Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 năm 2012 - 2013

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh nhận ra mọi người đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình.

2. Kĩ năng:

- Nêu được ý nghĩa của sự sinh sản ở người.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh yêu thích khoa học.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bộ phiếu dùng cho trò chơi “Bé là con ai?” (đủ dùng theo nhóm)

- Học sinh: Sách giáo khoa, ảnh gia đình

 

doc117 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học khối 5 năm 2012 - 2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n, thuyeát trình. Ñeå giaûi quyeát vieäc thu heïp dieän tích ñaát troàng, phaûi aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc kó thuaät caûi tieán gioáng vaät nuoâi, caây troàng, söû duïng phaân boùn hoaù hoïc, thuoác dieät coû, thuoác tröø saâu, Vieäc söû duïng nhöõng chaát hoaù hoïc laøm cho moâi tröôøng ñaát bò oâ nhieãm, suy thoaùi. Vieäc xöû lí raùc thaûi khoâng hôïp veä sinh gaây nhieãm baån moâi tröôøng ñaát. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. MT : Khaéc saâu kieán thöùc cho HS. Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung ghi nhôù . Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi, môøi baïn khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt hình 1 vaø 2 trang 136 SGK. + Hình 1 vaø 2 cho bieát con ngöôøi söû duïng ñaát vaøo vieäc gì? + Phaân tích nguyeân nhaân daãn ñeán söï thay ñoåi nhu caàu söû duïng ñoù? Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung. + Hình 1 vaø 2 cho thaáy con ngöôøi söû duïng ñaát ñeå laøm ruoäng, ngaøy nay phaàn ñoàng ruoäng hai beân bôø soâng ñöôïc söû duïng laøm ñaát ôû, nhaû cöûa moïc leân san saùt. + Nguyeân nhaân chính daãn ñeán söï thay ñoåi laø do daân soá ngaøy moät taêng nhanh. Hoïc sinh traû lôøi. Nhu caàu laäp khu coâng nghieäp, nhu caàu ñoä thò hoaù, caàn phaûi môû theâm tröôøng hoïc, môû theâm hoaëc môû roäng ñöôøng. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän. Con ngöôøi ñaõ laøm gì ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn giöõa vieäc thu heïp dieän tích ñaát troàng vôùi nhu caàu veà löông thöïc ngaøy caøng nhieàu hôn? Ngöôøi noâng daân ôû ñòa phöông baïn ñaõ laøm gì ñeå taêng naêng suaát caây troàng? Vieäc laøm ñoù coù aûnh höôûng gì ñeán moâi tröôøng ñaát troàng? Phaân tích taùc haïi cuûa raùc thaûi ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - HS thaáy ñöôïc ñaát bò oâ nhieãm aûnh höôûng ñeán söùc khoûe vaø ñôøi soáng con ngöôøi. Thöù tư ngaøy 8 thaùng 5 naêm 2013 KHOA HOÏC TUẦN 35 Tieát 67 : TAÙC ÑOÄNG CUÛA CON NGÖÔØI ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ VAØ NÖÔÙC I. Muïc tieâu: - Neâu nhöõng nguyeân nhaân ñaãn ñeán moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc bò oâ nhieãm. - neâu taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. - GDMT : HS bieát khoâng khí vaø nöôùc oâ nhieãm seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söùc khoûe con ngöôøi; bieát thöïc hieän moät soá vieäc laøm giaûm oâ nhieãm nöôùc vaø khoâng khí. II. Chuaån bò: GV: - Hình veõ trong SGK trang 138, 139. HSø: - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng ñaát troàng. Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng khoâng khívaø nöôùc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän. MT : HS bieát neâu moät soá nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc bò oâ nhieãm. Phöông phaùp: Quan saùt, thaûo luaän. Giaùo vieân keát luaän: ¨ Nguyeân nhaân daãn ñeán oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc, phaûi keå ñeán söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp vaø söï laïm duïng coâng ngheä, maùy moùc trong khai thaùc taøi nguyeân vaø saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát. v Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän. MT : HS lieân heä thöïc teá veà nhöõng nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc vaø khoâng khí ôû ñòa phöông; neâu ñöôïc taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. Phöông phaùp: Thaûo luaän. Giaùo vieân neâu caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän. + Lieân heä nhöõng vieäc laøm cuûa ngöôøi daân daãn ñeán vieäc gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. + Neâu taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. Giaùo vieân keát luaän veà taùc haïi cuûa nhöõng vieäc laøm treân. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. MT : Khaéc saâu kieán thöùc cho HS. Ñoïc toaøn boä noäïi dung ghi nhôù. 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi. Chuaån bò: “Moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng”. Nhaän xeùt tieát hoïc . Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi môøi hoïc sinh khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt caùc hình trang 138 / SGK vaø thaûo luaän. Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc laøm oâ nhieãm baàu khoâng khí vaø nguoàn nöôùc. Quan saùt caùc hình trang 139 / SGK vaø thaûo luaän. + Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu nhöõng con taøu lôùn bò ñaém hoaëc nhöõng ñöôøng daãn daàu ñi qua ñaïi döông bò roø ræ? + Taïi sao moät caây soá trong hình bò truïi laù? Neâu moái lieân quan giöõa söï oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí voái söï oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc. Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung. ¨ Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí, do söï hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy vaø caùc phöông tieän giao thoâng gaây ra. ¨ Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc: + Nöôùc thaûi töø caùc thaønh phoá, nhaø maùy vaø ñoàng ruoäng bò phun thuoác tröø saâu. + Söï ñi laïi cuûa taøu thuyeàn treân soâng bieån, thaûi ra khí ñoäc, daàu nhôùt, + Nhöng con taøu lôùn chôû daàu bò ñaém hoaëc ñöôøng oáng daãn daàu ñi qua ñaïi döông bò roø ræ. + Trong khoâng khí chöùa nhieàu khí thaûi ñoäc haïi cuûa caùc nhaø maùy, khu coâng nghieäp. Hoaït ñoäng lôùp. Hoïc sinh traû lôøi. Hoïc sinh traû lôøi. - HS bieát khoâng khí vaø nöôùc oâ nhieãm seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söùc khoûe con ngöôøi; bieát thöïc hieän moät soá vieäc laøm giaûm oâ nhieãm nöôùc vaø khoâng khí. Thöù năm ngaøy 9 thaùng 5 naêm 2013 KHOA HOÏC Tieát 68 : MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG I. Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - Thöïc hieän moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - GDMT : HS bieát ñöôïc tuøy theo löùa tuoåi, coâng vieäc vaø nôi soáng ñeàu coù theå goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng. II. Chuaån bò: GV: - Hình veõ trong SGK trang 140, 141. - Söu taàm nhöõng hình aûnh vaø thoâng tin veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - HSø: - Giaáy khoå to, baêng dính hoaëc hoà daùn, SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán vôùi moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. ® Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt. MT : Xaùc ñònh ñöôïc moät soá bieän phaùp nhaèm baûo veä moâi tröôøng ôû möùc ñoä quoác gia, coäng ñoàng vaø gia ñình; göông maãu thöïc hieän neap soáng vaên minh, veä sinh, goùp phaàn giöõ veä sinh moâi tröôøng. Phöông phaùp: Quan saùt, thaûo luaän. Moãi hình, Giaùo vieân goïi hoïc sinh trình baøy. Yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän xem trong caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng, bieän phaùp naøo ôû möùc ñoä: theá giôùi, quoâc gia, coäng ñoàng vaø gia ñình. - GV cho HS thaûo luaän caâu hoûi : Baïn coù theå laøm gì ñeå goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng? ® Giaùo vieân keát luaän: Baûo veä moâi tröôøng khoâng phaûi laø vieäc rieâng cuûa moät quoác gia naøo, ñoù laø nhieäm vuï chung cuûa moïi ngöôøi treân theá giôùi. v Hoaït ñoäng 2: Trieån laõm. MT : Reøn cho HS kó naêng trình baøy caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. Phöông phaùp: Thuyeát trình. Giaùo vieân ñaùnh giaù keát quaû, tuyeân döông nhoùm laøm toát. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. MT : Khaéc saâu kieán thöùc cho HS. Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung ghi nhôù. 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi. Chuaån bò: “OÂn taäp moâi tröôøng vaø taøi nguyeân”. Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi, môøi baïn khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, quan saùt caùc hình vaû ñoïc ghi chuù xem moãi ghi chuù öùng vôùi hình naøo. Hoïc sinh traû lôøi. - HS bieát ñöôïc tuøy theo löùa tuoåi, coâng vieäc vaø nôi soáng ñeàu coù theå goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån saép xeáp caùc hình aûnh vaø caùc thoâng tin veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. Töøng caù nhaân taäp thuyeát trình. Caùc nhoùm treo saûn phaåm vaø cöû ngöôøi leân thuyeát trình tröôùc lôùp. - HS bieát ñöôïc tuøy theo löùa tuoåi, coâng vieäc vaø nôi soáng ñeàu coù theå goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng. Thöù tư ngaøy 15 thaùng 5 naêm 2013 KHOA HOÏC TUẦN 36 Tieát 69 : OÂN TAÄP : MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN I. Muïc tieâu: - OÂn taäp kieán thöùc veà nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - GDMT : Baûo veä, caùch thöùc laøm nöôùc saïch, tieát kieäm nöôùc, baûo veä khoâng khí. II. Chuaån bò: GV: - Caùc baøi taäp trang 142, 143/ SGK. - Phieáu hoïc taäp. HSø: - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: 3. Giôùi thieäu baøi môùi: 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng?” MT : Giuùp HS hieåu veà khaùi nieäm moâi tröôøng. Giaùo vieân chia lôùp thaønh 3 ñoäi. Moãi ñoäi cöû 3 baïn tham gia chôi. Nhöõng ngöôøi coøn laïi coå ñoäng cho ñoäi cuûa mình. Giaùo vieân ñoïc töøng baøi taäp traéc nghieäm trong SGK. - GV nhaän xeùt, boå sung. v Hoaït ñoäng 2: MT : Cuûng coá kieán thöùc veà baûo veä, caùch thöùc laøm nöôùc saïch, tieát kieäm nöôùc, baûo veä khoâng khí. HS laøm phiếu học tập Giaùo vieân phaùt phieáu cho moãi hoïc sinh moät phieáu hoïc taäp. Nhận xét, sửa chữa. Hoaït ñoäng 3: Toång keát MT : HS bieát ñöôïc möùc ñoäï kieán thöùc cuûa mình ñaõ bieát ñeán ñaâu, coù bieän phaùp oân taäp trong heø. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù chung toaøn lôùp. Daën doø hoaït ñoäng trong heø. Toång keát moân hoïc. Nhoùm naøo laéc chuoâng tröôùc thì ñöôïc traû lôøi. - HS trao ñoåi, neâu : Baûo veä, caùch thöùc laøm nöôùc saïch, tieát kieäm nöôùc, baûo veä khoâng khí. Hoïc sinh laøm vieäc ñoäc laäp. Ai xong tröôùc noäp baøi tröôùc. HS nhaéc laïi : Baûo veä, caùch thöùc laøm nöôùc saïch, tieát kieäm nöôùc, baûo veä khoâng khí. Thöù năm ngaøy 16 thaùng 5 naêm 2013 KHOA HOÏC Tieát 70 KTÑK CUOÁI HKII

File đính kèm:

  • dockhoahoclop5(1).doc