Ôn tập môn Tiếng Việt lớp 5

Câu 1:Điền từ thích hợp vào từng chỗ trống(chọn trong các từ đồng nghĩa)

a) Loại xe ấy .nhiều xăng quá, không hợp với ý muốn của người . nên rất khó .

(tiêu dùng, tiêu thụ, tiêu hao)

b) Các .là những người có tâm hồn

(thi sĩ, nhà thơ)

Câu 2: Hãy chỉ ra từ dùng sai trong hai câu sau và chữa lại cho đúng:

 a) Anh ta là một người lạnh lẽo.

 b) Chuông đồng hồ kêu làm tôi thức tỉnh.

Câu 3 : Từ “bàn tính” có thể có những nghĩa nào và thuộc những từ loại nào?

Câu 4 : Bộ phận in nghiêng trong hai câu hỏi sau giữ chức vụ ngữ pháp gì trong câu? Nghĩa của hai câu hỏi này khác nhau như thế nào?

a) Nhà vua chọn người như thế nào để nối ngôi?

b) Nhà vua chọn người để nối ngôi như thế nào?

Câu 5: Viết đoạn văn tả cơn mưa (khoảng 10 dòng)

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 28/03/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập môn Tiếng Việt lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Buæi 2 th¸ng 9 TiÕng viÖt C©u 1:§iÒn tõ thÝch hîp vµo tõng chç trèng(chän trong c¸c tõ ®ång nghÜa) Lo¹i xe Êy.nhiÒu x¨ng qu¸, kh«ng hîp víi ý muèn cña ng­êi.. nªn rÊt khã .. (tiªu dïng, tiªu thô, tiªu hao) C¸c .lµ nh÷ng ng­êi cã t©m hån (thi sÜ, nhµ th¬) C©u 2: H·y chØ ra tõ dïng sai trong hai c©u sau vµ ch÷a l¹i cho ®óng: a) Anh ta lµ mét ng­êi l¹nh lÏo. b) Chu«ng ®ång hå kªu lµm t«i thøc tØnh. C©u 3 : Tõ “bµn tÝnh” cã thÓ cã nh÷ng nghÜa nµo vµ thuéc nh÷ng tõ lo¹i nµo? C©u 4 : Bé phËn in nghiªng trong hai c©u hái sau gi÷ chøc vô ng÷ ph¸p g× trong c©u? NghÜa cña hai c©u hái nµy kh¸c nhau nh­ thÕ nµo? Nhµ vua chän ng­êi nh­ thÕ nµo ®Ó nèi ng«i? Nhµ vua chän ng­êi ®Ó nèi ng«i nh­ thÕ nµo? C©u 5: ViÕt ®o¹n v¨n t¶ c¬n m­a (kho¶ng 10 dßng) Buæi 2 th¸ng 9 TiÕng viÖt C©u 1:§iÒn tõ thÝch hîp vµo tõng chç trèng(chän trong c¸c tõ ®ång nghÜa) Lo¹i xe Êy.nhiÒu x¨ng qu¸, kh«ng hîp víi ý muèn cña ng­êi.. nªn rÊt khã .. (tiªu dïng, tiªu thô, tiªu hao) C¸c .lµ nh÷ng ng­êi cã t©m hån (thi sÜ, nhµ th¬) C©u 2: H·y chØ ra tõ dïng sai trong hai c©u sau vµ ch÷a l¹i cho ®óng: a) Anh ta lµ mét ng­êi l¹nh lÏo. b) Chu«ng ®ång hå kªu lµm t«i thøc tØnh. C©u 3 : Tõ “bµn tÝnh” cã thÓ cã nh÷ng nghÜa nµo vµ thuéc nh÷ng tõ lo¹i nµo? C©u 4 : Bé phËn in nghiªng trong hai c©u hái sau gi÷ chøc vô ng÷ ph¸p g× trong c©u? NghÜa cña hai c©u hái nµy kh¸c nhau nh­ thÕ nµo? Nhµ vua chän ng­êi nh­ thÕ nµo ®Ó nèi ng«i? Nhµ vua chän ng­êi ®Ó nèi ng«i nh­ thÕ nµo? C©u 5: ViÕt ®o¹n v¨n t¶ c¬n m­a (kho¶ng 10 dßng)

File đính kèm:

  • docCac dang bai(2).doc
Giáo án liên quan