Kế hoạch bài dạy lớp 5 - Tuần 1 năm 2006

TẬP ĐỌC

THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu các từ ngữ trong bài: tám mươi năm giời nô lệ, cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết, các cường quốc năm châu.

- Hiểu nội dung chính của bức thư: Bác Hồ rất tin tưởng, hi vọng vào học sinh Việt Nam, những người sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông để xây dựng thành công nước Việt Nam mới.

- Học thuộc lòng một đoạn thư

2. Kĩ năng:

- Đọc trôi chảy bức thư

- Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài

- Biết đọc thư của Bác với giọng thân ái, xúc động, đầy hy vọng, tin tưởng

3. Thái độ:

- Biết ơn, kính trọng Bác Hồ, quyết tâm học tốt

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn câu văn cần rèn đọc

- Học sinh: SGK

 

doc37 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 28/03/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy lớp 5 - Tuần 1 năm 2006, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oät hoïc sinh ñoïc yeâu caàu - 1 hoïc sinh ñoïc baøi tham khaûo “Buoåi sôùm treân caùnh ñoàng” - Hoïc sinh giôùi thieäu nhöõng tranh veõ veà caûnh vöôøn caây, coâng vieân, nöông raãy - Hoïc sinh ghi cheùp laïi keát quaû quan saùt (yù) - Hoïc sinh noái tieáp nhau trình baøy - Lôùp ñaùnh giaù - Nhaéc ghi nhôù - GV nhaän xeùt – boå sung - Neâu nhöõng löu yù khi quan saùt, choïn loïc chi tieát * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá *Phöông phaùp: Vaán ñaùp 5. Toång keát - daën doø - Hoaøn chænh keát quaû quan saùt, vieát vaøo vôû - Laäp daøn yù taû caûnh em ñaõ choïn - Chuaån bò: Luyeän taäp taû caûnh - Nhaän xeùt tieát hoïc KHOA HOÏC NAM HAY NÖÕ ? ( 2 TIEÁT) I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh bieát phaân bieät ñöôïc caùc ñaëc ñieåm giôùi tính vaø giôùi. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh nhaän ra söï caàn thieát phaûi toân troïng moät soá quan nieäm veà giôùi. 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc toân troïng caùc baïn cuøng giôùi vaø khaùc giôùi, khoâng phaân bieät baïn nam, baïn nöõ. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Hình veõ trong saùch giaùo khoa, caùc taám phieáu traéng (ñeå hoïc sinh seõ vieát vaøo ñoù) coù kích thöôùc baèng khoå giaáy A4 - Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY Hoaït ñoäng hoïc Tieát 1 1. OÅn ñònh: Haùt 2. Baøi cuõ: - Neâu yù nghóa veà söï sinh saûn ôû ngöôøi ? - Hoïc sinh traû lôøi: Nhôø coù khaû naêng sinh saûn maø söï soáng cuûa moãi gia ñình, doøng hoï vaø caû loaøi ngöôøi ñöôïc tieáp tuïc töø theá heä naøy sang theá heä khaùc - Giaùo vieân treo aûnh vaø yeâu caàu hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm gioáng nhau giöõa ñöùa treû vôùi boá meï. Em ruùt ra ñöôïc gì ? - Hoïc sinh neâu ñieåm gioáng nhau - Taát caû moïi treû em ñeàu do boá meï sinh ra vaø ñeàu coù nhöõng ñaëc ñieåm gioáng vôùi boá meï mình Ÿ Giaùo vieän cho hoïc sinh nhaän xeùt, Giaùo vieân cho ñieåm, nhaän xeùt - Hoïc sinh laéng nghe 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Baïn laø con gaùi hay con trai ? 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi *Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thaûo luaän, giaûng giaûi Ÿ Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp - Giaùo vieân yeâu caàu 2 hoïc sinh ngoài caïnh nhau cuøng quan saùt caùc hình ôû trang 6 SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi - 2 hoïc sinh caïnh nhau cuøng quan saùt caùc hình ôû trang 6 SGK vaø thaûo luaän traû lôøi caùc caâu hoûi - Lieät keâ nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa hai em beù trong hình 1 trang 6 SGK - Khi moät em beù môùi sinh döïa vaøo ñaâu ñeà baùc só noùi raèng ñoù laø beù trai hay beù gaùi ? - Theo baïn, cô quan naøo xaùc ñònh giôùi tính cuûa moät ngöôøi (noùi caùch khaùc, ngöôøi ñoù laø con trai hay con gaùi) Ÿ Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp - Moät soá hoïc sinh leân hoûi vaø chæ ñònh baïn khaùc traû lôøi. Hoïc sinh khaùc boå sung Ÿ Giaùo vieân choát: Giôùi tính cuûa moät con ngöôøi ñöôïc quy ñònh bôùi cô quan sinh duïc. Ñaëc ñieåm ôû treû sô sinh vaø caùc em beù trai, gaùi chöa coù söï khaùc bieät roõ reät ngoaøi caáu taïo cuûa cô quan sinh duïc. Ñeán moät ñoä tuoåi nhaát ñònh, cô quan sinh duïc môùi phaùt trieån. Cô quan sinh duïc nam taïo ra tinh truøng. Cô quan sinh duïc nöõ taïo ra tröùng. Ñoàng thôøi cô theå xuaát hieän theâm nhöõng ñaëc ñieåm khaùc nöõa, khieán nhìn beân ngoaøi chuùng ta coù theå ñeã daøng phaân bieät ñöôïc moät ngöôøi ñaøn oâng vôùi moät ngöôøi phuï nöõ Tieát 2 * Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà caùc ñaëc ñieåm giôùi tính - Hoaït ñoäng caù nhaân *Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi Ÿ Böùôc 1: - Giaùo vieân phaùt cho moãi hoïc sinh moät phieáu vaø höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp sau: - Hoïc sinh nhaän phieáu Ÿ Neâu caùc ñaëc ñieåm: caáu taïo cô theå, tính caùch, ngheà nghieäp taïo neânsöï khaùc bieät giöõa nöõ vaø nam (moãi ñaëc ñieåm ghi vaøo moät phieáu) theo caùch hieåu cuûa baïn - Hoïc sinh laøm veäc caù nhaân moãi em ghi moät hoaëc hai ñaëc ñieåm Ÿ Gaén caùc taám phieáu ñoù vaøo baûng ñöôïc keû theo maãu (theo nhoùm) - Hoïc sinh gaén vaøo baûng ñöôïc keû saün (theo töøng nhoùm) Ÿ Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp - Giaùo vieân yeâu caàu ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, trình baøy keát quaû Ÿ Giaùo vieân choát: Giôùi tính laø söï khaùc bieät veà maët sinh hoïc giöõa con trai vaø con gaùi (ví duï: phuï nöõ coù theå mang thai, sinh con ..., nam giôùi thì khoâng). Ñaëc ñieåm veà giôùi tính khoâng thay ñoåi töø khi con ngöôøi xuaát hieän treân Traùi ñaát. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Cô quan naøo xaùc ñònh giôùi tính cuûa moät ngöôøi ? - Cô quan sinh duïc - Xaùc ñònhgiôùi tính vaø cho bieát moät soá ñaëc ñieåm lieân quan ñeán giôùi tính cuûa baïn ? - Hoïc sinh traû lôøi 5. Toång keát - daën doø - Xem laïi noäi dung baøi - Chuaån bò: “Baïn laø con gaùi hay con trai” (tieáp theo) tìm hieåu vaán ñeà: Moät soá tính caùch veà ngheà nghieäp cuûa nam vaø nöõ coù theå ñoåi choã cho nhau ñöôïc khoâng ? - Nhaän xeùt tieát hoïc TOAÙN PHAÂN SOÁ THAÄP PHAÂN I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh nhaän bieát veà caùc phaân soá thaäp phaân. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh nhaän ra moät soá phaân soá coù theå vieát thaønh phaân soá thaäp phaân, bieát caùch chuyeån caùc phaân soá ñoù thaønh phaân soá thaäp phaân. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích hoïc toaùn, reøn tính caån thaän. II. CHUAÅN BÒ: - Giaùo vieân: Phaán maøu, bìa, baêng giaáy. - Hoïc sinh: Vôû baøi taäp, SGK, baûng con, baêng giaáy. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG DAÏY Hoaït ñoäng hoïc 1. OÅn ñinh: Haùt 2. Baøi cuõ: So saùnh 2 phaân soá - Kieåm tra kieán thöùc: + Neâu caùc caùch so saùnh phaân soá vôùi 1. + Neâu caùch so saùnh hai phaân soá coù cuøng töû soá. 3 – 4 em traû lôøi. - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh söûa baøi taäp veà nhaø - Hoïc sinh söûa baøi 4 SGk Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt - Ghi ñieåm 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Tieát toaùn hoâm nay chuùng ta tìm hieåu kieán thuùc môùi phaân soá thaäp phaân 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: * Muïc tieâu: Giôùi thieäu phaân soá thaäp phaân - Hoaït ñoäng nhoùm 4 *Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñaøm thoaïi, tröïc quan - Höôùng daãn hoïc sinh hình thaønh phaân soá thaäp phaân - Hoïc sinh thöïc haønh chia taám bìa 10 phaàn; 100 phaàn; 1000 phaàn - Laáy ra maáy phaàn (tuyø nhoùm) - Neâu phaân soá vöøa taïo thaønh - Neâu ñaëc ñieåm cuûa phaân soá vöøa taïo - Phaân soá coù maãu soá laø 10, 100, 1000 goïi laø phaân soá gì ? - ...phaân soá thaäp phaân - Moät vaøi hoïc sinh laäp laïi - Yeâu caàu hoïc sinh tìm phaân soá thaäp phaân baèng caùc phaân soá , vaø - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh neâu phaân soá thaäp phaân - Neâu caùch laøm Ÿ Giaùo vieân choát laïi: Moät soá phaân soá coù theå vieát thaønh phaân soá thaäp phaân baèng caùch tìm moät soá nhaân vôùi maãu soá ñeå coù 10, 100, 1000 vaø nhaân soá ñoù vôùi caû töû soá ñeå coù phaân soá thaäp phaân * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp hoïc * Muïc tieâu: Reøn kyõ naêng chuyeån phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân *Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñaøm thoaïi, luyeän taäp Ÿ Baøi 1: Ñoïc phaân soá thaäp phaân - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh trình baøy mieäng söûa baøi Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt Ÿ Baøi 2: Vieát phaân soá thaäp phaân - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi baûng lôùp: ; ; ; ; Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt Ÿ Baøi 3: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh laàn löôït söûa baøi - Hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm cuûa phaân soá thaäp phaân Ÿ Baøi 4: - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà - Neâu yeâu caàu baøi taäp theå neâu höôùng giaûi (neáu baøi taäp khoù) - Neâu yeâu caàu baøi taäp - Neâu caùch nhaåm - Hs söûa baûng lôùp Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt - Hs nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Phaân soá coù maãu soá laø 10, 100, 1000 ñöôïc goïi laø phaân soá gì ? - Hoïc sinh neâu - Thi ñua 2 daõy troø chôi “Ai nhanh hôn” (daõy A cho ñeà daõy B traû lôøi, ngöôïc laïi) - Hoïc sinh thi ñua Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông - Lôùp nhaän xeùt 5. Toång keát - daën doø - Hoïc sinh laøm baøi:4b,d - Chuaån bò: Luyeän taäp - Nhaän xeùt tieát hoïc SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TUAÀN 1 I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: Giuùp HS nhaän ra öu khuyeát ñieåm cuûa baûn thaân, töø ñoù neâu ra höôùng giaûi quyeát phuø hôïp. Kyõ naêng: Reøn tính töï giaùc, maïnh daïn, töï tin. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát, hoaø ñoàng taäp theå, noi göông toát cuûa baïn II. CHUAÅN BÒ: GV : Coâng taùc tuaàn. HS: Baûn baùo caùo thaønh tích thi ñua cuûa caùc toå. III. HOAÏT ÑOÄNG LEÂN LÔÙP Giaùo vieân Hoïc sinh OÅn ñònh: Haùt Noäi dung: GV giôùi thieäu: Phaàn laøm vieäc ban caùn söï lôùp: GV nhaän xeùt chung: Öu: Hoïc taäp – Veä sinh – Neà neáp cuûa nhöõng em toát trong tuaàn Toàn taïi: Hoïc sinh khong hoïc baøi cuõ, neà neáp chöa toát, veä sinh chöa ñaûm baûo Gv taëng phaàn thöôûng cho toå haïng nhaát, caù nhaân xuaát saéc, caù nhaân tieán boä Coâng taùc tuaàn tôùi: Veä sinh tröôøng lôùp.. Hoïc taäp treân lôùp cuõng nhö ôû nhaø Thaêm hoûi phuï huynh hoïc sinh yeáu.. Caùc khoaûn tieàn ñoùng goùp cho nhaø tröôøng.. * Baøi haùt keát thuùc tieát sinh hoaït Haùt taäp theå - Lôùp tröôûng ñieàu khieån - Toå tröôûng caùc toå baùo caùo veà caùc maët : + Hoïc taäp + Chuyeân caàn + Kyû luaät + Phong traøo + Caù nhaân xuaát saéc, tieán boä ---- - Toå tröôûng toång keát ñieåm sau khi baùo caùo. Thö kyù ghi ñieåm sau khi caû lôùp giô tay bieåu quyeát. Ban caùn söï lôùp nhaän xeùt + Lôùp phoù hoïc taäp + Lôùp phoù kyû luaät Lôùp tröôûng nhaän xeùt Lôùp bình baàu : +Caù nhaân xuaát saéc:. +Caù nhaân tieán boä: Thö kyù toång keát baûng ñieåm thi ñua cuûa caùc toå. Tuyeân döông toå ñaït ñieåm cao. HS chôi troø chôi sinh hoaït, vaên ngheä,theo chuû ñieåm tuaàn, thaùng . Caû lôùp haùt

File đính kèm:

  • docGIAO AN 5 T1.doc
Giáo án liên quan