Thiết kế bài dạy môn học Khoa học 5 - Tiết 35 đến tiết 68

 

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, lỏng và thể khí

-Có kỹ năng phân biệt các chất ở thể rắn,lỏng,khí.

-HS yêu thích bộ môn.

II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên: Hình và thông tin trang 73 SGK.

- Một số loạI chất ở các thể rắn , lỏng , khí khác nhau .

Học sinh: Phiếu học tập.

 

doc58 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài dạy môn học Khoa học 5 - Tiết 35 đến tiết 68, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aøm nöông raãy, chaët caây laáy goã, ñoùng ñoà duøng gia ñình, ñeå laáy ñaát laøm nhaø, laøm ñöôøng, v Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän. Vieäc phaù röøng daãn ñeán nhöõng haäu quaû gì? Lieân heä ñeán thöïc teá ôû ñòa phöông baïn (khí haäu, thôøi tieát coù gì thay ñoåi, thieân tai,). ® Giaùo vieân keát luaän: Haäu quaû cuûa vieäc phaù röøng: Khí haäu thay ñoåi, luõ luït, haïn haùn thöôøng xuyeân. Ñaát bò xoùi moøn. Ñoäng vaät vaø thöïc vaät giaûm daàn coù theå bò dieät vong. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Thi ñua tröng baøy caùc tranh aûnh, thoâng tin veà naïn phaù röøng vaø haäu quaû cuûa noù. 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi. Chuaån bò: “Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng ñaát troàng”. Nhaän xeùt tieát hoïc . Haùt Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi môøi hoïc sinh khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt caùc hình trang 134, 135/ SGK. Hoïc sinh traû lôøi. Ñaïi dieän trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung. + Hình 1: Con ngöôøi phaù röøng laáy ñaát canh taùc, troàng caùc caây löông thöïc, caây aên quaû hoaëc caùc caây coâng nghieäp. + Hình 2: Phaù röøng laáy goã ñeå xaây nhaø, ñoùng ñoà ñaïc hoaëc duøng vaøo nhieàu vieäc khaùc. + Hình 3: Phaù röøng ñeå laáy chaát ñoát. + Hình 4: Röøng coøn bò taøn phaù do nhöõng vuï chaùy röøng. HS traû lôøi Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung. Thø..........ngµy........th¸ng.......n¨m...... Tieát 66: TAÙC ÑOÄNG CUÛA CON NGÖÔØI ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT I. Muïc tieâu: - Neâu nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc moâi tröôøng ñaát troàng ngaøy caøng thu heïp va suy thoaùi - Nhận biết được nguyên nhân cuûa con ngöôøi dẫn đến thu hẹp và suy thái ñoái vôùi moâi tröôøng đất trồng. -- Yêu quý và có ý thức bảo vệ môi trường đất. II. Chuaån bò: GV: - Hình veõ trong SGK trang 136, 137. - Söu taàm thoâng tin veà söï gia taêng daân soá ôû ñòa phöông vaø caùc muïc ñích söû duïng ñaát troàng tröôùc kia vaø hieän nay. HSø: - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Nêu tác hại của việc phá rừng? ® Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng ñaát troáng. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän. Giaùo vieân ñi ñeán caùc nhoùm höôùng daãn vaø giuùp ñôõ. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh lieân heä thöïc teá qua caùc caâu hoûi gôïi yù sau: + Neâu moät soá daãn chöùng veà nhu caàu söû duïng dieän tích ñaát thay ñoåi. + Phaân tích caùc nguyeân nhaân daãn ñeán söï thay ñoåi ñoù. ® Giaùo vieân keát luaän: Nguyeân nhaân chình daãn ñeán dieän tích ñaát troàng bò thu heïp laø do daân soá taêng nhanh, caàn nhieàu dieän tích ñaát ôû hôn. v Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän. ® Keát luaän: Ñeå giaûi quyeát vieäc thu heïp dieän tích ñaát troàng, phaûi aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc kó thuaät caûi tieán gioáng vaät nuoâi, caây troàng, söû duïng phaân boùn hoaù hoïc, thuoác dieät coû, thuoác tröø saâu, Vieäc söû duïng nhöõng chaát hoaù hoïc laøm cho moâi tröôøng ñaát bò oâ nhieãm, suy thoaùi. Vieäc xöû lí raùc thaûi khoâng hôïp veä sinh gaây nhieãm baån moâi tröôøng ñaát. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Nguyên nhân nào dẫn đến đất trồng bị thu hẹp lại? Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung ghi nhôù cuûa baøi hoïc. 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi. Chuaån bò: “Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc”. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt hình 1 vaø 2 trang 136 SGK. + Hình 1 vaø 2 cho bieát con ngöôøi söû duïng ñaát vaøo vieäc gì? + Phaân tích nguyeân nhaân daãn ñeán söï thay ñoåi nhu caàu söû duïng ñoù? Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung. + Hình 1 vaø 2 cho thaáy con ngöôøi söû duïng ñaát ñeå laøm ruoäng, ngaøy nay phaàn ñoàng ruoäng hai beân bôø soâng ñöôïc söû duïng laøm ñaát ôû, nhaû cöûa moïc leân san saùt. + Nguyeân nhaân chính daãn ñeán söï thay ñoåi laø do daân soá ngaøy moät taêng nhanh. Hoïc sinh traû lôøi. Nhu caàu laäp khu coâng nghieäp, nhu caàu ñoä thò hoaù, caàn phaûi môû theâm tröôøng hoïc, môû theâm hoaëc môû roäng ñöôøng. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän. Con ngöôøi ñaõ laøm gì ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn giöõa vieäc thu heïp dieän tích ñaát troàng vôùi nhu caàu veà löông thöïc ngaøy caøng nhieàu hôn? Ngöôøi noâng daân ôû ñòa phöông baïn ñaõ laøm gì ñeå taêng naêng suaát caây troàng? Vieäc laøm ñoù coù aûnh höôûng gì ñeán moâi tröôøng ñaát troàng? Phaân tích taùc haïi cuûa raùc thaûi ñoái vôùi moâi tröôøng ñaát. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung. Thø..........ngµy........th¸ng.......n¨m...... Tieát 67: TAÙC ÑOÄNG CUÛA CON NGÖÔØI ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ VAØ NÖÔÙC I. Muïc tieâu: - Neâu nhöõng nguyeân nhaân ñaãn ñeán moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc bò oâ nhieãm - Neâu taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. - Nhận biết đựơc tác hại của con người về vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. -Có ý thức bảo vệ môi trường khoâng khí vaø nöôùc sạch sẽ. II. Chuaån bò: GV: - Hình veõ trong SGK trang 138, 139. HSø: - SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng ñaát troàng. Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän. Giaùo vieân keát luaän: ¨ Nguyeân nhaân daãn ñeán oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc, phaûi keå ñeán söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp vaø söï laïm duïng coâng ngheä, maùy moùc trong khai thaùc taøi nguyeân vaø saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát. v Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän. Giaùo vieân neâu caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän. + Lieân heä nhöõng vieäc laøm cuûa ngöôøi daân daãn ñeán vieäc gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. + Neâu taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. Giaùo vieân keát luaän veà taùc haïi cuûa nhöõng vieäc laøm treân. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Neâu taùc haïi cuûa vieäc oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc. - - Ñoïc toaøn boä noäïi dung ghi nhôù. 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi. Chuaån bò: “Moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng”. Nhaän xeùt tieát hoïc . Haùt Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi môøi hoïc sinh khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt caùc hình trang 138 / SGK vaø thaûo luaän. Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc laøm oâ nhieãm baàu khoâng khí vaø nguoàn nöôùc. Quan saùt caùc hình trang 139 / SGK vaø thaûo luaän. + Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu nhöõng con taøu lôùn bò ñaém hoaëc nhöõng ñöôøng daãn daàu ñi qua ñaïi döông bò roø ræ? + Taïi sao moät caây soá trong hình bò truïi laù? Neâu moái lieân quan giöõa söï oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí voái söï oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát vaø nöôùc. Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc boå sung. ¨ Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí, do söï hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy vaø caùc phöông tieän giao thoâng gaây ra. ¨ Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc: + Nöôùc thaûi töø caùc thaønh phoá, nhaø maùy vaø ñoàng ruoäng bò phun thuoác tröø saâu. + Söï ñi laïi cuûa taøu thuyeàn treân soâng bieån, thaûi ra khí ñoäc, daàu nhôùt, + Nhöng con taøu lôùn chôû daàu bò ñaém hoaëc ñöôøng oáng daãn daàu ñi qua ñaïi döông bò roø ræ. + Trong khoâng khí chöùa nhieàu khí thaûi ñoäc haïi cuûa caùc nhaø maùy, khu coâng nghieäp. Hoaït ñoäng lôùp. Hoïc sinh traû lôøi. Hoïc sinh traû lôøi. Thø..........ngµy........th¸ng.......n¨m...... Tieát 68: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG I. Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - Thöïc hieän moät soá bieän phaùp nhaèm baûo veä moâi tröôøng . - Nhận biết được ý thức của con ngöôøi ñoái vôùi việc bảo vệ moâi tröôøng. -- Có ý thức bảo vệ môi trường trong đời sống II. Chuaån bò: GV: - Hình veõ trong SGK trang 140, 141. - Söu taàm nhöõng hình aûnh vaø thoâng tin veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. - HSø: - Giaáy khoå to, baêng dính hoaëc hoà daùn, SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Taùc ñoäng cuûa con ngöôøi ñeán vôùi moâi tröôøng khoâng khí vaø nöôùc. ® Giaùo vieân nhaän xeùt. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Moät soá bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø thaûo luaän. Moãi hình, Giaùo vieân goïi hoïc sinh trình baøy. Phieáu hoïc taäp Yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän xem trong caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng, bieän phaùp naøo ôû möùc ñoä: theá giôùi, quoâc gia, coäng ñoàng vaø gia ñình. - GV cho HS thaûo luaän caâu hoûi : Baïn coù theå laøm gì ñeå goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng? ® Giaùo vieân keát luaän: Baûo veä moâi tröôøng khoâng phaûi laø vieäc rieâng cuûa moät quoác gia naøo, ñoù laø nhieäm vuï chung cuûa moïi ngöôøi treân theá giôùi. v Hoaït ñoäng 2: Trieån laõm. - Giaùo vieân ñaùnh giaù keát quaû, tuyeân döông nhoùm laøm toát. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Bảo vệ môi trường tốt có tác dụng gì? - Ñoïc laïi toaøn boä noäi dung ghi nhôù. 5. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi. Chuaån bò: “OÂn taäp moâi tröôøng vaø taøi nguyeân”. Nhaän xeùt tieát hoïc. Haùt Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi, môøi baïn khaùc traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân, quan saùt caùc hình vaû ñoïc ghi chuù xem moãi ghi chuù öùng vôùi hình naøo. Hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån saép xeáp caùc hình aûnh vaø caùc thoâng tin veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng. Töøng caù nhaân taäp thuyeát trình. Caùc nhoùm treo saûn phaåm vaø cöû ngöôøi leân thuyeát trình tröôùc lôùp.

File đính kèm:

  • docKhoa hoc ki II Anh da sua.doc
Giáo án liên quan