Một số biện pháp xây dựng phong trào “ giữ vở sạch – viết chữ đẹp” cho học sinh tiểu học

Trong những năm học gần đây vấn đề : “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”được đặc biêt quan tâm. Hơn nữa, trường Tiểu học Phương Trung I đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 nên ban giám hiệu nhà trường cũng rất chú trọng đến công tác : "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp ” của các em học sinh trong toàn trường. Để thực hiện tốt những yêu cầu trên đòi hỏi cả thầy và trò phải có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng.

 Năm 2013-2014, là cán bộ quản lí phụ trách về công tác chuyên môn trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, tôi nghĩ rằng muốn nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh không những người giáo viên phải truyền thụ đầy đủ những tri thức cho các em mà chúng ta còn phải quan tâm ,chú trọng đến việc rèn chữ viết, giữ vở sạch cho học sinh.

 

doc31 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 2259 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp xây dựng phong trào “ giữ vở sạch – viết chữ đẹp” cho học sinh tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
32 27 84 5 26 0 0 Đạt 2 5A2 Nguyeãn Thò Kim Khánh 33 27 82 6 18 0 0 Đạt 3 5A3 Lê Thò Phöôïng 34 29 85 5 15 0 0 Đạt 4 5A4 Lê Thị Điểm 40 36 90 4 10 0 0 Đạt COÄNG 139 119 86 20 14 0 0 5 4A1 Lê Thị Kim Oanh 33 30 91 3 9 0 0 Đạt 6 4A2 Lê Văn Mạnh 33 29 88 4 12 0 0 Đạt 7 4A3 Nguyễn Thị Kim Sinh 32 29 91 3 9 0 0 Đạt 8 4A4 Nguyễn Thị Kim Lan 36 34 94 2 6 0 0 Đạt COÄNG 134 122 91 12 9 0 0 9 3A1 Nguyễn Thị Ngân 30 26 87 4 13 0 0 Đạt 10 3A2 Vũ Thị Tình 29 25 86 4 14 0 0 Đạt 11 3A3 Phạm Thị Ánh 29 25 86 4 14 0 0 Đạt 12 3A4 Lưu Thị Đức 30 26 87 4 13 0 0 Đạt 13 3A5 Phạm Thị Anh Phương 35 33 94 2 6 0 0 Đạt COÄNG 153 135 88 18 12 0 0 14 2A1 Trần Thị Hương 35 32 91 3 9 0 0 Đạt 15 2A2 Phạm Thị Ngọc Lụa 35 31 89 4 11 0 0 Đạt 16 2A3 Nguyễn Thị Vợi 36 31 86 5 14 0 0 Đạt 17 2A4 Nguyễn Thị Tân 36 32 89 4 11 0 0 Đạt COÄNG 142 126 88 16 12 0 0 18 1A1 Phạm Thị Kim Liên 31 27 87 4 13 0 0 Đạt 19 1A2 Hoàng Thị Ngọc Bích 30 28 93 2 7 0 0 Đạt 20 1A3 Nguyễn Thị Hải Thiên 28 25 89 3 11 0 0 Đạt 21 1A4 Phạm Thị Lan 26 22 85 4 15 0 0 Đạt 22 1A5 Nguyễn Thị Lợi 28 25 89 3 11 0 0 Đạt COÄNG 143 127 89 16 11 0 0 TOAØN TRÖÔØNG 711 629 88 82 12  0  0 III. KẾT QUẢ SO SÁNH - ĐỐI CHỨNG Qua một năm học làm việc miệt mài và phối hợp khéo léo các biện pháp đã nêu ở trên , tôi thấy việc giữ vở sạch , viết chữ đẹp của học sinh trường Tiểu học Phương Trung I tôi thấy có sự tiến bộ rõ rệt và thu được kết quả khả quan . Cụ thể là: Xếp loại chữ Tổng số Lớp Tổng số HS Các đợt KTCL Loại A Loại B Loại C T/S % T/S % T/S % 2,3,4,5 568 Đầu năm 184 32 344 60 40 8 Toàn trường 711 Cuối HKI 404 57 281 40 26 3 Toàn trường 711 Cuối HKII 629 88 82 12 0 0 Xếp loại vở: Tổng số Lớp Các đợt KTCL Lớp đạt VSCĐ Lớp không đạt VSCĐ 17 Đầu năm 10 7 22 Cuối HKI 17 5 22 Cuối HKII 22 0 So s¸nh kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i “Vë s¹ch - Ch÷ ®Ñp” cña c¸c n¨m häc cho thÊy chÊt l­îng n¨m sau cao h¬n n¨m häc tr­íc rÊt nhiÒu. IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Từ thực tế giảng dạy và thử nghiệm các biện pháp đã nêu ở trên , tôi nhận thấy khi rèn vở sạch chữ đẹp cho học sinh cần chú trọng tới một số vấn đề sau : - Giáo viên cần thực sự hăng say với việc này . - Giáo viên cần tự mình rèn luyện viết chữ đẹp đúng . - Giáo viên cần hiểu được phương pháp dạy tập viết cho học sinh . - Giáo viên cần kiên trì , nhẫn nại , thường xuyên khích lệ động viên các em . - Cơ sở vật chất tối thiểu đảm bảo đúng yêu cầu . - Học sinh hiểu và say mê luyện tập . - Có sự giúp đỡ , ủng hộ của đồng nghiệp , của nhà trường và phụ huynh học sinh . - Tuyên dương khen thưởng kịp thời những em có nhiều cố gắng, có tiến bộ trong việc “Rèn chữ - Giữ vở”. .- Luôn tạo hứng thú cho các em trong các giờ học bằng nhiều hình thức như: sưu tầm tranh ảnh, chữ mẫu đẹp để phục vụ bài học. -Trên cơ sở thực tiễn và phân tích kết quả đối chiếu với yêu cầu đặt ra, tôi đã thực hiện được phần lớn. - Điều tra thực tế và phân tích kết quả đối chiếu với yêu cầu đặt ra để nắm bắt tình hình cụ thể. - Đánh giá đúng mức trình độ của học sinh, động viên kịp thời, gây hứng thú cho học sinh trong học tập, nhất là việc rèn chữ cho học sinh tiểu học. - Phối kết hợp giữa phụ huynh, nhà trường và đồng nghiệp (giáo viên bộ môn) để nâng cao chất lượng “rèn chữ giữ vở” cho học sinh. - Phải thường xuyên hàng ngày, hàng giờ để học sinh luôn có ý thức chăm lo trong việc giữ gìn sách vở sạch, rèn chữ đẹp của mình. V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận: *Đối với học sinh. Việc rèn chữ giữ vở tôi đã thực hiện từ những năm khi các em mới vào lớp 1.Song càng lên các lớp cuối cấp, các em được học nhiều môn hơn, chương trình dài, kiến thức khó hơn cộng với sự thiếu tự giác, thiếu sự kiên trì của lửa tuổi học sinh tiểu học chắc chắn không tránh khỏi sự vội vàng, cẩu thả. Nếu giáo viên không kiểm tra sát sao, nhắc nhở và uốn nắn thường xuyên thì các em khó có thể đạt được về yêu cầu “rèn chữ đẹp, giữ vở sạch” được. Việc rèn chữ giữ vở thường xuyên còn tạo điều kiện cho học sinh học tốt các môn học khác. Bởi lẽ với bất kỳ môn học nào đều phải đạt được yêu cầu trọng tâm về kiến thức kỹ năng và ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ, đức tính kiên trì, bền bỉ, thận trọng và chính xác. *Đối với giáo viên. X©y dùng nÒn nÕp “Gi÷ vë s¹ch - ViÕt ch÷ ®Ñp” cho häc sinh TiÓu häc t«i nhËn thÊy ®©y lµ mét viÖc lµm - mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng vµ thiÕt thùc. Trong viÖc gióp häc sinh, gi¸o viªn n©ng cao chÊt l­îng ch÷ viÕt, tÝnh cÈn thÈn, tÝnh kû luËt, tÝnh thÈm mÜ, gióp häc sinh cã ý thøc viÕt ®óng mÉu ch÷ - ý thøc ®iÒu chØnh, tr×nh bµy bµi viÕt s¹ch ®Ñp. H¬n n÷a cßn gióp gi¸o viªn n©ng cao ®­îc kh¶ n¨ng viÕt ch÷ cña m×nh, tù tin h¬n trong c¸c giê d¹y TËp viÕt, chÝnh t¶. ChÊt l­îng häc tËp cña tõng líp ®­îc n©ng cao qua ®ã gi¸o viªn nh×n nhËn râ h¬n kh¶ n¨ng cña m×nh, cè g¾ng phÊn ®Êu h¬n n÷a ®Ó hiÖu qu¶ c«ng viÖc gi¸o dôc häc sinh ngµy mét cao h¬n. Thóc ®Èy phong trµo “Gi÷ vë s¹ch - ViÕt ch÷ ®Ñp” trong häc sinh cßn lµ dÞp ®éng viªn, khÝch lÖ c¸c thÇy c« gi¸o ch¨m lo rÌn luyÖn ch÷ viÕt, duy tr× nÒn nÕp thãi quen tèt trong häc tËp cña häc sinh. Ph¸t huy tèi ®a vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ng­êi gi¸o viªn. Huy ®éng sù quan t©m, gióp ®ì cña phô huynh häc sinh vµ c¸c tæ chøc x· héi ®èi víi viÖc “ LuyÖn nÐt ch÷ - rÌn nÕt ng­êi”, Phô huynh tin t­ëng h¬n ®èi víi nhµ tr­êng, uy tÝn cña nhµ tr­êng, thÇy c« gi¸o ®­îc n©ng lªn. gãp phÇn gi¸o dôc th¸i ®é quý träng vµ gi÷ g×n nÐt ®Ñp cña TiÕng nãi - Ch÷ viÕt d©n téc. Chính vì vây việc rèn chữ cho học sinh tiểu học là một việc rất cần thiết thường xuyên của giáo viên tiểu học nói riêng và của người làm công tác giáo dục nói chung. Trên đây là một số suy nghĩ và những biện pháp mà tôi đó áp dụng trong việc rèn chữ giữ vở cho học sinh trong trường tiểu học phương Trung I . Là một giáo viên say mê với sự nghiệp “Trồng người “ khi nhìn thấy các em học sinh trong trường mình ngày càng viết đẹp lên tôi sung sướng vô cùng . Do đó tôi mạnh dạn viết ra những kinnh nghiệm nhỏ mà bản thân tôi đã thử nghiệm và đạt được kết quả bước đầu để đồng nghiêp cùng tham khảo .Tôi mong rằng mình sẽ được tiếp cận nhiều hơn với những kinh nghiệm rèn chữ của đồng nghiệp để việc “ Giữ vở sạch -Rèn chữ đẹp ” cho học sinh ngày càng hoàn thiện hơn . 2. Khuyến nghị : - Nhà trường nên tạo điều kiện tốt nhất về c ơ sở vật chất cho giáo viên cũng như học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập: bàn ghế đúng chuẩn, lớp học đầy đủ ánh sáng, quạt mát,... - Khuyến khích học sinh trong trường thống nhất sử dụng 1 loại vở viết, 1 loại bút viết, 1 loại mực,... - Nên trang bị cho mỗi giáo viên bộ chữ hoa mẫu theo kiểu lật từng trang hiện ra từng nét chữ để giúp học sinh có hình ảnh cụ thể, sinh động về chữ mẫu cần viết. - Thường xưyên tổ chức các cuộc thi, giao lưu “Viết chữ đẹp” cho học sinh và giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trong toàn huyện. -Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để trau dồi kinh nghiệm cho các đồng nghiệp, các trường có phong trào “Vở sạch – Chữ đẹp” tiêu biểu. + T¨ng c­êng tæ chøc c¸c cuéc thi viÕt ch÷ ®Ñp cho gi¸o viªn vµ häc sinh tham dù. Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung thùc hiÖn gi¶i ph¸p x©y dùng nÒn nÕp “Gi÷ vë s¹ch - ViÕt ch÷ ®Ñp” cho häc sinh trường tiểu học (trong ph¹m vi ¸p dông ®èi víi tr­êng TiÓu häc Phương Trung I) mµ chóng t«i võa nghiªn cøu vµ ¸p dông trong c¸c n¨m häc võa qua, Nhµ tr­êng chóng t«i gãp phÇn nhá bÐ lµm nªn thµnh tÝch chung cña Ngµnh. Gi¶i ph¸p x©y dùng nÒn nÕp “Gi÷ vë s¹ch - ViÕt ch÷ ®Ñp” cho häc sinh cña chóng t«i ®­îc rót ra trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o häc sinh, gi¸o viªn thùc hiÖn “RÌn ch÷ - gi÷ vë”. Tuy kÕt qu¶ b­íc ®Çu kh¶ quan, song kh«ng thÓ dõng l¹i ë ®ã mµ hµng n¨m cÇn bæ sung kÕ ho¹ch n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng “Vë s¹ch – Ch÷ ®Ñp cña tr­êng”. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp, x©y dùng cña c¸c nhµ chuyªn m«n, b¹n bÌ ®ång nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ cña Héi ®ång s¸ng kiÕn kinh nghiÖm c¸c cÊp ®Ó s¸ng kiÕn gi¶i ph¸p cña t«i ®­îc hoµn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo Dục và Đào tạo . 2/ Điều lệ nhà trường . 3/ Báo Giáo dục và thời đại . 4/ Tập san Giáo dục Tiểu học . 5/ Dạy tập viết ở trường Tiểu học . 6/ Vở Tập viết ( 2 tập ) 7/ Vở Luyện viết chữ đẹp . 8/ Giải đáp 88 câu hỏi về giảng dạy Tiếng Việt ở Tiểu học . 9/ Nét chữ - Nết người . XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2014 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. Người viết Hoàng Thị Minh Xuyến Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HĐKH CỞ SỞ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HĐKH CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I ************ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT VÀI BIỆN PHÁP XÂY DỰNG PHONG TRÀO “ VỞ SẠCH – CHỮ ĐẸP ” TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I SƠ YẾU LÝ LỊCH * Họ và tên: Hoàng Thị Minh Xuyến * Ngày sinh: 28 - 01-1972 * Năm vào ngành: 01-11-1992 * Chức vụ: Phó hiệu trưởng * Đơn vị công tác: Trường tiểu học Phương Trung I Thanh Oai – Hà Nội * Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học * Hệ đào tạo: Từ xa

File đính kèm:

  • docquanli-xuyến-thphuongtrung1.doc
Giáo án liên quan