn bÞ luéc rau. H/d h/s quan s¸t h×nh 1,2 ®äc néi ®un ®Ĩ nªu ®­ỵc c¸c nguyªn liƯu vµ dơng cơ cÇn chuÈn bÞ ®Ĩ luéc rau. C¸ch s¬ chÕ rau. H/s lªn b¶ng thùc hiƯn c¸c thao t¸c s¬ chÕ rau. L­u ý h/s : §èi víi mét sè lo¹i rau nh­ su hµo, b¾p c¶i, ®Ëu c« ve,... nªn ng¾t , c¾t thµnh c¸c ®o¹n ng¾n hoỈc th¸i nhá sau khi ®· rưa s¹ch. Ho¹t ®éng 2:T×m hiĨu c¸ch luéc rau. - H/s ®äc néi dung 2 kÕt hỵp quan s¸t h×nh 3sgk vµ nhí l¹i c¸ch luéc rau ë gia ®×nh ®Ĩ nªu c¸ch luéc rau. - L­u ý h/s: + Nªn cho nhiỊu n­íc khi luéc rau ®Ĩ rau chÝn ®Ịu vµ xanh. + Nªn cho mét tý muèi hoỈc bét canh vµo n­íc luéc ®Ĩ rau ®Ëm vµ xanh. +NÕu luéc c¸c lo¹i rau xanh cÇn cho n­íc s«i råi míi cho rau vµo. + Sau khi cho rau vµo nåi cÇn lËt 2,3 lÇn ®Ĩ rau chÝn ®Ịu. ®un to vµ ®Ịu l÷a. + Tuú khÈu vÞ tõng ng­êi mµ luéc rau chÝn tíi hoỈc chÝn mỊm. +NÕu luéc rau muèng th× khi vít rau ra cã thĨ cho qu¶ sÊu hoỈc qu¶ me vµo ®Ĩ n­íc luéc cã vÞ chua. Ho¹t ®éng 3: §¸nhgi¸ kÕt qu¶ häc tËp. ? Em h¶y nªu c¸c b­íc luéc rau? ? So s¸nh c¸ch luéc rau ë gia ®×nh em víi c¸ch luéc rau nªu trong bµi häc. IV. Cđng cè dỈn dß: VỊ nhµ thùc hiƯn viƯc nÊu ¨n giĩp gia ®×nh. **********************š|œ***************** TiÕt 3 **********************š|œ***************** Thể dục ĐỘNG TÁC CHÂN – TRÒ CHƠI : DẪN BÓNG I.Mục tiêu : -Ôn tập 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác. -Học động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác. -Trò chơi : "Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình, chủ động. II. Địa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu : -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi : Tự chọn. -Chạy nhẹ trên địa hình tự nhiên, 100- 200m. - Xoay các khớp. -Gọi HS lên thực hiện 2 động tác đã học trong bài 16, B.Phần cơ bản. 1)Ôn tập 2 động tác đã học. -GV hô cho HS tập lần 1. -Lần 2 cán sự lớp hô cho các bạn tập, GV đi sửa sai cho từng em. GV nêu tên động tác, sau đó vừa phân tích kĩ thuật động tác vừa làm mẫu và cho HS tập theo. Lần đầu nên thực hiện chậm từng nhịp để HS nắm được phương hướng và biên độ động tác. Lần tiếp theo GV hô nhịp chậm cho HS tập, sau mỗi lần tập GV nhân xét, uốn nắn sửa động tác sau rồi mới cho HS tập tiếp. -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. -Tập lại 3 động tác đã học. 2)Trò chơi vận động : Trò chơi : Dẫn bóng. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhịp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ TiÕt 3 ¤n mÜ thuËt VTM: VẼ MẪU CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU I. Mục tiêu: - HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hinh trụ và hình cầu. - HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu. -HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh. II: Chuẩn bị: -Giáo viên: Chuẩn bị một số bài mẫu có dạng hình trụ, hình cầu khác nhau. - Hình gợi ý cách vẽ. - Học sinh:SGK.Giấy vẽ, bút chì, tẩy. III. Hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động củaGiáo viên Hoạt động củaHọc sinh 1Kiểm tra bài cũ. -Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. -Nhận xét chung. 2. Bài mới HĐ 1: Quan sát và nhận xét. - Giới thiệu bài mới trò chơi( thổi bong bóng) GV- Cho học sinh quan sát một số khối trụ khác nhau. Giới thiệu cho học sinh thấy sự phong phú của khối trụ. -Nêu yêu cầu thảo luận nhóm: -Nhận xét kết luận: GV- Đặt câu hỏi để học sinh thấy được tác dụng của khối trụ, khối cầu đối với đời sống . HĐ 2: HD cách vẽ. GV- Giới thiệu một số dồ dùng có dạng khối trụ. HS- Tự giới thiệu một số đồ vật có dạng khối trụ mà các em biết. HĐ 3: Thực hành. GV- Hướng dẫn học sinh cách ve õkhối trụ . + Vẽ khung hình chung + Khi vẽ cần chú ý đến bố cục + Xác định các điểm để vẽ mặt trên của khối trụ + QS mẫu để xác định các đặc điểm cần vẽ của khối trụ, khối cầu. + Cần chú ý đến hướng ánh sáng chiếu vào vật mẫu để xác định độ sáng, tối (độ đậm , độ nhạt.) + HS xem một số bài vẽ mẫu , quan sát mẫu vẽ bài thực hành 3.Củng cố dặn dò. GV- Nhận xét bài , giờ học, chấm một số bài Dặn dò: cho HS chuẩn bị bài học sau: Vẽ Theo mẫu: Vẽ cái xô. -Tự kiểm tra và bổ sung đồ dùng nếu thiếu. -Nhắc lại tên bài học và tham gia trò chơi. -Quan sát và nhận xét. -Hình thành nhóm thảo luận theo yêu cầu: cá nhân nêu ý kiến của mình về sự khác nhau của các khối trụ về màu sắc, kích thước .. -Đại diện các nhóm trình bày kết quả. -Nêu: -Quan sát và nghe giới thiệu. -Nối tiếp nêu: -Quan sát và nghe HD. Quan sát và nhận xét về bố cục, màu sắc, ánh sáng . -Thực hành vẽ theo yêu cầu. -Trưng bày sản phẩm lên bảng. -Lớp nhận xét so với mẫu vật và góc nhìn của mình.

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 9.doc