Phân phối chương trình tuần 9 Lớp 4

 -Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật trong đoạn đối thoại.

 - Hiểu ND: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quí. (TL các CH sgk )

-kỹ năng lắng nghe tích cực,giao tiếp, thương lượng

 

doc34 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 08/10/2014 | Lượt xem: 632 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình tuần 9 Lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: - Caực moõ hỡnh rau,quaỷ, con, gioỏng baống nhửùa hay vaọt thaọt veà caực loaùi thửực aờn III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY –HOẽC: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1. Oồn ủũnh : 2. Baứi cuừ : Phoứng traựnh tai naùn ủuoỏi nửụực. H. Chuựng ta phaỷi laứm gỡ ủeồ phoứng traựnh tai naùn soõng nửụực? - Nhaọn xeựt, ghi ủieồm. 3. Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi – ghi ủeà. Hẹ1: Thaỷo luaọn veà chuỷ ủeà : Con ngửụứi vaứ sửực khoeỷ . - Yeõu caàu hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm vaứ trỡnh baứy veà noọi dung maứ nhoựm mỡnh nhaọn ủửụùc. -Hs traỷ lụứi theo yeõu caàu cuỷa Gv - Lụựp nhaọn xeựt boồ sung. -Laộng nghe - Laộng nghe, nhaộc laùi ủeà. - Tieỏn haứnh thaỷo luaọn theo yeõu caàu. + NH1: Trỡnh baứy quaự trỡnh soỏng cuỷa con ngửụứi phaỷi laỏy nhửừng gỡ tửứ moõi trửụứng vaứ thaỷi ra moõi trửụứng nhửừng gỡ? + NH2: Giụựi thieọu veà nhoựm caực chaỏt dinh dửụừng , vai troứ cuỷa chuựng ủoỏi vụựi cụ theồ ngửụứi. + NH3: Giụựi thieọu veà caực beọnh do aờn thieỏu hoaởc thửứa chaỏt dinh dửụừng vaứ beọnh laõy qua ủửụứng tieõu hoaự ,daỏu hieọu ủeồ nhaọn ra beọnh vaứ caựch phoứng traựnh ,caựch chaờm soực ngửụứi thaõn bũ beọnh. + NH4: Giụựi thieọu nhửừng vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm ủeồ phoứng traựnh tai naùn soõng nửụực. Yeõu caàu nhoựm trỡnh baứy caực nhoựm khaực ủeàu chuaồn bũ caõu hoỷi ủeồ tỡm hieồu roừ noọi dung trỡnh baứy. GV toồng hụùp yự kieỏn cuỷa HS vaứ nhaọn xeựt. Hẹ 2 : Tửù ủaựnh giaự. - Yeõu caàu hoùc sinh dửùa vaứo caực kieỏn thửực ủaừ hoùc vaứ cheỏ ủoọ aờn ửụựng cuỷa mỡnh trong tuaàn ủeồ tửù ủaựnh giaự theo tieõu chớ : - ẹaừ aờn phoỏi hụùp nhieàu loaùi thửực aờn vaứ thửụứng xuyeõn thay ủoồi moựn aờn chửa? - ẹaừ aờn phoỏi hụùp caực chaỏt ủaùm, chaỏt beựo ủoọng vaọt vaứ th/vaọtchửa? - ẹaừ aờn caực thửực aờn coự chửựa caực loaùi vi-ta-min vaứ chaỏt kh chửa? - Yeõu caàu hoùc sinh trỡnh baứy trửụực lụựp. Nhaọn xeựt xem caực bửừa aờn trong tuaàn cuỷa baùn . *Gv nhaọn xeựt Kl giaỷng theõm. - Caực nhoựm tieỏn haứnh trao ủoồi, hoỷi nhoựm trỡnh baứy moọt soỏ caõu hoỷi. - Hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp dửùa vaứo baỷng ghi teõn caực thửực aờn ủoà uoỏng cuỷa mỡnh trong tuaàn. Trỡnh baứy trửụực lụựp. -Lụựp nhaọn xeựt boồ sung. Hs laộng nghe. Thụứi gian Teõn thửực aờn, ủoà uoỏng Thửự hai Thửự ba Thửự tử Thửự naờm Thửự saựu Thửự baỷy Chuỷ nhaọt Saựng Trửa Chieàu 4. Cuỷng coỏ : - Yeõu caàu hoùc sinh neõu laùi caực baứi vửứa oõn. 5. Daởn doứ : Daởn doứ : hoùc baứi veà nhaứ vaứ chuaồn bũ baứi mụựi. -1 hoùc sinh nhaộc laùi. -Hoùc sinh nghe, thửùc hieọn chuyeồn tieỏt . Khoa học : Luyện tập- Kiểm tra I. Mục đích yêu cầu: - Giúp HS nắm vững kiến thức của bài học vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập liện quan đến nội dung bài học. Nhằm giúp HS nhớ lâu nội dung bài hơn. Kiểm tra 20 phút . II.Đồ dùng dạy học: - SGK và VBT. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: HĐ2: Bài 1: Bài 2: Bài 3 HĐ3: HĐ 4 Giới thiệu bài GV hệ thống một số câu hỏi để HS nhắc lại nội dung bài. GV chốt lại. Làm việc với VBT. HS đọc yêu cầu và nội dung bài Đánh dấu x vào ô Ê truớc ý đúng GV hướng dẫn HS cách lựa chọn để tìm ra ý đúng phù hợp. Gọi một số em trả lời bài làm của mình. ( HS khá giỏi ) Tại sao em lại chọn ý đó ? GV chốt lại BT1. HS đọc yêu cầu và nội dung bài QS hình và điền nội dung thích hợp GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 GV QS hướng dẫn HS thảo luận Gọi một số nhóm trình bày cách nối của nhóm mình. ( HS khá giỏi ) Tại sao em lại chọn cách nối đó ? GV chốt lại BT2. HS đọc yêu cầu và nội dung bài Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm GV yêu cầu HS chọn các từ đã cho điền vào chỗ chấm cho đúng. Y/C HS trình bày bài làm của mình GV nhận xét bổ sung Kiểm tra 20 phút Đề bài : Câu 1 : Trong quá trình sống con ngươi nhận từ môi trường những gì ? và thảI ra những gì ? Câu2 : Có mấy nhóm chất dinh dưỡng ? Đó là những nhóm nào ? Câu 3: Kể tên và nêu cách phòng tránh một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng ? Câu 4: Vi- ta-min a có tác dụng gì ? Chấm lấy điểm vào sổ . Củng cố dặn dò Hệ thống lại kiến thức bài học Nhận xét HS nối tiếp nhau trả lời các câu hỏi HS khác nhận xét HS đọc yêu cầu HS đánh dấu x vào VBT HS trình bày HS đọc yêu cầu HS thảo luận Một số nhóm trình bày nhóm khác nhận xét. HS đọc yêu cầu HS làm bài vào VBT HS làm vào vở Khoa - sử - địa TAÄP LAỉM VAấN Ôn luyện: LUYEÄN TAÄP PHAÙT TRIEÅN CAÂU CHUYEÄN I.MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU: - Củng cố naộm ủửụùc trỡnh tửù thụứi gian ủeồ keồ laùi ủuựng noọi dung trớch ủoaùn kũch ễÛ Vửụng quoỏc tửụng Lai - BT1 .- Bửụực ủaàu naộm ủửụùc caựch phaựt trieồn caõu chuyeọn theo trỡnh tửù khoõng gian qua thửùc haứnh luyeọn taọp vụứi sửù gụùi yự cuù theồ cuỷa GV ( BT2; 3 ) II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY-HOẽC: VBT III.Caực hoaùt ủoọng daùy –hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc 1.OÅn ủũnh 2.Baứi cuừ: - Goùi HS leõn baỷng keồ moọt caõu chuyeọn maứ em thớch. - Nhaọn xeựt-ghi ủieồm. 3.Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi, ghi ủeà. Hẹ 1: Laứm vieọc caự nhaõn. Baứi 1: - Goùi HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. H: Caõu chuyeọn “Trong coõng xửụỷng xanh” laứ lụứi thoaùi trửùc tieỏp hay lụứi keồ? - Goùi HS keồ lụứi thoaùi cuỷa Tin tin vaứ em beự thửự nhaỏt. Haựt -Hs traỷ lụứi theo yeõu caàu cuỷa Gv - Lụựp nhaọn xeựt boồ sung. Hs laộng nghe. -HS ủoùc yeõu caàu. 2 HS keồ lụứi thoaùi cuỷa Tin tin vaứ em beự thửự nhaỏt Moọt hoõm Tin tin vaứ Mi tin ủeỏn thaờm coõng xửụỷng xanh. Hai baùn aỏy thaỏy moọt em beự mang moọt coó maựy coự ủoõi caựnh xanh. Tin-tin ngaùc nhieõn hoỷi: - Caọu laứm gỡ vụựi ủoõi caựnh xanh aỏy? Em beự traỷ lụứi: -Mỡnh seừ duứng noự vaứo vieọc saựng cheỏ treõn traựi ủaỏt. - Nhaọn xeựt vaứ tuyeõn dửụng HS. -Treo baỷng phuù vieỏt saỹn chuyeồn lụứi thoaùi thaứnh lụứi keồ. - Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc ủoaùn trớch ễÛ Vửụng quoỏc tửụng lai, quan saựt tranh minh hoaù vụỷ kũch, suy nghú keồ laùi caõu chuyeọn theo trỡnh tửù thụứi gian. -Toồ chửực thi keồ tửứng maứn. Nhaọn xeựt, ghi ủieồm HS. - Laộng nghe - 2 HS noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caựch. Caỷ lụựp ủoùc thaàm. - Quan saựt tranh, 2 em cuứng baứn keồ, sửỷa chửừa cho nhau. -Toồ chửực 3-5 em thi keồ. Vaờn baỷn kũch -Tin-tin: Caọu ủang laứm gỡ vụựi ủoõi caựnh xanh aỏy? -Em beự thửự nhaỏt: Mỡnh seừ duứng noự vaứo vieọc saựng cheỏ treõn traựi ủaỏt. Chuyeồn thaứnh lụứi keồ Tin-tin vaứ Min-tin ủeỏn thaờm coõng xửụỷng xanh. Thaỏy moọt em beự mang moọt coó maựy coự ủoõi caựnh xanh. Tin-tin hoỷi em beự ủang laứm gỡ vụựi ủoõi caựnh aỏy. Em beự noựi mỡnh duứng ủoõi caựnh ủoự vaứo vieọc saựng cheỏ treõn traựi ủaỏt. Hẹ 2 : Hoaùt ủoọng nhoựm hai. Baứi 2 : -Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc ủeà baứi. -Yeõu caàu caực em keồ caõu chuyeọn theo caựch : Tin-tin ủeỏn thaờm coõng xửụỷng xanh, coứn Mi-tin tụựi khu vửụứn kỡ dieọu . -Yeõu caàu tửứng caởp hoùc sinh keồ keồ caõu chuyeọn theo trỡnh tửù khoõng gian. - 1 hoùc sinh ủoùc. - Laộng nghe -Tửứng caởp hoùc sinh keồ keồ caõu chuyeọn theo trỡnh tửù khoõng gian. Trong khu vửụứn kỡ dieọu : Mi-tin ủeỏn thaờm khu vửụứn kỡ dieọu. Thaỏy moọt em mang moọt chuứm quaỷ treõn ủaàu gaọy, Mi-tin khen : “ Chuứm leõ ủeùp quaự!”, em beự noựi ủoự khoõng phaỷi laứ chuứm leõ maứ laứ nho. Em ủaừ nghú ra caựch troàng vaứ chaờm boựn chuựng. Em beự thửự hai beõ moọt soùt quaỷ, Mi-tin tửụỷng ủoự laứ dửa ủoỷ, hoaự ra ủoự laứ nhửừng quaỷ taựo, maứ vaón chửa phaỷi loaùi taựo to nhaỏt.Em beự thửự ba thỡ khoe moọt xeủaày nhửừng quaỷ Maứ Mi –tin tửụỷng laứ bớ ủoỷ nhửng ủoự laứ nhửừng quaỷ dửa. Em beự noựi raống khi ra ủụứi reừ troàng nhửừng quaỷ dửa to nhử theỏ. Trong coõng xửụỷng xanh: Trong khi Mi-tin ủang ụỷ khu vửụứn kỡ dieọu thỡ Tin --tin tỡm ủeỏn coõng xửụỷng xanh. Thaỏy moọt em beự … Baứi 3: - Cho HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. - Daựn tụứ phieỏu leõn baỷng so saựnh ủoaùn 1 vaứ ủoaùn 2. -GV neõu nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. -Coự theồ keồ ủoaùn naứo trửụực cuừng ủửụùc. -Tửứ ngửừ noỏi ủoaùn 1 vụựi ủoaùn 2 thay ủoồi. -HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi. - Hoùc sinh thửùc hieọn laứm baứi. Theo caựch keồ 1 Mụỷ ủaàu ủoaùn 1: Trửụực heỏt hai baùn ruỷ nhau ủeỏn thaờm coõng xửụỷng xanh. Mụỷ ủaàu ủoaùn 2: Rụứi coõng xửụỷng xanh Tin-tin vaứ Min-tin ủeỏn khu vửụứn kyứ dieọu. Theo caựch keồ 2 Mụỷ ủaàu ủoaùn 1: Min-tin ủeỏn khu vửụứn kyứ dieọu. Mụỷ ủaàu ủoaùn 2 :Trong khi Min-tin ủeỏn khu vửụứn kyứ dieọu thỡ Tin-tin ủeỏn thaờm coõng xửụỷng xanh. 4.Cuỷng coỏ-Daởn doứ: - Yeõu caàu HS nhaộc laùi sửù khaực nhau giửừa hai caựch keồ chuyeọn theo trỡnh tửù thụứi gian vaứ theo trỡnh tửù khoõng gian - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, veà vieỏt vaứo vụỷ - 1 em nhaộc laùi. - Nghe vaứ ghi nhaọn. HOAẽT ẹOÄNG TAÄP THEÅ Sinh hoạt lớp I. MUẽC TIEÂU: -HS naộm ủửụùc caực quy ủũnh trong noọi quy cuỷa trửụứng ủeà ra nhử : thửùc hieọn toỏt neà neỏp ra vaứo lụựp,ủuựng ủoàng phuùc,neà neỏp vaứ kổ luaọt trửụứng lụựp, … - HS thửùc hieọn toỏt caực noọi quy ủaừ ủeà ra. - HS coự yự thửực tớch cửùc thửùc hieọn noọi quy trửụứng lụựp, tớch cửùc thi ủua giaứnh nhieàu cụứ xuaỏt saộc. II. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOAẽT ẹOÄNG HOẽC HĐ1:Thaỷo luaọn veà noọi quy lụựp. - GV yeõu caàu HS thaỷo luaọn veà caực noọi quy, quy ủũnh cuỷa trửụứng caàn thửùc hieọn theo nhoựm toồ. GV Chia tổ . Phân công tổ trưởng ;lớp trưởng … Hoaùt ủoọng 2 : Trỡnh baứy thaỷo luaọn. - Mụứi ủaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn. - GV choỏt yự : Moói HS phaỷi thửùc hieọn toỏt caực noọi quy, quy ủũnh cuỷa trửụứng nhử sau : + ẹi hoùc chuyeõn caàn, ủuựng giụứ. + ẹoàng phuùc ủuựng quy ủũnh. + ẹaày ủuỷ saựch vụỷ vaứ duùng cuù hoùc taọp. + Khoõng aờn quaứ vaởt, khoõng noựi tuùc chửỷi theà, khoõng ủaựnh nhau, khoõng noựi chuyeọn rieõng trong lụựp, khoõng chụi nhửừng troứ chụi nguy hieồm. +Tham gia toỏt caực hoaùt ủoọng cuỷa trửụứng,… - HS thửùc hieọn chia nhoựm vaứ thửùc hieọn theo yeõu caàu. - ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn. - HS laộng nghe. * Toồng keỏt : Toồ chửực cho HS sinh hoaùt vaờn ngheọ. Phaựt ủoọng thi ủua giửừa caực toồ.

File đính kèm:

  • docgiaoanlop41-33fdsgaswe (8).doc