Học địa lý thế giới với Google Earth

Môc lôc

Nội dung Trang

A. Mở đầu 1

I. Đặt vấn đề 1

1. Thực trạng của vấn đề 1

2. Ý nghĩa và tác dụng 2

3.Phạm vi nghiên cứu 2

II. Phương pháp tiến hành 3

1. Cơ sở lý luận 3

2. Các biện pháp tiến hành 4

B. Nội dung 5

I. Mục tiêu 5

II. Giải pháp 6

1. Thuyết minh tính mới 6

2. Khả năng áp dụng 20

3. Lợi ích kinh tế - xã hội 20

C. Kết luận 21

 

doc22 trang | Chia sẻ: nhuquynh2112 | Ngày: 28/08/2015 | Lượt xem: 1085 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học địa lý thế giới với Google Earth, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m ảnh 3D giúp cho HS dễ dàng xem cận cảnh bản đồ thế giới một cách chi tiết, làm cho HS cảm thấy hứng thú, say mê trong quá trình tìm hiểu bản đồ thế giới, hỗ trợ rất nhiều trong việc học tập môn địa lý. Từ lý do trên, tôi chọn đề tài: “Học địa lý thế giới với Google Earth” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình. 1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết. Trước đây khi HS học địa lý thế giới với phần mềm Earth Explorer học sinh luôn phản ánh với giáo viên rằng: “Phần mềm không rõ ràng, trừu tượng, một cách chung chung”, dẫn đến việc các em khi tìm hiểu phần mềm học tập này cảm thấy rất mơ hồ, thụ động, ít tích cực trong quá trình học tập lý thuyết cũng như vận dụng trong quá trình thực hành. Nhưng khi HS thực hành xem Googe Earth, nhận thấy HS có phần thích thú, tìm tòi và tích cực tìm hiểu, khi GV đưa câu hỏi thì các em nắm bắt và trả lời nhanh hơn. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. - Giúp HS biết cách xem, duyệt, tìm kiếm, tra cứu bản đồ thế giới với Google Earth. - Hình thành cho các em có tính tìm tòi, nghiên cứu, say mê với các phần mềm hỗ trợ học tập. - Đồng thời tạo ra một công cụ hỗ trợ cho giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh trong quá trình làm quen với phần mềm học địa lý thế giới. 3. Ph¹m vi nghiên cứu của đề tài: Với ®iÒu kiÖn vÒ CSVC vµ trang thiÕt bÞ cña tr­êng nªn ph¹m vi nghiªn cøu vµ thùc hiÖn lµ víi m«n Tin häc t¹i 3 líp 7A4, 7A5, 7A6 cña tr­êng trong n¨m häc trước. Phần mềm học tập đã có trong chương trình HKII môn tin học lớp 7 : Earth Explorer . Quan sát bản đồ thế giới với Google Earth II. Phương pháp tiến hành. 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn. Trong vµi thËp kû gÇn ®©y, ®· cã sù bïng næ vÒ th«ng tin hay gäi lµ thêi ®¹i th«ng tin. Con ng­êi còng ®· tËp trung trÝ tuÖ tõng b­íc x©y dùng ngµnh khoa häc t­¬ng øng ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu khai th¸c tµi nguyªn th«ng tin. Tin häc ®­îc ®­a vµo nhµ tr­êng, vµo gi¸o dôc cña n­íc ta nh»m gióp häc sinh theo kÞp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña khu vùc vµ thÕ giíi. §­a Tin häc vµo nhµ tr­êng nãi chung vµ THCS nãi riªng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó c¸c em lµm quen vµ tiÕp cËn víi c«ng nghÖ khoa häc tiªn tiÕn. Ho¹t ®éng nhËn thøc cña con ng­êi lµ tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t­ duy trõu t­îng. §èi víi häc sinh líp 8 khi häc bé m«n Tin häc nµy kh«ng thÓ lµm tr¸i víi nguyªn lý nhËn thøc ®ã. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cho häc sinh dÔ hiÓu mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c vµ cã kØ n¨ng thùc hµnh, lµ mét nhiÖm vô rÊt quan träng cña ng­êi gi¸o viªn d¹y Tin häc hiÖn nay. Tin häc lµ mét m«n häc ®­îc ®­a vµo gi¶ng d¹y t¹i tr­êng THCS nhiều năm mÆc dï c¸c em rÊt thÝch m¸y tÝnh nh­ng lµ ®Ó ch¬i c¸c trß ch¬i trªn m¸y chø ch­a ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña bé m«n nªn chÊt l­îng häc tËp cßn h¹n chÕ. §©y lµ bé m«n ®Æc tr­ng muèn ®¹t chÊt l­îng cao ®ßi hái c¸c em ph¶i tiÕp xóc víi m¸y tÝnh nhiÒu, nh­ng thêi l­îng mçi tuÇn chØ cã 2 tiÕt trªn líp th× c¸c em ch­a thÓ thùc hµnh hÕt c¸c kiÕn thøc ®· häc mµ nÕu cã thùc hµnh hÕt th× sÏ chãng quªn. Bªn c¹nh ®ã do hoµn c¶nh kinh tÕ cßn khã kh¨n gia ®×nh kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó mua m¸y tÝnh cho con em häc, theo thèng kª cña gi¸o viªn d¹y th× mçi líi chØ ®­îc 3 ®Õn 4 em lµ gia ®×nh cã m¸y vi tÝnh. Mét thùc tÕ kh¸c lµ ý thøc häc tËp cña mét sè häc sinh kh«ng cao, kh«ng høng thó trong häc tËp, l­êi ho¹t ®éng, kh«ng tÝch cùc tù gi¸c, ý thøc tù häc, tù rÌn luyÖn yÕu. Vì vậy việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ học tập các môn học là việc rất cần thiết. 2. Các biện pháp tiến hành: Sử dụng phương pháp kiểm tra, đối chiếu và so sánh. Qua ®iÒu tra nh÷ng tiÕt häc thùc hµnh với phần mềm tìm hiểu địa lý thế giới với Earth Explorer t«i tiÕn hµnh ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: Líp Tæng sè Thùc hµnh Nhận biết vị trí địa lý, đặc điểm các châu lục qua phần mềm. Chưa nhận biết vị trí địa lý, đặc điểm các châu lục qua phần mềm. SL % SL % 7A4 40 30 75.0 10 25.0 7A5 39 30 76.9 9 23.1 7A6 39 29 74.3 10 25.7 Qua kÕt qu¶ trªn th× ®a phÇn c¸c em n¾m bắt kiến thức về địa lý qua phần mềm Earth Explorer nhưng vẫn còn nhiều em chưa hình dung được kiến thức từ phần mềm, từ thùc tÕ trªn vµ b¶n th©n lµ mét gi¸o viªn d¹y bé m«n Tin häc ph¶i làm như thế nào để các em có cách quan sát phần mềm sinh động, trực quan và hiệu quả hơn . Sau một thời gian giảng dạy và cho HS quan sát thử Google Earth nhận thấy các em có sự thích thú tìm tòi, nghiên cứu trong quá trình học tập, nắm bắt kiến thức về địa lý một cách thiết thực và hiệu quả. Sau ®©y t«i xin nêu mét sè thao tác cũng như lợi ích của việc sö dông google Earth trong d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y bé m«n Tin häc líp 7. B. NỘI DUNG I. Mục tiêu : - Giúp HS có kĩ năng làm quen với các phần mềm hỗ trợ học tập, đặc biệt là tìm hiểu bản đồ địa lý thế giới qua Google Earth. - Tạo được cho HS sự hứng thú, say mê tìm tòi, nghiên cứu trong quá trình học. - Giúp học sinh có cơ hội diễn đạt ý nghĩ của mình, phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề. II. Giải pháp của đề tài: Thuyết minh tính mới. Trong chương trình tin học học kỳ II lớp 7, HS làm quen các phần mềm học tập môn tin học trong đó có phần mềm tìm hiểu địa lý thế giới với Earth Explorer. Phần mềm cung cấp bản đồ trái đất cùng toàn bộ 250 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với phần mềm này HS có thể xem, duyệt và tìm kiếm thông tin bản đồ theo nhiều chủ đề khác nhau . Phần mềm giúp các em học tốt môn Địa lý ở nhà trường phổ thông Ví dụ xem vị trí địa lý của lãnh quốc gia Việt Nam, quốc gia Japan (Nhật Bản) trên phần mềm Earth Explorer. HS xem lãnh thổ quốc gia Việt Nam trên bản đồ nhưng không được chi tiết, cụ thể. Trong khi đó với Google Earth để xem vị trí địa lý quốc gia Việt Nam, hay quốc gia Nhật Bản trên bản đồ, hình ảnh được thể hiện khá rõ ràng và chi tiết 4 mặt Đông Tây Nam Bắc tiếp giáp với những địa danh nào rất cụ thể. Nếu Earth Explorer xem thủ đô Hà Nội của Việt Nam, Tokyo của Nhật Bản hay bất kỳ thủ đô của một quốc gia nào thì chỉ thấy tên địa danh của thủ đô, hay thành phố , ngoài ra không nhìn thấy đặc điểm hình ảnh cụ thể của thủ đô hay thành phố đó. - Với Google Earth để xem bất kỳ một địa danh thành phố hay thủ đô quốc gia nào, cụ thể như xem thủ đô Hà Nội của Việt Nam được thể hiện một cách chi tiết như: tên đường, địa danh từng địa phương , danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử , hệ thống ao, hồ, sông ngòi… Quan trọng hơn cả là phần mềm Earth Explorer không hỗ trợ việc xem hình ảnh ở chế độ 3D thì với Google Earth một tính năng mới hấp dẫn người học là có thể xem hình ảnh theo chế độ 3D từ nhiều hướng khác nhau ở từng vùng trên toàn thế giới. Ví dụ: Xem hình ảnh 3D của thủ đô Oasinton-Mỹ - Với Earth Explor để xác định vị trí của 2 địa danh trên trái đất nếu xác định từ vị trí này đến vị trí kia thì việc xác định ví trí chỉ mang tính ước chừng vì địa danh chi tiết từng vùng không thể hiện rõ trên bản đồ. - Với Google Earth việc xác định khoảng cách giữa 2 vị trí trên bản đồ dễ xác định và kết quả tương đối chính xác vì có thể hiện địa danh chi tiết từng vùng. - Ngoài ra Google Earth còn có thể quan sát thời tiết ở từng vùng miền mà tính năng này ở Earth Explorer không có. Khả năng áp dụng: Qua thời gian ngắn học tập, cho các em tiếp xúc với Google Earth t«i tiÕn hµnh ®· thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: Líp Tæng sè Thùc hµnh Nhận biết vị trí địa lý, đặc điểm các châu lục qua phần mềm. Chưa nhận biết vị trí địa lý, đặc điểm các châu lục qua phần mềm. SL % SL % 7A4 40 39 97.5 1 2.5 7A5 39 37 94.8 2 5.2 7A6 39 38 97.4 1 2.6 Qua kÕt qu¶ trªn th× ®a phÇn c¸c em đã n¾m bắt kiến thức về địa lý, đặc biệt là quan sát bản đồ thế giới qua Google Earth, so với kết quả ban đầu học địa lý thế giới với Earth Explorer thì chất lượng được nâng cao rõ rêt. Lợi ích kinh tế - xã hội: Qua mét thêi gian ng¾n thùc hiÖn øng dông học địa lý thế giới với Google Earth vµo d¹y häc tin häc líp 7 t«i nhËn thÊy: - ViÖc øng dông gióp gi¸o viªn truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh mét c¸ch tÝch cùc vµ trùc quan, tiÕt kiÖm thêi gian trong tiÕt d¹y lÝ thuyÕt tõ ®ã HS cã thêi gian thùc hµnh nhiÒu h¬n vµ trong qu¸ tr×nh thùc hµnh häc sinh phát huy tính tích cực trong học tập, khả năng quan sát và hiểu biết về bản đồ thế giới của HS cũng được mở rộng. Đối với học sinh tác động tích cực đến việc học tập của các em, học tập thích thú, hµo høng, chó ý tham gia x©y dùng bµi s«i næi. §Æc biÖt c¸c em ghi nhí kiÕn thøc kĩ và sâu h¬n, chÊt l­îng ®i lªn râ rÖt. C. KÕt LUẬN D¹y häc lµ mét nghÖ thuËt. Sö dông tèt ph­¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan lµ con ®­êng tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých yªu cÇu tiÕt d¹y, trong ®ã ph­¬ng tiÖn dïng c«ng cô trùc quan là các phần mềm hỗ trợ học tập, sẽ có hiÖu qu¶ tèt gióp ng­êi häc hiÓu vµ n¾m ch¾c th«ng tin cÇn thiÕt. ViÖc sö dông dông cô trùc quan vµo qu¸ tr×nh d¹y häc lµ cÇn thiÕt ®èi víi mçi gi¸o viªn v× nã mang l¹i hiÖu suÊt, hiÖu qu¶ cña gi¸o dôc cao. Muèn häc sinh häc tèt c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n Tin häc nãi riªng th× ®iÒu ®Çu tiªn ng­êi gi¸o viªn ph¶i t¹o ®­îc ë häc sinh niÒm say mª, høng thó häc tËp bé m«n, giê häc ph¶i thu hót sù chó ý ham häc hái cña häc sinh, t¹o cho c¸c em lßng tin vµo kh¶ n¨ng cña m×nh, nhiÖt t×nh ham mª häc tËp. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i vÒ viÖc sö dông phần mềm học tập mới Google Earth có thể nâng cao chất lượng về học địa lý thế giới so với phần mềm Earth Explorer đã có. Vì thời gian và khả năng còn nhiều hạn chế nên tôi chỉ xin trình bày một số kinh nghiệm lĩnh hội được trong quá trình giảng dạy. RÊt mong ý kiÕn ®ãng gãp cña Ban giám hiệu, đồng nghiệp nhà trường. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n!. Quy Nhơn, ngµy th¸ng n¨m Ng­êi viÕt Hồ Thị Bích Tuyền Môc lôc Nội dung Trang A. Mở đầu 1 I. Đặt vấn đề 1 1. Thực trạng của vấn đề 1 2. Ý nghĩa và tác dụng 2 3.Phạm vi nghiên cứu 2 II. Phương pháp tiến hành 3 1. Cơ sở lý luận 3 2. Các biện pháp tiến hành 4 B. Nội dung 5 I. Mục tiêu 5 II. Giải pháp 6 1. Thuyết minh tính mới 6 2. Khả năng áp dụng 20 3. Lợi ích kinh tế - xã hội 20 C. Kết luận 21

File đính kèm:

  • docSáng_kiến_kinh_nghiệm (Tuyen).doc