Tài liệu phân phối chương trình THPT môn Tiếng Pháp

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Khung Phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho các lớp cấp THPT từ năm học 2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT.

1. Về khung Phân phối chương trình

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.

Thời lượng nói trên quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày (thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu). Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THPT trong cả nước.

Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả chủ đề tự chọn nâng cao (nếu có) cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THPT thuộc quyền quản lí. Các trường THPT có điều kiện bố trí GV và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể đề nghị để Sở GDĐT phê chuẩn điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

 

doc28 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THPT môn Tiếng Pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶ng 30 phót cho ho¹t ®éng nghe hiÓu. C¸c thêi l­îng nµy chØ mang tÝnh chÊt h­íng dÉn, gi¸o viªn cã thÓ thay ®æi tuú theo thùc tÕ cña líp häc. CÆp tiÕt 3 (tiÕt 5 + tiÕt 6): PhÇn diÔn ®¹t nãi vµ viÕt: Trong phÇn DiÔn ®¹t th­êng cã hai bµi tËp cho hai kü n¨ng diÔn ®¹t nãi vµ diÕn ®¹t viÕt vµ hai ho¹t ®éng nµy cã tÝnh liªn kÕt cao, ho¹t ®éng diÔn ®¹t viÕt lµ phÇn kÐo dµi cña ho¹t ®éng nãi. Nh­ vËy tiÕt 5 sÏ dµnh ®Ó d¹y/häc kü n¨ng diÔn ®¹t nãi vµ tiÕt 6 sÏ d¹y kü n¨ng diÔn ®¹t viÕt. Víi thêi l­îng gÊp ®«i so víi giai ®o¹n thÝ ®iÓm, gi¸o viªn cã thÓ tæ chøc d¹y/häc c¶ hai kü n¨ng nµy trªn líp víi thêi gian tho¶ ®¸ng h¬n dµnh cho luyÖn tËp thùc hµnh kü n¨ng, ch÷a lçi, cã thÓ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp theo nhãm nhá, nhÊt lµ víi kü n¨ng diÔn ®¹t nãi. b) Bµi «n tËp Cø sau 2 bµi häc cã mét bµi «n tËp gåm mét sè bµi tËp. Bµi «n tËp ®­îc bè trÝ d¹y trong 3 tiÕt. Ngoµi c¸c bµi tËp ®· cã trong s¸ch, gi¸o viªn chñ ®éng bæ sung thªm c¸c bµi tËp kiÕn thøc vµ kü n¨ng tuú theo nhÞp ®é häc tËp cña häc sinh. Chñ ®Ò tù chän n©ng cao tiÕng ph¸p 10 C¶ n¨m: 35 tiÕt Häc k× I: 17 tiÕt Häc kú II: 18 tiÕt häc k× i STT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt L­u ý 1 Décrire 8 D¹y vµo nöa ®Çu häc k× I (tõ tuÇn 1 ®Õn hÕt tuÇn 9) 2 Les anaphores 1 9 D¹y vµo nöa cuèi häc k× I (tõ tuÇn 10 ®Õn hÕt tuÇn 18) häc k× ii STT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt L­u ý 1 Exprimer la cause et la conséquence 9 D¹y tõ tuÇn 19 ®Õn hÕt tuÇn 26 2 Le texte narratif 9 D¹y tõ tuÇn 27 ®Õn hÕt tuÇn 35 líp 10 (n©ng cao) C¶ n¨m: 140 tiÕt / 37 tuÇn Häc kú I: 72 tiÕt / 19 tuÇn Häc kú II: 68 tiÕt / 18 tuÇn Häc kú I Tiết Bài Nội dung 1,2, 3. 4 Ôn tập các kiến thức đã học ở THCS 5, 6 Leçon 1 C.O. tr.4-6 7, 8 C.E. tr. 7-9 9, 10 E.O tr.10-11 11 E.E. BT 12 (tr.11) 12 SYSTE. tr.12-13 13, 14 Leçon 2 C.O. tr. 14-16 15, 16 C.E. tr. 17-18 17, 18 E.O. tr. 19 –20 19 E.E. tr. 20 20 SYSTE. tr.21-22 21-24 Révision 1 tr.23-26 25 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt 26 Tr¶ bµi kiÓm tra 27, 28 Leçon 3 C.O. tr. 31-32 29, 30 C.E. tr.32-35 31, 32 E.O. tr. 35-37 33 E.E. tr. 38 34 SYSTE. tr.38-39 35, 36 Leçon 4 C.O. tr.40-41 37, 38 C.E. tr. 42-45 39, 40 E.O. tr.45 41 E.E. tr. 45 42 SYSTE. tr. 46-47 43 Révion 2 tr.48-50 44 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt 45 Tr¶ bµi kiÓm tra 46, 47 Leçon 5 C.O. tr. 54- 56 48, 49 C.E. tr. 56-59 50, 51 E.O. tr. 60-61 52 E.E. tr. 61 53 SYSTE. tr.62 54, 55 Leçon 6 C.O. tr. 63-65 56, 57 C.E. tr. 65-72 58, 59 E.O. tr. 72 60 E.E. tr. 73 61 SYSTE. tr. 73-74 62-65 Révision 3 tr. 75-79 66 - 68 Ôn kiểm tra học kì 69 KiÓm tra häc kú I 70 Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú I 71, 72 Leçon 7 C.O. tr. 83-85 HỌC KỲ II Tiết Bài Nội dung 73, 74 Leçon 7 C.E. tr. 86-90 75, 76 E.O tr. 90 77 E.E. tr. 91 78 SYSTE. tr. 91-92 79, 80 Leçon 8 C.O. tr. 93-95 81, 82 C.E. tr. 95-98 83, 84 E.O. tr. 98-100 85 E.E. tr. 100 86 SYSTE. tr. 101-102 87-90 Révision 4 tr. 103-106 91 KiÓm tra viÕt 1tiÕt 92 Tr¶ bµi kiÓm tra 93, 94 Leçon 9 C.O. tr.110- 111 95, 96 C.E. tr.111-113 97, 97 E.O. tr. 113-114 99 E.E. tr. 115 100 SYSTE. tr. 115-117 101, 102 Leçon 10 C.O. tr. 118-120 105, 104 C.E. tr. 120-122 105, 106 E.O. tr. 123 107 E.E. tr. 123 108 SYSTE. tr. 124 109-112 Révion 5 tr. 125-128 113 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt 114 Tr¶ bµi kiÓm tra 115, 116 Leçon 11 C.O. tr.132-134 117, 118 C.E. tr. 135-137 119, 120 E.O. tr. 137-139 121 E.E. tr. 139-140 122 SYSTE. tr. 140-142 123, 124 Leçon 12 C.O. tr. 143-144 125, 126 C.E. tr. 145-146 127, 128 E.O. tr. 147-148 129 E.E. tr. 149 130 SYSTE. tr. 149-150 131-134 Révision 6 tr. 151-155 135 -138 Ôn kiểm tra học kỳ II 139 Kiểm tra học kỳ II 140 Trả bài kiểm tra học kỳ II Viết tắt: C.O.: compréhension orale C.E.: compréhension écrite E.O: Expression oarale E.E.: Expression écrite SYSTE.: systématisation tr. : trang Mét sè l­u ý §Ò xuÊt kÕ ho¹ch d¹y häc: Mçi Bµi häc (Leçon) d¹y trong 8 tiÕt: - TiÕt 1 + 2: Compréhension orale (CO) - TiÕt 3: Compréhension écrite (CE) - TiÕt 4 + 5: Connaissance de la langue (CL) - TiÕt 6 + 7: Expression orale (EO) - TiÕt 8: Expression écrite (EE) Mçi Bµi «n (Révision): 4 tiÕt C¸c Projets kh«ng ®­îc bè trÝ thêi l­îng trong ch­¬ng tr×nh. Thêi l­îng dµnh cho phÇn nµy khi tæ chøc d¹y ngo¹i khãa do gi¸o viªn quyÕt ®Þnh. C¸c bµi tËp ph©n phèi cho mét tiÕt häc cã thÓ thùc hiÖn toµn bé ë líp, nh­ng còng cã thÓ ®Ó häc sinh lµm mét phÇn ë nhµ. Cã 3 tiÕt «n tËp tr­íc khi kiÓm tra häc kú. líp 11 C¶ n¨m: 105 tiÕt / 37 tuÇn Häc kú I: 54 tiÕt / 19 tuÇn Häc kú II: 51 tiÕt / 18 tuÇn TiÕt Bµi TiÕt Bµi HäC Kú I HäC Kú Ii 1-3 ¤n tËp líp 10 55-61 Leçon 7 7-10 Leçon 1 62-68 Leçon 8 11-17 Leçon 2 69 Révision 4 18 Révision 1 70-71 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 19-20 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 72-78 Leçon 9 21-27 Bµi 3 79-85 Leçon 10 27-34 Bµi 4 86 Révision 5 35 Révision 2 87- 88 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 36-37 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 89 - 95 Leçon 11 38- 44 Leçon 5 96-102 Leçon 12 44-51 Leçon 6 103 Révision 6 52 Révision 3 104-105 KiÓm tra häc kú II vµ tr¶ bµi 53-54 KiÓm tra häc kú I vµ tr¶ bµi Mét sè l­u ý §Ò xuÊt kÕ ho¹ch d¹y häc: Mçi Bµi häc (Leçon) d¹y trong 7 tiÕt: TiÕt 1 + 2: Compréhension écrite (CE) TiÕt 3 + 4: Connaissance de la langue (CL) TiÕt 5: Compréhension orale (CO) TiÕt 6: Expression orale (EO) TiÕt 7: Expression écrite (EE) Mỗi Bài «n (Révision): 1 tiÕt (Cã thÓ cho häc sinh lµm mét sè bµi tËp ë nhµ.) Chñ ®Ò tù chän n©ng cao tiÕng ph¸p 11 C¶ n¨m: 35 tiÕt Häc k× I: 17 tiÕt Häc kú II: 18 tiÕt häc k× i STT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt L­u ý 1 Comparer 9 D¹y vµo nöa ®Çu häc k× I (tõ tuÇn 1 ®Õn hÕt tuÇn 9) 2 Les anaphores 8 D¹y vµo nöa cuèi häc k× I (tõ tuÇn 10 ®Õn hÕt tuÇn 18) häc k× ii STT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt L­u ý 1 Expliquer 9 D¹y vào nửa đầu häc kú II (tõ tuÇn 19 ®Õn hết tuÇn 26) 2 Le texte informatif 9 D¹y vào nửa cuối häc kú II (tõ tuÇn 27 ®Õn hết tuÇn 35) líp 11 (n©ng cao) C¶ n¨m: 140 tiÕt / 37 tuÇn Häc kú I: 72 tiÕt / 19 tuÇn Häc kú II: 68 tiÕt / 18 tuÇn TiÕt Bµi TiÕt Bµi HäC Kú I HäC Kú Ii 1-8 Leçon 1 71-78 Leçon 7 9-16 Leçon 2 79-86 Leçon 8 17-20 Consolidation 1 87-90 Consolidation 4 21 Ôn tập 1 91 Ôn tập 4 22,23 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 92-93 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 24-31 Leçon 3 94-101 Leçon 9 32-39 Leçon 4 102-109 Leçon 10 40-43 Consolidation 2 110-113 Consolidation 5 44 Ôn tập 2 114 Ôn tập 5 45-46 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 115-116 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 47-54 Leçon 5 117-124 Leçon 11 55-62 Leçon 6 15-132 Leçon 12 63-66 Consolidation 3 133-136 Consolidation 6 67, 68 Ôn tập 3 137-138 Ôn tập 6 69, 70 KiÓm tra häc kú I vµ tr¶ bµi 139-140 KiÓm tra häc kú II vµ tr¶ bµi Mét sè l­u ý §Ò xuÊt kÕ ho¹ch d¹y häc cho c¸c bµi häc vµ bµi cñng cè: Mçi Bµi häc (Leçon) d¹y trong 8 tiÕt: - TiÕt 1 + 2: Compréhension orale (CO) - TiÕt 3: Compréhension écrite (CE) - TiÕt 4 + 5: Connaissance de la langue (CL) - TiÕt 6 + 7: Expression orale (EO) - TiÕt 8: Expression écrite (EE) Mçi Bµi cñng cè (Consolidation) d¹y trong 4 tiÕt Cã 1 tiÕt «n tËp tr­íc c¸c bµi KT 45 phót vµ 2 tiÕt «n tËp tr­íc bµi KT häc kú. líp 12 C¶ n¨m: 105 tiÕt / 37 tuÇn Häc k× I: 54 tiÕt / 19 tuÇn Häc k× II: 51 tiÕt / 18 tuÇn TiÕt Bµi TiÕt Bµi 1-3 ¤n tËp líp 10 55-60 Bµi 7 4-9 Bµi 1 61-66 Bµi 8 10-15 Bµi 2 67-69 Bµi «n 4 (Bilan 4) 16-18 Bµi «n 1 (Bilan 1) 70-71 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 19-20 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 72-77 Bµi 9 21-26 Bµi 3 78-83 Bµi 10 27-32 Bµi 4 84-86 Bµi «n 5 (Bilan 5) 33-35 Bµi «n 2 (Bilan 2) 87- 88 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 36,37 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 89 - 94 Bµi 11 38- 43 Bµi 5 95-100 Bµi 12 44-49 Bµi 6 101-103 Bµi «n 6 (Bilan 6) 50-52 Bµi «n 3 (Bilan 3) 104-105 KiÓm tra häc kú II vµ tr¶ bµi 53, 54 KiÓm tra häc kú I vµ tr¶ bµi Mét sè l­u ý §Ò xuÊt kÕ ho¹ch d¹y häc: Mçi bµi häc (Leçon) d¹y trong 6 tiÕt: TiÕt 1: §äc hiÓu (CE) TiÕt 2 + 3: KiÕn thøc ng«n ng÷ (Etude de la langue) TiÕt 4: Nghe hiÓu (CO) TiÕt 5: DiÔn ®¹t nãi (EO) TiÕt 6: DiÔn ®¹t viÕt (EE) Mçi bµi «n (Bilan) d¹y trong 3 tiÕt. Chñ ®Ò tù chän n©ng cao tiÕng ph¸p 12 C¶ n¨m: 35 tiÕt Häc k× I: 18 tiÕt Häc kú II: 17 tiÕt häc k× i STT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt L­u ý 1 Le texte argumentatif 9 D¹y vµo nöa ®Çu häc k× I (tõ tuÇn 1 ®Õn hÕt tuÇn 9) 2 Résumer 9 D¹y vµo nöa cuèi häc k× I (tõ tuÇn 10 ®Õn hÕt tuÇn 19) häc k× ii STT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt L­u ý 1 Le discours rapporté et la concordance des temps 8 D¹y vào nửa đầu häc kú II (tõ tuÇn 20 ®Õn hết tuÇn 29) 2 Les anaphores 3 9 D¹y vào nửa cuối häc kú II (tõ tuÇn 30 ®Õn hết tuÇn 37) líp 12 (n©ng cao) C¶ n¨m: 140 tiÕt / 37 tuÇn Häc k× I: 72 tiÕt / 19 tuần Häc k× II: 68 tiÕt / 18 tuÇn TiÕt Bµi TiÕt Bµi 1-8 Bµi 1 71-78 Bµi 7 9-16 Bµi 2 79-86 Bµi 8 17-20 Bµi cñng cè 1 87-90 Bµi cñng cè 4 21 ¤n tËp 91 ¤n tËp 22, 23 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 92, 93 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 24-31 Bµi 3 94-101 Bµi 9 32-39 Bµi 4 102-109 Bµi 10 40-43 Bµi cñng cè 2 110-113 Bµi cñng cè 5 44 ¤n tËp 114 ¤n tËp 45, 46 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 115, 116 KiÓm tra 1 tiÕt vµ tr¶ bµi 47-54 Bµi 5 117-124 Bµi 11 55-62 Bµi 6 125-132 Bµi 12 63-66 Bµi cñng cè 3 133-136 Bµi cñng cè 3 67, 68 ¤n tËp 137, 138 ¤n tËp 69-70 KiÓm tra häc kú I vµ tr¶ bµi 139-140 KiÓm tra häc kú II vµ tr¶ bµi Mét sè l­u ý §Ò xuÊt kÕ ho¹ch d¹y - häc: Mçi bµi häc (leçon) d¹y trong 8 tiÕt: - TiÕt 1 + 2: Nghe hiÓu (CO) - TiÕt 3: §äc hiÓu (CE) - TiÕt 4 + 5: KiÕn thøc ng«n ng÷ (CL) - TiÕt 6 + 7: DiÔn ®¹t nãi (EO) - TiÕt 8: DiÔn ®¹t viÕt (EE) Bµi cñng cè (consolidation) d¹y trong 4 tiÕt: - TiÕt 1: Tõ vùng - TiÕt 2: Ng÷ ph¸p - TiÕt 3: §äc hiÓu - TiÕt 4: DiÔn ®¹t viÕt Cã 1 tiÕt «n tËp tr­íc c¸c bµi KT 45 phót vµ 2 tiÕt «n tËp tr­íc bµi KT häc kú. ------------------

File đính kèm:

  • docTieng Phap-THPT-08-09.doc
Giáo án liên quan