Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Tiếng Pháp

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Khung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT.

1. Về Khung phân phối chương trình

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó. Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I, kết thúc năm học quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước. Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí GV và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

 

doc24 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 768 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Tiếng Pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n : Qu’est-ce qu’on va faire ? B¶ng 40 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5 96 97 98 24 Situation : Pourquoi est-ce qu’il ne vient pas ? B¶ng 41 + c¸c bµi tËp 1, 2 B¶ng 42 + c¸c bµi tËp 3, 4 99 100 Révision 6 C¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5, 6 101- 103 «n tËp cuèi häc k× 104 105 KiÓm tra häc k× II Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× II líp 7 C¶ n¨m : 105 tiÕt / 37 tuÇn Häc k× I : 54 tiÕt / 19 tuÇn Häc k× II : 51 tiÕt / 18 tuÇn Häc kú i TiÕt Bµi Néi dung 1, 2 «n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc ë líp 6 3 4 5 1 Bµi ®äc : Qu’est-ce que tu voudrais faire plus tard ? B¶ng 1 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 2, 3 + bµi tËp 4, 5, 6* 6 7 8 2 Bµi ®äc: Comment Sébastien a-t-il travaillé ? B¶ng 4 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 5 + bµi tËp 4, 5, 6 9 10 11 3 Bµi ®äc : Un week-end chez Sébastien B¶ng 6 + bµi tËp 1, 2, B¶ng 7+ bµi tËp 3, 4*, 5 12 13 14 4 Bµi ®äc : Pourquoi est-ce que tu n’es pas venu, Marc ? B¶ng 8 + bµi tËp 1, 2, 3, 4* B¶ng 9 + bµi tËp 5, 6 15 16 17 Révision 1 Bµi tËp 1, 2 Bµi tËp 3, 4 Bµi tËp 5, 6 18 19 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 20 21 22 5 Bµi ®äc : Où est caché mon cadeau, papa? B¶ng 10 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 11 + bµi tËp 3, 4, 5*, 6 23 24 25 6 Bµi ®äc : Et il faut du poivre ? B¶ng 12 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 13 + bµi tËp 3, 4, 5, 6* 26 27 28 7 Bµi ®äc : Un peu, beaucoup, à la folie... B¶ng 14 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 15 + bµi tËp 4, 5, 6 29 30 31 8 Bµi ®äc : Qu’est-ce qu’on fera dimanche ? B¶ng 16 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 17 + bµi tËp 4, 5 32 33 Révision 2 Bµi tËp 1, 2, 3 Bµi tËp 4, 5 34 35 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 36 37 38 9 Bµi ®äc: Le portrait de Paul B¶ng 18 + bµi tËp 1, 2, 3* B¶ng 19 + bµi tËp 4, 5, 6 39 40 41 10 Bµi ®äc : C’est beaucoup plus calme qu’à Paris. B¶ng 20 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 21 + bµi tËp 3, 4, 5, 6* 42 43 44 11 Bµi ®äc : Ah oui, je la connais. B¶ng 22 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 23 + bµi tËp 4, 5 45 46 47 12 Bµi ®äc : Parfait, on a bien choisi ! B¶ng 24 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 25 + bµi tËp 4, 5, 6 48 49 50 Révision 3 Bµi tËp 1, 2 Bµi tËp 3, 4, 5 Bµi tËp 6, 7, 8 51, 52 «n tËp cuèi häc k× 53 54 KiÓm tra häc k× I Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I Häc kú iI TiÕt Bµi Néi dung 55 56 57 13 Bµi ®äc : Bulletin météo B¶ng 26 + bµi tËp 1, 2, 3* B¶ng 27 + bµi tËp 4, 5, 6 58 59 60 14 Bµi ®äc : Les saisons et le calendrier scolaire français B¶ng 28 + bµi tËp 1, 2, B¶ng 29 + bµi tËp 3, 4, 5*, 6 61 62 63 15 Bµi ®äc : Une leçon de géographie B¶ng 30 + bµi tËp 1, 2, 3, 4* B¶ng 31 + bµi tËp 5, 6 64 65 66 16 Bµi ®äc : Une lettre parisienne B¶ng 32, 33 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 34 + bµi tËp 3, 4 67 68 69 Révision 4 Bµi tËp 1, 2, 3 Bµi tËp 4, 5, 6 Bµi tËp 7, 8 70 71 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 72 73 74 17 Bµi ®äc : Ils aiment bien le foot. B¶ng 35 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 36 + bµi tËp 4, 5, 6 75 76 77 18 Bµi ®äc : Il y a un peu trop de foot à la télé. B¶ng 37 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 38 + bµi tËp 3, 4, 5 78 79 80 19 Bµi ®äc : Comment tu le trouves ? B¶ng 39 + bµi tËp 1, 2, 3* B¶ng 40 + bµi tËp 4, 5 81 82 83 20 Bµi ®äc : Quelle belle fête ! B¶ng 41 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 42 + bµi tËp 4, 5, 6 84 85 Révision 5 Bµi tËp 1, 2, 3 Bµi tËp 4, 5 86 87 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 88 89 90 21 Bµi ®äc : Réveillez-vous, les enfants ! B¶ng 43 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 44 + bµi tËp 4, 5, 6 91 92 93 22 Bµi ®äc: Je me suis levé à 9 heures ! B¶ng 45 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 46 + bµi tËp 4, 5 94 95 96 23 Bµi ®äc: Production du pain bio B¶ng 47 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 48 + bµi tËp 3, 4 97 98 99 24 Bµi ®äc: Ils élèvent aussi des vaches. B¶ng 49 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 50 + bµi tËp 3, 4 100 101 Révision 6 Bµi tËp 1, 2, 3 Bµi tËp 4, 5, 6, 7* 102, 103 «n tËp cuèi häc k× 104 105 KiÓm tra häc k× II Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× II líp 8 C¶ n¨m : 105 tiÕt / 37 tuÇn Häc k× I : 54 tiÕt / 19 tuÇn Häc k× II : 51 tiÕt / 18 tuÇn Häc kú i TiÕt Bµi Néi dung 1, 2 «n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc ë líp 7 3 4 5 1 Bµi ®äc : Soyez les bienvenues à Paris ! B¶ng 1 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 2 + bµi tËp 4, 5, 6 6 7 8 2 Bµi ®äc: Très ravis de faire votre connaissance ! B¶ng 3 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 4 + bµi tËp 4, 5 9 10 11 3 Bµi ®äc : Les Français vus par les étrangers B¶ng 5 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 6 + bµi tËp 4, 5, 6 12 13 14 4 Bµi ®äc : Fête de la musique, faites de la musique ! B¶ng 7 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 8 + bµi tËp 4, 5, 6 15 16 17 Révision 1 Bµi tËp 1, 2 Bµi tËp 3, 4 Bµi tËp 5, 6 18 19 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 20 21 22 5 Bµi ®äc : J’ai mal à la tête B¶ng 9 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 10 + bµi tËp 4, 5, 6 23 24 25 6 Bµi ®äc : Louis Pasteur B¶ng 11 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 12 + bµi tËp 4, 5, 6 26 27 28 7 Bµi ®äc : Mathématiques pour la vie B¶ng 13 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 14+ bµi tËp 4, 5, 6 29 30 31 8 Bµi ®äc : Le début du feu B¶ng 1 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 2 + bµi tËp 4, 5 32 33 Révision 2 Bµi tËp 1, 2, 3, 4 Bµi tËp 5, 6, 7 34 35 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 36 37 38 9 Bµi ®äc: Les médias B¶ng 17 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 18 + bµi tËp 4, 5, 6 39 40 41 10 Bµi ®äc : Peut-on vivre sans information ? B¶ng 19 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 20 + bµi tËp 4, 5 42 43 44 11 Bµi ®äc : Non à la violence à la télé ! B¶ng 21 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 22 + bµi tËp 4, 5, 6 45 46 47 12 Bµi ®äc : Je trouve ton idée intéressante B¶ng 23 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 24 + bµi tËp 4, 5, 6 48 49 50 Révision 3 Bµi tËp 1, 2, 3 Bµi tËp 4, 5, 6 Bµi tËp 7, 8, 9, 10 51, 52 «n tËp cuèi häc k× 53 54 KiÓm tra häc k× I Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I Häc kú iI TiÕt Bµi Néi dung 55 56 57 13 Bµi ®äc : Un souvenir inoubliable B¶ng 25 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 26 + bµi tËp 4, 5, 6 58 59 60 14 Bµi ®äc : Qu’est-ce qui vous est arrivé ? B¶ng 27 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 28 + bµi tËp 3, 4 61 62 63 15 Bµi ®äc : Chez l’horloger B¶ng 29 + bµi tËp 1, 2, 3, 4 B¶ng 30 + bµi tËp 5, 6 64 65 66 16 Bµi ®äc : Un repas d’adieu B¶ng 31 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 32 + bµi tËp 4, 5, 6 67 68 69 Révision 4 Bµi tËp 1, 2 Bµi tËp 3, 4 Bµi tËp 5, 6 70 71 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 72 73 74 17 Bµi ®äc : Où est-ce que tu vas passer tes vacances cette année ? B¶ng 33 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 34 + bµi tËp 3, 4, 5 75 76 77 18 Bµi ®äc : Qu’est-ce que la francophonie ? B¶ng 35 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 36 + bµi tËp 3, 4, 5 78 79 80 19 Bµi ®äc : Le VIIe Sommet de la francophonie B¶ng 37 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 38 + bµi tËp 4, 5, 6 81 82 83 20 Bµi ®äc : La Belgique, pays multilingue B¶ng 39 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 40 + bµi tËp 4, 5 84 85 Révision 5 Bµi tËp 1, 2, 3 Bµi tËp 4, 5 86 87 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 88 89 90 21 Bµi ®äc : Fait-il trop chaud sur la terre ? B¶ng 41 + bµi tËp 1, 2, 3, 4 B¶ng 42 + bµi tËp 5, 6, 7 91 92 93 22 Bµi ®äc: Déchets : attention à la pollution ! B¶ng 43 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 44 + bµi tËp 4, 5, 6 94 95 96 23 Bµi ®äc: Association jeunes-nature B¶ng 45 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 46 + bµi tËp 4, 5, 6 97 98 99 24 Bµi ®äc: Environnement B¶ng 47 + bµi tËp 1, 2, 4 B¶ng 48 + bµi tËp 4, 5, 6 100 101 Révision 6 Bµi tËp 1, 2, 3, 4 Bµi tËp 5, 6, 7 102, 103 «n tËp cuèi häc k× 104 105 KiÓm tra häc k× II Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× II líp 9 C¶ n¨m : 70 tiÕt / 37 tuÇn Häc kú I : 36 tiÕt / 19 tuÇn Häc kú II : 34 tiÕt / 18 tuÇn Häc kú i TiÕt Bµi Néi dung 1, 2 «n tËp c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc ë líp 8 3 Bµi ®äc : Cette année, il faut choisir ! 4 Leçon 1 Tableau 1 + Bµi tËp 1, 2, 3 5 Tableau 2 + Bµi tËp 4, 5 6 Tableau 3 + Bµi tËp 6, 7 + Bµi tËp 8 7 Bµi ®äc : Mais comment choisir ? 8 Leçon 2 Tableau 4 + Bµi tËp 1, 2 9 Tableau 5 + Bµi tËp 3, 4, 5 10 Tableau 6 + Bµi tËp 6 + Bµi tËp 7 11 Bµi ®äc : Et tu as le droit d’hésiter... 12 Leçon 3 Tableau 7 + Bµi tËp 1, 2, 3 13 Tableau 8 + Bµi tËp 4, 5 14 Tableau 9 + Bµi tËp 6 + Bµi tËp 7 15, 16 Révision 1 Bµi tËp 1 - 8. 17 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt 18 Tr¶ bµi kiÓm tra 19 Bµi ®äc : 31 mai : journée sans tabac 20 Leçon 4 Tableau 10 + Bµi tËp 1, 2, 3, 4 21 Tableau 11 + Bµi tËp 5, 6, 7 22 Tableau 12 + Bµi tËp 8, 9 + Bµi tËp 10 23 Bµi ®äc : Ados : rouler en toute sécurité 24 Leçon 5 Tableau 13 + Bµi tËp 1, 2, 3 25 Tableau 14 + Bµi tËp 4, 5, 6 26 Tableau 15 + Bµi tËp 7, 8 + Bµi tËp 9 27 Bµi ®äc : Les ados et l’alcool 28 Leçon 6 Tableau 16 + Bµi tËp 1, 2 29 Tableau 17 + Bµi tËp 3, 4, 5 30 Tableau 18 + Bµi tËp 6 + Bµi tËp 7 31, 32 Révision 2 Bµi tËp 1 - 8. 33, 34 «n tËp cuèi häc k× 35 KiÓm tra häc kú I 36 Ch÷a bµi kiÓm tra häc kú I Häc kú iI TiÕt Bµi Néi dung 37 Bµi ®äc : Il y a plus de 100 ans... le cinéma s’anime 38 Leçon 7 Tableau 19 + Bµi tËp 1, 2, 3 39 Tableau 20 + Bµi tËp 4, 5 + Bµi tËp 6 40 Tableau 21 + Bµi tËp 7 + Bµi tËp 8 41 Bµi ®äc : La puce saute sur une carte 42 Leçon 8 Tableau 22 + Bµi tËp 1, 2, 3 43 Tableau 23 + Bµi tËp 4, 5 44 Tableau 24 + Bµi tËp 6, 7 + Bµi tËp 8 45 Bµi ®äc : L’aspirine, un médicament tout terrain 46 Leçon 9 Tableau 25 + Bµi tËp 1, 2, 3 47 Tableau 26 + Bµi tËp 4, 5, 6 48 Tableau 27 + Bµi tËp 7, 8 + Bµi tËp 9 49, 50 Révision 3 Bµi tËp 1- 11. 51 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt 52 Tr¶ bµi kiÓm tra 53 Bµi ®äc : La Francophonie dans le monde 54 Leçon 10 Tableau 28 + Bµi tËp 1, 2, 3 55 Tableau 29 + Bµi tËp 4, 5, 6 56 Tableau 30 + Bµi tËp 7, 8, 9 57 Bµi ®äc : La francophonie au Canada 58 Leçon 11 Tableau 31 + Bµi tËp 1, 2, 3 59 Tableau 32 + Bµi tËp 4, 5, 6 60 Bµi tËp 7 61 Bµi ®äc : Louis Braille 62 Leçon 12 Tableau 33 + Bµi tËp 1, 2, 3 63 Tableau 34 + Bµi tËp 4, 5, 6 64 Bµi tËp 7 65, 66 Révision 4 Bµi tËp 1 - 8. 67, 68 «n tËp cuèi häc k× 69 KiÓm tra häc kú II 70 Tr¶ bµi kiÓm tra häc kú II ---------------------

File đính kèm:

  • docTieng Phap-THCS-08-09.doc