Thiết kế bài giảng Mĩ thuật 4 Tuần 13 Trường Tiểu học Phú Túc

 I.Mục tiêu

 Giúp HS

 Tìm hiểu vẻ đẹp và làm quen với ứng dụng đường diềm trong cuộc sống.

 Biết cách vẽ trang trí đường diềm.

 Trang trí được đường diềm.

 II.Chuẩn bị :

 Giáo viên

 SGK-SGV Mĩ Thuật 4

 Sưu tầm một số bài trang trí đường diềm .

 Hình hướng dẫn cách vẽ.

 Bài vẽ của HS năm trước .

 Học sinh

 SGK- vở thực hành

 Bút màu

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/11/2014 | Lượt xem: 757 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài giảng Mĩ thuật 4 Tuần 13 Trường Tiểu học Phú Túc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:13 Ngày dạy : Tiết:13 Bài 13: Vẽ trang trí I.Mục tiêu Giúp HS Tìm hiểu vẻ đẹp và làm quen với ứng dụng đường diềm trong cuộc sống. Biết cách vẽ trang trí đường diềm. Trang trí được đường diềm. II.Chuẩn bị : Giáo viên SGK-SGV Mĩ Thuật 4 Sưu tầm một số bài trang trí đường diềm . Hình hướng dẫn cách vẽ. Bài vẽ của HS năm trước . Học sinh SGK- vở thực hành Bút màu III. Các hoạt động dạy học chủ ỵếu Phút Hoạt động thầy Hoạt động trò 1 1 5 4 18 5 Oån định Kiểm tra dụng cụ học vẽ Nhận xét Giảng bài mới : Giới thiệu bài : -GV giới thiệu : trực tiếp Hoạt động 1:Hướng dẫn HS quan sát nhận xét : _ Yêu cầu HS quan sát TBDH và hình 1,trang 32 _SGK, gợi ý bằng các câu hỏi dẫn dắt để HS tìm hiểu thảo luận nhóm trả lời một số câu hỏi : + Em thấy đường diềm trang trí ở những đồ vật nào? + Những hoạ tiết nào thường dùng để trang trí ở đường diềm? + Có mấy cách sắp xếp hoạ tịết ở đường diềm như thế nào? + Em có nhận xét gì màu sắc trong đường diềm? + Ngoaìi nhỉỵng âäư váût åí máùu em coìn biãút nhỉỵng âäư váût naìo thỉåìng âỉåüc trang trê bàịng âỉåìng diãưm? _GV nhấn mạnh : Trang trí đường diềm tạo vẻ đẹp thêm cho đồ vật và có giá trị hơn. Âỉåìng diãưm thỉåìng duìng âãø trang trê khàn, ạo, âéa, quảt, áúm chẹn,... seỵ laìm cho âäư váût âẻp hån. + Cọ nhiãưu cạch sàõp xãúp hoüa tiãút thaình âỉåìng diãưm: sàõp xãúp nhàõc lải, xen keỵ, âäúi xỉïng, xoay chiãưu,... Hoạt động 2:Hướng dẫn HS cách vẽ _ GV yêu cầu HS quan sát hình hướng dẫn cách vẽ: Giåïi thiãûu hçnh gåüi yï cạch veỵ: + Tçm chiãưu daìi, chiãưu räüng cuía âỉåìng diãưm cho vỉìa våïi tåì giáúy vaì keí hai âỉåìng thàĩng cạch âãưu, sau âọ chia cạc khoaíng cạch âãưu nhau räưi keí cạc âỉåìng trủc. + Veỵ cạc hçnh maíng trang trê khạc nhau sao cho cán âäúi, haìi hoaì. + Tçm vaì veỵ hoüa tiãút. Cọ thãø veỵ mäüt hoả tiãút theo cạch: nhàõc lải hồûc hai hoüa tiãút xen keỵ nhau. + Veỵ maìu theo yï thêch, cọ âáûm, cọ nhảt. Nãn sỉí dủng tỉì 3 âãún 4 maìu. - Veỵ lãn baíng cạch sàõp xãúp hoüa tiãút vaì veỵ maìu khạc nhau âãø gåüi yï cho hoüc sinh. _ Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ Hoạt động 3:HS thực hành vẽ _ GV quan sát và hướng dẫn bổ sung .Gợi ý HS có thể nhớ lại cách vẽ để vẽ Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá _ Trình bày các bài tập theo nhóm và gợi ý HS nhận xét :Bài vẽ tốt theo tiêu chí sau: +Màu sắc hài hoà chưa? _ Nhận xét chung _Y êu cầu HS chuẩn bị tiết * Rút kinh nghiệm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hát đầu giờ Nhóm trưởng báo cáo Trang trí ở bát, dĩa, bình hoa,… Hình con vật, hoa, lá,… Nhắc lại hoặc xen kẽ,… Hoạ tiết giống nhau màu sắc giống nhau, màu nền và màu hoạ tiết khác nhau. 2HS HS làm bài cá nhân HS cùng tham gia nhận xét về: Tìm bài vẽ đẹp.

File đính kèm:

  • doc413.doc
Giáo án liên quan