Kiểm tra phổ cập Môn Toán Lớp 5 Trường TH&THCS Vĩnh Châu B

Bài 1: (4 đ) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 a. 6 km 72 m = .km

 b. 2 m2 64 dm2 = .m2

 c. 4 m3 324 dm3 = .dm3

d. 1 phút 30 giây = ……….. phút

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 779 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra phổ cập Môn Toán Lớp 5 Trường TH&THCS Vĩnh Châu B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GD&ĐT TAÂN HÖNG KIEÅM TRA PHOÅ CAÄP TRÖÔØNG TH&THCS VÓNH CHAÂU B MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 Teân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp: . . . . Thôøi gian: 40 phuùt (Tính töø luùc baét ñaàu laøm baøi) Bài 1: (4 đ) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a. 6 km 72 m = ………..km b. 2 m2 64 dm2 = ………..m2 c. 4 m3 324 dm3 = ………..dm3 d. 1 phuùt 30 giaây = ……….. phuùt Bài 2: (4 đ) a. Đặt tính rồi tính: 40,5 x 5,3 28,32 : 8 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… b. Tìm x x + 38,497 = 62,703 x – 46,29 = 39,05 ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… Baøi 3 (2 ñ) Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 6 giôø 15 phuùt vaø ñeán tænh B luùc 10 giôø 45 phuùt. OÂ toâ ñi vôùi vaän toác 48 km/giôø. Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B. Baøi giaûi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM THI PHOÅ CAÄP MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 Bài 1: Học sinh ñieàn đúng mỗi choã chaám đạt 1 đ a. 6 km 72 m = …6,072..km b. 2 m2 64 dm2 = …2,64..m2 c. 4 m3 324 dm3 = …4,324.dm3 d. 1 phuùt 30 giaây = …1,5.. phuùt Bài 2: 4 ñieåm. a. Học sinh đặt tính và tính đúng mỗi phép tính đạt 1 đ 40,5 28,32 8 x 5,3 43 3,54 1215 32 2025 0 214,65 b. Tìm x x + 38,497 = 62,703 x – 46,29 = 39,05 x = 62,703 – 38,497 (0,5 ñ) x = 39,05 + 46,29 (0,5 ñ) x = 24,206 (0,5 ñ) x = 85, 34 (0,5 ñ) Baøi 3 : (2 ñieåm) (0, 25 ñ) Thôøi gian oâ toâ ñi töø tænh A ñeán tænh B (0, 5 ñ) 10 giôø 45 phuùt – 6 giôø 15 phuùt = 4 giôø 30 phuùt (0, 25 ñ) = 4,5 giôù (0, 25 ñ) Quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B. (0, 5 ñ) 48 x 4,5 = 216 (km) (0, 25 ñ) Ñaùp soá : 216 km Löu yù : neáu lôøi giaûi sai maø pheùp tính ñuùng thì khoâng cho ñieåm vaø ngöôïc laïi.

File đính kèm:

  • docTOAN 5 HKII 07-08-.doc