Mẫu bìa Giáo án đẹp (Mẫu 3)

Mẫu bìa Giáo án đẹp (Mẫu 3)

doc21 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mẫu bìa Giáo án đẹp (Mẫu 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Các Thầy cô giải trí bằng cách tự tay mình làm những khung hình, trang bìa tuyệt đẹp với một số mẫu hình dưới đây GV: Nguyeãn Thò Hoàng PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Giáo viên: NGUYEÃN THÒ HOÀNG Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Khoa hoïc Lòch söû Ñòa lyù Söùc khoeû Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG Giaùo vieân: NGUYỄN THỊ HỒNG Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng Đầy là một số mẫu trang bìa tôi làm, Tuy hơi màu mè nhưng vì tôi muốn đưa rất nhiều mẫu lên cho các thầy cô. Các thầy cô có thể bỏ bớt để trở thành một trang bìa như ý CHUÙC CAÙC THAÀY COÂ VUI VEÛ

File đính kèm:

  • docBia_giao_an.doc
Giáo án liên quan