Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Tiếng Pháp

A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Khung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT.

1. Về Khung phân phối chương trình

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó. Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước. Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí GV và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

 

doc18 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Tiếng Pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µi tËp 3, 4, 5 B¶ng 4 + c¸c bµi tËp 6, 7, 8 9 10 11 Leçon 3 Situation: Tu as quel âge ? + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 5 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6 B¶ng 6 + c¸c bµi tËp 7, 8, 9 12 13 14 Leçon 4 Situation: Vous parlez français ? + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 7 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6 C¸c bµi tËp 7, 8, 9 15 16 Révision 1 B¶ng ch÷ c¸i + c¸c bµi tËp 1, 2, 3, 4 C¸c bµi tËp 5, 6, 7, 8 17 18 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 19 20 21 Leçon 5 Situation: Il est comment ? B¶ng 8 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5, 6, 7 22 23 24 Leçon 6 Situation: Un chat et des poissons rouges B¶ng 9 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5, 6, 7 25 26 27 Leçon 7 Situation: C’est la moto de ton père ? B¶ng 10 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 11 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6, 7 28 29 30 Leçon 8 Situation: C’est mon père. B¶ng 12 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3, 4 C¸c bµi tËp 5, 6, 7, 8 31 32 Révision 2 C¸c bµi tËp 1, 2, 3, 4 C¸c bµi tËp 5, 6, 7 33 34 ¤n tËp kiÓm tra häc kú I 35 36 KiÓm tra viÕt häc kú I Tr¶ bµi kiÓm tra HäC Kú II: Dïng s¸ch tiÕng Ph¸p 6 37 38 39 Leçon 9 Situation: Vous êtes combien dans la famille ? B¶ng 13 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 14 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6, 7 40 41 42 Leçon 10 Situation: Nos amis vont bien ! B¶ng 15 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3, 4 C¸c bµi tËp 5, 6, 7, 8 43 44 45 Leçon 11 Situation: On va au cinéma ? B¶ng 16 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 17 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6, 7 46 47 48 Leçon 12 Situation: Est-ce que vous aimez la musique ? B¶ng 18 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5, 6 49 50 Révision 3 C¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5 51 52 53 Leçon 13 Situation: Dans une boutique de souvenirs B¶ng 19 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c 20 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6 54 55 KiÓm tra viÕt1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 56 57 58 Leçon 14 Situation : Nous rangeons ta chambre ? B¶ng 21 + c¸c bµi tËp 1, 2 B¶ng 22 + c¸c bµi tËp 3, 4, 5 59 60 61 Leçon15 Situation : Comment aller au zoo ? B¶ng 23 vµ 24 + c¸c bµi tËp 1, 2 B¶ng 25 + c¸c bµi tËp 3, 4, 5, 6 62 63 64 Leçon 16 Situation: Promenade en bateau B¶ng 26 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 27 + c¸c bµi tËp 4, 5 65 66 Révision 4 C¸c bµi tËp 1, 2 C¸c bµi tËp 3, 4 67 68 ¤n thi häc kú 2 69 70 KiÓm tra häc k× II Tr¶ bµi kiÓm tra líp 7 C¶ n¨m: 70 tiÕt / 37 tuÇn Häc k× I: 36 tiÕt / 19 tuÇn Häc k× II: 34 tiÕt / 18 tuÇn Häc kú i: dïng s¸ch tiÕng ph¸p 6 TiÕt Bµi Néi dung bµi d¹y 1, 2, 3, 4 ¤n tËp ch­¬ng tr×nh líp 6 5 6 7 Leçon 17 Situation: A l’entrée du zoo B¶ng 28 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 29 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6 8 9 10 Leçon 18 Situation: Jeux vidéo ou bandes dessinées B¶ng 30+ c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 31 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6 11 12 13 Leçon 19 Situation: Une excursion à la campagne B¶ng 32 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 33 + c¸c bµi tËp 4, 5, 6 14 15 16 Leçon 20 Situation: Qu’est-ce qu’il faut emporter ? B¶ng 34 + c¸c bµi tËp 1, 2 B¶ng 35 + c¸c bµi tËp 3, 4, 5 17 18 Révision 5 C¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5, 6 19 20 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 21 22 23 Leçon 21 Situation: Il est quelle heure ? B¶ng 36 + c¸c bµi tËp 1, 2 B¶ng 37 + c¸c bµi tËp 3, 4, 5 24 25 26 Leçon 22 Situation: Nous sommes quel jour aujourd’hui ? B¶ng 38 + c¸c bµi tËp 1, 2,3 ,4 B¶ng 39 + c¸c bµi tËp 5, 6 ,7 27 28 29 Leçon 23 Situation: Qu’est-ce qu’on va faire ? B¶ng 40 + c¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5 30 31 32 Leçon 24 Situation: Pourquoi est-ce qu’il ne vient pas ? B¶ng 41 + c¸c bµi tËp 1, 2 B¶ng 42 + c¸c bµi tËp 3, 4 33 34 Révision 6 C¸c bµi tËp 1, 2, 3 C¸c bµi tËp 4, 5, 6 35 36 KiÓm tra häc ky I Tr¶ bµi kiÓm tra HäC Kú II: Dïng s¸ch tiÕng Ph¸p 7 TiÕt Bµi Néi dung bµi d¹y 37 38 39 Leçon 1 Bµi ®äc: Qu’est-ce que tu voudrais faire plus tard ? B¶ng 1 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 2, 3 + bµi tËp 4, 5, 6 40 41 42 Leçon 2 Bµi ®äc: Comment Sébastien a-t-il travaillé ? B¶ng 4 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 5 + bµi tËp 4, 5, 6 43 44 45 Leçon 3 Bµi ®äc: Un week-end chez Sébastien B¶ng 6 + bµi tËp 1, 2, B¶ng 7+ bµi tËp 3, 4, 5 46 47 48 Leçon 4 Bµi ®äc: Pourquoi est-ce que tu n’es pas venu, Marc ? B¶ng 8 + bµi tËp 1, 2, 3, 4 B¶ng 9 + bµi tËp 5, 6 49 50 Révision 1 Bµi tËp 1, 2,3 Bµi tËp 4, 5, 6 51 52 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 53 54 55 Leçon 5 Bµi ®äc: Où est caché mon cadeau, papa ? B¶ng 10 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 11 + bµi tËp 3, 4, 5, 6 56 57 58 Leçon 6 Bµi ®äc: Et il faut du poivre ? B¶ng 12 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 13 + bµi tËp 3, 4, 5, 6 59 60 61 Leçon 7 Bµi ®äc: Un peu, beaucoup, à la folie... B¶ng 14 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 15 + bµi tËp 4, 5, 6 62 63 64 Leçon 8 Bµi ®äc: Qu’est-ce qu’on fera dimanche ? B¶ng 16 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 17 + bµi tËp 4, 5 65 66 Révision 2 Bµi tËp 1, 2, 3 Bµi tËp 4, 5 67-68 ¤n kiÓm tra häc kú II 69 70 KiÓm tra häc k× II Tr¶ bµi kiÓm tra líp 8 C¶ n¨m: 70 tiÕt / 37 tuÇn Häc k× I : 36 tiÕt / 19 tuÇn Häc k× II: 34 tiÕt / 18 tuÇn Häc kú i: dïng s¸ch tiÕng ph¸p 7 TiÕt Bµi Néi dung bµi d¹y 1-4 ¤n tËp ch­¬ng tr×nh líp 7 5 6 7 Leçon 9 Bµi ®äc: Le portrait de Paul B¶ng 18 + bµi tËp 1, 2, 3* B¶ng 19 + bµi tËp 4, 5, 6 8 9 10 Leçon 10 Bµi ®äc: C’est beaucoup plus calme qu’à Paris. B¶ng 20 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 21 + bµi tËp 3, 4, 5, 6* 11 12 13 Leçon 11 Bµi ®äc: Ah oui, je la connais. B¶ng 22 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 23 + bµi tËp 4, 5 14 15 16 Leçon 12 Bµi ®äc: Parfait, on a bien choisi ! B¶ng 24 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 25 + bµi tËp 4, 5, 6 17 18 Révision 3 Bµi tËp 1, 2, 3, 4* Bµi tËp 5, 6, 7*, 8 19 20 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 21 22 23 Leçon 13 Bµi ®äc: Bulletin météo B¶ng 26 + bµi tËp 1, 2, 3* B¶ng 27 + bµi tËp 4, 5, 6 24 25 26 Leçon 14 Bµi ®äc: Les saisons et le calendrier scolaire français B¶ng 28 + bµi tËp 1, 2, B¶ng 29 + bµi tËp 3, 4, 5*, 6 27 28 29 Leçon 15 Bµi ®äc: Une leçon de géographie B¶ng 30 + bµi tËp 1, 2, 3, 4* B¶ng 31 + bµi tËp 5, 6 30 31 32 Leçon 16 Bµi ®äc: Une lettre parisienne B¶ng 32, 33 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 34 + bµi tËp 3, 4 33 34 Révision 4 C¸c bµi tËp 1, 2*, 3, 4 C¸c bµi tËp 5, 6, 7, 8* 35 36 KiÓm tra häc ky I Tr¶ bµi kiÓm tra HäC Kú II: Dïng s¸ch tiÕng Ph¸p 7 TiÕt Bµi Néi dung bµi d¹y 37 38 39 Leçon 17 Bµi ®äc: Ils aiment bien le foot. B¶ng 35 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 36 + bµi tËp 4, 5, 6 40 41 42 Leçon 18 Bµi ®äc: Il y a un peu trop de foot à la télé. B¶ng 37 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 38 + bµi tËp 3, 4, 5 43 44 45 Leçon 19 Bµi ®äc: Comment tu le trouves ? B¶ng 39 + bµi tËp 1, 2, 3* B¶ng 40 + bµi tËp 4, 5 46 47 48 Leçon 20 Bµi ®äc: Quelle belle fête ! B¶ng 41 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 42 + bµi tËp 4, 5, 6 49 50 Révision 5 Bµi tËp 1, 2 Bµi tËp 3, 4*, 5 51 52 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 53 54 55 Leçon 21 Bµi ®äc: Réveillez-vous, les enfants ! B¶ng 43 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 44 + bµi tËp 4, 5, 6 56 57 58 Leçon 22 Bµi ®äc: Je me suis levé à 9 heures ! B¶ng 45 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 46 + bµi tËp 4, 5 59 60 61 Leçon 23 Bµi ®äc: Production du pain bio B¶ng 47 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 48 + bµi tËp 3, 4 62 63 64 Leçon 24 Bµi ®äc: Ils élèvent aussi des vaches. B¶ng 49 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 50 + bµi tËp 3, 4 65 66 Révision 6 Bµi tËp 1, 2, 3 Bµi tËp 4, 5, 6, 7* 67-68 ¤n thi häc kú II 69 70 KiÓm tra häc k× II Tr¶ bµi kiÓm tra líp 9 C¶ n¨m: 70 tiÕt/37 tuÇn Häc k× I : 36 tiÕt/19 tuÇn Häc k× II: 34 tiÕt/18 tuÇn Häc kú i: dïng s¸ch tiÕng ph¸p 8 TiÕt Bµi Néi dung bµi d¹y 1, 2, 3, 4 ¤n tËp ch­¬ng tr×nh líp 8 5 6 7 Leçon 1 Bµi ®äc: Soyez les bienvenues à Paris ! B¶ng 1 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 2 + bµi tËp 4, 5, 6 8 9 10 Leçon 2 Bµi ®äc: Très ravis de faire votre connaissance ! B¶ng 3 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 4 + bµi tËp 4, 5 11 12 13 Leçon 3 Bµi ®äc: Les Français vus par les étrangers B¶ng 5 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 6 + bµi tËp 4, 5, 6 14 15 16 Leçon 4 Bµi ®äc: Fête de la musique, faites de la musique ! B¶ng 7 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 8 + bµi tËp 4, 5, 6 17 18 Révision 1 Bµi tËp 1, 2*, 3 Bµi tËp 4, 5*, 6 19 20 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 21 22 23 Leçon 5 Bµi ®äc: J’ai mal à la tête B¶ng 9 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 10 + bµi tËp 4, 5, 6 24 25 26 Leçon 6 Bµi ®äc: Louis Pasteur B¶ng 11 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 12 + bµi tËp 4, 5, 6 27 28 29 Leçon 7 Bµi ®äc: Mathématiques pour la vie B¶ng 13 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 14+ bµi tËp 4, 5, 6 30 31 32 Leçon 8 Bµi ®äc: Le début du feu B¶ng 1 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 2 + bµi tËp 4, 5 33 34 Révision 2 Bµi tËp 1, 2, 3*, 4 Bµi tËp 5, 6*, 7 35 36 KiÓm tra häc ky I Tr¶ bµi kiÓm tra HäC Kú II: Dïng s¸ch tiÕng Ph¸p 8 TiÕt Bµi Néi dung bµi d¹y 37 38 39 Leçon 9 Bµi ®äc: Les médias B¶ng 17 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 18 + bµi tËp 4, 5, 6 40 41 42 Leçon 10 Bµi ®äc: Peut-on vivre sans information ? B¶ng 19 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 20 + bµi tËp 4, 5 43 44 45 Leçon 11 Bµi ®äc: Non à la violence à la télé ! B¶ng 21 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 22 + bµi tËp 4, 5, 6 46 47 48 Leçon 12 Bµi ®äc: Je trouve ton idée intéressante B¶ng 23 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 24 + bµi tËp 4, 5, 6 49 50 Révision 3 Bµi tËp 1, 2*, 3, 4, 5*, Bµi tËp 6, 7, 8*, 9*, 10 51 52 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Tr¶ bµi kiÓm tra 53 54 55 Leçon 13 Bµi ®äc: Un souvenir inoubliable B¶ng 25 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 26 + bµi tËp 4, 5, 6 56 57 58 Leçon 14 Bµi ®äc: Qu’est-ce qui vous est arrivé ? B¶ng 27 + bµi tËp 1, 2 B¶ng 28 + bµi tËp 3, 4 59 60 61 Leçon 15 Bµi ®äc: Chez l’horloger B¶ng 29 + bµi tËp 1, 2, 3, 4 B¶ng 30 + bµi tËp 5, 6 62 63 64 Leçon 16 Bµi ®äc: Un repas d’adieu B¶ng 31 + bµi tËp 1, 2, 3 B¶ng 32 + bµi tËp 4, 5, 6 65 66 Révision 4 Bµi tËp 1, 2 Bµi tËp 3, 4*, 5, 6* 67 68 ¤n kiÓm tra häc kú II 69 70 KiÓm tra häc k× II Tr¶ bµi kiÓm tra ----------------------

File đính kèm:

  • docTieng Phap-NN2-THCS-08-09.doc