Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 năm học 2010

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS có khả năng:

 - Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.

 - Nêu ý nghĩa của sự sinh sản.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Bé là con ai?” (đủ dùng theo nhóm).

 - Hình trang 5, 6 SGK.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra:

2. Bài mới:

 * Giới thiệu bài.

 * Hoạt động 1: Trò chơi “Bé là con ai?”

 Mục tiêu: HS nhận ra mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.

 Cách tiến hành:

 (GV có thể chuẩn bị phiếu cho cả lớp chơi hoặc phát phiếu cho các HS tự vẽ em bé, bố và mẹ)

 a) GV phổ biến cách chơi.

 

doc82 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 năm học 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Kĩ năng phê phán, bình luận phù hợp khi thấy tình huống môi trường không khí và nước bị hủy hoại. - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường không khí và nước. II. §å dïng : H×nh tr 138, 139 SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc : 1. KiÓm tra bµi cò : + Nªu nguyªn nh©n lµm cho ®Êt trång ngµy cµng bÞ thu hÑp vµ suy tho¸i. 2. Bµi míi : H§1 : Quan s¸t vµ th¶o luËn : * Môc tiªu : HS biÕt nªu 1 sè nguyªn nh©ndÉn ®Õn viÖc m«i tr­¬ng kh«ng khÝ vµ n­íc bÞ « nhiÔm * C¸ch tiÕn hµnh : B1 : Lµm viÖc theo nhãm. - HS quan s¸t h×nh tr 138 vµ tr¶ lêi c©u hái : Nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc lµm « nhiÔm kh«ng khÝ vµ n­íc. - Quan s¸t h×nh tr 139 vµ tr¶ lêi c©u hái : + §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu tµu biÓn bÞ ®¾m hoÆc nh÷ng ®­êng èng dÉn dÇu ®i qua ®¹i d­¬ng bÞ rß rØ? + Tai sao 1 sè c©y trong h×nh 5 SGK tr 139 bÞ trôi l¸? B2 : §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc, c¸c nhãm kh¸c bæ sung. KÕt luËn : Cã nhiªu nguyªn nh©n d·n ®Õn « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ n­íc, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c tµi nguyªn vµ s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. H§2 : Th¶o luËn. * Môc tiªu : Gióp HS : - Liªn hÖ thùc tÕ vÒ nguyªn nh©n g©y ra « nhiÔm m«i tr­êng n­íc vµ kh«ng khÝ ë ®Þa ph­¬ng. - Nªu ®­îc t¸c h¹i cña viÖc « nhiÔm kh«ng khÝ vµ n­íc. * C¸ch tiÕn hµnh : GV nªu c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn : + Liªn hÖ nh÷ng viÖc lµm cña ng­êi d©n ë ®Þa ph­¬ng dÉn ®Õn viÖc « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ n­íc. + Nªu t¸c h¹i cña viÖc « nhiÔm kh«ng khÝ vµ n­íc. HS tr¶ lêi, GV kÕt luËn. 3. Cñng cè dÆn dß : HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt. GV nhËn xÐt tiÕt häc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 TiÕt 68 : Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng I. Môc tiªu : HS cã kh¶ n¨ng : - X¸c ®Þnh 1 sè biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng ë møc ®é quèc gia, céng ®ång vµ gia ®×nh. - G­¬ng mÉu thùc hiÖn nÕp sèng vÖ sinh, v¨n minh, gãp phÇn gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng. - Tr×nh bµy c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. * Các kĩ năng sống được giáo dục - Kĩ năng nhận thức về vai trò của bản thân, mỗi người trong việc bảo vệ môi trường. - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng có những hành vi ứng xử phù hợp với môi trường đất rừng, không khí và nước II. §å dïng : - H×nh vµ th«ng tin tr 140, 141 SGK - S­u tÇm 1 sè h×nh ¶nh vµ th«ng tin vÒ c¸c biªn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. - GiÊy khæ to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc : 1. KiÓm tra bµi cò : + Nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ n­íc bÞ « nhiÔm. 2. Bµi míi : H§1 : Quan s¸t. * Môc tiªu : Gióp HS : - X¸c ®Þnh ®­îc 1 sè biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng ë møc ®é quèc gia, céng ®ång vµ gia ®×nh. - G­¬ng mÉu thùc hiÖn nÕp sèng vÖ sinh, v¨n minh, gãp phÇn gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng. * C¸ch tiÕn hµnh : B1 : Lµm viÖc c¸ nh©n. Quan s¸t c¸c h×nh vµ ®äc ghi chó, t×m xem mçi ghi chó øng víi h×nh nµo. B2 : Lµm viÖc c¶ líp. - øng víi mçi h×nh , Gv gäi 1 sè HS tr×nh bµy. C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. - GV yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn xem mçi biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng nãi trªn øng víi kh¶ n¨ng thùc hiÖn ë cÊp ®é nµo : quèc gia, céng ®ång, gia ®×nh. - TiÕp theo, GV cho HS tr¶ lêi c©u hái : B¹n cã thÓ lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng. KÕt luËn : B¶o vÖ m«i tr­êng kh«ng ph¶i lµ viÖc riªng cña 1 quèc gia nµo, 1 tæ chøc nµo. §ã lµ nhiÖm vô chung cña mäi ng­êi trªn thÕ giíi... H§2 : TriÓn l·m. * Môc tiªu : RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng tr×nh bµy c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. * C¸ch tiÕn hµnh : B1 : Lµm viÖc theo nhãm - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh s¾p xÕp c¸c h×nh ¶nh vµ c¸c th«ng tin vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng trªn giÊy kiÓm tra. - Tõng c¸ nh©n trong nhãm tËp thuyÕt tr×nh c¸c vÊn ®Ò trong nhãm tr×nh bµy. B2 : - C¸c nhãm treo s¶n phÈm vµ cö ng­êi lªn thuyÕt tr×nh. - GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, tuyªn d­¬ng nhãm lµm tèt. 3. Cñng cè dÆn dß : HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt. GV nhËn xÐt tiÕt häc. Ngµy :..................... TuÇn 35 Thø hai ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2010 TiÕt 69 : ¤n tËp : M«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn I. Môc tiªu : HS ®­îc cñng cè, kh¾c s©u hiÓu biÕt vÒ : - Mét sè biÖn ph¸p liªn quan ®Õn m«i tr­êng. - Mét sè nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. II. §å dïng : - 3 chiÕc chu«ng nhá. - PhiÕu häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc : 1. KiÓm tra bµi cò : + Nªu mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. 2. Bµi míi : * Môc tiªu : Gióp HS HiÓu vÒ kh¸i niÖm m«i tr­êng. * C¸ch tiÕn hµnh : - GV chia líp thµnh 3 ®éi. Mçi ®äi cö 3 b¹n tham gia ch¬i. Nh÷ng HS cßn l¹i cæ ®éng cho ®éi cña m×nh. - GV ®äc tõng c©u hái trong trß ch¬i "§o¸n ch÷" vµ c¸c c©u hái trong SGK (kh«ng cÇn theo thø tù). Nhãm nµo l¾c chu«ng tr­íc th× ®­îc tr¶ lêi. - Cuèi cuéc ch¬i, nhãm nµo tr¶ lêi ®­îc nhiÒu vµ ®óng lµ th¾ng cuéc. §¸p ¸n * Trß ch¬i "§o¸n ch÷" Hµng ngang : Dßng 1 : B¹c mµu Dßng 2 : §åi träc Dßng 3 : Rõng Dßng 4 : Tµi nguyªn Dßng 5 : BÞ tµn ph¸ Hµng däc : Bä rïa * C©u hái tr¾c nghiÖm : C©u 1 : b, Kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm C©u 2 : c, ChÊt th¶i. C©u 3 : d, T¨ng c­êng dïng ph©n bãn ho¸ häc vµ thuèc trõ s©u. C©u 4 : c, Gióp phßng tr¸nh ®­îc c¸c bÖnh vÒ ®­êng tiªu ho¸, bÖnh ngoµi da, ®au m¾t,... Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2010 TiÕt 70 : ¤n tËp vµ kiÓm tra cuèi n¨m I. Môc tiªu : HS cã kh¶ n¨ng : - Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ sù sinh s¶n cña ®éng vËt. VËn dông 1 sè kiÕn thøc vÒ sù sinh s¶n cña ®éng vËt ®Î trøng trong viÖc tiªu diÖt nhøng con vËt cã h¹i cho søc khoÎ con ng­êi. - Cñng cè 1 sè kiÕn thøc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng ®Êt, m«i tr­êng rõng. - NhËn biÕt c¸c nguån n¨ng l­îng s¹ch. - Cã ý thøc sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. II. §å dïng : - H×nh trang 144, 145, 146, 147 SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc : - GV ph¸t phiÕu häc tËp cho HS. - HS lµm bµi. - GV chän ra 10 HS lµm nhanh vµ ®óng ®Ó tuyªn d­¬ng. §¸p ¸n C©u 1 : - Gi¸n ®Î trøng vµo tñ ; b­ím ®Î trøng vµo c©y b¾p c¶i ; Õch ®Î trøng d­íi ao, hå ; muçi ®Î trøng vµo chum, v¹i ®ùng n­íc ; chim ®Î trøng vµo tæ ë cµnh c©y. - §Ó diÖt trõ gi¸n vµ muçi ngay tõ trøng hoÆc Êu trïng cña nã cÇn gi÷ vÖ sinh nhµ ë s¹ch ssÏ ; chum, v¹i ®ùng n­íc cÇn cã n¾p ®Ëy,... C©i 2 : a, Nhéng. b, Trøng. c, S©u. C©u 3 : g, Lîn. C©u 4 : 1 - c ; 2 - a ; 3 - b. C©u 5 : ý kiÕn b. C©u 6 : §Êt ë ®ã sÏ bÞ sãi mßn, b¹c mµu. C©u 7 : Khi rõng ®Çu nguån bÞ ph¸ huû, kh«ng cßn c©y cèi gi÷ n­íc, n­íc tho¸t nhanh, g©y lò lôt. C©u 8 : d, N¨ng l­îng tõ than ®¸, x¨ng, dÇu khÝ ®èt,... C©u 9 : N¨ng l­îng s¹ch hiÖn ®ang ®­îc sö dông ë n­íc ta : n¨ng l­îng mÆt trêi, giã, n­íc ch¶y. Ngµy : .................................. TuÇn 9 Thø hai ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2008 Bµi 17 : th¸i ®é ®èi víi ng­êi nhiÔm hiv – aids I – Môc tiªu - HS cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh c¸c hµnh vi th«ng th­êng kh«ng l©y bÖnh HIV. - Cã th¸i ®é kh«ng ph©n biÖt ®èi xö ®èi víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV vµ gia ®×nh cña hä. II - §å dïng H×nh trang 36, 37 SGK. ThÎ, b×a, giÊy. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 1. KiÓm tra bµi cò : ? Em h·y nªu c¸ch phßng tr¸nh nhiÔm HIV. 2. Bµi míi : 1 - Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i tiÕp søc : “HIV l©y truyÒn hoÆc kh«ng l©y truyÒn qua ....” * Môc tiªu : HS x¸c ®Þnh ®­îc c¸c hµnh vi tiÕp xóc th«ng th­êng kh«ng l©y nhiÔm HIV. * C¸ch tiÕn hµnh ? Ngåi ¨n chung víi ng­êi nhiÔm HIV cã bÞ l©y nhiÔm HIV kh«ng ? - Tæ chøc vµ h­íng dÉn - TiÕn hµnh ch¬i - Cïng kiÓm tra kÕt qu¶ * KÕt luËn: HIV kh«ng l©y qua tiÕp xóc th«ng th­êng nh­ b¾t tay, ¨n c¬m cïng m©m ... 2 - Ho¹t ®éng 2: §ãng vai “T«i bÞ nhiÔm HIV” * Môc tiªu : - Gióp HS biÕt trÎ em nhiÔm HIV cã quyÒn häc tËp, vui ch¬i, sèng chung cïng céng ®ång. - Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö ®èi víi ng­êi bÞ nhiÔm HIV * C¸ch tiÕn hµnh - Tæ chøc vµ h­íng dÉn - §ãng vai vµ quan s¸t - Th¶o luËn c¶ líp ? Em lµ ng­êi ®ãng vai bÞ nhiÔm HIV cã suy nghÜ nh­ thÕ nµo khi ®èi xö nh­ thÕ ? 3 Ho¹t ®éng 3 : Quan s¸t vµ th¶o luËn * Môc tiªu : * C¸ch tiÕn hµnh - Lµm viÖc theo nhãm : Quan s¸t h×nh trang 36, 37 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái : ? Gia ®×nh hµng xãm nhµ em cã ng­êi bÞ nhiÔm HIV, em sÏ ®èi xö nh­ thÕ nµo víi hä ? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. 3 Cñng cè, dÆn dß : - HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt. - DÆn HS vÒ nhµ thùc hiÖn néi dung bµi häc Thø n¨m ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2008 Bµi 14 : phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i I – Môc tiªu - HS cã kh¶ n¨ng nªu 1 sè t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ bÞ x©m h¹i vµ nh÷ng nh­îc ®iÓm cÇn chó ý phßng khi bÞ x©m h¹i. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng øng phã víi nguy c¬ bÞ x©m h¹i. - LiÖt kª danh s¸ch nh÷ng ng­êi cã thÓ tin cËy, chia sÎ, t©m sù, nhê gióp ®ì b¶n th©n khi bÞ x©m h¹i. II - §å dïng - H×nh trang 38, 39 SGK. - Mét sè t×nh huèng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 1. KiÓm tra bµi cò : ? CÇn ®èi xö víi ng­êi nhiÔm HIV nh­ thÕ nµo ? 2. Bµi míi : Khëi ®éng : Trß ch¬i “chanh chua, cua c¾p” 1 - Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn * Môc tiªu : HS nªu ®­îc 1 sè t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ bÞ x©m h¹i vµ nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý ®Ó phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i. * C¸ch tiÕn hµnh - Giao nhiÖm vô cho tõng nhãm. - C¸c nhãm lµm viÖc. - Lµm viÖc c¶ líp: §¹i diÖn tr×nh bµy. Gv nhËn xÐt, kÕt luËn. 2 - Ho¹t ®éng 2 : §ãng vai “øng phã víi nguy c¬ bÞ x©m h¹i” * Môc tiªu : - RÌn kÜ n¨ng øng phã víi nguy c¬ bÞ x©m h¹i. - Nªu ®­îc c¸c quy t¾c an toµn c¸ nh©n. * C¸ch tiÕn hµnh - GV giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm. - Lµm viÖc c¶ líp. 3 Ho¹t ®éng 3 : VÏ bµn tay tin cËy * Môc tiªu : HS liÖt kª ®­îc danh s¸ch nh÷ng ng­êi cã thÓ tin cËy, chia sÎ, t©m sù, nhê gióp ®ì khi b¶n th©n bÞ x©m h¹i * C¸ch tiÕn hµnh - H­íng dÉn HS lµm viÖc c¸ nh©n - Lµm viÖc theo cÆp - Lµm viÖc c¶ líp : HS b¸o c¸o kÕt qu¶. ? Ai lµ ng­êi tin cËy ®Ó gióp em ? 3. Cñng cè, dÆn dß : - HS ®äc môc B¹n cÇn biÕt. - DÆn HS øng xö nhanh nÕu gÆp c¸c t×nh huèng t­¬ng tù.

File đính kèm:

  • docKhoa hoc 5Vi co KNS.doc
Giáo án liên quan