Phân phố chương trình bậc trung học cơ sở môn: Địa lý

PPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.

Thời lượng quy định tại PPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước.

Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí giáo viên (GV) và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

 

doc20 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 06/10/2015 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phố chương trình bậc trung học cơ sở môn: Địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C¸c khu vùc ch©u Phi TiÕt 38 Bµi 33 C¸c khu vùc ch©u Phi (tiÕp theo) Häc K× II TiÕt 39 Bµi 34 Thùc hµnh: So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc ch©u Phi Ch­¬ng VII. Ch©u Mü TiÕt 40 Bµi 35 Kh¸i qu¸t ch©u Mü TiÕt 41 Bµi 36 Thiªn nhiªn ch©u Mü TiÕt 42 Bµi 37 D©n c­ B¾c Mü TiÕt 43 Bµi 38 Kinh tÕ B¾c Mü TiÕt 44 Bµi 39 Kinh tÕ B¾c Mü (tiÕp theo) TiÕt 45 Bµi 40 Thùc hµnh: T×m hiÓu cïng c«ng nghiÖp truyÒn thèng ë §«ng B¾c Hoa K× TiÕt 46 ¤n tËp tõ bµi 35 ®Õn bµi 40 TiÕt 47 Bµi 41 Thiªn nhiªn Trung vµ Nam Mü TiÕt 48 Bµi 42 Thiªn nhiªn Trung vµ Nam Mü (tiÕp theo) TiÕt 49 Bµi 43 D©n c­, x· héi Trung vµ Nam Mü Không dạy : Mục 1. Sơ lược lịch sử TiÕt 50 Bµi 44 Kinh tÕ Trung vµ Nam Mü TiÕt 51 Bµi 45 Kinh tÕ Trung vµ Nam Mü (tiÕp theo) TiÕt 52 Bµi 46 Thùc hµnh: Sù ph©n ho¸ cña th¶m thùc vËt ë hai bªn s­ên ®«ng vµ t©y cña d·y nói An-®et TiÕt 53 ¤n tËp cho kiÓm tra 1 tiÕt TiÕt 54 KiÓm tra 1 tiÕt TiÕt 55 Ngo¹i khãa TiÕt 56 Ngo¹i khãa Ch­¬ng VIII. Ch©u Nam cùc TiÕt 57 Bµi 47 Ch©u Nam Cùc- Ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi Ch­¬ng IX. Ch©u §¹i D­¬ng TiÕt 58 Bµi 48 Thiªn nhiªn ch©u §¹i D­¬ng TiÕt 59 Bµi 49 D©n c­ vµ kinh tÕ ch©u §¹i D­¬ng TiÕt 60 Bµi 50 Thùc hµnh: ViÕt b¸o c¸o vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña ¤-xtr©y-lia Ch­¬ng X. ch©u ¢u TiÕt 61 Bµi 51 Thiªn nhiªn ch©u ¢u TiÕt 62 Bµi 52 Thiªn nhiªn ch©u ¢u (tiÕp theo) TiÕt 63 Bµi 53 Thùc hµnh: §äc, ph©n tÝch l­îc ®å, biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a ch©u ¢u TiÕt 64 Bµi 54 D©n c­, x· héi ch©u ¢u TiÕt 65 Bµi 55 Kinh tÕ ch©u ¢u TiÕt 66 Bµi 56 Khu vùc B¾c ¢u TiÕt 67 Bµi 57 Khu vùc T©y vµ Trung ¢u TiÕt 68 Bµi 58 Khu vùc Nam ¢u TiÕt 69 Bµi 59 Khu vùc §«ng ¢u TiÕt 70 Bµi 60 Liªn minh ch©u ¢u TiÕt 71 ¤n tËp häc kú 2 TiÕt 72 KiÓm tra häc k× II TiÕt 73 Bµi 61 Thùc hµnh: §äc l­îc ®å c¬ cÊu kinh tÕ ch©u ¢u TiÕt 74 ¤n tËp cuèi n¨m Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh §Þa lÝ LíP 8 C¶ n¨m: 37 tuÇn (55 tiÕt) Häc k× I: 19 tuÇn (19 tiÕt) Häc k× II: 18 tuÇn (36 tiÕt) Tiết PPCT Bµi Tªn bµi d¹y Néi dung ®iÒu chỉnh vµ h­íng dÉn thùc hiÖn Häc k× I PhÇn I Thiªn nhiªn vµ con ng­êi ë c¸c ch©u lôc (tiÕp theo) CH¦¥NG XI. Ch©u ¸ TiÕt 1 H­íng dÉn häc tËp ch­¬ng tr×nh §Þa lý 8 TiÕt 2 Bµi 1 VÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n TiÕt 3 Bµi 2 KhÝ hËu ch©u ¸ Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu học sinh trả lời TiÕt 4 Bµi 3 S«ng ngßi vµ c¶nh quan ch©u ¸ TiÕt 5 Bµi 4 Thùc hµnh: Ph©n tÝch hoµn l­u giã mïa ch©u ¸ TiÕt 6 Bµi 5 §Æc ®iÓm d©n c­, x· héi ch©u ¸ Câu hỏi 2: Không yêu cầu vẽ biểu đồ, Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét TiÕt 7 Bµi 6 Thùc hµnh: §äc, ph©n tÝch l­îc ®å ph©n bè d©n c­ vµ c¸c thµnh phè lín ch©u ¸ TiÕt 8 Bµi 7 §Æc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi c¸c n­íc ch©u ¸ Không dạy: Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu học sinh trả lời TiÕt 9 ¤n tËp cho kiÓm tra 1 tiÕt TiÕt 10 KiÓm tra 1 tiÕt TiÕt 11 Bµi 8 T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi c¸c n­íc ch©u ¸ TiÕt 12 Bµi 9 Khu vùc T©y Nam ¸ TiÕt 13 Bµi 10 §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc Nam ¸ TiÕt 14 Bµi 11 D©n c­ vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc Nam ¸ TiÕt 15 Bµi 12 §Æc ®iÓm tù nhiªn khu vùc §«ng ¸ TiÕt 16 Bµi 13 T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi khu vùc §«ng ¸ Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu học sinh trả lời TiÕt 17 ¤n tËp cho kiÓm tra häc kú 1 TiÕt 18 KiÓm tra häc k× I TiÕt 19 T×m hiÓu vÒ m«i tr­êng vµ biÕn ®æi khÝ hËu Häc k× II TiÕt 20 Bµi 14 §«ng Nam ¸ - ®Êt liÒn vµ h¶i ®¶o TiÕt 21 Bµi 15 §Æc ®iÓm d©n c­, x· héi §«ng Nam ¸ TiÕt 22 Bµi 16 §Æc ®iÓm kinh tÕ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ TiÕt 23 Bµi 17 HiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ (ASEAN) TiÕt 24 Bµi 18 Thùc hµnh: T×m hiÓu Lµo, C¨m-pu-chia Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư: Không yêu cầu học sinh làm Mục 4. Kinh tế : Không yêu cầu học sinh làm PhÇn Hai ®Þa lÝ ViÖt Nam ®Þa lÝ tù nhiªn TiÕt 25 Bµi 22 ViÖt Nam- ®Êt n­íc, con ng­êi TiÕt 26 Bµi 23 VÞ trÝ, giíi h¹n, h×nh d¹ng cña l·nh thæ ViÖt Nam Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu học sinh trả lời TiÕt 27 Bµi 24 Vïng biÓn ViÖt Nam TiÕt 28 Bµi 25 LÞch sö ph¸t triÓn tù nhiªn ViÖt Nam TiÕt 29 Bµi 26 §Æc ®iÓm tµi nguyªn kho¸ng s¶n ViÖt Nam Không dạy: Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu học sinh trả lời TiÕt 30 Bµi 27 Thùc hµnh: §äc b¶n ®å ViÖt Nam (phÇn hµnh chÝnh vµ kho¸ng s¶n) TiÕt 31 Bµi 28 §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ViÖt Nam TiÕt 32 Bµi 29 §Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh TiÕt 33 Bµi 30 Thùc hµnh: §äc b¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam TiÕt 34 ¤n tËp cho kiÓm tra 1 tiÕt TiÕt 35 KiÓm tra 1 tiÕt TiÕt 36 Ngo¹i khãa Điều chỉnh thay cho cả ChươngXII. Tổng kết Địa lý tự nhiên và các Châu lục do cắt giảm cả chương. TiÕt 37 Ngo¹i khãa TiÕt 38 Ngo¹i khãa TiÕt 39 Bµi 31 §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam TiÕt 40 Bµi 32 C¸c mïa khÝ hËu vµ thêi tiÕt ë n­íc ta TiÕt 41 Bµi 33 §Æc ®iÓm s«ng ngßi ViÖt Nam TiÕt 42 Bµi 34 C¸c hÖ thèng s«ng lín ë n­íc ta TiÕt 43 Bµi 35 Thùc hµnh vÒ khÝ hËu, thuû v¨n ViÖt Nam TiÕt 44 Bµi 36 §Æc ®iÓm ®Êt ViÖt Nam TiÕt 45 Bµi 37 §Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam TiÕt 46 Bµi 38 B¶o vÖ tµi nguyªn sinh vËt ViÖt Nam TiÕt 47 Bµi 39 §Æc ®iÓm chung cña tù nhiªn ViÖt Nam TiÕt 48 Bµi 40 Thùc hµnh: §äc l¸t c¾t tù nhiªn tæng hîp TiÕt 49 Bµi 41 MiÒn B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu học sinh trả lời TiÕt 50 Bµi 42 MiÒn T©y B¾c vµ B¾c Trung Bé TiÕt 51 Bµi 43 MiÒn Nam Trung Bé vµ Nam Bé TiÕt 52 ¤n tËp cho kiÓm tra häc kú II TiÕt 53 KiÓm tra häc k× II TiÕt 54 Bµi 44 Thùc hµnh: T×m hiÓu ®Þa ph­¬ng GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau: 1. Tên địa điểm, vị trí địa lí 2. Lịch sử phát triển 3. Vai trò ý nghĩa đối với địa phương TiÕt 55 ¤n tËp cuèi n¨m Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh §Þa lÝ LíP 9 C¶ n¨m: 37 tuÇn (56 tiÕt) Häc k× I: 19 tuÇn (38 tiÕt) Häc k× II: 18 tuÇn (18 tiÕt) Tiết PPCT Bµi Tªn bµi d¹y Néi dung ®iÒu chỉnh vµ h­íng dÉn thùc hiÖn Häc k× I §Þa lÝ ViÖt Nam (tiÕp theo) ®Þa lÝ d©n c­ TiÕt 1 H­íng dÉn häc tËp ch­¬ng tr×nh §Þa lý 9 TiÕt 2 Bµi 1 Céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam TiÕt 3 Bµi 2 D©n sè vµ sù gia t¨ng d©n sè TiÕt 4 Bµi 3 Ph©n bè d©n c­, c¸c lo¹i h×nh quÇn c­ TiÕt 5 Bµi 4 Lao ®éng vµ viÖc lµm. ChÊt l­îng cuéc sèng TiÕt 6 Bµi 5 Thùc hµnh: Ph©n tÝch vµ so s¸nh thÊp d©n sè n¨m 1989 vµ 1999 ®Þa lÝ kinh tÕ TiÕt 7 Bµi 6 Sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam Không dạy: Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới TiÕt 8 Bµi 7 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp TiÕt 9 Bµi 8 Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp TiÕt 10 Bµi 9 Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè s¶n xu©t l©m nghiÖp, thuû ss¶n Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập : Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột TiÕt 11 Bµi 10 Thùc hµnh: VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu diÖn tÝch gieo trång ph©n theo c¸c lo¹i c©y, sù t¨ng tr­ëng ®µn gia sóc TiÕt 12 ¤n tËp TiÕt 13 Bµi 11 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c«ng nghiÖp TiÕt 14 Bµi 12 Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c«ng nghiÖp Không dạy: Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm ; phần 3 : Một số ngành công nghiệp nặng khác Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: Không yêu cầu học sinh trả lời TiÕt 15 Bµi 13 Vai trß, ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn vµ ph©n bè dÞch vô TiÕt 16 Bµi 14 Giao th«ng vËn t¶i vµ b­u chÝnh viÔn th«ng TiÕt 17 Bµi 15 Th­¬ng m¹i vµ du lÞch TiÕt 18 Bµi 16 Thùc hµnh: VÏ biÓu ®å vÒ thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ TiÕt 19 ¤n tËp cho kiÓm tra 1 tiÕt TiÕt 20 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt Sù ph©n ho¸ l·nh thæ TiÕt 21 Bµi 17 Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé TiÕt 22 Bµi 18 Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé (tiÕp theo) TiÕt 23 Bµi 19 Thùc hµnh: §äc b¶n ®å, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña tµi nguyªn kho¸ng ®èi víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Trung du miÒn nói B¾c Bé TiÕt 24 Bµi 20 Vïng ®ång b»ng s«ng Hång TiÕt 25 Bµi 21 Vïng ®ång b»ng s«ng Hång (tiÕp theo) TiÕt 26 Bµi 22 Thùc hµnh: VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å mèi quan hÖ gi÷a d©n sè, s¶n l­îng l­¬ng thùc vµ b×nh qu©n l­¬ng thùc theo ®Çu ng­êi TiÕt 27 ¤n tËp TiÕt 28 Bµi 23 Vïng B¾c Trung Bé TiÕt 29 Bµi 24 Vïng B¾c Trung Bé (tiÕp theo) TiÕt 30 Bµi 25 Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé TiÕt 31 Bµi 26 Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé (tiÕp theo) TiÕt 32 Bµi 27 Thùc hµnh: Kinh tÕ biÓn B¾c Trung Bé vµ Duyªn h¶i Nam Trung Bé TiÕt 33 Bµi 28 Vïng T©y Nguyªn TiÕt 34 Bµi 29 Vïng T©y Nguyªn (tiÕp theo) TiÕt 35 ¤n tËp cho kiÓm tra kú 1 TiÕt 36 KiÓm tra häc k× I TiÕt 37 Bµi 30 Thùc hµnh: So s¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ë Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé víi T©y Nguyªn TiÕt 38 ¤n tËp Häc K× II TiÕt 39 Bµi 31 Vïng §«ng Nam Bé TiÕt 40 Bµi 32 Vïng §«ng Nam Bé (tiÕp theo) TiÕt 41 Bµi 33 Vïng §«ng Nam Bé (tiÕp theo) TiÕt 42 Bµi 34 Thùc hµnh: Ph©n tÝch mét sè ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm §«ng Nam Bé TiÕt 43 Bµi 35 Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long TiÕt 44 Bµi 36 Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long (tiÕp theo) TiÕt 45 Bµi 37 Thùc hµnh: VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ngµnh thuû s¶n ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long TiÕt 46 ¤n tËp TiÕt 47 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt TiÕt 48 Bµi 38 Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn- ®¶o TiÕt 49 Bµi 39 Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ tµi nguyªn TiÕt 50 Bµi 40 Thùc hµnh: §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng kinh tÕ cña c¸c ®¶o ven bê vµ t×m hiÓu vÒ ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ ®Þa lÝ NghÖ An TiÕt 51 Bµi 41 VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn TiÕt 52 Bµi 42 D©n c­ vµ x· héi TiÕt 53 Bµi 43 C¸c ngµnh kinh tÕ chÝnh TiÕt 54 ¤n tËp cho kiÓm tra häc kú II TiÕt 55 KiÓm tra häc k× II TiÕt 56 Bµi 44 Thùc hµnh: Gi¸o viªn tù chän néi dung thùc hµnh phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh. Điều chỉnh thay cho nội dung cũ: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương do cắt giảm cả bài

File đính kèm:

  • docDia_THCS.doc