Giáo án tuần 31 từ thứ 2 - 4

TUẦN 31

Ngày soạn : 06/04/2014

Ngày dạy : Thứ hai /07/04/2014

Buổi chiều - Lớp 1 THỦ CÔNG

Cắt dán hàng rào đơn giản (T2)

I. Mục tiêu:

 - Biết dán các nan đã cắt ở tiết 1 thành hàng rào.

 - Rèn HS dán ngay ngắn cân đối, có thể vẽ trang trí vào hàng rào.

 - Học sinh cẩn thận khi sử dụng hồ dán, vệ sinh lớp sau tiết học.

II. Chuẩn bị: Giáo viên: Mẫu các nan giấy và hàng rào

 - HS: Các nan giấy đã cắt. Hồ dán.

III. Hoạt động dạy - học:

 1. Kiểm tra đánh giá:

 - Kiểm tra dụng cụ của HS

 2. Dạy học kiến thức mới: GT bài: Cắt, dán hàng rào đơn giản (tt)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

 Hoạt động 1: Hướng dẫn cách dán hàng rào.

MT: Biết thứ tự các bước dán hàng rào.

GV nói: Tiết trước đã cắt được các nan: 4 nan đứng, 2 nan ngang. Các em theo dõi các bước để dán hàng rào.

- GV vừa nêu vừa thực hành cho HS quan sát:

 + Kẻ một đường chuẩn.

 + Dán 4 nan đứng: Các nan cách nhau 1 ô.

 + Dán 2 nan ngang: Nan ngang thứ nhất cách đường chuẩn 1 ô. Nan ngang thứ 2 cách đường chuẩn 4 ô.

Trò chơi giữa tiết:

Hoạt động 2: Học sinh thực hành

MT: Dán đúng các nan giấy thành hàng rào ngay ngắn.

- GV nhắc khi dán phải theo đúng các bước

- Yêu cầu HS nhắc lại các bước.

- GV chốt: Kẻ đường chuẩn, dán 4 nan đứng, dán 2 nan ngang.

- Thực hành dán vào vở

- Cho Hs trình bày sản phẩm trong nhóm, chọn sản phẩm đẹp.

- Trình bày sản phẩm đẹp trước lớp, nhận xét.

 

 

 

 

- HS theo dõi.

 

 

 

 

 

- Hát múa

 

 

 

 

- 2 HS nhắc các bước.

 

 

- Cả lớp thực hành

 - Trình bày sản phẩm, chọn ra sản phẩm đẹp.

 

 

 3. Củng cố : Tổng kết bài

 - Giáo viên kiểm tra đánh giá một số sản phẩm của học sinh.

 - Nhận xét, nhắc nhở.

 4. Dặn dò: Chuẩn bị giấy trắng ô li, giấy màu, kéo hồ dán để tiết sau học : Cắt dán và trang trí hình ngôi nhà.

 ---------------------------------------------------

 

Tiếng Việt - Lớp 1 ÔN TẬP (Tiết 1/ Tuần 30)

 (Vở BTCCKT và KN)

I.Mục đích yêu cầu

- Học sinh đọc đúng bài “Chuyện ở lớp”.Biết vận dụng kiến thức trong bài thực hành được bài tập.

- Rèn kĩ năng đọc to, r v thực thực hnh đúng các bài tập.

- HS tích cực học tập, yêu thích môn học.

Hỗ trợ: Giúp HS yếu đọc đúng

II.Chuẩn bị:

-GV có bảng phụ

-Học sinh : Vở BTCCKT và kĩ năng, bút

III.Hoạt động dạy và học :

1/Ổn định:

2/ Kiểm tra: Vở BTCCKT và kĩ năng

- Gọi HS đọc bài “Chú công” (Sun, Liên)

- Nhận xét, sửa sai, ghi điểm.

3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

Hoạt động 1: Luyện đọc

Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng các từ : đỏ bừng tai, tay đầy mực, ngoan thế nào

Bài 1: Cho HS đọc bài “Chuyện ở lớp”

- Cho HS luyện đọc các từ : đỏ bừng tai, tay đầy mực, ngoan thế nào

- Nhận xét sửa sai.

 -HS đọc

-Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

- Nhận xét sửa sai.

 

Hoạt động 2: Luyện tập bài tập 2.

Mục tiêu: HS biết chọn câu trả lời đúng

Bài 2 : Cho HS nêu y/ c bài 2

-Giáo viên cho HS đọc các phương án

-Cho HS thảo luận nhóm 2

-Cho HS trình bày

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt :

a) Kể tất cả những điều trên

b) Nghe chuyện ở lớp con đ ngoan thế no -HS nêu

-HS đọc

-HS thảo luận

-Trình by

-Nhận xét, sửa sai

 

 

 

Hoạt động 3: Luyện tập bài tập 3.

Mục tiêu: Ôn tập vần uôt, uôc

Bài 3 : Điền các từ ngữ

-Cho HS nêu y/ c bài 3

-Cho HS thảo luận nhóm 4

-Cho HS trình bày

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt:

a) Nhóm tiếng có vần uôt: buốt, chuột, muốt, ruột, tuột, suốt, vuốt, vuột

b) Nhóm tiếng có vần uôc: buộc, chuộc, luộc, ruốc, thuốc, thuộc

-HS nêu

-HS thảo luận

-Trình by

-Nhận xét, sửa sai

 

4.Củng cố : Đọc lại toàn bài

5.Dặn dò : Về đọc lại bài. Nhận xét giờ học .

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Tiếng Việt - Lớp 1 Ôn tập ( Tiết 2 / Tuần 30)

 (Vở BTCCKT và kĩ năng)

 

I.Mục đích yêu cầu

- Học sinh đọc đúng bài “Mèo con đi học”.Biết vận dụng kiến thức trong bài thực hành được bài tập.

- Rèn kĩ năng đọc to, r v thực thực hnh đúng các bài tập.

- HS tích cực học tập, yêu thích môn học.

Hỗ trợ: Giúp HS yếu đọc đúng

II.Chuẩn bị:

-GV có bảng phụ

-Học sinh : Vở BTCCKT và kĩ năng, bút

III.Hoạt động dạy và học :

1/Ổn định:

2/ Kiểm tra: Vở BTCCKT và kĩ năng

-Gọi HS đọc bài: Chuyện ở lớp (Suy, Chi)

-Nhận xét, sửa sai, ghi điểm.

3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

Hoạt động 1: Luyện đọc

Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng các từ: be toáng, chữa lành, cắt đuôi

Bài 1: Cho HS đọc bài “Mèo con đi học”

- Cho HS luyện đọc các từ : be toáng, chữa lành, cắt đuôi

- Nhận xét sửa sai.

 -HS đọc

-Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

- Nhận xét sửa sai.

 

Hoạt động 2: Luyện tập bài tập 2.

Mục tiêu: HS biết điền vào chỗ trống đúng

Bài 2 : Cho HS nêu y/ c bài 2

-Giáo viên cho HS đọc các phương án

-Cho HS thảo luận nhóm 2

-Cho HS trình bày

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt :

a) Vì phải đến trường

b) Dọa cắt cái đuôi ôm của Mèo -HS nêu

-HS đọc

-HS thảo luận

-Trình by

-Nhận xét, sửa sai

 

Hoạt động 3: Luyện tập bài tập 3.

Mục tiêu: Ôn tập vần ưu, ươu

Bài 3 : Khoanh trịn tiếng khác vần

-Cho HS nêu y/ c bài 3

-Cho HS thảo luận nhóm 4

-Cho HS trình bày

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt:

a) Nhóm tiếng có vần ưu: cứu, cừu, khứu, lựu, lưu, mưu, bưu, sưu

b) Nhóm tiếng có vần ươu : hươu, bươu, bướu, rượu

-HS nêu

-HS thảo luận

-Trình by

-Nhận xét, sửa sai

 

4.Củng cố : Đọc lại toàn bài

5.Dặn dò : Về đọc lại bài. Nhận xét giờ học .

 

-----------------------------------------------------------

Ngày soạn : 07/04/2014

Ngày dạy : Thứ ba/08/04/2014

Buổi sáng

Tiếng Việt - Lớp 2 Ôn tập (Tiết 1/Tuần 30)

 (Vở BTCCKT và kĩ năng)

I.Mục đích yêu cầu

- Học sinh đọc đúng bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”, biết ngắt nghỉ hơi đúng.Biết vận dụng kiến thức trong bài thực hành được bài tập.

- Rèn kĩ năng đọc to, r v thực thực hnh đúng các bài tập.

- HS tích cực học tập, yêu thích môn học.

Hỗ trợ: Giúp HS yếu đọc đúng

II.Chuẩn bị:

-GV có bảng phụ

-Học sinh : Vở BTCCKT và kĩ năng, bút

III.Hoạt động dạy và học :

1/Ổn định:

2/ Kiểm tra: Vở BTCCKT và kĩ năng

-Gọi HS đọc bài “Cây đa quê hương” (Dong, Linh)

-Nhận xét, sửa sai, ghi điểm.

3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

Hoạt động 1: Luyện đọc

Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng các từ : non nớt, lỗi, mừng rỡ. Luyện đọc nhấn giọng

Bài 1: Cho HS đọc bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”

- Cho HS luyện đọc các từ : non nớt, lỗi, mừng rỡ

 

- Nhận xét sửa sai.

Bài 2: Luyện đọc nhấn giọng

- GV đọc mẫu.

Các em nhỏ đứng thành vịng rộng. Bc cầm gĩi kẹo chia cho từng em. Đến lượt Tộ, em không nhận, chỉ khẽ thưa:

- Thưa Bác, hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo của Bác.

 

- Cho HS đọc.

- Nhận xét, tuyên dương. -HS đọc

-Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

- Nhận xét sửa sai.

HS đọc y/c bài 2

-HS theo dõi

 

 

 

- HS đọc (cá nhân)

- Nhận xét, sửa sai

Hoạt động 2: Luyện tập bài tập 3,4.

Mục tiêu: HS biết điền vào chỗ trống và biết chọn câu trả lời đúng

Bài 3 : Cho HS nêu y/ c bài 3

-Giáo viên cho HS đọc các phương án

-Cho HS thảo luận nhóm 2

-Cho HS trình bày

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt : Chọn phương án B

 

Bài 4 : Cho HS nêu y/ c bài 4

-Giáo viên cho HS đọc phần cho sẵn

-Cho HS thảo luận nhóm 4

-Cho HS trình bày

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt : Vì bạn khơng vng lời cơ, bạn chưa ngoan

Bài 5 : Cho HS nêu y/ c bài 3

-Giáo viên cho HS đọc các phương án

-Cho HS suy nghĩ, giơ bảng

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt : Chọn phương án C

 -HS nêu

-HS đọc

-HS thảo luận

- Trình by

-Nhận xét, sửa sai

 

 

-HS nêu

-HS đọc

-HS thảo luận

- Trình by

-Nhận xét, sửa sai

 

-HS nêu

-HS đọc

-HS suy nghĩ, giơ bảng

-Nhận xét, sửa sai

 

 

4.Củng cố : Đọc lại toàn bài

5.Dặn dò : Về đọc lại bài. Nhận xét giờ học .

 ------------------------------------------------------------

Buổi chiều

Tiếng Việt-Lớp 2 Ôn tập (Tiết 2 / Tuần 30)

 (Vở BTCCKT và kĩ năng)

I.Mục đích yêu cầu:

- HS nghe viết đúng bài “Ai ngoan sẽ được thưởng” từ Các em nhỏ đứng thành đến như các bạn khác”.Làm đúng các bài tập.

- Rèn HS nghe viết đúng chính tả, trình by đẹp và làm các đúng bài tập.

- HS cĩ ý thức rn chữ, giữ vở.

II.Chuẩn bị:

Giáo viên:Bảng phụ chép đoạn viết và nội dung bài tập 2, 3.

-HS đủ vở

III.Hoạt động dạy và học:

1/ Ổn định:

2/ Bài cũ:

-Gọi HS viết: khăn trải bàn, giường, nhân hậu (Linh, Brin)

-Nhận xét, sửa sai

3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

 

Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh

Hoạt đông 1: Hướng dẫn học sinh viết

 Mục tiêu :Học sinh viết đúng chữ khó,và biết trình by bi chính tả.

 a. Ghi nhớ nội dung viết

- Giáo viên đọc bài

- Gọi học sinh đọc bài

H: Trong đoạn viết có mấy câu? Những chữ nào viết hoa? Vì sao?

GV chốt:

b.Hướng dẫn viết từ khó:

- Giáo viên đọc các từ khó : khẽ, ngoan, trìu mến

- GV phân tích từ khó

- Cho hs viết các từ khó

- Nhận xét hs viết bảng con

c.Hướng dẫn cách trình by

- Bài này có những dấu câu nào?

d.Cho HS viết:

- Giáo viên cho HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách trình by.

- Giáo viên đọc HS viết vào vở

- Học sinh viết xong giáo viên đọc lại bài .

- Giáo viên chấm một số bài nhận xét và cho học sinh lên sửa.

- HS theo di

- 1 Học sinh đọc lại bài viết

- Học sinh đọc thầm đoạn viết và trả lời.

- Một vài em trả lời.

 

 

 

 

- HS đọc

 

- 2 em lên bảng viết, lớp viết bảng con.

 

- HS trả lời

 

- Hs nhắc lại

 

- Cả lớp nghe - viết vào vở.

- Lấy bt chì sốt dấu, lỗi v bo lỗi.

 

- 1 đến 2 HS lên sửa bài

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập

Mục tiêu : HS biết chọn âm, từ đúng điền vào chỗ trống trong các bài tập.

Bài 2:

a) Điền ch hoặc tr vào chỗ trống.

- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Chấm vở, cho HS nhận xét

GV chốt : chở khách, trở lại, trẻ em, chẻ củi

b) Chọn tiếng có vần êt, êch để điền vào chỗ trống.

- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Chấm vở, cho HS nhận xét

GV chốt : Tết, thiên lệch

Bài 2:

a) Điền vào chỗ trống.

- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu học sinh làm nhóm 2.

- Chấm vở, cho HS nhận xét

GV chốt :

trúc

chiếu trúc, cây trúc

 

chăm

chăm ngoan, chăm sóc

 

 

b) Điền vào chỗ trống.

- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu học sinh thi đua.

- Chấm vở, cho HS nhận xét

GV chốt : đoàn kết, con ếch, trắng bệch, tính nết, mệt mỏi

 

 

- Nêu yêu cầu bài

- 2 HS lên bảng, dưới lớp làm vào vở.

- HS nhận xét, sửa sai

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài

- 2 HS làm bảng phụ, dưới lớp làm vào vở.

- HS nhận xét, sửa sai

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài

- HS làm nhóm 2.

 

-Nhận xét, sửa sai.

 

-HS đọc

 

 

 

- Nêu yêu cầu bài

-Thi đua theo nhóm 4

 

-Nhận xét, sửa sai.

4.Củng số : - Nhận xét tiết học

5.Dặn dị: - Về viết lại các chữ hay sai.

 

--------------------------------------------------------------

 

Lớp 1 TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

Thực hành : Quan sát bầu trời

I. Mục tiêu:

 - Biết mô tả khi quan sát bầu trời, những đám nây, cảnh vật xung quanh khi trời nắng, trời mưa. Nêu được một số nhận biết về bầu trời vào buổi sáng, trưa, tối hay những lúc đặc biệt khi có cầu vồng, ngày có mưa bão lớn.

 - Rèn HS kĩ năng quan sát nhận xét.

 - HS có ý thức cảm thụ cái đẹp của thiên nhiên, phát huy trí tưởng tượng.

II. Chuẩn bị: Bút màu, thước.

III. Hoạt động dạy - học:

 1. Kiểm tra đánh giá: H: Khi nắng bầu trời như thế nào?

 H: Khi mưa bầu trời như thế nào?

 H: Khi đi ra nắng, mưa ta phải làm gì ?

- Nhận xét, đánh giá.

 2. Dạy học kiến thức mới: Giới thiệu bài : Thực hành quan sát bầu trời

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Quan sát bầu trời

MT: Quan sát nhận xét biết sử dụng vốn từ để miêu tả bầu trời và những đám mây.

- GV nêu nhiệm vụ của HS khi ra ngoài trời

 + Quan sát bầu trời.

H: Khi nhìn lên bầu trời em thấy những gì?

H: Trời hôm nay nhiều mây hay ít mây?

H: Những đám mây màu gì? Chúng đứng một chỗ hay chuyển động?

 + Quan sát cảnh vật xung quanh.

H: Sân trường, cây cối mọi vật khô ráo hay ướt?

- Tổ chức cho HS ra sân trường thực hành quan sát

- GV lần lượt nêu từng câu hỏi chỉ HS trả lời

- Sau khi quan sát ngoài trời cho HS vào lớp thảo luận câu hỏi:

H: Những đám mây trên bầu trời cho ta biết điều gì?

H: Nhận xét về bầu trời vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối ?

H: Nhận xét về bầu trời và cảnh vật xung quanh khi mưa bão ?

- GV chốt và giáo dục cho HS.

Kết luận: Quan sát những đám mây trên bầu trời ta biết trời đang nắng, mưa, râm mát,

Nghỉ giữa tiết

Hoạt động 2: Vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh.

MT: Biết dùng hình vẽ để biểu đạt kết quả quan sát bầu trời và cảnh vật xung quanh.

- GV nêu yêu cầu: Lấy giấy, bút vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh, có thể vẽ vừa quan sát, có thể vẽ theo tưởng tượng, vẽ xong tô màu.

- GV theo dõi hướng dẫn thêm cho HS.

- Vẽ xong cho HS trưng bày trong nhóm, chọn tranh vẽ đẹp nhất để trưng bày.

- GV cùng HS nhận xét.

 

 

- HS theo dõi

- HS đứng dưới bóng mát quan sát.

- HS trả lời những gì mà các em quan sát được.

 

 

 

 

- HS vào lớp thảo luận câu hỏi theo cặp, trả lời.

 

- Cho biết trời nắng, râm, sắp mưa.

- HS trả lời

 

 

 

 

 

- Hát múa

 

 

 

- HS lấy giấy vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh.

 

 

- Trưng bày tranh theo nhóm chọn tranh vẽ đẹp.

 3. Củng cố: Tổng kết bài - GV nhận xét tiết học.

 4. Dặn dò: Ôn bài, làm vở bài tập. Chuẩn bị SGK, vở bài tập, tìm hiểu về gió.

 .

Toán - Lớp 1 ÔN TẬP (Tiết 1/ Tuần 30)

 (Vở BTCCKT-KN)

I/ Mục tiêu:

- Giúp học sinh ôn tập về cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100

- HS biết vận dụng kiến thức đã học làm đúng các bài tập.

- Giáo dục HS tích cực, tự giác trong khi làm bài.

II/ Chuẩn bị:

-HS: Vở BTCC, bút,

-Tranh, bảng phụ

III/ Hoạt động dạy và học:

1/ Ổn định lớp:

2/Bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập

Đặt tính và tính (Lê, Hương, Bấn)

14 + 12 = 32 + 12 = 40 + 20 =

 - Nhận xét , đánh giá.

3/ Bài mới:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ.

 MT: Ôn lại bảng cộng, trừ các số trong phạm vi 20

- Gọi HS đọc bảng cộng, trừ các số trong phạm vi 20

- Nhận xét, tuyên dương

 

 

- 1 số HS đọc

 

- HS nhận xét

Hoạt động 2: Làm bài tập 1,2,3.

 MT: HS vận dụng kiến thức đ học làm được bài tập.

Bài 1: Tính nhẩm

- Cho HS đọc yc bài

- Yêu cầu học sinh làm miệng

- Nhận xét, tuyên dương.

GV chốt:

82 – 2 = 80 73 – 70 = 3 74 – 2 = 72

48 – 8 = 40 65 – 60 = 5 36 – 36 = 0

96 – 6 = 90 29 – 20 = 9 69 – 8 = 61

Bài 2: Tính

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS nhắc lại cách tính

- Cho HS làm vở, 1 số em làm bảng phụ.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

 67 38 92 58

 - - - -

 25 18 70 4

 

 42 20 22 54

 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS nhắc lại cách tính

- Cho HS thi đua nhóm 4

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt: Đ, S, Đ, S

Hoạt động 3: Giải toán.

 MT: HS giải được bài toán.

Bài 4:

-Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

-Phân tích đề bài

+Bi tốn cho biết gì?

 

+Bi tốn hỏi gì?

- Muốn biết có bao nhiêu con gà ta thực hiện thế nào?

-Yêu cầu học sinh giải bài toán

-Nhận xét, sửa sai

GV chốt:

Bài giải

 Số con gà là:

 36 – 14 = 22 (con)

 Đáp số : 22 con

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-1 học sinh làm miệng.

-1 vài học sinh nhận xét.

 

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS nhắc lại

-HS làm bài vào vở, 1 số em làm bảng phụ

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS sửa sai

 

 

 

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS nêu

-HS làm nhóm 4

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS sửa sai

 

 

 

-HS đọc

-1 số em trả lời.

-Vừa gà vừa thỏ có 36 con, trong đó có 14 con thỏ

-Hỏi có bao nhiêu con gà?

-Hs trả lời

 

- HS làm bài, 1 em làm bảng phụ

 

4/ Củng cố, Dặn dò:.

-Gọi 1 học sinh đọc lại các phép ôn tập về trừ cc số trịn chục.

-Về học thuộc các bảng cộng.

----------------------------------------------------------------

 

Ngày soạn : 07/04/2014

Ngày dạy : Thứ tư /09/04/2014

Sáng -Lớp 2- Toán

ÔN TẬP ( Tiết 1/Tuần 30)

(Vở BTCCKT- KN)

I. Mục tiêu:

- Ôn tập củng cố về bảng đơn vị đo độ dài.

- Vận dụng kiến thức đ học hoàn thành các bài tập, nhanh, chính xác.

- Có ý thức học tập tốt, trình bày bài sạch đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: có bảng phụ

- HS: Vở thực hành TV- Toán.

III. Các hoạt động dạy – học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra:

Tính: (Hèn, Brosh)

12m + 25m = 62m – 37m =

- Nhận xét, ghi điểm.

3/ Bài mới:

 

Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ

MT: HS củng cố về bảng nhân, chia 2,3, 4,5

-Cho HS đọc bảng nhân, chia 2,3, 4,5

-Nhận xét, tuyên dương

-GV ghi điểm -HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

-Nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2: Củng cố thực hành bài 1, 2, 3.

Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Số?

-Cho HS đọc yc bài

H/ Dựa vào đâu để làm bài tập này ?

-Yêu cầu học sinh làm bảng con

-Nhận xét, tuyên dương.

-Cho HS nhắc lại bảng đơn vị

GV chốt:

1km = 1000 m 1000 m = km

3 cm = 30mm 30 mm = 3 cm

4 m = 400 cm 400 cm = 4 m

Bài 2: Viết

- Cho HS đọc yc

- Cho HS thảo luận nhóm 4, trình by

- Nhận xét, tuyên dương

GV chốt:

a) 15km

b) 15km +22km = 37km

c) 22km + 34km = 56 km

Bài 3: Tính

-Cho HS đọc yc bài

-Yêu cầu học sinh làm vở, 1 số em làm bảng phụ

-Nhận xét, tuyên dương.

GV chốt:

12 mm + 25 mm = 37 mm 4mm x 2 = 8mm

48mm – 34 mm = 14 mm 24m x 3 = 72m

15km + 22km = 37km 36km : 4 = 9km

 

-1 em nêu y/c bài

Bảng đơn vị đo độ dài

-1 học sinh làm bảng con.

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS nhắc

 

 

 

 

- HS đọc

- HS thảo luận, trình by

- Nhận xét

 

- Sửa sai

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-1 học sinh làm vở, 1 số em làm bảng phụ

-1 vài học sinh nhận xét.

 

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

 

Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS giải toán có lời văn

Mục tiêu : Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn

Bài 3:

-Yêu cầu học sinh đọc đề bài

-Cho HS đo và viết số đo độ dài các cạnh của hình tam gic.

-Giáo vin gợi ý :

+Bi tốn cho biết gì?

 

+Bi tốn hỏi gì?

- Muốn biết chu vi hình tam gic ta thực hiện thế nào?

-Yêu cầu học sinh giải bài toán

- Nhận xét, tuyên dương

GV chốt:

Bài giải

 Chu vi hình tam gic MNP là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

 Đáp số : 12 cm

 

-1 học sinh đọc bài.

- Cho HS đo và viết

 

-1 số em trả lời.

-Số đo độ dài các cạnh của hình tam gic.

-Hỏi chu vi hình tam gic?

-Hs trả lời

 

-HS giải, 1 em làm bảng phụ.

-Nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

 

 

3. Củng cố – dặn dò:

- Củng cố kiến thức toàn bài

- Nhận xét tiết học

 

-------------------------------------------------------

Tiếng Việt - Lớp 2

 ÔN TẬP ( Tiết 3/Tuần 30)

 (Vở BTCCKT- KN)

I.Mục đích yêu cầu:

-HS luyện đọc bài: “Cháu nhớ Bác Hồ”, luyện ngắt nghỉ hơi đúng. Làm đúng các bài tập

-HS đọc đúng và làm đúng các bài tập.

-Tính kin trì, nhẫn nại, chịu khĩ đọc bài.

Hỗ Trợ: Đọc đúng, phát âm đúng.

II.Đồ dùng dạy học:

 -Tranh minh hoạ SGK.

III.Hoạt động dạy và học:

1.Ổn định lớp: Hát

2.Bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

2 em đọc bài “Ai ngoan sẽ được thưởng” (Trim, Brun)

- Nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới

- Giới thiệu bài ghi đề - HS nhắc lại

Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh

Hoạt động 1: Luyện đọc

Mục tiêu: Rèn cho học sinh đọc đúng.

Bài tập 1: Đọc đúng

- Cho HS đọc bài

- Nhận xét, sửa sai.

- Đọc đúng : bến Ơ Lu, chịm ru, bâng khuâng

Bài tập 2: Luyện ngắt nghỉ hơi đúng

-GV đọc mẫu

 Đêm nay / bên bến Ô Lâu,/

Chu ngồi chu nhớ/ chịm ru Bấc Hồ./

 .

-Cho HS đọc lại

-Nhận xét, sửa sai

-HS đọc cá nhân

-Cá nhân, đồng thanh

 

 

Hoạt động 2: Làm bài tập.

Mục tiêu: HS biết làm đúng các bài tập

Bài tập 3: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B

-GV cho HS đọc y/c bài, đọc các ý cho sẵn

-Cho HS thảo luận nhĩm 2, trình by.

-Nhận xét, sửa sai

GV chốt : a-4, b-1, c-2, d-3

Bài tập 4: Điền tiếp từ ngữ

-GV cho HS đọc y/c bài, đọc các ý cho sẵn

-Cho HS thảo luận nhĩm 4, trình by.

-Nhận xét, sửa sai

GV chốt :

a) Nhớ hình Bc giữa bĩng cờ, nhớ lời Bc gởi tham cc chu thiếu nhi vo Tết Trung thu

b) Cất thầm ảnh Bác

c) Đêm đêm giở xem ảnh Bác

d) Ôm hôn ảnh Bác

Bài tập 5: Điền vào chỗ trống và học thuộc đoạn thơ

-GV cho HS đọc y/c bài

-Cho HS làm vở.

-Nhận xét, sửa sai

GV chốt :

- Ch HS học thuộc, thi đua đọc thơ thuộc, hay

-HS đọc

-HS thảo luận nhĩm, trình by.

-Nhận xét, sửa sai

 

 

-HS đọc

-HS thảo luận nhĩm, trình by.

-Nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

 

 

-HS đọc

-HS thảo luận nhĩm, trình by.

-Nhận xét, sửa sai

4.Củng cố: Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh chăm học.

5.Dặn dị : Về đọc lại các từ khó đọc hay sai lỗi phát âm.

 

-----------------------------------------------------------

 

Lớp 1: ĐẠO ĐỨC

Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

 - HS biết những việc nên làm để góp phần tạo môi trường trong lành; biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác, biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện; hát được các bài hát về thiên nhiên.

 - Rèn HS biết chăm sóc và bảo vệ vây, hoa.

 - Giáo dục HS biết bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.

*KNS:

-Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.

- Kỹ năng tư duy phê phán những hành vi phá hoại cây và hoa nơi công cộng.

*GDMT:

- Yêu quý và gần gũi với thiên nhiên, yêu thích các loài cây và hoa.

- Không đồng tình vơi các hành, việc làm phá hoại cây và hoa nơi công cộng.

- Thái độ ứng xử thân thiện với môi trường qua bảo vệ các loài cây và hoa.

II. Chuẩn bị: Giáo viên : Tranh bài bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.

III. Hoạt động dạy - học:

 1. Kiểm tra đánh giá: (Huyền, Nhi)

 H: Cây và hoa có ích lợi gì? (.làm cho cuộc sống thêm đẹp, không khí trong lành, mát mẻ.)

 H: Em đã làm gì để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng ?

- Nhận xét, đánh giá

 2. Dạy học kiến thức mới: Giới thiệu bài

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

 Hoạt động 1: Tìm hiểu cây xanh với đời sống con người, môi trường.

MT: Học sinh nắm được cây và hoa có lợi đối với cuộc sống con người, biết những việc nên làm để góp phần tạo môi trường trong lành.

- GV nêu yêu cầu, tổ chức cho HS làm bài theo nhóm.

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét chốt ý đúng.

Tranh 1, 2, 3, 4 nối với mặt cười

Tranh 5, 6 nối với mặt khóc

**H: Việc làm của các bạn ở tranh 1, 2, 3, 4 có lợi gì ?

**H: Môi trường trong lành giúp chúng ta điều gì ? (khỏe mạnh và phát triển tốt)

*H: Việc làm của các bạn trong tranh 5, 6 có ảnh hưởng gì ?

**H: Nếu lúc đó có em thì em sẽ khuyên bạn điều gì ?

*H: Bản than em đã làm được những việc gì để bảo vệ cây, hoa nơi công cộng ?

- GV chốt GDKNS và GDMT cho HS.

b)Tô màu vào tranh chỉ việc làm cho môi trường trong lành.

Hoạt động 2: Củng cố bài.

MT: Biết cách ứng xử để bảo vệ và chăm sóc cây, hoa.

- Yêu cầu HS làm bài tập 4 vở bài tập.

- Yêu cầu 1 HS làm bảng nhóm trình bày, nhận xét

Kết luận: Nên khuyên ngăn bạn hoặc mách với người lớn khi không cản được bạn. Làm như vậy là góp phần bảo vệ môi trường trong lành, là thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành.

- Nghỉ giữa tiết:

 Hoạt động 3: Thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ cây và hoa.

MT: Trao đổi xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cây và hoa.

- Yêu cầu các tổ thảo luận: nhận bảo vệ chăm sóc cây và hoa bằng việc làm cụ thể.

- Yêu cầu đại diện các tổ bào cáo kế hoạch của tổ, nhận xét.

 - Cho cả lớp hát bài: “Ra chơi vườn hoa”

- GV hướng dẫn HS đọc đoạn thơ:

”Cây xanh cho bóng mát

 Hoa cho sắc cho hương

Xanh, sạch, đẹp môi trường Ta cùng nhau gìn giữ.”

 HS nêu yêu cầu

 

 

 

 

- Làm bài theo nhóm.

 

- Đại diện nhóm trình bày, nhận xét.

 

 

- Góp phần làm cho môi trường tốt hơn.

- HS trả lời

 

 

 

- HS trả lời

 

 

 

 

- HS tô màu tranh vở bài tập

 

 

 

 

- HS nêu yêu cầu

- Làm bài tập, trình bày, nhận xét.

 

 

 

 

 

- Hát múa

 

 

 

 

- Trao đổi phân công chăm sóc và bảo vệ cây trong tổ, trinh bày trước lớp.

 

- Cả lớp hát

 3. Củng cố: Tổng kết bài

 - Nhận xét tiết học

4. Dặn dò: Ôn bài, thực hiện chăm sóc, bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.

 

 ------------------------------------------------------------

Buổi chiều

Tiếng Việt - Lớp 2: ÔN TẬP (Tiết 4/ Tuần 30)

 (Vở BTCCKT- KN)

 

I. Mục đích yêu cầu:

- Luyện tập kể chuyện.

- Rèn HS kỹ năng viết.

- Có ý thức học tập tốt, yêu thích môn học, trình bày bài sạch đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần viết.

- HS: có đủ vở

III. Các hoạt động dạy – học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ học tập.

-Gọi 2 em viết Y, A (cỡ vừa, cỡ nhỏ), Yu quý, Anh em (cỡ nhỏ) (Biu, Lan)

-Nhận xét, đánh giá.

3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

 

HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1: Ôn tập về kể chuyện

Mục tiêu: Hs ôn tập về kể chuyện

- Cho HS đọc yc bài

- GV treo bảng phụ cho HS quan sát

- Cho HS thảo luận nhĩm 4, trình by

- Nhận xét, tuyên dương

- Cho HS kể lại theo đoạn

- Nhận xét, tuyên dương

GV chốt:

a) Trên đường đi công tác, anh chiến sĩ bị vấp ngà do bước trên hịn đá bị kênh.

b) Bác Hồ bảo anh chiến sĩ k lại hịn đá cho chắc để người đi sau không bị ng nữa.

c) Việc làm của Bác Hồ cho thấy Bác rất yêu thương các chiến sĩ. - HS đọc

- HS quan sát

- HS thảo luận nhĩm 4, trình by

- Nhận xét

 

 

 

- Lắng nghe, sửa sai

Hoạt động 2:

Mục tiêu:

 

 

 

4.Củng cố – dặn dò:

- HS nhắc lại cách viết trình bày.

- GV nhận xét tiết học.

-----------------------------------------------------------

 

Toán - Lớp 2 ÔN TẬP ( Tiết 2/ Tuần 30)

 ( Vở BTCCKT và KN)

I/ Mục tiêu:

- Giúp học sinh ôn tập về cộng không nhớ trong phạm vi 1000

- HS biết vận dụng kiến thức đã học làm đúng các bài tập.

- Giáo dục HS tích cực, tự giác trong khi làm bài.

II/ Chuẩn bị:

-HS: Vở BTCC, bút,

-Tranh, bảng phụ

III/ Hoạt động dạy và học:

1/ Ổn định lớp:

2/Bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập

Tính (Vị, Trim)

14 cm + 23 cm = 45 m – 24 m =

 - Nhận xét , đánh giá.

3/ Bài mới:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ.

 MT: Ôn lại bảng cộng, trừ các số trong phạm vi 20

- Gọi HS đọc bảng cộng, trừ các số trong phạm vi 20

- Nhận xét, tuyên dương

 

 

- 1 số HS đọc

 

- HS nhận xét

Hoạt động 2: Làm bài tập 1,2,3.

 MT: HS vận dụng kiến thức đ học làm được bài tập.

Bài 1: Tính nhẩm

- Cho HS đọc yc bài

- Yêu cầu học sinh làm miệng

- Nhận xét, tuyên dương.

GV chốt:

400 + 200 = 600 200 + 300 = 500

700 + 100 = 800 500 + 400 = 900

600 + 200 = 800 400 + 300 = 700

 

Bài 2: Viết

- Cho HS nêu yc bài.

- GV làm mẫu

- Cho HS làm vở, 1 số em làm bảng phụ.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương

GV chốt:

658 = 600 + 50 + 8

190 = 100 + 90

735 = 700 + 30 + 5

307 = 300 + 7

Bài 3: Đặt tính rồi tính

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS nhắc lại cách tính

- Cho HS làm vở, 1 số em làm bảng phụ.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

 746 615 374 247

 + + + +

 122 234 123 412

 

 868 849 497 659

 

Bài 4: Nối

- Cho HS nêu yc bài.

- GV làm mẫu

- Cho HS thi đua nhóm 4

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-1 học sinh làm miệng.

-1 vài học sinh nhận xét.

 

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS nhắc lại

-HS làm bài vào vở, 1 số em làm bảng phụ

-1 vài học sinh nhận xét.

 

 

-HS sửa sai

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS nhắc lại

-HS làm bài vào vở, 1 số em làm bảng phụ

-1 vài học sinh nhận xét.

 

 

-HS sửa sai

 

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS nêu

-HS làm nhóm 4

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS sửa sai

 

 

 

4/ Củng cố, Dặn dò:.

-Gọi 1 học sinh đọc lại các phép ôn tập về trừ cc số trịn trăm.

-Về học thuộc các bảng cộng.

--------------------------------------------------

Tiếng Việt - Lớp 1 Ôn tập ( Tiết 3/Tuần 30)

 (Vở BTCCKT và KN)

 

I.Mục đích yêu cầu

- Học sinh đọc đúng bài “Người bạn tốt”.Biết vận dụng kiến thức trong bài thực hành được bài tập.

- Rèn kĩ năng đọc to, r v thực thực hnh đúng các bài tập.

- HS tích cực học tập, yêu thích môn học.

Hỗ trợ: Giúp HS yếu đọc đúng

II.Chuẩn bị:

-GV có bảng phụ

-Học sinh : Vở BTCCKT và kĩ năng, bút

III.Hoạt động dạy và học :

1/Ổn định:

2/ Kiểm tra: Vở BTCCKT và kĩ năng

-Gọi HS đọc bài: Mèo con đi học (Phát, Biên)

-Nhận xét, sửa sai, ghi điểm.

3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

Hoạt động 1: Luyện đọc

Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng các từ : sắp cần, bị tuột, thật ngay ngắn.

Bài 1: Cho HS đọc bài “Người bạn tốt”

- Cho HS luyện đọc các từ : sắp cần, bị tuột, thật ngay ngắn

 

- Nhận xét sửa sai.

 -HS đọc

-Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

- Nhận xét sửa sai.

 

Hoạt động 2: Luyện tập bài tập 2.

Mục tiêu: HS biết điền vào chỗ trống đúng

Bài 2 : Cho HS nêu y/ c bài 2

-Giáo viên cho HS đọc các nội dung cho sẵn

-Cho HS thảo luận nhóm 2

-Cho HS trình bày

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt : sắp cần đến nó, sửa lại dây đeo, cảm ơn Hà -HS nêu

-HS đọc

-HS thảo luận

-Trình by

-Nhận xét, sửa sai

Hoạt động 3: Luyện tập bài tập 3.

Mục tiêu: Ôn tập vần ut, uc

Bài 3 :

-Cho HS nêu y/ c bài 3

-Cho HS thảo luận nhóm 4

-Cho HS trình bày

-Nhận xét, sửa sai.

GV chốt:

a) Nhóm các tiếng có vần ut: bút, bụt, hụt, lụt, chút, rút, sút, vút

b) Nhóm các tiếng có vần uc: cúc, chúc, đúc, hục, khúc, phúc, xúc

-HS nêu

-HS thảo luận

-Trình by

-Nhận xét, sửa sai

 

4.Củng cố : Đọc lại toàn bài

5.Dặn dò : Về đọc lại bài. Nhận xét giờ học .

-------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn : 12/03/2014

Ngày dạy : Thứ năm/13/03/2014

Buổi chiều

Tiếng Việt - Lớp 2

 THỰC HÀNH (Tiết 1 /Tuần 27)

 (Vở thực hành Tiếng Việt và Toán)

I. Mục tiêu:

-Luyện đọc đúng, trôi chảy truyện “Chim Phượng làm vua”, hiều nội dung bài làm đúng các bài tập trắc nghiệm.

-Rèn HS đọc đúng, trôi chảy truyện “Chim Phượng làm vua”, làm đúng các bài tập trắc nghiệm.

-HS có ý thức tích cực học tập, tự tin trong làm bài.

II. Chuẩn bị:

- HS: Vở TH TV và T

- GV có bảng phụ

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1/ Ổn định:

2/ Bài cũ:

- Đọc bài “Đánh thức dịng sơng”? (Lan, Biu)

- Đặt câu Ai thế nào? (Sương)

- Nhận xét, ghi điểm

3/ Bài mới:

Giáo viên Học sinh

Hoạt động 1: Điền vào chỗ trống và luyện đọc truyện “Chim Phượng làm vua”

 MT: HS biết đọc được truyện “Chim Phượng làm vua”

-Cho HS nêu yc bài

-Cho HS thảo luận nhóm 2 điền vào chỗ trống

-Cho HS trình by

-Nhận xét, sửa sai, tuyên dương

-GV đọc mẫu

-Cho HS đọc

-Sửa sai, luyện đọc lại từ khó: biệt tài, Vẹt, ngưỡng mộ,

-Giải nghĩa một số từ khó

-Nhận xét

Hoạt động 2: Chọn câu trả lời đúng

MT: HS biết chọn câu trả lời đúng dựa vào nội dung bài.

-Cho HS đọc y/c bài

-Cho HS làm vào vở

-Chấm số bài, nhận xét, sửa sai

GV chốt:

a) Chim choc rất ngưỡng mộ chim Phượng

b) Lm gì?

c) thán phục

Hoạt động 3: Trị chơi: Đặt câu theo mẫu Ai lm gì ?

- Gv làm mẫu

- Cho HS chơi

- Nhận xét, tuyên dương.

 

 

- HS đọc

- HS thảo luận, trình by

 

- Nhận xét

- HS theo dõi

- HS đọc

 

 

- HS nghe

- Nhận xét

 

 

- 1 HS đọc

- HS làm vào vở

- HS nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

 

 

- HS nghe

- HS đặt câu

- Nhận xét, sửa sai

4.Củng cố – dặn dò:

-Nhận xét chung giờ học.

-Dặn dò: Về xem lại bài

--------------------------------------------------------

 

TOÁN - Lớp 2 THỰC HÀNH (Tiết 1/Tuần 27)

 ( Vở THTV –Toán )

I. Mục tiêu:

- Ôn tập củng cố về nhân với 1 và chia cho 1, nhân với 0 và 0 chia cho một số

- Vận dụng bảng nhân, bảng chia đ học hoàn thành các bài tập, nhanh, chính xác.

- Có ý thức học tập tốt, trình bày bài sạch đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: có bảng phụ

- HS: Vở thực hành TV- Toán.

III. Các hoạt động dạy – học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra:

-Gọi HS làm bài: (Phát, Liên)

Tính chu vi hình tứ gic cĩ độ dài các cạnh là: 5 cm, 2 cm, 3cm và 4 cm

- Nhận xét, ghi điểm.

3/ Bài mới:

 

Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ

MT: HS củng cố về bảng nhân, bảng chia đ học

-Cho HS đọc bảng nhân, bảng chia đ học

-Nhận xét, tuyên dương

-GV ghi điểm -HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

-Nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2: Củng cố thực hành bài 1,2,3,4.

Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về nhân với 1 và chia cho 1, nhân với 0 và 0 chia cho một số

Bài 1: Tính nhẩm

-Cho HS đọc yc bài

H/ Dựa vào đâu để làm bài tập này ?

 

-Yêu cầu học sinh làm miệng

 

-Nhận xét, tuyên dương.

-Cho HS nhắc lại quy tắc một số nhân với 1 và một số nhân với 0

GV chốt:

a) 1 x 5 = 5 4 x 1 = 4 3 x 1 = 3 1 x 2 = 2

 5 x 1 = 5 1 x 4 = 4 1 x 3 = 3 2 x 1 = 2

b) 0 x 5 = 0 4 x 0 = 0 3 x 0 = 0 0 x 2 = 0

 5 x 0 = 0 0 x 4 = 0 0 x 3 = 0 2 x 0 = 0

Bài 2: Tính nhẩm

-Cho HS đọc yc bài

H/ Dựa vào đâu để làm bài tập này

 

-Yêu cầu học sinh làm miệng

-Nhận xét, tuyên dương.

-Cho HS nhắc lại quy tắc một số chia cho 1 và 0 chia cho một số

GV chốt:

a) 5 : 1 = 5 4 : 1 = 4 3 : 1 = 3 2 : 1 = 2

b) 0 : 5 = 0 0 : 4 = 0 0 : 3 = 0 0 : 2 = 0

c) 1 : 1 = 1 0 : 1 = 0

Bài 3: Số ?

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS làm vở, 1 số em làm bảng phụ.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

a) 3 x 1 =3 1 x 4 = 4 1 x 5 = 5

 3 x 0 = 0 0 x 4 = 0 0 x 5 = 0

b) 3 : 1 = 3 3 : 3 = 1 1 : 1 = 1

 0 : 5 = 0 0 : 4 = 0 0 : 1 = 0

Bài 4: Tính

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS nhắc lại cách tính

- Cho HS làm làm theo nhóm 2

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

a) 4 : 4 x 1 = 1 x 1 = 1

b) 4 x 0 : 5 = 0 : 5 = 0

c) 0 : 5 x 1 = 0 x 1 = 0

-1 em nêu y/c bài

Quy tắc một số nhân với 1 và một số nhân với 0

-1 học sinh làm miệng.

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS nhắc

 

 

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

Quy tắc một số chia cho 1 và 0 chia cho một số

-1 học sinh làm miệng.

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS nhắc

 

 

-Sửa bài nếu sai

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS vở, 3 em lên bảng.

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS đọc

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

 

-HS làm theo nhóm 2.

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS đọc

-Sửa bài nếu sai

 

Hoạt động 3 : Đố vui

Mục tiêu : HS thi đua làm đúng các bài tập

-Cho HS nêu yc bài

-Cho HS thi đua theo nhóm

-Nhận xét, tuyên dương

GV chốt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -HS nêu

-HS thi đua theo nhóm

-HS nhận xét bài nhóm bạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lắng nghe, sửa sai

 

3. Củng cố – dặn dò:

- Củng cố kiến thức toàn bài

- Nhận xét tiết học

 -----------------------------------------------

Âm nhạc - Lớp 1:

 

 Ôn Tập Bài Hát: Hoà Bình Cho Bé

 (Nhạc và Lời: Huy Trân)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Huy Trân viết

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

- Nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới:

 

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Hoà Bình Cho Bé

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức.

 

 

 

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác?

 

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.

Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

 

 

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài

- HS nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

 

- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- HS trả lời.

+ Bài :Hoà Bình Cho Bé

+ Nhạc :Huy Trân

- HS nhận xét.

 

 

 

 

 

- HS thực hiện.

 

 

 

 

 

- HS thực hiện.

 

 

 

 

3. Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

 

 

Buổi chiều

Tiếng việt- Lớp 1 Ôn tập (Tiết 4/Tuần 27)

 (Vở BTCCKT và KN)

I.Mục đích yêu cầu

-Học sinh tập chép bài “Mưu chú Sẻ” (từ Nghe vậy đến hết), làm được các bài tập.

-Rèn kĩ năng đọc to, r v thực hnh đúng các bài tập.

-HS tích cực học tập, yêu thích môn học.

Hỗ trợ: Giúp HS yếu đọc đúng

II.Chuẩn bị:

-GV có bảng phụ .

-Học sinh : Vở BTCCKT và KN, bút.

III.Hoạt động dạy và học :

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ học tập

Đọc, viết: soi gương, bê ghế, g trống, ghi bi (Thoại, Chi)

- Nhận xét, tuyên dương.

3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

 

Hoạt động 1: Tập chép bài “Mưu chú Sẻ” (từ Nghe vậy đến hết), làm được các bài tập.

Mục tiêu: HS tập chép đúng

-GV đọc mẫu

-Cho HS đọc lại đoạn viết

-Cho HS tìm từ khó, luyện viết từ khó

-Nhận xét, sửa sai.

-Cho HS tập chép

-Chấm bài, nhận xét, tuyên dương -Lắng nghe

-HS đọc

-HS viết bảng con

-Cá nhân

-HS viết

 

Hoạt động 2: Làm bài tập 2,3

Mục tiêu: HS phân biệt c,k

Bài 2: Điền c hay k vào chỗ trống

-Cho HS đọc yêu cầu

-Cho HS quan sát tranh

-Cho HS làm bài

-Cho HS nhận xét, sửa sai

GV chốt: cửa kính, g kẻng, chuỗi cườm, cái cân

-Giải nghĩa từ khó

-Cho HS đọc lại

 

Bài 3: Điền vào chỗ trống

-Cho HS đọc yêu cầu

-Cho HS quan sát tranh

-Cho HS thảo luận nhĩm, trình by

-Cho HS nhận xét, sửa sai

GV chốt:

a) trả bài, chả nướng, con trăn, vỏ chăn, chông gai, trông đợi, trẻ em, chẻ lạt

b) áo dài, giải thưởng, dải lụa, bài giảng, dang tay, vẻ vang

-Giải nghĩa từ khó

-Cho HS đọc lại

-HS nêu

-HS quan sát

-HS làm vào vở, 2 em làm bảng phụ

-HS nhận xét, sửa sai

-HS nghe

-HS đọc

 

-HS nêu

-HS quan sát

- HS thảo luận nhĩm, trình by

-HS nhận xét, sửa sai

-HS nghe

-HS đọc

4.Củng cố :

-Củng cố nội dung bài học

5.Dặn dò : Học thuộc bài. Nhận xét giờ học .

------------------------------------------------------------

Toán - Lớp 1 ÔN TẬP (Tiết 2/ Tuần 27)

 ( Vở BTCCKT-KN)

I/ Mục tiêu:

- Giúp học sinh ôn tập về dy số cĩ 2 chữ số.

- HS biết vận dụng kiến thức đã học làm đúng các bài tập.

- Giáo dục HS tích cực, tự giác trong khi làm bài.

II/ Chuẩn bị:

-HS: Vở BTCC, bút,

-Tranh, bảng phụ

III/ Hoạt động dạy và học:

1/ Ổn định lớp:

2/Bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập

Tính (Phát, Lê)

18 - 2 – 5 = 19 – 5 + 4 =

 - Nhận xét , đánh giá.

3/ Bài mới:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Làm bài tập 1,2,3.

 MT: HS vận dụng kiến thức đ học làm được bài tập.

Bài 1: Viết các số

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS làm vở nhanh

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

-Chấm một số bài

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

Từ 35 đến 45: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45

Từ 89 đến 100: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,99,100

Bài 2: Viết

- Cho HS nêu yc bài.

- GV làm mẫu

- Cho HS làm vở, 1 số em làm bảng phụ.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

Số liền trước

Số đ biết

Số liền sau

 

63

64

65

 

78

79

80

 

79

80

81

 

98

99

100

 

 

Bài 3: Viết theo thứ tự

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS thảo luận nhĩm, trình by.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

a) 57,75,78,87

b) 87,78,75,57

Hoạt động 1: Làm bài tập 1,2,3.

 MT: HS vận dụng kiến thức đ học làm được bài tập

Bài 4:

-Yêu cầu học sinh đọc đề bài theo tóm tắt

-Gio vin gợi ý :

+Bi tốn cho biết gì?

 

+Bi tốn hỏi gì?

- Muốn biết trong vườn đó cả chanh và bưởi có bao nhiêu cây ta thực hiện thế nào?

-Yêu cầu học sinh giải bài toán

GV chốt:

Bài giải

 Số cây chanh và bưởi là:

20 + 8 = 28 (cây)

 Đáp số : 28 cây

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS làm bài vào vở

 

 

-1 vài học sinh nhận xét.

 

-HS sửa sai

 

 

 

1 em nêu y/c bài

-HS quan sát

-HS làm bài vào vở, 1 số em làm bảng phụ

 

-1 vài học sinh nhận xét.

 

-HS sửa sai

 

 

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS thảo luận nhĩm, trình by

 

-1 vài học sinh nhận xét.

 

-HS sửa sai

 

 

 

 

-1 học sinh đọc bài.

-1 số em trả lời.

-Trong vườn có 20 cây chanh và 8 cây bưởi.

-Hỏi trong vườn đó cả chanh và bưởi có bao nhiêu cây?

-Hs trả lời

 

-HS giải

 

-Sửa bài nếu sai

-HS sửa sai

 

 

4/ Củng cố, Dặn dò:.

-Gọi 1 học sinh đọc lại các phép cộng trong phạm vi 20.

-Về học thuộc các bảng cộng.

----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn : 13/03/2014

Ngày dạy : Thứ sáu/14/03/2014

Toán- Lớp 2

THỰC HÀNH (Tiết 2/ Tuần 26)

(Vở thực hành Tiếng Việt và Toán)

I. Mục tiêu:

- Ôn tập củng cố về tính chu vi hình tam gic, chu vi hình tứ gic

- Vận dụng kiến thức đ học hoàn thành các bài tập, nhanh, chính xác.

- Có ý thức học tập tốt, trình bày bài sạch đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: có bảng phụ

- HS: Vở thực hành TV- Toán.

III. Các hoạt động dạy – học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra:

2/ Kiểm tra:

-Gọi HS đọc bảng chia 3, 4, 5 (Phương, Xuyn, Brun)

Bài 1: Tính (Trim, Dong)

 36 : 4 x 3 = 25 : 5 x 6 =

- Nhận xét, ghi điểm.

3/ Bài mới:

 

Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ

MT: HS củng cố về bảng chia 3,4,5

-Cho HS đọc bảng chia 3,4,5

-Nhận xét, tuyên dương

-GV ghi điểm -HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

-Nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2: Thực hành bài 1, 2,3.

Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cch tính chu vi hình tam gic, chu vi hình tứ giác.

Bài 1:

-Cho HS đọc yc bài

-Cho HS quan st hình vẽ

-Cho HS nu cch tính chu vi hình tam gic

-Yêu cầu HS làm bài

-Chấm 1 số bài

-Nhận xét, tuyên dương.

GV chốt:

 Chu vi hình tam giác là:

 15 + 20 + 30 = 65 (cm)

 Đáp số: 65 cm

Bài 2:

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS làm vở, 1 em lên bảng.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

 Chu vi hình tam gic l:

 3 + 5 + 7 + 9 = 24 (cm)

 Đáp số: 24 cm

 

- Cho HS nhắc lại cch tính chu vi hình tứ gic

Bài 3:

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS thảo luận nhĩm, vẽ hình v giải

- Cho HS làm vở, 1 em lên bảng.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

 Chu vi hình tứ gic l:

 7 + 5 + 10 = 22 (cm)

 Đáp số: 22 cm

 

- Cho HS nhắc lại cch tính chu vi hình tam gic

-1 em nêu y/c bài

 

-1 học sinh làm vở.

-1 vài học sinh nhận xét.

 

 

 

-Sửa bài nếu sai

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS vở, 1 số em lên bảng.

 

-1 vài học sinh nhận xét.

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

 

-HS nhắc

-1 em nêu y/c bài

-HS thảo luận nhĩm, trình by.

 

-1 vài học sinh nhận xét.

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

-HS nhắc

 

Hoạt động 3 : Thi đua

Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố về cch tính chu vi hình tứ giác, hình tam gic

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

-Yêu cầu học sinh đọc yc bài

-Cho các nhóm thi đua làm nhanh

-Nhận xét, tuyên dương

GV chốt: Khoanh câu d

 

-1 học sinh đọc bài.

-Các nhóm thi đua

-Nhận xét

3. Củng cố – dặn dò:

- Củng cố kiến thức toàn bài

- Nhận xét tiết học

 

 ----------------------------------------------------------

 

Mĩ thuật- Lớp 1

 VẼ HOẶC NẶN CÁI Ô TÔ .

I/Mục tiêu :

- Học sinh làm quen tạo dáng .

- Biết cách vẽ một chiếc ô tô theo ý thích .

- Giáo dục học sinh yêu thích bộ môn, phát triển năng khiếu hội họa.

II/Chuẩn bị :

- Giáo viên :Tranh mẫu vẽ các ô tô .

- Học sinh : Bộ ĐDHT.

III/Hoạt động dạy và học :

1/ Bài cũ :

- Nhắc lại nội dung bài cũ

- Nhận xét, tiết học trước

2/ Dạy học bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Giới thiệu bài :Vẽ hoặc nặn cái ô tô.

Hoạt động 1 : Quan sát tranh .

MT: HS quan st chi tiết của hình ảnh ơ tơ

Hướng dẫn xem tranh .

Tranh vẽ gì?

Ô tô có các bộ phận nào?

Hoạt động 2 :Hướng dẫn vẽ.

MT: Hs biết vẽ được cái ô tô đúng , đẹp.

Hướng dẫn qui trình vẽ :

Vẽ thùng xe , vẽ buống lái , vẽ bánh xe , cửa lên xuống , kính , màu theo ý thích , nối các bộ phận .

Không vẽ to quá hoặc nhỏ quá.

GV vẽ mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lựa màu theo ý thích để vẽ.

Lưu ý HS không vẽ quá nhiều màu, khoảng 2,3 màu theo ý thích.

Hướng dẫn HS vẽ vào bảng con.

Nghỉ 5 phút

Hoạt động 3: Thực hành .

-Theo dõi HS vẽ vào vở ,giúp đỡ HS . Nhắc đề bài.

 

Xem tranh .

Vẽ ô tô .

Buống lái , thùng xe, bánh xe .

 

 

Theo dõi

 

 

 

Quan sát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẽ bảng con. Nhận xét.

Múa haut

 

 

Vẽ vào vở.

3/Củng cố : Đánh giá sản phẩm, GV cùng HS nhận xét một số bài .Trưng bày.

4/Dặn dò : Dặn học sưu tầm tranh , ảnh đường diềm. Tập nặn ô tô ở nhà , hướng dẫn .

-----------------------------------------------------------------

Buổi chiều

Tiếng Việt -Lớp 2 THỰC HÀNH (Tiết 2/ Tuần 26)

 (Vở thực hành Tiếng Việt và Toán)

I. Mục tiêu:

-Củng cố kiến thức phân biệt các lỗi chính tả hay sai;ôn tập MRVT về biển; ôn tập kiểu câu Ai thế nào?

-HS vận dụng các kiến thức đã học làm đúng các bài tập.

-HS có ý thức tích cực học tập, tự tin trong làm bài.

II. Chuẩn bị:

-HS: Vở ô ly, bảng con, bút, thước

-GV có bảng phụ

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

1/ Ổn định:

2/ Bài cũ:

- Đọc bài “Đánh thức dịng sơng” (Hừm, Dong)

- Điền: tr hay ch (Sương)

Ánh trăng, ăn nệm

- Nhận xét, ghi điểm

3/ Bài mới:ư

 

Giáo viên Học sinh

Hoạt động 1: Tìm âm đúng điền vào chỗ trống

 MT: HS biết tìm từ đúng điền vào chỗ trống

 Bài 1: Điền vào chỗ trống

-Cho HS đọc yêu cầu

-Cho HS làm bài

-Cho HS nhận xét, sửa sai

GV chốt

a) rộng, giĩ, giĩ, rầm, rì, giĩ, giĩ, dạo

b) mứt sen, náo nức, mực tím, nứt nẻ

Hoạt động 2: MRVT về biển

MT: HS ôn tập vốn từ về biển

-Cho HS đọc yêu cầu

-Cho HS quan sát tranh, phân tích nội dung tranh

-Cho HS thực hành bài tập vào vở.

HT: GV theo dõi giúp đỡ HS yếu hoàn thành bài tập.

-Nhận xét, sửa sai

GV chốt: Điền lần lượt

bạch tuộc, cá mực, trai, cá voi trắng, ếch, tôm hùm, rắn biển, chạch, đĩa biển

Hoạt động 3: Ôn tập về kiểu câu Ai thế nào?

MT: HS ôn tập về kiểu câu Ai thế nào?

Bài 3: Điền từ ngữ ở bài tập 2 vào chỗ trống

-Cho HS đọc yêu cầu

-Cho HS đọc thầm và thực hành bài tập vào vở.

HT: GV theo dõi giúp đỡ HS yếu hoàn thành bài tập.

-Nhận xét, sửa sai

GV chốt:

b) Vịi bạch tuộc rất di

c) Mặt cá voi trắng rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

d) Thịt tôm hùm rất thơm ngon.

 

 

 

 

-HS nêu

-HS làm vào vở, 2 em làm bảng phụ

-HS nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

 

- HS nêu

- HS lắng nghe

 

- HS thực hành bài tập vào vở.

 

 

 

- HS nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

 

-HS nêu

-HS làm vào vở, 3 em làm bảng phụ

 

 

 

-HS nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

4.Củng cố – dặn dị:

-Nhận xét chung giờ học.

-Dặn dò: Về xem lại bài

-----------------------------------------------------

 

 

 

Toán - Lớp 2: LUYỆN TẬP CỦNG CỐ

 (GV tự soạn)

I. Mục tiêu:

- Ôn tập củng cố về bảng nhân, bảng chia đ học, giải toán.

- Vận dụng bảng nhân, bảng chia đ học hoàn thành các bài tập, nhanh, chính xác.

- Có ý thức học tập tốt, trình bày bài sạch đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: có bảng phụ

- HS: Vở thực hành TV- Toán.

III. Các hoạt động dạy – học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra:

- Gọi HS đọc bảng chia, bảng nhân 2,3, 4, 5 (Sương, Linh, Luyên, Brin)

Bài 1: Tính (Vị)

4 x 7 : 4 = 5 x 8 : 4 =

- Nhận xét, ghi điểm.

3/ Bài mới:

 

Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động học của học sinh

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ

MT: HS củng cố về bảng nhân, bảng chia đ học

-Cho HS đọc bảng nhân, bảng chia đ học

-Nhận xét, tuyên dương

-GV ghi điểm -HS đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh

-Nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2: Củng cố thực hành bài 1,2,3.

Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về bảng nhân, bảng chia đ học

Bài 1: Tính nhẩm

-Cho HS đọc yc bài

H/ Dựa vào đâu để làm bài tập này ?

-Yêu cầu học sinh làm miệng

-Nhận xét, tuyên dương.

 

-Cho HS đọc lại bảng nhân, bảng chia đ học

GV chốt:

18 : 2 = 9 12 : 4 = 3 20 : 4 = 5 27 : 3 = 9

9 x 2 = 18 3 x 4 = 12 5 x 4 = 20 9 x 3 = 27

18 : 3 = 6 8 : 2 = 4 40 : 4 = 10 25 : 5 = 5

 6 x 3 = 18 4 x 2 = 8 10 x 4 = 40 5 x 5 = 25

Bài 2: Viết sô thích hợp vào chỗ trống

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS nhắc lại cách tính

- Cho HS làm vở, 1 số em làm bảng phụ.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

 

 

Số bị chia

25

30

35

40

45

50

 

Số chia

5

3

5

4

5

5

 

Thương

5

10

7

10

9

10

 

Bi 3: Tìm x

- Cho HS nêu yc bài.

- Cho HS làm vở, 3 số em làm bảng phụ.

Theo dõi HS làm hỗ trợ HS làm chậm

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

GV chốt:

a) x : 3 = 7

 x = 7 x 3

 x = 21

b) x : 4 = 6

 x = 6 x 4

 x = 24

c) x : 5 = 4

 x = 5 x 4

 x = 20

- Cho HS nhắc lại cch tìm số bị chia

 

-1 em nêu y/c bài

Bảng nhân, bảng chia đ học

-1 học sinh làm miệng.

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS đọc

 

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS vở, 3 em lên bảng.

-1 vài học sinh nhận xét.

-HS đọc

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS vở, 3 em lên bảng.

 

-1 vài học sinh nhận xét.

- Sửa bài nếu sai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS nhắc

 

 

Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS giải toán có lời văn

Mục tiêu : HS biết giải bài toán

Bài 5:

-Yêu cầu học sinh đọc đề bài theo tóm tắt

-Gio vin gợi ý :

+Bi tốn cho biết gì?

 

+Bi tốn hỏi gì?

- Muốn biết có tất cả bao nhiêu cái bánh ta thực hiện thế nào?

-Yêu cầu học sinh giải bài toán

GV chốt:

Bài giải

 Cĩ tất cả số bông hoa là:

10 x 5 = 50 (cái bánh)

 Đáp số : 50 cái bánh

 

-1 học sinh đọc bài.

-1 số em trả lời.

-Người ta chia đều bánh vào các túi, có 5 túi, mỗi túi có 10 cái bánh.

-Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bánh?

-Hs trả lời

 

-HS giải

 

-Sửa bài nếu sai

 

 

 

 

3. Củng cố – dặn dò:

- Củng cố kiến thức toàn bài

- Nhận xét tiết học

 

 

-------------------------------------------------------------

Toán-Lớp 1

LUYỆN TẬP (Tiết 2/ Tuần 20)

 ( Vở THTV-T)

I/ Mục tiêu:

- Giúp học sinh củng cố về cộng, trừ trong phạm vi 20, tính dãy tính

- Rèn HS biết tính cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Giáo dục học sinh yêu thích toán học, tự tin khi làm bài .

II/ Chuẩn bị:

- Giáo viên: Sách, số, tranh.

- Học sinh: Vở BTCC .

III/ Hoạt động dạy và học :

1/ Ổn định:

2/ Bài cũ:

Bài 1: Tính. ( Phấn, Bơsh)

 12 + 5 - 5 = 10 – 3 + 2 =

 Bài 2: Tính (Hương)

 

 1 4 1 5

 + -

 3 2

 

- Cho HS nhận xét, tuyên dương.

3/ Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH:

Hoạt động 1: Luyện tập thực hành bài 1,2,3

MT: HS vận dụng bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để làm đúng các bài tập.

Bài 1: Đặt tính rồi tính

-Nêu yc bài

H/ Khi đặt tính ta chú ý điều gì?

-Cho HS nêu cách đặt tính

-Cho HS làm vở, 2 em lên bảng

-Nhận xét, tuyên dương

GV chốt:

 18 1 6 1 9 17 15 19

 - - - - - -

 3 2 6 6 3 3

 1 5 1 4 1 3 1 1 1 2 1 6

GV nhắc lại cách đặt tính và tính

Bài 2: Tính nhẩm

-Cho HS làm

-Chấm điểm, nhận xét, sửa sai

GV chốt

16 - 1 = 15 14 – 2 = 12 19 – 7 = 12

17 - 1 = 16 18 - 2 = 16 15 - 4 = 11

Bài 3: Tính:

-Nêu yc bài

-Cho HS nêu cách tính

-Cho HS làm vở

-Nhận xét, tuyên dương.

GV chốt:

 12 + 5 - 3 = 14 15 - 4 + 2 = 13

19 - 3 - 3 = 13

Hoạt động 2: Đố vui

MT: HS viết số đúng

 Bài 4 : Viết các số 2,2,3,5,5 vào các ô thích hợp để khi cộng các số ở từng hàng ngang hoặc ở từng cột dọc đều nhận được kết quả bằng 10

-Cho HS thảo luận nhóm 2

-Cho 2 nhóm thực hiện

-Nhận xét, tuyên dương

GV chốt: VD:

2

5

3

 

5

3

2

 

3

2

5

 

 

 

 

 

 

-HS nêu

-Viết số thẳng cột

-HS nêu

HS làm vở, 2 em làm bảng phụ

-Nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

 

 

 

-1 em nêu y/c bài

-HS làm vở, 1 số em lên bảng

-Nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

-HS nêu y/ c

-1 em nêu

-HS tự làm bài

-Nhận xét, sửa sai

 

 

 

 

 

-HS đọc Y/c bài

 

- HS thảo luận

-Cho 2 nhóm thực hiện

-Nhận xét, tuyên dương

 

4/ Củng cố, Dặn dò: Củng cố lại kiến thức toàn bài

-Dặn học sinh về ôn bài.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 1: TOÁN LUYỆN TẬP

BÀI: TIẾT 1 – TUẦN 9

I/ Mục tiêu:

- Giúp hs củng cố về: Phép cộng 1 số với 0, bảng cộng trong phạm vi 5, so sánh các số và tính chất của phép cộng : khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.

 - Rèn hs biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi các số đã học.

- Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.

- Hỗ trợ về trình bày bài.

II/ Chuẩn bị:- gv: nội dung bài tập.

 - hs: VTH, bút.

III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu :

1/ Ổn định lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

-Học sinh lên bảng làm bài tập

Bài 1 Tính (Tôn, Don (1A1); (Lây, Bích (1A2)) Điền >,< = (Thúy (1A1); Hưm (1A2))

 0 + 5 = 1+ 2 + 0 = 3 + 0 . 1 + 2

 0 + 0 = 0+ 2 + 3 = 0 + 4 . 4 + 0

3/ Bài mới:

Hoạt động dạy Hoạt động học

 Hoạt động 1:

MT: Củng cố công thức của phép cộng , nắm được tính chất của phép cộng

Bài 1/37(5 phút)Gọi học sinh đọc yêu cầu bài toán:

-Gọi 3 em làm bài trên bảng giáo viên nhận xét

 

Bài 2:(5 phút) Tính:

Gọi 2 em sửa bài trên bảng

-GV và HS nhận xét

Kết luận : Trong phép cộng khi thay đổi vị trí các số thì kết quả vẫn bằng nhau “Đó chính là 1 tính chất của phép cộng”.

Khi biết 1+2=3 thì biết ngay 2+1 cũng có kết quả bằng 3.

Hoạt động 2:

MT:Biết tính và so sánh số

Bài 3/ (5 phút)Điền dấu > < =

-Gọi 3 em làm bài trên bảng

-GV nhận xét sửa sai

Bài 4:/37: Yêu cầu HS khá giỏi làm .Viết kết quả phép cộng.

-Hướng dẫn học sinh lấy 1 số hàng dọc cộng lần lượt với các số ở hàng ngang rồi viết kết quả vào ô tương ứng. Cứ như vậy lấy đến số tiếp theo của ô hàng dọc cộng lần lượt với các ô hàng ngang cho đến hết.

Giáo viên làm mẫu:

Lấy 1 (Chỉ vào số 1) cộng (Chỉ vào dấu +) với 1 (Chỉ vào số 1) bằng 2 (Viết số 2).

Lưu ý: Ở hàng cuối cùng không điền số vào ô xanh. Vì đây là những phép cộng chưa học tới.

-Thu chấm, nhân xét.

 

 

-Học sinh đọc đề và làm bài.

 

-i 3 học sinh lên bảng làm.

-Trao đổi, sửa bài.

 

-Học sinh đọc đề và làm bài.

-Gọi học sinh lên sửa bài.

 

 

 

 

 

 

 

-Học sinh nêu yêu cầu và làm bài.

Lên bảng chữa bài, học sinh theo dõi và sửa bài.

-Học sinh nêu yêu cầu bài toán.

 

- học sinh lên bảng làm.

 

 

4/ Củng cố:(5 phút)

H: Phép cộng với số 0.

H: Tính chất của phép cộng.

5/ Dặn dò: Học sinh học thuộc bảng cộng.

Ngày soạn : 24/10/2013

Ngày dạy : thứ sáu/25/10/2013

 

 .

Lớp 2:

Tiếng Việt: CHÍNH TẢ (Nghe – viết)

(Gv tự soạn)

Bài viết: Mua kính

I. Mục tiêu:

 - HS nghe - viết đúng chính tả bài “ Mua kính” từ Cậu thử đến hết.

 Phân biệt cặp vần khó: phân biệt ươn/ương.

 -Viết đúng lỗi trình bày đúng một đoạn văn trong bài “ Mua kính”. Biết viết hoa chữ đầu câu, ghi đúng dấu câu.

-HS cẩn thận, nắn nót khi viết bài

II. Chuẩn bị:

- Vở ô ly, bảng con, bút, thước

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

 

Giáo viên Học sinh

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ

MT: Củng cố vần iên/uyên

- Gọi HS viết các từ: bà tiên; kể chuyện; tiến lên; mũi thuyền;

- Nhận xét, bổ sung.

 Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung đoạn viết và viết từ khó

 MT: Nắm nội dung đoạn viết và viết đúng từ khó.

-Đọc mẫu bài viết.

- Gọi 1 em đọc đoạn viết.

-Bài viết có mấy câu? Những chữ nào cần viết hoa? Vì sao?

-Đọc các từ khó, yêu cầu luyện viết:

Ngạc nhiên, phì cười, khác nhau

-Hỗ trợ HS yếu.

- Nhận xét, sửa sai

 Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết bài

MT: Bài viết không sai lỗi - trình bày sạch đẹp.

-HD ngồi viết, cầm bút đúng tư thế.

-Đọc thong thả từng câu.

-Đọc lại.

-Chấm chữa một số bài.

Hoạt động 3: Luyện tập

MT: Tìm được các từ chứa tiếng có vần ươn/ ương

Bài tập 2: Tìm được các từ chứa tiếng có vần ươn/ ương

-Tìm tiếng chứa vần ươn/ ương

Trò chơi “Chuyền phấn”

-GV nêu cách chơi - Mỗi em viết một từ rồi chuyền phấn cho bạn.

-Nhận xét – sửa sai

GV chốt: VD: vườn cây, sân trường, con lươn, xương sườn, tiền lương,

Củng cố – dặn dò:

-Nhận xét chung giờ học.

-Dặn dò:

 

- 2 em yếu lên bảng viết, lớp viết bảng con.

- Lớp nhận xét.

 

 

 

 

 

- Lắng nghe.

- 1 em đọc, lớp theo dõi

- Trả lời.

 

- Nghe và viết vào bảng; 2 em lên bảng viết; lớp nhận xét.

-Cả lớp đọc lại các từ vừa viết.

 

 

 

 

-Thực hiện.

-Nghe - viết vở.

-Đổi vở – soát lỗi.

-Chữa lỗi 1- 2 em.

 

 

 

-Nêu yêu cầu bài tập.

 

-Làm vở .

 

-HS thực hiện

-Nhận xét – sửa sai

 

 

 

-Lắng nghe

-Tập chép lại bài viết.

 .

 

Lớp 1: ÂM NHẠC

Học hát bài : Lí cây xanh

Dân ca Nam Bộ

I. Mục tiêu :

-Giúp học sinh biết đây là một bài dân ca, biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

- Học sinh biết đây là một bài dân ca Nam Bộ; biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

-Giáo dục học sinh yêu thiên nhiên, thích hát dân ca.

II. Chuẩn bị

-Giáo viên : Hát chuẩn xác bài Lí cây xanh; thanh phách; tranh ảnh phong cảnh Nam bộ (nếu có).

-Học sinh nhạc cụ gõ phách (nếu có), sách âm nhạc

III. Các hoạt động dạy học :

 1/ Bài cũ : Gọi 2 nhóm học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát “Tìm bạn thân” .

- Gv nhận xét đánh giá .

2) Bài mới :

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1 : Học hát bài :Li cây xanh

Mục tiêu : Học sinh hát đúng giai điệu , hát rõ lời và hòa giọng. Học sinh biết là bài dân ca Nam Bộ.

Treo tranh phong cảnh Nam Bộ.

 - GV giới thiệu bài hát Lí cây xanh là bài hát thuộc thể loại dân ca Nam Bộ.

+Bài hát “Li cây xanh” dân ca Nam Bộ.

-Giáo viên hát mẫu bài hát 2 lần

-Đọc lời ca : Giáo viên đọc mẫu từng câu, chú ý đọc theo đúng tiết tấu của bài hát.

-Dạy hát từng câu, mỗi câu hát ba lần, yêu cầu HS hát.

- Hướng dẫn HS hát nối tiếp từng câu, từng đoạn đến hết bài.

-GV bắt toàn bài

-Chỉ định tổ, nhóm thực hiện.

-Chỉ định cá nhân hát.

-GV theo dõi, nhận xét, sửa lỗi.

- Kết luận : Chú ý HS hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát .

Hoạt động 2 :Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp.

Mục tiêu : HS biết gõ đệm theo bài hát ( theo tiết tấu lời ca) .

 Hướng dẫn học sinh gõ đệm theo tiết tấu lời ca .

-Giáo viên gõ và hát mẫu

-Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh.

 x x x x x x x x

Yêu cầu cả lớp thực hiện.

-Gọi một số HS thực hiện (tạo điều kiện cho HS nhút nhát hoạt động).

-GV quan sát và sửa cho HS.

-GV chia lớp thành hai nửa : nửa lớp hát, nửa lớp vỗ tay đệm và ngược lại.

-Giáo viên bắt nhịp, HS hát và vận động theo nhịp nhàng.

-Giáo viên theo dõi phần thực hiện của HS , nhận xét, sửa lỗi.

-H:Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc?

-Em thích câu hát nào, hình ảnh nào trong bài hát?

-Nêu bài dân ca mà chúng ta đã học?.

Kết luận : Lưu ý HS gõ đúng theo yêu cầu

(tiết tấu ) và nhún chân thật nhịp nhàng.

 

 

 

 

 

HS quan sát

-Học sinh lắng nghe

 

 

 

-Học sinh lắng nghe

-Học sinh đọc theo

 

-Học sinh hát theo từng câu.

 

-HS thực hiện

 

-HS thực hiện

-Tổ, nhóm thực hiện.

-Cá nhân hát.

-HS chú ý lắng nghe, sửa lỗi.

 

 

 

 

 

- HS theo dõi.

-Học sinh theo dõi và vỗ tay hoặc gõ theo : lớp, dãy , cá nhân.

 

- HS thực hiện.

 

- HS sửa sai.

- HS thực hiện.

 

Học sinh hát kết hợp nhún chân theo nhịp .

- HS sửa sai.

 

- HS trả lời.

 

3. Củng cố – Dặn dò :

-Cho học sinh thi đua hát thuộc bài hát và gõ đệm theo tiết tấu .

-Dặn học sinh ôn lại bài hát nhiều lần

-Nhận xét tiết học.

 

Lớp 1: Tiếng Việt

 ÔN ÂM , TỪ, CÂU

 ( Vở BTCCKT-KN/ tuần 7)

I/ Mục đích yêu cầu:

- Học sinh đọc được âm: a,o,ô,e,ê I,u,ư, y,c, . Từ chả giò, quả khế, nhà nghỉ, trẻ thơ

Câu: Quê bé ở xa Thủ đô .Làm đúng các bài tập.

-Rèn đọc to, rõ, đúng và làm đúng các bài tập.

-HS tích cực học tập

II/ Chuẩn bị:

- Giáo viên: viết bảng phụ

- Học sinh: bảng con, vở tập viết.

III/ Hoạt động dạy và học :

1/ Ổn định lớp:

3/ Dạy học bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ

MT: HS nhớ và đọc đúng các âm đã học

-Cho HS đọc các âm đã học

-Nhận xét, tuyên dương

 

Hoạt động 2: Đọc âm, từ, câu

MT:Đọc đúng âm, từ, câu, đọc to, rõ ràng

-Cho HS đọc bài 1

: a,o,ô,e,ê I,u,ư, y,c, . Từ chả giò, quả khế, nhà nghỉ, trẻ thơ

Câu: Quê bé ở xa Thủ đô .

-Chia nhóm 4

Thi đọc giữa các nhóm

Cho HS nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 3: Thực hành bài tập 2,3

MT: HS hiểu từ và nối đúng

Bài 2:

-Cho HS thực hành vào vở

Ngã xù về lễ

Chó phố ru nhà

Khu tư nghỉ ngủ

Trò chơi tiếp sức

Cho HS nhận xét, tuyên dương

Chốt: ngã tư, chó xù, khu phố, về nhà, ru ngủ, nghỉ lễ

Bài 3: Điền cô, quý, nhớ vào chỗ trống

Thu vở chấm một số em nhận xét, sửa sai

Chốt: Khi ở nhà trẻ, cu Tí nhớ mẹ

 Khi về nhà cu Tí nhớ cô.

 Cu Tí quý cả cô và mẹ

 

-HS đọc cá nhân

-Nhận xét

 

HS viết vào vở.

 

-HS đọc cá nhân

 

 

 

-HS đọc trong nhóm kiểm tra lẫn nhau

-Các nhóm cử bạn đọc

- HS nhận xét, tuyên dương

 

 

- HS thực hành vào vở BTCCKT- KN

 

 

 

-Mỗi nhóm 6 em

- HS nhận xét, tuyên dương

 

-Đọc y/c sau đó làm bài vào vở

4/ Củng cố, Dặn dò: Đọc đồng thanh cả bài

-Về đọc lại bài

 .

 

Buổi sáng: Lớp 2: TIẾNG VIỆT

 THỰC HÀNH (TIẾT 2 TUẦN 9)

Phân biệt: r,d,gi - vần ao/au- uôn/ uông

 (GV tự soạn)

I. Mục đích yêu cầu:

- Luyện tập củng cố phân biệt: r,d,gi - vần ao/au- uôn/ uông biết điền âm, vần đúng.

- Rèn HS kỹ năng vận dụng các kiến thức trên hoàn thành bài tập.

- Có ý thức học tập tốt, yêu thích môn học, trình bày bài sạch đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung câu hỏi gợi ý

- HS: có vở thực hành TV – Ttoán

III. Các hoạt động dạy – học:

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ học tập.

2/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

 

HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1:Củng cố kiến thức cũ (5)

MT: HS nhận biết được tiếng có âm r,d,gi- vần au, ao, uôn, uông

-Cho HS tìm tiếng có âm r,d,gi- vần au, ao, uôn, uông.

-Cho HS nhận xét

GV chốt: rau cải, nhảy dây, chả giò, bà cháu, cây cao, cuộn chỉ, uống nước.

-Nhận xét, ghi điểm - 3 em: Dong, Hừm, M Hôi

-HS nêu

-HS nhận xét

 

 

Hoạt động 2: Luyện tập củng cố phân biệt: r,d,gi - vần ao/au- uôn/ uông (15).

Mục tiêu: Hs biết phân biệt: r,d,gi - vần ao/au- uôn/ uông để làm đúng các bài tập

Bài 1: Điền vần ao hoặc au:

- GV đính bảng phụ y/c học sinh đọc câu hỏi và thảo luận theo (2-3 phút).

- Cho HS làm vở, 1 em làm bảng phụ

-Cho HS nhận xét, tuyên dương

Chốt: Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa

Cơm không rau như đau không thuốc.

Bài 2: Điền chữ: r, d hoặc gi

-Cho HS đọc y/c bài

-Cho HS làm bài

- GV theo dõi, hỗ trợ HS còn chậm.

-Cho HS nhận xét, tuyên dương

GV chốt: thứ tự: a/ giấc, dim, giọt, rơi,

b/ Điền vần uôn hoặc uông:

GV chốt: buông, cuốn

-HS thảo luận nhóm 2

 HS nêu (2 em).

- HS làm vở, 1 em làm bảng phụ

- HS nhận xét, tuyên dương

 

 

 

2 em đọc

-HS đọc thầm và làm bài, 1 em làm bảng phụ

 

- HS nhận xét, tuyên dương

 

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS nối (10)

Mục tiêu: Hs biết nối từ cho phù hợp.

Bài 3: Nối cột A vơi cột B cho phù hợp

Cho HS nhẩm thực hành nhóm 2

- GV theo dõi, hỗ trợ HS còn chậm.

- Nhận xét, chấm điểm, sửa sai - HS đọc yêu cầu

- HS nhẩm thực hành nhóm 2

 

- HS nhận xét

Củng cố – dặn dò: (5)

-HS nhắc lại kiền thức toàn bài

-GV nhận xét tiết học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Mục đích yêu cầu

-Học sinh nhận biết và đọc được vần: ôp, ơp ; tiếng: hộp, lớp; từ: hộp sữa, bánh xốp, lốp xe, lớp học,, ; câu: Đám mấy xốp trắng như bông

-Rèn kĩ năng đọc to, r v thực hnh đúng các bài tập.

-HS tích cực học tập, yêu thích môn học.

Hỗ trợ: Giúp HS yếu đọc đúng

II.Chuẩn bị:

-GV có bảng phụ

-Học sinh : Vở BTCCKT và kĩ năng, bút.

III.Hoạt động dạy và học :

1/ Ổn định:

2/ Kiểm tra: Vở BTCCKT và kĩ năng

-Gọi HS đọc, viết họp nhóm, múa sạp, cải bắp (Chi, Biên)

-Nhận xét, sửa sai, tuyên dương.

3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng

 

 

Hoạt động 1: Luyện đọc(BT1)

Mục tiêu:đọc được vần ôp, ơp ; tiếng: hộp, lớp; từ: hộp sữa, bánh xốp, lốp xe, lớp học,, ; câu: Đám mấy xốp trắng như bông

 

-GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc.

-Nhận xét sửa sai.

-Cho HS đọc không thứ tự

-Trị chơi: Chọn hoa

GVHD cách chơi: Sau mỗi bông hoa có một từ, chọn bông hoa màu gì thì đọc từ đó

-Nhận xét, tuyên dương

-Nghỉ giữa tiết . -Đọc cá nhân, nhóm,đống thanh

-Cá nhân

-HS thực hiện thi đua theo tổ

 

-Nhận xét, tuyên dương

Hát

Hoạt động 2: Nối tranh và mỗi từ : tốp ca, lợp nhà, đớp mồi (BT2)

Mục tiêu: HS nhận biết nội dung mỗi tranh để nối đúng.

-Giáo viên cho HS quan sát tranh

-H:Tranh vẽ gì?

-Cho HS nhẩm từ nối đúng tranh

-GV đính tranh, từ gọi 1 em làm

-Quan sát, nhắc nhở

GV chốt và giảng từ : tốp ca, lợp nhà, đớp mồi - HS quan sát tranh

-HS nêu

-HS thực hành vào vở.

-1 em làm, lớp quan sát, nhận xét

-HS quan sát tranh, lắng nghe

Hoạt động 3: Điền xốp, lốp, lớp vào chỗ trống. (BT3)

Mục tiêu: HS biết điền từ vào chỗ trống phù hợp.

HT: GV có bảng phụ âm đầu để HS dễ ghép

- Nêu yc bài

-Cho HS làm vở.

 

- Nhận xét, tuyên dương.

GV chốt :

a) lốp

 b) xốp

 c) lớp

 

-HS nghe

-3 HS làm bảng phụ, lớp làm bài vào vở

-Nhận xét

 

 

4.Củng cố : Đọc lại toàn bài

5.Dặn dò : Về đọc thuộc bài. Nhận xét giờ học .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc41 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 26/09/2014 | Lượt xem: 786 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tuần 31 từ thứ 2 - 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ên Học sinh Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ MT: Củng cố vần iên/uyên - Gọi HS viết các từ: bà tiên; kể chuyện; tiến lên; mũi thuyền;… - Nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung đoạn viết và viết từ khó MT: Nắm nội dung đoạn viết và viết đúng từ khó.. -Đọc mẫu bài viết. - Gọi 1 em đọc đoạn viết. -Bài viết có mấy câu? Những chữ nào cần viết hoa? Vì sao? -Đọc các từ khó, yêu cầu luyện viết: Ngạc nhiên, phì cười, khác nhau -Hỗ trợ HS yếu. - Nhận xét, sửa sai Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết bài MT: Bài viết không sai lỗi - trình bày sạch đẹp. -HD ngồi viết, cầm bút đúng tư thế. -Đọc thong thả từng câu. -Đọc lại. -Chấm chữa một số bài. Hoạt động 3: Luyện tập MT: Tìm được các từ chứa tiếng có vần ươn/ ương Bài tập 2: Tìm được các từ chứa tiếng có vần ươn/ ương -Tìm tiếng chứa vần ươn/ ương Trò chơi “Chuyền phấn” -GV nêu cách chơi - Mỗi em viết một từ rồi chuyền phấn cho bạn. -Nhận xét – sửa sai GV chốt: VD: vườn cây, sân trường, con lươn, xương sườn, tiền lương, … Củng cố – dặn dò: -Nhận xét chung giờ học. -Dặn dò: - 2 em yếu lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Lớp nhận xét. - Lắng nghe. - 1 em đọc, lớp theo dõi - Trả lời. - Nghe và viết vào bảng; 2 em lên bảng viết; lớp nhận xét. -Cả lớp đọc lại các từ vừa viết. -Thực hiện. -Nghe - viết vở. -Đổi vở – soát lỗi. -Chữa lỗi 1- 2 em. -Nêu yêu cầu bài tập. -Làm vở . -HS thực hiện -Nhận xét – sửa sai -Lắng nghe -Tập chép lại bài viết. ………………………………………………………………………………….. Lớp 1: ÂM NHẠC Học hát bài : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ I. Mục tiêu : -Giúp học sinh biết đây là một bài dân ca, biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Học sinh biết đây là một bài dân ca Nam Bộ; biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. -Giáo dục học sinh yêu thiên nhiên, thích hát dân ca. II. Chuẩn bị -Giáo viên : Hát chuẩn xác bài Lí cây xanh; thanh phách; tranh ảnh phong cảnh Nam bộ (nếu có). -Học sinh nhạc cụ gõ phách (nếu có), sách âm nhạc III. Các hoạt động dạy học : 1/ Bài cũ : Gọi 2 nhóm học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát “Tìm bạn thân” . - Gv nhận xét đánh giá . 2) Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : Học hát bài :Li cây xanh Mục tiêu : Học sinh hát đúng giai điệu , hát rõ lời và hòa giọng. Học sinh biết là bài dân ca Nam Bộ. Treo tranh phong cảnh Nam Bộ. - GV giới thiệu bài hát Lí cây xanh là bài hát thuộc thể loại dân ca Nam Bộ. +Bài hát “Li cây xanh” dân ca Nam Bộ. -Giáo viên hát mẫu bài hát 2 lần -Đọc lời ca : Giáo viên đọc mẫu từng câu, chú ý đọc theo đúng tiết tấu của bài hát. -Dạy hát từng câu, mỗi câu hát ba lần, yêu cầu HS hát. - Hướng dẫn HS hát nối tiếp từng câu, từng đoạn đến hết bài. -GV bắt toàn bài -Chỉ định tổ, nhóm thực hiện. -Chỉ định cá nhân hát. -GV theo dõi, nhận xét, sửa lỗi. - Kết luận : Chú ý HS hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát . Hoạt động 2 :Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. Mục tiêu : HS biết gõ đệm theo bài hát ( theo tiết tấu lời ca) . Hướng dẫn học sinh gõ đệm theo tiết tấu lời ca . -Giáo viên gõ và hát mẫu -Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. x x x x x x x x Yêu cầu cả lớp thực hiện. -Gọi một số HS thực hiện (tạo điều kiện cho HS nhút nhát hoạt động). -GV quan sát và sửa cho HS. -GV chia lớp thành hai nửa : nửa lớp hát, nửa lớp vỗ tay đệm và ngược lại. -Giáo viên bắt nhịp, HS hát và vận động theo nhịp nhàng. -Giáo viên theo dõi phần thực hiện của HS , nhận xét, sửa lỗi. -H:Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc? -Em thích câu hát nào, hình ảnh nào trong bài hát? -Nêu bài dân ca mà chúng ta đã học?. Kết luận : Lưu ý HS gõ đúng theo yêu cầu (tiết tấu ) và nhún chân thật nhịp nhàng. HS quan sát -Học sinh lắng nghe -Học sinh lắng nghe -Học sinh đọc theo -Học sinh hát theo từng câu. -HS thực hiện -HS thực hiện -Tổ, nhóm thực hiện. -Cá nhân hát. -HS chú ý lắng nghe, sửa lỗi. - HS theo dõi. -Học sinh theo dõi và vỗ tay hoặc gõ theo : lớp, dãy , cá nhân. - HS thực hiện. - HS sửa sai. - HS thực hiện. Học sinh hát kết hợp nhún chân theo nhịp . - HS sửa sai. - HS trả lời. 3. Củng cố – Dặn dò : -Cho học sinh thi đua hát thuộc bài hát và gõ đệm theo tiết tấu . -Dặn học sinh ôn lại bài hát nhiều lần -Nhận xét tiết học. Lớp 1: Tiếng Việt ÔN ÂM , TỪ, CÂU ( Vở BTCCKT-KN/ tuần 7) I/ Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc được âm: a,o,ô,e,ê I,u,ư, y,c,…. Từ chả giò, quả khế, nhà nghỉ, trẻ thơ Câu: Quê bé ở xa Thủ đô….Làm đúng các bài tập. -Rèn đọc to, rõ, đúng và làm đúng các bài tập. -HS tích cực học tập II/ Chuẩn bị: - Giáo viên: viết bảng phụ - Học sinh: bảng con, vở tập viết. III/ Hoạt động dạy và học : 1/ Ổn định lớp: 3/ Dạy học bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cũ MT: HS nhớ và đọc đúng các âm đã học -Cho HS đọc các âm đã học -Nhận xét, tuyên dương Hoạt động 2: Đọc âm, từ, câu MT:Đọc đúng âm, từ, câu, đọc to, rõ ràng -Cho HS đọc bài 1 : a,o,ô,e,ê I,u,ư, y,c,…. Từ chả giò, quả khế, nhà nghỉ, trẻ thơ Câu: Quê bé ở xa Thủ đô…. -Chia nhóm 4 Thi đọc giữa các nhóm Cho HS nhận xét, tuyên dương Hoạt động 3: Thực hành bài tập 2,3 MT: HS hiểu từ và nối đúng Bài 2: -Cho HS thực hành vào vở Ngã xù về lễ Chó phố ru nhà Khu tư nghỉ ngủ Trò chơi tiếp sức Cho HS nhận xét, tuyên dương Chốt: ngã tư, chó xù, khu phố, về nhà, ru ngủ, nghỉ lễ Bài 3: Điền cô, quý, nhớ vào chỗ trống Thu vở chấm một số em nhận xét, sửa sai Chốt: Khi ở nhà trẻ, cu Tí nhớ mẹ Khi về nhà cu Tí nhớ cô. Cu Tí quý cả cô và mẹ -HS đọc cá nhân -Nhận xét HS viết vào vở. -HS đọc cá nhân -HS đọc trong nhóm kiểm tra lẫn nhau -Các nhóm cử bạn đọc - HS nhận xét, tuyên dương - HS thực hành vào vở BTCCKT- KN -Mỗi nhóm 6 em - HS nhận xét, tuyên dương -Đọc y/c sau đó làm bài vào vở 4/ Củng cố, Dặn dò: Đọc đồng thanh cả bài -Về đọc lại bài ……………………………………………………………………. Buổi sáng: Lớp 2: TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH (TIẾT 2 TUẦN 9) Phân biệt: r,d,gi - vần ao/au- uôn/ uông (GV tự soạn) I. Mục đích yêu cầu: - Luyện tập củng cố phân biệt: r,d,gi - vần ao/au- uôn/ uông biết điền âm, vần đúng. - Rèn HS kỹ năng vận dụng các kiến thức trên hoàn thành bài tập. - Có ý thức học tập tốt, yêu thích môn học, trình bày bài sạch đẹp. II. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung câu hỏi gợi ý - HS: có vở thực hành TV – Ttoán III. Các hoạt động dạy – học: 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra: Kiểm tra dụng cụ học tập. 2/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động 1:Củng cố kiến thức cũ (5’) MT: HS nhận biết được tiếng có âm r,d,gi- vần au, ao, uôn, uông -Cho HS tìm tiếng có âm r,d,gi- vần au, ao, uôn, uông. -Cho HS nhận xét GV chốt: rau cải, nhảy dây, chả giò, bà cháu, cây cao, cuộn chỉ, uống nước. -Nhận xét, ghi điểm - 3 em: Dong, Hừm, M Hôi -HS nêu -HS nhận xét Hoạt động 2: Luyện tập củng cố phân biệt: r,d,gi - vần ao/au- uôn/ uông (15’). Mục tiêu: Hs biết phân biệt: r,d,gi - vần ao/au- uôn/ uông để làm đúng các bài tập Bài 1: Điền vần ao hoặc au: - GV đính bảng phụ y/c học sinh đọc câu hỏi và thảo luận theo (2-3 phút). - Cho HS làm vở, 1 em làm bảng phụ -Cho HS nhận xét, tuyên dương Chốt: Đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa Cơm không rau như đau không thuốc. Bài 2: Điền chữ: r, d hoặc gi -Cho HS đọc y/c bài -Cho HS làm bài - GV theo dõi, hỗ trợ HS còn chậm. -Cho HS nhận xét, tuyên dương GV chốt: thứ tự: a/ giấc, dim, giọt, rơi, b/ Điền vần uôn hoặc uông: GV chốt: buông, cuốn -HS thảo luận nhóm 2 HS nêu (2 em). - HS làm vở, 1 em làm bảng phụ - HS nhận xét, tuyên dương 2 em đọc -HS đọc thầm và làm bài, 1 em làm bảng phụ - HS nhận xét, tuyên dương Hoạt động 3: Hướng dẫn HS nối (10’) Mục tiêu: Hs biết nối từ cho phù hợp. Bài 3: Nối cột A vơi cột B cho phù hợp Cho HS nhẩm thực hành nhóm 2 - GV theo dõi, hỗ trợ HS còn chậm. - Nhận xét, chấm điểm, sửa sai - HS đọc yêu cầu - HS nhẩm thực hành nhóm 2 - HS nhận xét Củng cố – dặn dò: (5’) -HS nhắc lại kiền thức toàn bài -GV nhận xét tiết học. 12 - 8 12 - 8 7 6 2 5 11 - 5 12 - 5 8 10 3 4 12 - 2 12 - 9 12 - 8 0 2 5 I. Mục đích yêu cầu -Học sinh nhận biết và đọc được vần: ôp, ơp ; tiếng: hộp, lớp; từ: hộp sữa, bánh xốp, lốp xe, lớp học,,…; câu: Đám mấy xốp trắng như bông… -Rèn kĩ năng đọc to, r v thực hnh đúng các bài tập. -HS tích cực học tập, yêu thích môn học. Hỗ trợ: Giúp HS yếu đọc đúng II.Chuẩn bị: -GV có bảng phụ -Học sinh : Vở BTCCKT và kĩ năng, bút. III.Hoạt động dạy và học : 1/ Ổn định: 2/ Kiểm tra: Vở BTCCKT và kĩ năng -Gọi HS đọc, viết họp nhóm, múa sạp, cải bắp (Chi, Biên) -Nhận xét, sửa sai, tuyên dương. 3/ Bài mới: Giới thiệu bài - ghi bảng Hoạt động 1: Luyện đọc(BT1) Mục tiêu:đọc được vần ôp, ơp ; tiếng: hộp, lớp; từ: hộp sữa, bánh xốp, lốp xe, lớp học,,…; câu: Đám mấy xốp trắng như bông… -GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc. -Nhận xét sửa sai. -Cho HS đọc không thứ tự -Trị chơi: Chọn hoa GVHD cách chơi: Sau mỗi bông hoa có một từ, chọn bông hoa màu gì thì đọc từ đó -Nhận xét, tuyên dương -Nghỉ giữa tiết . -Đọc cá nhân, nhóm,đống thanh -Cá nhân -HS thực hiện thi đua theo tổ -Nhận xét, tuyên dương Hát Hoạt động 2: Nối tranh và mỗi từ : tốp ca, lợp nhà, đớp mồi (BT2) Mục tiêu: HS nhận biết nội dung mỗi tranh để nối đúng. -Giáo viên cho HS quan sát tranh -H:Tranh vẽ gì? -Cho HS nhẩm từ nối đúng tranh -GV đính tranh, từ gọi 1 em làm -Quan sát, nhắc nhở GV chốt và giảng từ : tốp ca, lợp nhà, đớp mồi - HS quan sát tranh -HS nêu -HS thực hành vào vở. -1 em làm, lớp quan sát, nhận xét -HS quan sát tranh, lắng nghe Hoạt động 3: Điền xốp, lốp, lớp vào chỗ trống. (BT3) Mục tiêu: HS biết điền từ vào chỗ trống phù hợp. HT: GV có bảng phụ âm đầu để HS dễ ghép - Nêu yc bài -Cho HS làm vở. - Nhận xét, tuyên dương. GV chốt : lốp b) xốp c) lớp -HS nghe -3 HS làm bảng phụ, lớp làm bài vào vở -Nhận xét 4.Củng cố : Đọc lại toàn bài 5.Dặn dò : Về đọc thuộc bài. Nhận xét giờ học .

File đính kèm:

  • docTuan 31t234Nien.doc
Giáo án liên quan