Kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2012 - 2013 môn: Giáo dục công dân 7

Câu 1 (3 điểm)

Thế nào là trung thực?Vì sao phải trung thực? Nêu vài biểu hiện về tính trung thực trong học tập, thi cử.

Câu 2 (3 điểm)

Các tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa? Học sinh phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa?

Câu 3. Đọc tình huống sau: Trên đường đi học về, Nam và Hùng gặp cô Lan. Nam định mở mũ chào cô thì Hùng bảo:

 Cô Lan đâu có dạy lớp mình đâu mà bạn phải chào.

 Nói rồi hai bạn khoác tay nhau đi tiếp về nhà.

 -Theo em trong tình huống trên Nam và Hùng hành động như vậy có đúng không? Vì sao?

 

doc5 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2012 - 2013 môn: Giáo dục công dân 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH & THCS Hưng Trạch KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: GDCD 7 Ma trận đề kiểm tra: Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1. Trung thực 1 tiết 1-Giúp cho học sinh nhận biết Khái niệm trung thực. 1.Nêu một vài biểu hiên về trung thực 1.Giải thích vì sao phải trung thực Câu 1(I) Số điểm %: 1 điểm 10% 2 điểm 20% 3 điểm 30% 2.Tự tin 1 tiết 1-Giúp cho học sinh nhận biết Khái niệm Tự tin 1. Nêu được ví dụ về sự tự tin trong học tập,đòi sống. 2.nêu cách rèn luyện sự tự tin Câu 1(II) Số điểm %: 1 điểm 10% 2 điểm 20% 3 điểm 30% 3. Xây dựng gia đình văn hóa 1 tiết 1.Các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa 1.Bản thân học sinh cần làm để xây dựng gia đình văn hóa Câu 2(I) Số điểm %: 2 điểm 20% 1 điểm 10% 3 điểm 30% 4. Tôn sư trọng đạo 1 tiết 1.Lấy được ví dụ ca dao tục ngữ về tôn sư trọng đạo 1.Nêu được các ý nghĩa của tôn sư trọng đạo Câu 2II) Số điểm %: 1 điểm 10% 2 điểm 20% 3 điểm 30% 5. Tình huống:Tôn sư trọng đạo,Trung thực,Đạo đức... 1.Trả lời tình huống:Nam và Hùng hành động sai. -Vì: không tôn trọng thầy cô giáo. Là học sinh phải tôn trọng tất cả những người làm thầy cô giáo. 1. Nêu cách giải quyết của bản thân : Câu 3: (Chung) Số điểm:4 %:40% 2đểm 20% 2điểm 20% 4điểm 40% TSđiểm:10 %: 100% 3 điểm( I ) 2 điểm( II ) 30%/20% 3 điểm( I ) 3 điểm( II ) 30%/30% 4điểm( I ) 5điểm( II ) 40%/ 50% 10điểm 10điểm %: 100 ĐỀ RA: ĐỀI: Câu 1 (3 điểm) Thế nào là trung thực?Vì sao phải trung thực? Nêu vài biểu hiện về tính trung thực trong học tập, thi cử. Câu 2 (3 điểm) Các tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa? Học sinh phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa? Câu 3. Đọc tình huống sau: Trên đường đi học về, Nam và Hùng gặp cô Lan. Nam định mở mũ chào cô thì Hùng bảo: Cô Lan đâu có dạy lớp mình đâu mà bạn phải chào. Nói rồi hai bạn khoác tay nhau đi tiếp về nhà. -Theo em trong tình huống trên Nam và Hùng hành động như vậy có đúng không? Vì sao? -Nếu là em thì em sẽ làm gì trong tình huống đó? (4đ) ĐỀII: Câu 1 (3 điểm) Thế nào là tự tin? Cho 2 ví dụ minh họa ? Rèn luyện tính tự tin như thế nào? Câu 2 (3 điểm): Tôn sư trọng đạo có ý nghĩa như thế nào? Nêu hai câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tôn sư trọng đạo. Câu 3. Đọc tình huống sau: Trên đường đi học về, Nam và Hùng gặp cô Lan. Nam định mở mũ chào cô thì Hùng bảo: Cô Lan đâu có dạy lớp mình đâu mà bạn phải chào. Nói rồi hai bạn khoác tay nhau đi tiếp về nhà. -Theo em trong tình huống trên Nam và Hùng hành động như vậy có đúng không? Vì sao? -Nếu là em thì em sẽ làm gì trong tình huống đó? (4đ) HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ I ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 10 ĐIỂM CÂU1 1.Khái niệm Trung thực:là luôn tôn trọng sự thật,tôn trọng chân lí,lẽ phải,sống ngay thẳng thật thà và dám dũng cảm nhận lổi khi mình mắc phải khuyết điểm. 2.Vì: Trung thực là đức tính cần thiết và quí báu của mỗi người. Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, quí trọng. 3.Biểu hiện trung thực:Trong giờ kiểm tra: tự làm bài,không sử dụng tài liệu,không quay cóp bài của bạn. 1điểm 1điểm 1điểm CÂU2 1. Các tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa; mỗi tiêu chí đúng + Gia đình hạnh phúc tiến bộ + Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình + Đoàn kết với xóm giềng. + Làm tốt nghĩa vụ công dân 2. C¸ch rÌn luyÖn - Häc sinh gãp phÇn x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ b»ng c¸ch ch¨m ngoan, häc giái; kÝnh träng, gióp ®ì «ng bµ, cha mÑ, yªu th­¬ng anh chÞ em; kh«ng ®ua ®ßi ¨n ch¬i, kh«ng lµm ®iÒu g× tæn h¹i ®Õn danh dù gia ®×nh. 0,5điểm 0,5điểm 0,5điểm 0,5điểm 1điểm CÂU3 1.Trả lời tình huống:Nam và Hùng hành động sai. -Vì: không tôn trọng thầy cô giáo. Là học sinh phải tôn trọng tất cả những người làm thầy cô giáo. 2. Nêu cách giải quyết của bản thân : 1điểm 1điểm 2điểm ĐỀ II 10 ĐIỂM CÂU1 1, Khái niệm Tự tin: - Tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chăn, không hoang mang, dao động.Hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm. 2,Ví dụ : + Tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài + Tự tin làm 1 việc gì đó 3, Rèn luyện - Chủ động, tự giác học tập, tham gia các hoạt động tập thể. - Khắc phục tính rụt rè, tự ti, ba phải, dựa dẫm. 1điểm 0,5điểm 0,5điểm 0,5điểm 0,5điểm CÂU2 1. Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo: tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc ta, chúng ta cần giữ gìn và phát huy. 2. Hai câu ca dao hoặc tuc ngữ nói về tôn sư trọng đạo: Tục ngữ: Không thầy đố mày làm nên. Ca dao: muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. 1điểm 1điểm 1điểm CÂU3 1.Trả lời tình huống:Nam và Hùng hành động sai. Vì: không tôn trọng thầy cô giáo. Là học sinh phải tôn trọng tất cả những người làm thầy cô giáo. 2. Nêu cách giải quyết của bản thân : 1điểm 1điểm 2điểm GV Hoàng Văn Thắng (1 điểm)

File đính kèm:

  • docde KTHK I co mtran.doc
Giáo án liên quan