Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tuần 4 - Năm học 2006 - 2007

 - Hội ý bạn cần bộ lớp về nội dung chương trình hoạt động.

- Phần CỐng nhiệm vụ: dẫn chương trình, ban giảm thic, viết tham luận, đọc tham | luận, chuẩn bị chu đề, thấch mời, trang trí –

- Thông bảo vệ cực tố để chuẩn bị 2/ Phương tiền: - Tư liệu về tiểu sử của Ngô Văn Sở. - Tham luận về truyền thẳng của trường, lớp. - Giấy thố lớn, bút màu, bút viết bảng phấn màu. - Các bài hát có chủ đề về nhà trường. - Tranh vẽ, ở hình để chơi đoản hình trúc xanh - Biểu điểm, phần thưởng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tuần 4 - Năm học 2006 - 2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NOÄI DUNG KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG TRONG TUAÀN: 4 Hoaït ñoäng: THI VIEÁT, VEÕ CA NGÔÏI TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG Ngaøy soaïn: 20/09/2006 – Ngaøy daïy: 30/09/2006 I./ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: - Hoïc sinh bieát ñöôïc tieåu söû cuûa Ngoâ Vaên Sôû – teân cuûa tröôøng. - Bieát vaø hieåu ñöôïc truyeàn thoáng cuûa nhaø tröôøng. - Töï haøo, traân troïng, giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng lôùp. - Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ, kó naêng vieát, veõ, giao tieáp, hôïp taùc. II./ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1./ Noäi dung: - Tieåu söû cuûa Ngoâ Vaên Sôû. - Ca ngôïi truyeàn thoáng cuûa tröôøng, lôùp. 2./ Hình thöùc: - Nghe tham luaän. - Thi vieát, veõ, thi, ca. - Troø chôi nhoû. III./ CHUAÅN BÒ: 1./ Toå chöùc: - Hoäi yù ban caùn boä lôùp veà noäi dung chöông trình hoaït ñoäng. - Phaân coâng nhieäm vuï: daãn chöông trình, ban giaùm khaûo, vieát tham luaän, ñoïc tham luaän, chuaån bò chuû ñeà, khaùch môøi, trang trí, - Thoâng baùo veà caùc toå ñeå chuaån bò. 2./ Phöông tieän: - Tö lieäu veà tieåu söû cuûa Ngoâ Vaên Sôû. - Tham luaän veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng, lôùp. - Giaáy khoå lôùn, buùt maøu, buùt vieát baûng, phaán maøu. - Caùc baøi haùt coù chuû ñeà veà nhaø tröôøng. - Tranh veõ, oâ hình ñeå chôi ñoaùn hình (truùc xanh) - Bieåu ñieåm, phaàn thöôûng. IV./ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: - Haùt taäp theå: “Em yeâu tröôøng em” - Lôùp tröôûng tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu, chöông trình, ban giaùm khaûo, theå leä cuoäc chôi. - LPVTM ñoïc tieåu söû cuûa Ngoâ Vaên Sôû. - Ñaïi dieän caùc toå ñoïc tham luaän veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng, lôùp; tình caûm cuûa mình ñoái vôùi truyeàn thoáng ñoù; traùch nhieäm, nhieäm vuï cuûa baûn thaân ñeå duy trì vaø phaùt huy truyeàn thoáng ñoù. - Thi veõ theo chuû ñeà “tröôøng, lôùp, truyeàn thoáng cuûa tröôøng, lôùp” vaø bình tranh veõ cuûa toå mình. - Chôi troø chôi ñoaùn hình (truùc xanh) - Ban giaùm khaûo laøm vieäc, toång keát, coâng boá keát quaû. - Ñaïi bieåu phaùt thöôûng GVCN, ñaïi bieåu phaùt bieåu yù kieán. - Vaên ngheä xen keõ ñeå sinh hoaït sinh ñoäng. V./ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: - Lôùp tröôûng nhaän xeùt buoåi sinh hoaït. - Lôùp tröôûng thoâng baùo chuû ñeà thaùng sau: “Chaêm ngoan hoïc gioûi” chuû ñeà tuaàn sau: “Leã ñaêng kí thi ñua hoïc taäp toát” VI./ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CHUÛ ÑIEÅM T9: 1./ Hoïc sinh töï ñaùnh giaù: TOÁT KHAÙ TRUNG BÌNH YEÁU 2./ Toå hoïc sinh töï ñaùnh giaù, xeáp loaïi: TOÁT KHAÙ TRUNG BÌNH YEÁU 3./ Giaùo vieân chuû nhieäm ñaùnh giaù, xeáp loaïi: TOÁT KHAÙ TRUNG BÌNH YEÁU

File đính kèm:

  • docT9 HD4.doc