Kế hoạch bộ môn Địa lí 9

I. Đặc điểm tình hình:

 1. Thuận lợi:

- Môn học được nhà trường quan tâm nên trang bị đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đồ dùng học tập.

- Học sinh có đủ sách giáo khoa, vở ghi, có hứng thú trong học tập môn địa lí. Các em đều đã có những kiến thức nhất định về môn địa lí nên việc tiếp thu kiến thức địa lí rất dễ dàng.

 2. Khó khăn:

- Nhiều em còn chưa chú ý tới việc học tập môn địa lí, nhiều em còn quan niệm đây là môn học không quan trọng nên ít đầu tư vào việc họctập bộ môn.

- Các em chưa có ý thức trong việc tìm hiểu các hiện tượng địa lí. Nhiều em còn lúng túng trong xử dụng bản đồ, so sánh, đánh giá, nhận xét các hiện tượng địa lí.

II. Chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện:

 1. Chỉ tiêu:

- Học kì 1: 90% học sinh đạt điểm trung bình từ 5 trở lên.

- Học kì 2 và cả năm: 92% học sinh đạt trung bình từ 5 trở lên, không có học sinh có điểm trung bình môn dưới 3,5.

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 28/10/2015 | Lượt xem: 1485 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bộ môn Địa lí 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ ho¹ch bé m«n ®Þa lÝ 9 I. §Ỉc ®iĨm t×nh h×nh: 1. ThuËn lỵi: - M«n häc ®­ỵc nhµ tr­êng quan t©m nªn trang bÞ ®Çy ®đ s¸ch gi¸o khoa, tµi liƯu tham kh¶o, ®å dïng häc tËp. - Häc sinh cã ®đ s¸ch gi¸o khoa, vë ghi, cã høng thĩ trong häc tËp m«n ®Þa lÝ. C¸c em ®Ịu ®· cã nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vỊ m«n ®Þa lÝ nªn viƯc tiÕp thu kiÕn thøc ®Þa lÝ rÊt dƠ dµng. 2. Khã kh¨n: - NhiỊu em cßn ch­a chĩ ý tíi viƯc häc tËp m«n ®Þa lÝ, nhiỊu em cßn quan niƯm ®©y lµ m«n häc kh«ng quan träng nªn Ýt ®Çu t­ vµo viƯc häctËp bé m«n. - C¸c em ch­a cã ý thøc trong viƯc t×m hiĨu c¸c hiƯn t­ỵng ®Þa lÝ. NhiỊu em cßn lĩng tĩng trong xư dơng b¶n ®å, so s¸nh, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt c¸c hiƯn t­ỵng ®Þa lÝ. II. ChØ tiªu vµ c¸c biƯn ph¸p thùc hiƯn: 1. ChØ tiªu: - Häc k× 1: 90% häc sinh ®¹t ®iĨm trung b×nh tõ 5 trë lªn. - Häc k× 2 vµ c¶ n¨m: 92% häc sinh ®¹t trung b×nh tõ 5 trë lªn, kh«ng cã häc sinh cã ®iĨm trung b×nh m«n d­íi 3,5. 2. BiƯn ph¸p: - Gi¸o viªn cÇn n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiƯm víi bé m«n, chuÈn bÞ bµi d¹y chu ®¸o. Lu«n tù bå d­ìng n©ng cao kiÕn thøc, häc hái kinh nghiƯm tõ ®ång nghiƯp. - Häc sinh cÇn ghi chÐp bµi ®Çy ®đ, chđ ®éng tù gi¸c häc tËp. - Tù ph©n tÝch ®¸nh gi¸, so s¸nh c¸c hỵp phÇn ®Þa lÝ. - Tù s­u tÇm vµ t×m hiĨu ®Ĩ lµm giµu kiÕn thøc vỊ ®Þa lÝ. 3. ChÕ ®é kiĨm tra: C¸c lo¹i ®iĨm MiƯng 15 phĩt 45 phĩt Thùc hµnh Häc k× Häc k× I 1 2 1 1 1 Häc k× II 1/2 2 1 1 1 III. KÕ ho¹ch båi d­ìng häc sinh giái, phơ ®¹o häc sinh yÕu kÐm: 1. KÕ ho¹ch båi d­ìng häc sinh giái: - CÇn cho c¸c em tr¶ lêi nh÷ng c©u hái khã, ®ßi hái n¨ng lùc t­ duy cao. - Cho c¸c em lµm thªm nh÷ng c©u hái vµ bµi tËp khã ®Ĩ ph¸t huy n¨ng lùc cđa c¸c em. 2. KÕ ho¹ch phơ ®¹o häc sinh yÕu kÐm: - Víi häc sinh yÕu kÐm cÇn cho c¸c em tr¶ lêi c¸c c©u hái ë møc ®é nhËn biÕt. §ång thêi cÇn th­êng xuyªn khÝch lƯ c¸c em häc tËp qua nh÷ng lêi khen mçi khi c¸c em tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái. - CÇn th­êng xuyªn quan t©m, kiĨm tra viƯc häc bµi cị cđa c¸c em ®Ĩ c¸c em cã thãi quen häc bµi cị ë nhµ. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp I. §Ỉc ®iĨm t×nh h×nh: 1. ThuËn lỵi: - Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp ®­ỵc nhµ tr­êng quan t©m nªn lu«n khuyÕn khÝch ho¹t ®éng ph¸t triĨn nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tù tin cho häc sinh, nh»m t¹o cho c¸c em cã mét s©n ch¬i lµnh m¹nh. - Häc sinh cã høng thĩ trong ho¹t ®éng nªn tham gia nhiƯt t×nh, s«i nỉi. C¸c em ®Ịu ®· ®­ỵc häc h¸t tõ m«n ©m nh¹c lªn ho¹t ®éng cịng nh»m cđng cè kiÕn thøc ©m nh¹c cho c¸c em. 2. Khã kh¨n: - NhiỊu em cßn ch­a chĩ ý ho¹t ®éng tËp thĨ, cßn rơt rÌ trong c¸c ho¹t ®éng. - C¸c em ch­a cã ý thøc trong viƯc t×m hiĨu c¸c bµi h¸t, c¸c c©u chuyªn ®Ĩ phơc vơ cho c¸c ho¹t ®éng. II. ChØ tiªu vµ c¸c biƯn ph¸p thùc hiƯn: 1. ChØ tiªu: - 100% c¸c em tham gia ho¹t ®éng nhiƯt t×nh. 2. BiƯn ph¸p: - Gi¸o viªn cÇn n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiƯm víi viƯc chuÈn bÞ c¸c ho¹t ®éng. T¹o ra c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng hay ®Ĩ kÝch thÝch c¸c em tham gia ho¹t ®éng. - CÇn cho c¸c em chđ ®éng trong thùc hiƯn c¸c ho¹t ®éng.

File đính kèm:

  • dockehoachbomondiali7,9-2009.doc