Lịch sử địa phương huyện Sóc Sơn

I/ Mục tiêu :

Học xong bài Lịch sử huyÖn Sãc S¬n , học sinh nắm được :

Học sinh biết được tên gọi Sóc Sơn chính thức vào năm 1977 , năm 1978 thuộc về Hà Nội

- Nắm được một số di tích lịch sử

II/ Chuẩn bị : Bài giảng điện tử, máy chiếu, tư liệu về lịch sử huyện Sóc Sơn

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử địa phương huyện Sóc Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÞch sö ®Þa ph­¬ng HuyÖn sãc s¬n I/ Mục tiêu : Học xong bài Lịch sử huyÖn Sãc S¬n , học sinh nắm được : Học sinh biết được tên gọi Sóc Sơn chính thức vào năm 1977 , năm 1978 thuộc về Hà Nội - Nắm được một số di tích lịch sử II/ Chuẩn bị : Bài giảng điện tử, máy chiếu, tư liệu về lịch sử huyện Sóc Sơn III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß a. KTBC ?: Nh©n d©n x· Phó C­êng cã truyÒn thèng tèt ®Ñp g× ? 1 häc sinh tr¶ lêi B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: - HD häc sinh quan s¸t b¶n ®å thµnh phè Hµ Néi HS lªn b¶ng chØ b¶n ®å vÞ trÝ huyÖn Sãc S¬n Sãc S¬n n»m ë phÝa B¾c cña thµnh phè Hµ Néi ?: Sãc S¬n n»m ë phÝa nµo cña thµnh phè Hµ Néi? 1-2 häc sinh tr¶ lêi 2. Bµi míi - Giíi thiÖu bµi huyÖn Sãc S¬n 1) VÞ trÝ-giíi h¹n Sóc Sơn giáp huyện Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên về phía bắc, huyện Yên Phongthuộc tỉnh Bắc Ninh và huyện Hiệp Hòa thuộc tỉnh Bắc Giang về phía đông và đông bắc, về phía tây bắc giáp thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc và phía nam giáp các huyện Mê Linhvà Đông Anh của Hà Nội - Gäi häc sinh chØ vµo b¶n ®å Sãc S¬n vµ nªu giíi h¹n cña huyÖn Sãc S¬n - GV nªu l¹i, hiÓn thÞ m¸y chiÕu ®Þa giíi = 2-3 häc sinh lªn b¶ng chØ ?” Con h·y chØ n¬i con ®ang sèng 1-2 häc sinh Huyện Sóc Sơn có Thị Trấn Sóc Sơn và 25 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thanh Xuân, Minh Phú ,Quang Tiến, Phú Minh, Phù Lỗ, Nam Sơn, Hồng Kỳ, Tân Hưng, Việt Long, Đức Hoà, Kim Lũ, Tân Minh, Tân Dân, Minh Trí, Hiền Ninh, Phú Cường, Mai Đình, Đông Xuân, Bắc Sơn, Trung Giã, Bắc Phú, Xuân Giang, Xuân Thu, Phù Linh ,Tiên Dược ?: Sãc S¬n cã bao nhiªu x·, ThÞ trÊn? ?: KÓ tªn mét sè x· mµ con biÕt? 1-2 häc sinh 1-2 häc sinh 2) LÞch sö thµnh lËp huyÖn Sãc S¬n - 2 häc sinh ®äc th«ng tin trong PBT Huyện Sóc Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai huyện Đa Phúc và Kim Anhthuộc tỉnh Vĩnh Phú (nay đã tách thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) cùng với thị trấn Xuân Hòa thuộc tỉnh theo Quyết định số 178/QĐ ngày 5 tháng 7 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ Việt Nam. Khi ấy huyện Sóc Sơn vẫn thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Ngày 29/12/1978 huyện Sóc Sơn được chuyển về Hà Nội. ?: HuyÖn Sãc S¬n ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së s¸t nhËp hai huyÖn nµo? - Khi ®ã Sãc S¬n thuéc tØnh nµo ? ?: S¸t nhËp vµo ngµy th¸ng n¨m nµo ?: ChuyÓn vÒ Hµ Néi vµo n¨m nµo ? - L¾ng nghe, TLCH 3) Di tÝch lÞch sö : KÓ tªn mét sè di tÝch lÞch sö tiªu biÓu mµ con biÕt - 2-3 häc sinh nªu Đền Sóc: đền thờ Thánh Gióng một vị thánh có công đánh đuổi giặc Ân sang xâm lược nước Văn Lang vào đời vua Hùng Vương thứ sáu. sau khi đánh đuổi quân xâm lược ông đã phi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, ghìm cương, cởi giáp và nón treo lên một cành cây, rồi quay chào bốn phía quê hương. Cả người lẫn ngựa từ từ bay thẳng lên trời, từ bấy đến giờ không còn thấy trở về dân gian. Từ đó hàng năm người dân tổ chức hội đền Sóc Sơn vào ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch. Hiện nay, trên đỉnh núi Đá Chồng, Thành phố Hà Nội và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xây dựng Tượng đài Thành Gióng bằng đồng cao hơn 10 m, nặng gần 80 tấn. Người xưa có câu thơ về đền Sóc và Thánh Gióng: Sóc Sơn là ngọn núi nào Có ông Thánh Gióng bay vào trời xanh. Chùa Non : Chùa Non (tên chữ là Sóc Thiên Vương Thiền tự) nằm trong quần thể khu di tích Ðền Sóc ở độ cao hơn 110 m so với chân núi. Chùa nằm chính giữa dãy nũi hình vòng cung, tựa như người ngồi trên chiếc ngai, hướng nhìn xuống vùng hồ nước trong xanh, và những xóm làng trù phú của xã Phù Linh, huyện Sóc Sơ n, Hà Nội. - Gi¶ng cho häc sinh biÕt thªm §Òn Sãc vµ Chïa Non 3. CC-DD VÒ nhµ häc bµi tèt chuÈn bÞ cho thi CHK II L¾ng nghe

File đính kèm:

  • docLICH SU HUYEN SOC SON.doc