Giáo án Tổng hợp môn lớp 5 - Tuần 14

I.Mục tiêu:

 1. Biết đọc nhấn giọng những từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.Đọc lưu loát diễn cảm toàn bài. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật, thể hiện đùng tính cách từng nhân vật : cô bé ngây thơ, hồn nhiên; chú bé Pi-e nhân hậu, tế nhị; chị cô bé ngay thẳng, thật thà.

 2. Hiểu ý nghĩa cõu chuyện : Ca ngợi ba nhõn vật trong truyện là những con người

cú tấm lũng nhõn hậu, biết quan tõm và đem lại niềm vui cho người khác.

 - Giáo dục học sinh lòng nhân ái, quan tâm giúp đỡ mọi người.

II.Chuẩn bị:

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 

doc30 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp môn lớp 5 - Tuần 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thËn, tØ mØ; rÌn ®«i bµn tay khÐo lÐo. II. ChuÈn bÞ: HS: (Nh­ SGK tr 45). III. C¸c H§ DH TG H§cña GV vµ HS Néi dung 3’ 1’ 5’ 20’ 5’ 2’ A. Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS C¸c tæ tr­ëng b¸o c¸o sù chuÈn bÞ cña tæ viªn. B. Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi - HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy : + øng dông cña c¸ch ®Ýnh khuy 2 vµ thªu dÊu nh©n trong cuéc sèng. - HS tiÕp tôc hoµn thµnh s¶n phÈm cña tiÕt 2. – GV QS, gióp ®ì HS cßn lóng tóng. - HS tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. GV nªu tiªu chÝ ®¸nh gi¸. HSNX, ®¸nh gi¸. GVNX,KL. 3. Cñng cè, dÆn dß. - GVNX, dÆn dß. - ChuÈn bÞ bµi: Lîi Ých cña viÖc nu«i gµ. 1. ¤n tËp nh÷ng néi dung ®· häc: - §Ýnh khuy: Dïng ®Ó ®Ýnh khuy trªn 1 sè s¶n phÈm may mÆc. - Thªu dÊu nh©n: Dïng ®Ó thªu trang trÝ hoÆc thªu ch÷ trªn c¸c s¶n phÈm may mÆc nh­ v¸y, ¸o, vá gèi,... 2. Thùc hµnh lµm s¶n phÈm tù chän. 3 §¸nh gi¸ s¶n phÈm. Hoµn thµnh s¶n phÈm ®óng thêi gian. S¶n phÈm ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ mÜ thuËt vµ mÜ thuËt ¢m nh¹c – T.Sè 14 ¤N tËp hai bµi h¸t: Nh÷ng b«ng hoa, nh÷ng bµi ca vµ ¦íc m¬. Nghe nh¹c I/ Môc tiªu. - HS h¸t 2 bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. Tr×nh bµy 2 bµi h¸t theo nhãm, c¸ nh©n. - HS nghe bµi h¸t Ca ngîi Tæ quèc. II/ ChuÈn bÞ: Nh¹c cô quen dïng. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG H§ cña GV vµ HS Néi dung 3’ 10’ 10’ 10’ 4’ 1 HS h¸t-GVNX. GVHD- HS thùc hiÖn. GVHD- HS thùc hiÖn. GVHD- HS h¸t, vËn ®éng. GV chØ ®Þnh- HS tr×nh bµy. *GVHD- HS thùc hÞªn. GVHD- HS thùc hiÖn. GVHD- HS h¸t, vËn ®éng. GV chØ ®Þnh- HS tr×nh bµy. GV giíi thiÖu bµi- HS l¾ng nghe. *GV më b¨ng ®Üa nh¹c- HS l¾ng nghe. Th¶o luËn c¶ líp: + H·y nªu c¶m nhËn cña em vÒ bµi h¸t? + Trong bµi h¸t, cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo ®Ñp? + H·y diÔn t¶ l¹i 1 nÐt nh¹c mµ em thÝch? HS nghe nh¹c kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng. C¶ líp thùc hiÖn. GVNX, dÆn dß. 1. Bµi cò: H¸t bµi ¦íc m¬. 2. Bµi míi * ¤n tËp bµi h¸t Nh÷ng b«ng hoa, nh÷ng bµi ca. - H¸t ®èi ®¸p, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. N1: Cïng nhau .... c¸c c«. N2: Lêi h¸t.... ®­¬ng phè. N1: Ngµn hoa....mÆt trêi. N2: N¸o nøc....yªu ®êi. §ång ca: Nh÷ng ®o¸ hoa........c¸c c«. - H¸t nèi tiÕp, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. N1: Cïng nhau .... c¸c c«. N2: Lêi h¸t.... ®­êng phè. N3: Ngµn hoa....mÆt trêi. N4: N¸o nøc....yªu ®êi. §ång ca: Nh÷ng ®o¸ hoa........c¸c c«. - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm, h¸t kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. * ¤n tËp bµi h¸t ¦íc m¬. - HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp. - H¸t cã lÜnh x­íng, ®ång ca kÕt hîp gâ ®Öm. LÜnh x­íng 1: Giã vên....d¹o ch¬i. LÜnh x­íng 2: Trªn cµnh.... mong chê. §ång ca: Em khao kh¸t... mu«n nhµ. - HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. - Tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm kÕt hîp gâ ®Öm vµ vËn ®éng theo nh¹c. * Nghe nh¹c: Ca ngîi Tæ quèc. - Giíi thiÖu bµi h¸t. - Nghe lÇn thø nhÊt. - Trao ®æi vÒ bµi h¸t. - Nghe lÇn thø hai kÕt hîp vËn ®éng theo nh¹c. 3. Cñng cè, dÆn dß. H¸t l¹i 2 bµi h¸t. VÒ nhµ «n l¹i 2 bµi h¸t. Ngµy so¹n : 19/11/2007 Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2007 ThÓ dôc – T.Sè 28 Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Trß ch¬i: Th¨ng b»ng. I/Mục tiêu: Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện đúng kĩ thuật. Trò chơi “Thăng bằng”. II/Chuẩn bị: Địa điểm: Trên sân trường. Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG H§ cña GV vµ HS §Þnh l­îng Néi dung 6’ 17’ 10’ 5’ GV nªu – HS l¾ng nghe. GV ®iÒu khiÓn – C¶ líp thùc hiÖn. *GV chỉ định một số HS nhắc lại tên các động tác của bài thể dục. C¶ líp thùc hiÖn. +HS các tổ lần lượt thực hiện trước lớp. HS tự đánh giá lẫn nhau. HS tự sửa cho nhau. GV giám sát cách thực hiện của HS. GV sửa lỗi mắc phải chung của cả lớp. +Thi đua giữa các tổ xem tổ nào hoàn thành tốt nhất. *GV nêu tên trò chơi. +HS nêu nội dung và luật chơi. +Cho HS chơi thử. +HS cùng chơi. + GV cùng HS lớp theo dõi, nhận xét, chọn tổ chơi tốt, giữ trật tự trong khi chơi. C¶ líp thùc hiÖn. GVNX, dÆn dß. 1 lÇn 4/8nhÞp 2/8nhÞp 1/8nhÞp 1lÇn 1lÇn 1. PhÇn më ®Çu +GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học. +Đi đều vòng quanh sân tập; có thể vừa đi, vừa đánh tay bình thường kết hợp với hát. +Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp. 2. PhÇn c¬ b¶n. *Ôn bài thể dục phát triển chung: *Trò chơi “Thăng bằng” 3. PhÇn kÕt thóc. +Một số động tác hồi tĩnh. +GV cùng HS hệ thống lại bài học. +GV đánh giá kết quả bài học. +GV giao việc về nhà: Luyện tập những động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Cùng bạn tổ chức chơi các trò chơi đã học. Sinh ho¹t – T.sè 14 S¬ kÕt tuÇn – Gi¸o dôc vÖ sinh c¸ nh©n I. Môc tiªu - HS nhËn thÊy ­u khuyÕt ®iÓm trong tuÇn, n¾m ®­îc ph­¬ng h­íng tuÇn 15. - Gi¸o dôc HS biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc A. Sinh ho¹t líp (15’) 1. C¸c tæ b×nh xÐt, xÕp lo¹i. 2. Líp tr­ëng b¸o c¸o t×nh h×nh chung vµ kÕt qu¶ thi ®ua cña c¸c tæ. 3. GVnhËn xÐt ­u, khuyÕt ®iÓm tuÇn 14: + Chuyªn cÇn:...................................................................................................................... .............................................................................................................................................. + §¹o ®øc: ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................... + Häc tËp: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................... + NÒ nÕp:............................................................................................................................... ............................................................................................................................................... + Lao ®éng:............................................................................................................................ ............................................................................................................................................... 4. Phương hướng tuần 15. - Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của trường, của lớp. - Giữ gìn sách vở sạch đẹp. - Tích cực học tập giành nhiều điểm tốt. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. - Tăng cường ý thức giữ gìn vệ sinh chung. B. Gi¸o dôc vÖ sinh c¸ nh©n.(25’) + CÇn ph¶i lµm g× ®Ó gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n? + V× sao ph¶i gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n? + H·y vÏ tranh tuyªn truyÒn vÒ viÖc gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n. HS tr­ng bµy vµ giíi thiÖu tranh. GVNX, tuyªn d­¬ng. NhËn xÐt cña Ban gi¸m hiÖu Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2007 ThÓ dôc – T.Sè 27 §éng t¸c ®iÒu hoµ. Trß ch¬i: Th¨ng b»ng. /Mục tiêu: Ôn động tác ®iÒu hoµ vµ «n và các động tác đã học. Yêu cầu thực hiện đúng kĩ thuật. Trò chơi “ Thăng bằng”. II/Chuẩn bị: Địa điểm: Trên sân trường. Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG H§ cña GV vµ HS §Þnh l­îng Néi dung 6’ 10’ 10’ 10’ 4’ GV nªu – HS l¾ng nghe. GV ®iÒu khiÓn – C¶ líp thùc hiÖn. *GV nêu tên động tác, yêu cầu kĩ thuật của động tác vµ lµm mÉu. +Cho HS tập theo nhịp hô của cán sự thể dục. +GV cho HS luyện tập theo tổ. GV theo dõi uốn nắn cho HS. *Yêu cầu HS nêu tên các động tác đã học. +HS tập theo sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách lớp. +HS tập theo tổ, dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng. +Thi đua giữa các tổ, GV cùng HS các tổ quan sát theo dõi nhận xét, chọn tổ xuất sắc để khen. *GV nêu tên trò chơi. +GV nêu nội dung và luật chơi. +Cho HS chơi thử lần thứ nhất, nêu chưa đạt cho chơi thử lần thứ hai. +HS cùng chơi. + GV cùng HS lớp theo dõi, nhận xét, chọn tổ chơi tốt, giữ trật tự trong khi chơi. GVNX, dÆn dß. 1 lÇn 2/8nhÞp 3/8nhÞp 5/8nhÞp 3/8nhÞp 4/8nhÞp 1/8nhÞp 1lÇn 1lÇn 1. PhÇn më ®Çu. +GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học. +Đi đều vòng quanh sân tập; có thể vừa đi, vừa đánh tay bình thường kết hợp với hát. +Đứng thành vòng tròn khởi động các khớp. 2. PhÇn c¬ b¶n. * Häc động tác điều hoà *Ôn các động tác của bài thể dục phát triển đã học. *Trò chơi: “Thăng bằng”. 3. PhÇn kÕt thóc. +GV cùng HS hệ thống lại bài học. +GV đánh giá kết quả bài học. + Luyện tập những động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. MÜ thuËt - T.Sè 14 Vẽ trang trí:TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT I/Mục tiêu: +HS thấy được cách trang trí đường diềm ở đồ vật. +HS biết cách trang trí và trang trí được đường diềm ở đồ vật. +HS tích cực suy nghĩ sáng tạo. II/Chuẩn bị: *HS: Giấy vẽ hoặc vở thực hành. Bút chì, tẩy, màu vẽ. SGK. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc TG H§ cña GV vµ HS Néi dung 3’ 1’ 6’ 5’ 18’ 5’ 2’ Tæ tr­ëng b¸o c¸o sù chuÈn bÞ tæ viªn. *GV giíi thiÖu 1 sè ®å vËt cã trang trÝ ®­êng diÒm-HS QSNX: + §­êng diÒm ®­îc dïng ®Ó trang trÝ nh÷ng ®å vËt nµo? + Khi ®­îc trang trÝ, h×nh d¸ng c¸c ®å vËt nh­ thÕ nµo? + Ng­êi ta th­êng dïng nh÷ng ho¹ tiÕt nµo ®Ó trang trÝ? + C¸c ho¹ tiÕt ®­îc s¾p xÕp nh­ thÕ nµo? *GV giíi thiÖu h×nh gîi ý c¸ch trang trÝ- HSQS vµ nªu c¸c b­íc trang trÝ? *HS lµm viÖc c¸ nh©n-GV theo dâi gióp ®ì HS yÕu. *HS tr­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. HSNX, b×nh chän s¶n phÈm ®Ñp nhÊt. GVNX, ®¸nh gi¸. 2 HS nªu. GVNX, dÆn dß. 1. Bµi cò KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. 2. Bµi míi * Giíi thiÖu bµi. * QS, nhËn xÐt. - Trang trÝ tµ ¸o, tói x¸ch,... - Lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp cho ®å vËt. - Ho¹ tiÕt: hoa l¸, chim thó,... - Ho¹ tiÕt gièng nhau xÕp c¸ch ®Òu, ho¹ tiÕt kh¸c nhau xÕp xen kÏ. * C¸ch trang trÝ. - T×m vÞ trÝ, kÎ 2 ®­êng cong c¸ch ®Òu. - T×m h×nh m¶ng vµ vÏ ho¹ tiÕt. - VÏ mµu theo ý thÝch. * Thùc hµnh : Trang trÝ ®­êng diÒm ë tói x¸ch. * NX, ®¸nh gi¸. - Bè côc, ho¹ tiÕt, mµu s¾c. 3. Cñng cè, dÆn dß. Nªu c¸ch vÏ trang trÝ ®­êng diÒm. ChuÈn bÞ bµi: VÏ tranh ®Ò tµi qu©n ®éi.

File đính kèm:

  • docTuan 14.doc