Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Trẻ em

1, Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào ?

Chọn ý đúng nhất:

a, Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi.

b, Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi.

c, Người dưới 16 tuổi.

d, Người dưới 18 tuổi

ppt12 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 2605 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Trẻ em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Dấu hai chấm trong câu này có tác dụng : dẫn lời nói trực tiếp cña nh©n vËt . 1. Cho biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu sau? Trước khi đi công tác bố dặn Nam : “Con ở nhà nhớ học bài và giúp đỡ mẹ nhé !” Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ 2. Nêu tác dụng của dấu hai chấm ? Dấu hai chấm có tác dụng : Báo hiệu bộ phân câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước nó. Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Trẻ em S 147 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trẻ em 1, Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào ? Chọn ý đúng: a, Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi b, Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi. c, Người dưới 16 tuổi. d, Người dưới 18 tuổi 7 tháng tuổi 15 tuổi 10 tuổi 16 tuổi 4 tuổi 7 tuổi H1 H2 H3 H4 H5 H6 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trẻ em 1, Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào ? Chọn ý đúng nhất: b, Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi. a, Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi. c, Người dưới 16 tuổi. d, Người dưới 18 tuổi Chì, SGK Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trẻ em 2, Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em ( M: trẻ thơ ). Đặt câu với một từ em tìm được. - trÎ con, con trÎ, trÎ… - trÎ th¬, thiÕu niªn, nhi ®ång, thiÕu nhi… - ranh con, con nÝt, trÎ ranh, nhãc con… + Đặt câu:……….………………………………………… Yêu cầu +Tìm các từ đồng nghĩa:…………………………………… B Luyeän töø vaø caâu Môû roäng voán töø: Treû em * Ñaët caâu: Ví duï: Treû con thôøi nay raát thoâng minh. Thieáu nhi laø maêng non cuûa ñaát nöôùc. Ñoâi maét cuûa treû thô thaät trong treûo. Boïn treû naøy tinh nghòch thaät. Treû thôøi nay ñöôïc chaêm soùc, chieàu chuoäng hôn thôøi xöa nhieàu 4, Chọn thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: ( Trẻ lên ba, cả nhà học nói; Trẻ người non dạ; Tre non dễ uốn; Tre già, măng mọc ) Trẻ lên ba, cả nhà học nói Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trẻ em Tre già măng mọc Tre non dễ uốn Trẻ người non dạ V - Ghi nhớ các kiến thức học hôm nay. - Chuẩn bị bài sau : Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép).

File đính kèm:

  • pptthuong LTVC tre em.ppt
Giáo án liên quan