Kế hoạch giáo dục Chủ điểm: bản thân

-Cô cho trẻ soi gương và tự nhận xét về bản thân

-Cô cùng trẻ treo tranh “Bé trai “,”Bé gái “lên tường cho trẻ quan sát tranh và kích thích trẻ đưa ra những câu hỏi về những vấn đề có lien quan .(Bạn là ai ,bạn trai hay bạn gái )

-Cho trẻ kể tên một số bộ phận trên cơ thể mình

-Dặn trẻ nhắc bố mẹ nộp sách báo cũ ,vải vụn ,len

-Cô giới thiệu chúng ta sẽ được tìm hiểu xem chúng ta là ai bạn trai hay bạn gái ,chúng ta cần những gì để lớn lên và khỏe mạnh qua chủ điểm bản thân

 

doc43 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 8926 | Lượt tải: 45download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch giáo dục Chủ điểm: bản thân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ Vì sao bạn này cao hơn, bạn này thấp hơn? + Muốn cao ta làm cách nào? - Giáo dục trẻ ăn hết suất, ăn nhiều loại thức ăn, uống sữa, và siêng tập thể dục để cơ thể cao và thông minh. Hoạt động 3: Trò chơi tìm bạn - Cách chơi: bạn cao hơn tìm bạn thấp hơn, bạn thấp hơn tìm bạn cao hơn - Luật chơi: Phải tìm đúng bạn theo yêu cầu của cô, nếu tìm sai phải nhảy lò cò - Cho trẻ chơi vài lần. Hoạt động chiều: Xem qua trình lớn lên của bé và trò chuyện - Cô mở hình ảnh cho trẻ xem và trò chuyện về các hình ảnh được xem. *Nhận xét cuối ngày: …………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………….. Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013 Phát triển ngôn ngữ KC: MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Treû bieát teân caâu chuyeän vaø hieåu ñöôïc noäi dung caâu chuyeän. - Treû bieát theå hieän noäi dung caâu chuyeän. - Treû bieát giöõ gìn veâï sinh thaân theå vaø bieát giuùp ñôõ moïi ngöôøi. II. CHUAÅÛN BÒ: - Boä tranh truyeän, xaéc xoâ, que chæ. - Tranh loâ toâ caùc boä phaän treân cô theå. - Maùy haùt, baêng nhaïc. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: * Hoaït ñoäng 1:Keå veà caùc boä phaän cuûa cô theå: - Coâ vaø chaùu haùt vaän ñoäng “ Haõy xoay naøo” vaø hoûi treû: Baøi haùt noùi ñeán boä phaän naøo treân cô theå? - Cho chaùu keå vaø neâu taùc duïng cuûa boä phaän ñoù. Ñeå bieát nhö theá naøo coâ môøi caùc con nghe caâu chuyeän “ Moãi ngöôøi moät vieäc” * Hoaït ñoäng 2: Keå chuyeän “ Moãi ngöôøi moät vieäc” - Coâ keå laàn 1 vaø giôùi thieäu teân caâu chuyeän, teân taùc giaû. - Coâ keå laàn 2 keát hôïp tranh minh hoaï. - Ñaøm thoaïi, keå trích daãn, giaûi thích: + Gia ñình hoï goàm nhöõng ai? + Moïi ngöôøi laøm nhöõng coâng vieäc gì? + Vieäc gì xaûy ra khi moàm khoâng aên? + Vì sao moïi ngöôøi traùch moàm? Vaø traùch nhö theá naøo? - Giaùo duïc treû bieát yeâu thöông, ñoaøn keát giuùp ñôõ laãn nhau vaø bieát giöõ gìn veä sinh thaân theå. - Coâ daãn daét truyeän treû keå laïi truyeän theo tranh. * Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “ Thi daùn caùc boä phaän treân cô theå” - Coâ höôùng daãn caùch chôi vaø luaät chôi. - Lôùp chia laøm 2 ñoäi: moãi ñoäi 1 böùc tranh vaø 1 tranh loâ toâ nhoû, khi coù hieäu leänh cuûa coâ thì töøng baïn moät cuûa moãi ñoäi leân choïn vaø daùn leân nhöõng boä phaän coøn thieáu trong tranh. Ñoäi naøo daùn xong tröôùc ñoäi ñoù thaéng. - Coâ kieåm tra, ñaùnh giaù vaø khen thöôûng. Hoạt động chiều: BDVN – Nêu gương cuối tuần * Nhận xét cuối ngày: ÑOÙNG CHUÛ ÑIEÅM: - Coâ cuøng treû troø chuyeän veà nhöõng gì maø treû ñaõ khaùm phaù qua chuû ñieåm “ Baûn thaân”. - Khuyeán khích treû traû lôøi nhöõng noäi dung treû ñaõ ñöôïc hoïc. - Coâ vaø treû haùt vaän ñoäng moät baøi haùt trong chuû ñeà. Coâ tuyeân boá keát thuùc chuû ñieåm “ Baûn thaân” vaø baét ñaàu tuaàn sau caùc con seõ böôùc sang chuû ñieåm “ Ngaønh ngheà” - Höôùng treû noùi veà ngheà nghieäp cuûa boá meï vaø moät soá ngheà trong xaõ hoäi. - Nhaéc treû söu taàm tranh aûnh veà chuû ñieåm “ Ngaønh ngheà” ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ Trường :…TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC ĐỒNG……Lớp : BÉ 2. Chủ đề : BẢN THÂN Thời gian: 1 tuần . Từ ngày 21/10 đến ngày 16/11 năm 2013 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 1. Về mục tiêu của chủ đề: a) Các mục tiêu đã thực hiện tốt: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b)Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lý do: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………………………………………--------------------------------------------- c)Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu và lý do: * Với mục tiêu 1: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Với mục tiêu 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Với mục tiêu 3: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Với mục tiêu 4: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Với mục tiêu 5: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Về nội dung của chủ đề: a) Các nội dung đã thực hiện tốt: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lý do: c) Các kỹ năng trên 30% trẻ trong lớp chưa đạt được và lý do: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Về tổ chức các hoạt động của chủ đề: a) Về hoạt động có chủ đích: - Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Những giờ học có chủ đích mà trẻ không tỏ ra hứng thú, tích cực tham gia và lý do: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Về việc tổ chức chơi trong lớp: - Số lượng các góc chơi: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Tính hợp lý của việc bố trí không gian diện tích và sự liên kết giữa các góc chơi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Khuyến khích sự giao tiếp giữa các trẻ/ nhóm chơi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Tạo điều kiện và khuyến khích trẻ rèn luyện các kỹ năng : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Nơi trưng bày các sản phẩm của trẻ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Về việc tổ chức chơi ngoài trời: - Chỗ chơi ngoài trời mát mẻ và an toàn cho trẻ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Khuyến khích trẻ hoạt động, giao lưu và rèn luyện các kỹ năng thích hợp : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) Những vấn đề khác cần lưu ý: a) Về sức khỏe của trẻ(ghi tên những trẻ nghỉ học nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống, vệ sinh ): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Những vấn đề trong việc chuẩn bị phương tiện, học liệu, đồ chơi, lao động trực nhật và lao động tự phục vụ của trẻ : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hoạt động chiều:Cô hướng dẫn trẻ cách lau mặt ành Phố Nha Trang Trường Mầm Non 8/3 Đề tài : Chiếc dây nhỏ Lớp : Mẫu giáo Bé B Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Oanh

File đính kèm:

  • docmau gao be 14.doc
Giáo án liên quan