Giáo án Tuần 19-28 Lớp 5 - Mai Văn Út

I. Mục đích yêu cầu

- Hs biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê).

- Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1; 2 và câu hỏi 3 (không cần giải thích lí do).

- Hs khá, giỏi phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện được tính cách nhân vật (câu hỏi 4).

II. Đồ dùng

- Bảng phụ ghi rõ đoạn văn cần luyện đọc.

 

doc160 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần 19-28 Lớp 5 - Mai Văn Út, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trẻ ở (câu1) c) - nắng ở (câu 3),(câu 6) lặp lại nắng ở (câu 2) - chị ở (câu 5) thay thế sứ ở (câu 4) - chị ở (câu 7) thay thế cho sứ ở (câu 6) - Lớp nhận xét, nêu ý kiến. Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2014 Toán ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ I/ MỤC TIÊU: - Biết xác định phân số bằng trực giác ; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số. - Làm các bài tập 1; 2; 3(a,b) ; 4. (BT3c, BT5:HSKG) II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KIỂM TRA BÀI CŨ: - Tìm chữ số thích hợp để khi viết vào chỗ chấm ta được: a) …42 chia hết cho 3 b) 5…4 chia hết cho 9 B.BÀI MỚI : 1. Giới thiệu bài: Ghi đề bài 2. Hướng dẫn HS ôn tập Bài tập 1:Yêu cầu HS đọc đề bài, quan sát các hình; tự làm sau đó đọc các phân số mới viết được. Gv nhận xét ghi điểm. Bài tập 2: GV yêu cầu HS đọc đề bài tự làm vào vở, HS lên bảng làm. Gv nhận xét ghi điểm. Bài tập 3: Yêu cầu HS đọc đề bài, hướng dẫn HS cách làm, tự làm vào vở. Gv nhận xét. Bài tập 4 : Cho HS nhắc lại cách so sánh 2 phân số cùng mẫu số, khác mẫu số và thực hành so sánh. 3HS nêu miệng bài làm. Bài tập 5: 1HS lên bảng điền; lớp nhận xét, sửa chữa C/CỦNG CỐ - DẶN DÒ: Về nhà xem lại bài. 2HS lên làm, lớp nhận xét. Bài tập 1: HS đọc đề bài, quan sát các hình; HS tự làm sau đó đọc các phân số mới viết được: a) H.1: ; H.2: ; H.3: ; H.4: b) H.1: 1; H.2: 2; H.3: 3; H.4: 4 Bài tập 2: Hs đọc đề bài , nêu quy tắc rút gọn phân số và tự làm vào vở, hs lên bảng làm. a) ; … Bài tập 3: HS đọc đề bài, làm vào vở, 3 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét. a) ; b) ; … Bài tập 4: HS nhắc lại cách so sánh 2 phân số cùng mẫu số, khác mẫu số và thực hành so sánh. 3HS nêu miệng bài làm. (vì 7 > 5); … Bài tập 5: 1HS lên bảng điền; lớp nhận xét, sửa chữa TIẾNG VIỆT: BÀI LUYỆN TẬP (Tiết 7 - 8) (Kiểm tra định kì giữa học kì II) Địa lí CHÂU MỸ ( Tiếp theo) I. Mục tiêu: - Nêu được một số đặc điểm về dân cư và kinh tế Châu Mỹ - Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì. Chỉ và đọc trên bản đồ tên thủ đô của Hoa Kì. Sử dụng tranh ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt đông sản xuất của người dân Châu Mỹ. * 5842: Bài tự chọn II. Chuẩn bị: -Bản đồ, tranh III. Các hoạt động: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 4 32 3 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: -Cho hs làm lại bài 4 . 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn hoạt động: Hoạt động 1: Giới thiệu về nước Hoa Kì -Chia nhóm -Yêu cầu hs điền vào bảng sau: -Gọi đại diện nhóm trả lời. -Gọi: -Kết luận: Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ, là 1 trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Hoa Kì nổi tiếng về sản xuất điện, các ngành công nghệ cao và còn là 1 trong những nước xuất khẩu nông sản nổi tiếng thế giới như lúa mì, thịt, rau. -Gọi hs đọc bài học. 4. Củng cố - Dặn dò: -Hỏi các hỏi cuối bài. -Về xem lại bài. -Xem trước: Châu Đại Dương và châu Nam Cực -Hát. -Vị trí địa lí: Ở Bắc Mĩ giáp Đại Tây Dương, Ca-na-đa, Thái Bình Dương, Mê-hi-cô. -Diện tích: Lớn thứ ba thế giới. -Khí hậu: Chủ yếu là ôn đới. -Thủ đô: Oa- sinh –tơn -Dân số: Đứng thứ ba trên thế giới. -Kinh tế: Phát triển nhất thế giới, nổi tiếng về sản xuất điện, công nghệ cao, xuất khẩu nông sản. -Nhận xét, bổ sung. -1 hs trình bày trước lớp khái quát về kinh tế và tự nhiên Hoa Kì. -SGK. Đạo đức Em t×m hiÓu vÒ liªn hîp quèc (TiÕt 1) I. Môc tiªu Sau bµi häc, HS cã: - HiÓu biÕt ban ®Çu, ®¬n gi¶n vÒ tæ chøc Liªn Hîp Quèc vµ quan hÖ cña n­íc ta víi tæ chøc quèc tÕ nµy. - Cã th¸i ®é t«n träng c¸c c¬ quan Liªn Hîp Quèc ®ang lµm viÖc t¹i n­íc ta. II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn - Tranh ¶nh, b¨ng h×nh, bµi b¸o vÒ ho¹t ®éng cña liªn hîp quèc vµ c¸c c¬ quan liªn hîp quèc ë ®Þa ph­¬ng vµ VN - Th«ng tin tham kh¶o ë phÇn phô lôc - Micr« kh«ng d©y ®Ó ch¬i trß ch¬i phãng viªn III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin trang 40, 41 SGK + Môc tiªu: HS cã nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ LHQ vµ quan hÖ cña VN víi tæ chøc nµy. + C¸ch tiÕn hµnh - Yªu cÇu HS ®äc c¸c th«ng tin trang 40-41 vµ hái: ? Ngoµi nh÷ng th«ng tin trong SGK em cßn biÕt vÒ g× vÒ tæ chøc cña LHQ ? - GV giíi thiÖu thªm víi HS mét sè tranh ¶nh b¨ng h×nh vÒ c¸c ho¹t ®éng cña liªn hîp quèc ë c¸c n­íc, ë VN vµ ®Þa ph­¬ng sau ®ã cho HS th¶o luËn hai c©u hái trong SGK KL: Liªn Hîp Quèc lµ tæ chøc quèc tÕ lín nhÊt hiÖn nay - Tõ khi thµnh lËp LHQ ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng v× hoµ b×nh c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi - VN lµ mét thµnh viªn cña LHQ * Ho¹t ®éng 2: Bµy tá th¸i ®é bµi tËp 1 + Môc tiªu: HS cã nhËn thøc ®óng vÒ tæ chøc LHQ + C¸ch tiÕn hµnh - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn c¸c ý kiÕn trong bµi tËp 1 - HS th¶o luËn nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ xung. KL: C¸c ý kiÕn c, d lµ ®óng c¸c ý kiÕn a, b, ® lµ sai - Yªu cÇu HS ®äc ghi nhí. * Cñng cè dÆn dß: - T×m hiÓu vÒ tªn mét vµi c¬ quan cña liªn hîp quèc ë VN , vÒ mét vµi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan LHQ ë VN vµ ®Þa ph­¬ng vµ ë ®Þa ph­¬ng em - S­u tÇm c¸c tranh ¶nh bµi b¸o nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc LHQ ë VN hoÆc trªn thÕ giíi. - HS ®äc th«ng tin - HS tr¶ lkêi theo ý hiÓu - HS quan s¸t - HS th¶o luËn nhãm - ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy SINH HOẠT TẬP THỂ & HĐNGLL (TUẦN 28) I. MỤC TIÊU : HS thấy, nêu được ưu khuyết điểm của cá nhân, tổ, lớp về các mặt hoạt động trong tuần. Rèn tính dạn dĩ, tự tin, trung thực . Giáo dục tính tự giác, đoàn kết, yêu thương bạn bè, nói lưu loát. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Các hoạt động lớp trong tuần qua, phương hướng hoạt động tuần sau. - Học sinh: Cá nhân, tổ nắm lại các hoạt động, chuẩn bị ý kiến. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : GIÁO VIÊN HỌC SINH * Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: Hát. + Trò chơi * Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức mới ND 1: Nắm được ưu khuyết điểm tuần 27. + Từng tổ thảo luận, nêu được những việc làm được, chưa làm được trong các mặt hoạt động lớp ở tuần qua. + Trong từng hoạt động nêu bật được từng cá nhân hoặc nhóm tiêu biểu để nêu gương, tuyên dương trước lớp. + GV quan sát, khuyến khích HS tham gia ý kiến. * ND 2: Từng tổ báo cáo trước lớp. + Đại diện tổ báo cáo trước lớp và nêu nhận xét đã thống nhất ở tổ. + GV nhận xét, kết luận các hoạt động. ² Học tập: ……………………………………….. ² Chuyên cần: …………………………………… ……………………………………………………... ……………………………………………………... + Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. ND 3: Các nhiệm vụ tuần sau. + Nêu yêu cầu, nhiệm vụ tuần sau. * Hoạt động 4: Củng cố: Sinh hoạt V/N vui chơi - Cả lớp. + Cán bộ lớp điều khiển tập hợp vòng tròn ( nếu ra sân sinh hoạt ) ² Giúp bạn vượt khó. ² Vệ sinh lớp, cá nhân. ² Các hoạt động khác. + Các tổ thực hiện theo yêu cầu phổ biến (tổ trưởng điều khiển, gợi ý để các bạn tham gia đóng góp ý kiến). ² Nề nếp học tập. ² Chuyên cần. + Đại diện tổ báo cáo trước lớp . + Các bạn trong tổ bổ sung (nếu có). + Các tổ bạn nhận xét, bổ sung (nếu có). + Lớp trưởng nhận xét, bổ sung (nếu có). ² Vệ sinh lớp, cá nhân: …………………………... ……………………………………………………… ² TD buổi sáng: ………………………………….. ……………………………………………………… ² Các hoạt động khác: ……………………………… ………………………………………………………… + Dựa vào đề xuất của các tổ, bổ sung (nếu có). + HS lắng nghe, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). ND 4: Mỗi tuần một nhân vật, một sự kiện. ……………………………………………………... ……………………………………………………... ……………………………………………………... ……………………………………………………... ……………………………………………………... ……………………………………………………... + Cán bộ lớp điều khiển. Cá nhân, nhóm, cả lớp tham gia văn nghệ. * Tổng kết đánh giá tiết học : + Phát huy những thành tích trong tuần qua . Thực hiện tốt kế hoạch đã nêu trong tuần sau. TUẦN 29 SINH HOẠT TẬP THỂ & HĐNGLL (TUẦN 29) I. MỤC TIÊU : HS thấy, nêu được ưu khuyết điểm của cá nhân, tổ, lớp về các mặt hoạt động trong tuần. Rèn tính dạn dĩ, tự tin, trung thực . Giáo dục tính tự giác, đoàn kết, yêu thương bạn bè, nói lưu loát. II. CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Các hoạt động lớp trong tuần qua, phương hướng hoạt động tuần sau. - Học sinh: Cá nhân, tổ nắm lại các hoạt động, chuẩn bị ý kiến. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : GIÁO VIÊN HỌC SINH * Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: Hát. + Trò chơi * Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức mới ND 1: Nắm được ưu khuyết điểm tuần 28. + Từng tổ thảo luận, nêu được những việc làm được, chưa làm được trong các mặt hoạt động lớp ở tuần qua. + Trong từng hoạt động nêu bật được từng cá nhân hoặc nhóm tiêu biểu để nêu gương, tuyên dương trước lớp. + GV quan sát, khuyến khích HS tham gia ý kiến. * ND 2: Từng tổ báo cáo trước lớp. + Đại diện tổ báo cáo trước lớp và nêu nhận xét đã thống nhất ở tổ. + GV nhận xét, kết luận các hoạt động. ² Học tập: ……………………………………….. ² Chuyên cần: …………………………………… ……………………………………………………... ……………………………………………………... + Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. ND 3: Các nhiệm vụ tuần sau. + Nêu yêu cầu, nhiệm vụ tuần sau. * Hoạt động 4: Củng cố: Sinh hoạt V/N vui chơi - Cả lớp. + Cán bộ lớp điều khiển tập hợp vòng tròn ( nếu ra sân sinh hoạt ) ² Giúp bạn vượt khó. ² Vệ sinh lớp, cá nhân. ² Các hoạt động khác. + Các tổ thực hiện theo yêu cầu phổ biến (tổ trưởng điều khiển, gợi ý để các bạn tham gia đóng góp ý kiến). ² Nề nếp học tập. ² Chuyên cần. + Đại diện tổ báo cáo trước lớp . + Các bạn trong tổ bổ sung (nếu có). + Các tổ bạn nhận xét, bổ sung (nếu có). + Lớp trưởng nhận xét, bổ sung (nếu có). ² Vệ sinh lớp, cá nhân: …………………………... ……………………………………………………… ² TD buổi sáng: ………………………………….. ……………………………………………………… ² Các hoạt động khác: ……………………………… ………………………………………………………… + Dựa vào đề xuất của các tổ, bổ sung (nếu có). + HS lắng nghe, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). ND 4: Mỗi tuần một nhân vật, một sự kiện. ……………………………………………………... ……………………………………………………... ……………………………………………………... ……………………………………………………... ……………………………………………………... ……………………………………………………... + Cán bộ lớp điều khiển. Cá nhân, nhóm, cả lớp tham gia văn nghệ. * Tổng kết đánh giá tiết học : + Phát huy những thành tích trong tuần qua . Thực hiện tốt kế hoạch đã nêu trong tuần sau.

File đính kèm:

  • docGIAO AN L 5 T1928.doc