Lịch báo giảng Lớp 5A Tuần 30 Năm 2013 - 2014

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Biết: Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích; chuyển đổi các đơn vị đo diện tích ( với các đơn vị đo thông dụng).Viết số đo diên tích dưới dạng số thập phân.

- Chuyển đổi các số đo DT với các đơn vị đo thông dụng. Viết các số đo DT dưới dạng số TP.

- Giáo dục HS tính cẩn thận chính xác.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ.

 

doc78 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch báo giảng Lớp 5A Tuần 30 Năm 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c. - GV vµ líp nhËn xÐt, chèt l¹i ý kiÕn ®óng Bµi 2 ? §äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn vµ ®iÒn dÊu hai chÊm vµo c¸c khæ th¬ c¸c c©u v¨n ? Gäi c¸c cÆp tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch v× sao l¹i ®Æt dÊu hai chÊm vµo vÞ trÝ ®ã trong c©u - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Bµi 3 ? Bµi yªu cÇu g×? ? §äc mÈu chuyÖn vui “ ChØ v× quªn mét dÊu c©u” ? Tin nh¾n cña «ng kh¸ch ? Ng­êi b¸n hµng hiÓu lÇm ý cña kh¸ch nªn ghi trªn d¶i b¨ng tang ? §Ó ng­êi b¸n hµng khái hiÓu lÇm, «ng kh¸ch cÇn thªm dÊu g× vµo tin nh¾n cña m×nh, dÊu ®ã ®Æt sau ch÷ nµo? IV. Cñng cè - GV nhËn xÐt tiÕt häc V.DÆn dß - VÒ nhµ ®äc thuéc t¸c dông cña dÊu hai chÊm - Líp h¸t. ®iÓm danh - 2 HS - HS nªu yªu cÇu - lµm miÖng - B¸o hiÖu bé phËn c©u ®óng tr­íc nã lµ lêi cña mét nh©n vËt hoÆc lµ lêi gi¶i thÝch cho bé phËn ®øng tr­íc - Khi b¸o hiÖu lêi nãi cña nh©n vËt dÊu 2 chÊm ®­îc dïng phèi hîp víi dÊu ngoÆc kÐp hay dÊu g¹ch ®Çu dßng - HS ®äc T¸c dông cña dÊu hai chÊm - DÊu hai chÊm ®Æt ë cuèi c©u ®Ó dÉn lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt - DÊu hai chÊm b¸o hiÖu bé phËn c©u ®øng sau nã lµ lêi gi¶i thÝch cho bé phËn ®øng tr­íc nã - HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi - HS th¶o luËn nhãm ®«i a. Th»ng giÆc cuèng c¶ ch©n Nh¨n nhã kªu rèi rÝt: - §ång ý lµ tao chÕt ( DÊu hai chÊm dÉn lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt) b. T«i ®· ngöa cæ … cÇu xin: “Bay ®i, diÒu ¬i! Bay ®i!” (DÊu hai chÊm dÉn lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt) c. Tõ §Ìo Ngang … thiªn nhiªn k× vÜ: phÝa T©y lµ d·y Tr­êng S¬n trïng ®iÖp, phÝa ®«ng lµ .. (DÊu hai chÊm b¸o hiÖu bé phËn c©u ®øng sau nã lµ lêi gi¶i thÝch cho bé phËn ®øng tr­íc nã) - HS nªu yªu cÇu - 2 HS ®äc - Xin «ng lµm ¬n ghi thªm nÕu cßn chç linh hån b¸c sÏ ®­îc lªn thiªn ®µng. - KÝnh viÕng b¸c X: NÕu cßn chç linh hån B¸c sÏ ®­îc lªn thiªn ®µng ( hiÓu lµ nÕu cßn chç viÕt trªn b¨ng tang) - «ng cÇn ghi thªm dÊu hai chÊm vµo c©u sau: Xin «ng lµm ¬n ghi thªm nÕu cßn chç: Linh hån b¸c sÏ ®­îc lªn thiªn ®µng §iÒu chØnh bæ sung ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ________________________________________________________ TiÕt 2: To¸n LuyÖn tËp A. Môc ®Ých yªu cÇu - BiÕt tÝnh chu vi, diÖn tÝch c¸c h×nh ®· häc - BiÕt gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ lÖ. - HS lµm ®­îc c¸c bµi tËp: BT1, BT2, BT4. B. Ho¹t ®éng d¹y häc I.æn ®Þnh tæ chøc II. KiÓm tra bµi cò ? Nªu quy t¾c tÝnh chu vi, diÖn tÝch c¸c h×nh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ III. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. H­íng dÉn HS lµm BT Bµi 1(167) ? §äc bµi to¸n ? BT cho biÕt g×? BT hái g×? ? Yªu cÇu HS lµm bµi - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Bµi 2(167) ? §äc bµi to¸n ? Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi - GV vµ c¶ líp ch÷a bµi, chèt kÕt qu¶ Bµi 4(167) ? §äc bµi to¸n - GV chÊm, ch÷a bµi - H­íng dÉn HS gi¶i bµi to¸n - NhËn xÐt, ch÷a bµi. IV. Cñng cè - GV nhËn xÐt tiÕt häc V.DÆn dß - VÒ nhµ lµm VBT - Líp h¸t - 1 HS - HS ®äc bµi to¸n - ph©n tÝch , tãm t¾t ®Ò - tr×nh bµy bµi gi¶i Bµi gi¶i ChiÒu dµi s©n bãng lµ: 11 x 1000 = 11000 (cm) 11 000 cm = 110 m ChiÒu réng s©n bãng lµ: 9 x 1000 = 9000 (cm) 9000 cm = 90 m Chu vi s©n bãng lµ: (110 + 90) x 2 = 400 (m) DiÖn tÝch s©n bãng lµ: 110 x 90 = 9900 (m2) §¸p sè: 9900 m2 - HS ®äc bµi to¸n - lµm bµi Bµi gi¶i C¹nh s©n g¹ch h×nh vu«ng lµ: 48 : 4 = 12 (m) DiÖn tÝch s©n bãng h×nh vu«ng lµ: 12 x 12 = 144 (m²) §¸p sè: 144 m² - HS däc bµi to¸n - lµm bµi Bµi gi¶i DiÖn tÝch h×nh thang b»ng diÖn tÝch h×nh vu«ng, ®ã lµ: 10 x 10 = 100 (cm²) Trung b×nh céng 2 ®¸y cña h×nh thang lµ: (12 + 8) : 2 = 10 (cm) ChiÒu cao h×nh thang lµ: 100 : 10 = 10 (cm) §¸p sè: 10 cm §iÒu chØnh bæ sung ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ________________________________________________________ TiÕt 3: Khoa häc Vai trß cña m«i tr­êng tù nhiªn ®èi víi ®êi sèng con ng­êi A. Môc tiªu - Nªu vÝ dô: m«i tr­êng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ®êi sèng cña con ng­êi. - T¸c ®éng cña con ng­êi ®èi víi tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng. - Gi¸o dôc m«i tr­êng: con ng­êi biÕt sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn hîp lÝ, tiÕt kiÖm vµ gi÷ g×n, b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn B. §å dïng - H×nh trang 132/ SGK - PhiÕu häc tËp C. Ho¹t ®éng d¹y häc I.æn ®Þnh tæ chøc II. KiÓm tra bµi cò ? KÓ tªn c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nªu c«ng dông cña chóng - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ III. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn theo cÆp ? Quan s¸t c¸c h×nh trong SGK ®Ó ph¸t hiÖn: M«i tr­êng TN ®· cung cÊp cho con ng­êi nh÷ng g× vµ nhËn tõ con ng­êi nh÷ng g× - Líp h¸t - 2 HS *HS th¶o luËn vµ hoµn thµnh vµo phiÕu häc tËp H×nh M«i tr­êng tù nhiªn Cung cÊp cho con ng­êi NhËn tõ c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi 1 Thèt ®èt (than KhÝ th¶i 2 §Êt ®ai ®Ó x©y dùng nhµ ë, khu vui ch¬i gi¶i trÝ ChiÕm diÖn tÝch ®Êt, thu hÑp ®Êtötång trät vµ c«ng nghiÖp 3 B·i cá ®Ó ch¨n nu«i gia sóc H¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña nh÷ng thùc vËt, ®éng vËt kh¸c 4 N­íc uèng 5 §Êt ®ai ®Ó x©y dùng ®« thÞ KhÝ th¶i cña nhµ mÊy vµ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng … 6 Thøc ¨n ? Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung => GV kªt luËn Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i " Nhãm nµo nhanh h¬n" ? H·y liÖt kª vµo giÊy nh÷ng g× m«i tr­êng cung cÊp hoÆc nhËn tõ c¸c ho¹t ®éng sèng vµ s¶n xuÊt cña con ng­êi ? Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc ? §iÒu g× xay ra nÕu con ng­êi khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn mét c¸ch bõa b·i vµ th¶i ra m«i tr­êng nhiÒu chÊt ®éc h¹i => GV chèt IV. Cñng cè - GV nhËn xÐt tiÕt häc V.DÆn dß - VÒ nhµ t×m hiÓu kÜ h¬n vÒ t¸c ®éng cña con ng­êi ®Õn m«i tr­êng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy *HS th¶o luËn nhãm M«i tr­êng cho M«i tr­êng nhËn Thøc ¨n Ph©n, r¸c th¶i N­íc uèng N­íc tiÓu N­íc dïng trong sinh ho¹t N­íc th¶i sinh ho¹t, n­íc th¶i CN … … - C¸c nhãm tr×nh bµy - Tµi nguyªn thiªn nhiªn sÏ bÞ c¹n kiÖt, m«i tr­êng sÏ bÞ « nhiÔm §iÒu chØnh bæ sung ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ________________________________________________________ TiÕt 4: TËp lµm v¨n T¶ c¶nh (KiÓm tra viÕt) A. Môc ®Ých yªu cÇu - ViÕt ®­îc bµi v¨n t¶ c¶nh cã bè côc râ rµng, ®ñ ý, dïng tõ, ®Æt c©u ®óng - Gi¸o dôc HS biªt quan s¸t vµ ch¨m chØ lµm bµi B. §å dïng - B¶ng phô ghi 4 ®Ò bµi C. Ho¹t ®éng d¹y häc I.æn ®Þnh tæ chøc II. KiÓm t¶ bµi cò III. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi 2. H­íng dÉn HS lµm bµi ? §äc 4 ®Ò bµi/ SGK - GV h­íng dÉn HS viÕt theo ®Ò bµi cò vµ dµn ý lËp hoÆc lµ chän ®Ò tµi kh¸c 3. Häc sinh lµm bµi - GV theo dâi gióp ®ì HS lµm bµi IV. Cñng cè - Thu bµi lµm cña HS - GV nhËn xÐt tiÕt häc V.DÆn dß - VÒ nhµ ®äc tr­íc bµi ¤n tËp vÒ t¶ ng­êi ®Ó chän bµi, quan s¸t tr­íc ®èi t­îng c¸c em sÏ miªu t¶ - Líp h¸t - Kh«ng kiÓm tra - 4 HS tiÕp nèi ®äc - HS lµm bµi vµo vë §iÒu chØnh bæ sung ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ________________________________________________________ TiÕt 5: Sinh ho¹t Sinh ho¹t líp tuÇn 32 A. Môc tiªu - NhËn xÐt c¸c mÆt ho¹t ®éng diÔn ra trong tuÇn - §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn sau B. Néi dung I.Líp tr­ëng nhËn xÐt t×nh h×nh cña líp trong tuÇn 32 II. GV nhËn xÐt chung 1. §¹o ®øc - HS ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi thÇy c« - §oµn kÕt, hoµ nh· víi b¹n bÌ 2. Häc tËp - HS ®i häc ®Òu, ®óng giê, thùc hiÖn tèt nÒ nÕp häc tËp - H­ëng øng phong trµo thi ®ua giµnh nhiÒu ®iÓm tèt trong häc tËp - Cã ý thøc häc tËp vµ tù gi¸c lµm bµi 3. ThÓ dôc vÖ sinh - XÕp hµng th¼ng, tËp ®Òu c¸c ®éng t¸c thÓ dôc - Ho¹t ®éng ngoµi giê ®Òu, s«i næi - Nhanh nhÑn, gän gµng , s¹ch sÏ - VÖ sinh xung quanh tr­êng, líp s¹ch sÏ - Lµm tèt c«ng t¸c ®éi C. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 33 - Thi ®ua d¹y tèt, häc tèt chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín 30/4, 1/5 - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng do tr­êng líp ph¸t ®éng - Hoµn thµnh mäi viÖc ®­îc giao - Phô ®¹o vµ båi d­ìng HS vµo c¸c buæi chiÒu thø ba, thø t­, thø n¨m trong tuÇn §iÒu chØnh bæ sung ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ************************************************************************@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

File đính kèm:

  • doctuan 30.doc
Giáo án liên quan