Mẫu bìa Giáo án đẹp (Mẫu 1)

Mẫu bìa Giáo án đẹp (Mẫu 1)

doc6 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu bìa Giáo án đẹp (Mẫu 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GD HUYEÄN THOÁNG NHAÁT TRÖÔØNG THCS GIA KIEÄM ˜ & ™ KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TIN HOÏC 6 Hoïc Kyø I Giaùo Vieân: Phaïm Duy Naêm hoïc: 2008- 2009 PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN THOÁNG NHAÁT TRÖÔØNG THCS GIA KIEÄM ˜ & ™ GIAÙO AÙN VAÄT LYÙ 6 Giaùo vieân: Phaïm Duy Naêm hoïc: 2008-2009 PHOØNG GD HUYEÄN THOÁNG NHAÁT TRÖÔØNG THCS GIA KIEÄM ˜ & ™ CHUYEÂN ÑEÀ Chuù troïng tính thöïc tieãn trong daïy hoïc vaät lí Giaùo vieân: Phaïm Duy Naêm hoïc : 2008-2009 PHOØNG GD HUYEÄN THOÁNG NHAÁT TRÖÔØNG THCS GIA KIEÄM ----- ˜ & ™ ----- HOÀ SÔ SOÅ SAÙCH GOÀM COÙ: Giaùo aùn vaät lyù 6 Soå döï giôø Soå hoäi hoïp Soå ñieåm caù nhaân Keá hoaïch giaûng daïy tin hoïc 6 Chuyeân ñeà chuù troïng tính thöïc tieãn trong daïy hoïc vaät lí Naêm hoïc : 2008-2009 Hoï teân : Phaïm Duy Sinh naêm : 1979 Ñieän thoaïi : 0907 119 129 Ngheà nghieäp : Giaùo vieân Ñôn vò coâng taùc : Tröôøng THCS Gia kieäm PHOØNG GD&ÑT HUYEÄN THOÁNG NHAÁT TRÖÔØNG: THCS SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM: MOÄT SOÁ HÌNH THÖÙC KIEÅM TRA - ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP CUÛA HOÏC SINH Nguôøi thöïc hieän : Naêm hoïc : 2008 – 2009. PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN THOÁNG NHAÁT GIAÙO AÙN GIAÙO VIEÂN: NAÊM HOÏC:

File đính kèm:

  • docbia_dep.doc
Giáo án liên quan