Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 3 năm học 2009

I. Mục tiêu :

- Biết đọc đúng văn bản kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách từng nhân vật trong tình huống kịch

- Hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3).

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa bài Tập đọc.

- Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc24 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 28/03/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 3 năm học 2009, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Tính: - ; + - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1, 2. Muïc tieâu: Nhaân, chia hai phaân soá. Tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính vôùi phaân soá. Tieán haønh: Baøi 1/16: - Goïi HS neâu yeâu caàu. - Yeâu caàu HS laøm baøi treân baûng con. Baøi 2/16: - GV neâu yeâu caàu. - Neâu caùch tìm soá haïng chöa bieát, soá bò tröø, thöøa soá chöa bieát, soá bò chia. - Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 3. Muïc tieâu: Chuyeån caùc soá ño coù 2 teân ñôn vò thaønh soá ño daïng hoãn soá vôùi moät teân ñôn vò ño. Tieán haønh: Baøi 3/17: - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - GV höôùng daãn maãu. - Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - Goïi 2 HS laøm baøi treân baûng. - GV vaø HS nhaän xeùt, choát laïi keát quûa ñuùng. Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn HS laøm baøi 4. Muïc tieâu: Tính dieän tích cuûa maûnh ñaát. Tieán haønh: Baøi 4/17: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Höôùng daãn HS tính dieän tích ao, nhaø. - Höôùng daãn HS tính dieän tích nhaø. - HS tính dieän tích maûnh ñaát coøn laïi. - Goïi HS trình baøy keát quaû laøm vieäc. - GV vaø HS nhaän xeùt. 3. Cuûng coá, daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø laøm baøi trong VBT. - HS nhaéc laïi ñeà. - HS neâu yeâu caàu. - HS laøm baøi treân baûng con. - HS neâu yeâu caàu. - HS traû lôøi. - HS laøm baøi. - HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - HS theo doõi. - HS laøm vieäc theo nhoùm ñoâi. - 2 HS TB K laøm baøi treân baûng. - HSKG laøm baøi - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS neâu caùch tính dieän tích hình vuoâng, hình chöõ nhaät. - HS tính dieän tích phaàn coøn laïi. -1 HSG laøm baøi treân baûng lôùp. Địa lí TIEÁT 3 Bài 3 KHÍ HẬU I - MỤC TIÊU : - Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậuVN : + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. + Có sự khác biệt giữa hai miền :miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn ; miền Nam nóng quanh năm với 2 mùa mưa, khô rõ rệt. - Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta, ảnh hưởng tích cực : cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng ; ảnh hưởng tiêu cực : thiên tai, lũ lụt, hạn hán. - Chỉ ranh giới khí hậu Bắc – Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ(lược đồ). - Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bản đồ địa lý tự nhiên VN, BĐ khí hậu VN hoặc H1 – SGK. Quả Địa cầu. Tranh ảnh về một số hậu quả do lũ lụt hoặc hạn hán gây ra ở địa phương (nếu có) Phiếu thảo luận nhóm và 6 tấm bìa ghi nội dung như – SGV/83. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1. Kiểm tra bài cũ : 3 HS trả lời 3 câu hỏi – SGK\71 2. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu bài 1 – Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa * Hoạt động 1 : Làm việc theo nhóm Bước 1 : GV cho HS quan sát quả Địa cầu, H1 và đọc nội dung SGK, thảo luận theo các câu hỏi – SGV/82,83. Bước 2 : Các nhóm báo cáo – NX . - Chỉ hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7 trên BĐ khí hậu VN hoặc H1? Bước 3 : Điền chữ và mũi tên để được sơ đồ – SGV/83. - GV kết luận 2 – Khí hậu giữa các miền có sự khác nhau * Hoạt động 2 : Làm theo cặp Bước 1 : -Chỉ dãy núi Bạch mã trên BĐ Địa lí TN VN? GV giới thiệu dãy núi Bạch Mã là ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam. - Dựa vào bảng số liệu và đọc SGK, hãy tìm sự khác nhau giữa khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam theo các gợi ý SGV/84. Bước 2 : HS trả lời câu hỏi; HS khác bổ sung; GV sửa chữa kết luận. 3- Ảnh hưởng của khí hậu * Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp. - Nêu ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và SX của nhân dân ta? - GV cho HS trưng bày tranh ảnh về một hậu quả do bão hoặc hạn hán gây ra ở địa phương (nếu có) -- Bài học SGK - Nhóm 6 (4’) - HSKG - Đại diện nhóm báo cáo. - HSKG - HS xung phong. - 1 – 2 HS lên bảng chỉ. - HS trả lời - Làm việc theo cặp - HS trình bày - HS trả lời. - HS xung phong trình bày. - Vài HS đọc 3. Củng cố, dặn dò : Em biết gì về khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta? Về nhà học bài và đọc trước bài 4/74. Luyện từ và câu TIEÁT 6 LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I. Mục tiêu : - Biết sử dụng từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung của một số tục ngữ (BT2). -Dựa theo một số khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, viết được đoạn văn miêu tả sự vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa (BT3). -GDMT: Yêu cảnh đẹp, ý thức BVMT (BT1). II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: 2 HS - 2 HS lần lượt lên làm BT 2, 3 của tiết trước. - Nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: HS biết sử dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi điền vào chỗ trống. Cách tiến hành: a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1(8’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Cho HS quan sát tranh trong SGK. - HS quan sát tranh, làm bài cá nhân. Đọc bài tập. - Cho HS làm bài. - 3 HS làm bài vào giấy. - Cho HS trình bày. - 3 HS lên dán lên bảng. - Nhận xét. - GV nhận xét, chốt lại. b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2.(8’) - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả. - HS lần lượt ghép ý vào 3 câu. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét, chốt lại. c) Hướng dẫn HS làm bài tập 3 (12’) HSKG dùng nhiều từ đồng nghĩa để viết. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Cho HS đọc lại bài “Sắc màu em yêu”. Chọn viết khổ thơ trong bài. Viết một đoạn văn. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết quả. - HS trình bày đoạn văn đã viết. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò.(2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà viết bài tập 3 vào vở. Toán Tieát 15 OÂN TAÄP VEÀ GIAÛI TOAÙN I. MUÏC TIEÂU: - Laøm ñöôïc baøi taäp daïng “Tìm hai soá khi bieát toång (hieäu) vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù”. - HS laøm ñöôïc BT1. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC: 2 baûng phuï vieát noäi dung baøi toaùn 1/16 vaø baøi toaùn 2/17. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) 02 HS - Tính ; - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. Hoaït ñoäng cuûa thaày. Hoaït ñoäng cuûa troø. 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. b. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS OÂN TAÄP. Muïc tieâu: Giuùp HS OÂN TAÄP, cuûng coá caùch giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán tæ soá ôû lôùp 4 (baøi toaùn “tìm hai soá khi bieát toång, hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù”). Tieán haønh: a. Baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. - Goïi HS ñoïc ñeà baøi toaùn treân baûng. - Baøi toaùn thuoäc daïng gì? - GV yeâu caàu HS veõ sô ñoà, sau ñoù giaûi baøi toaùn. - GV cho HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng cuûa baïn. + Haõy neâu caùc böôùc giaûi baøi toaùn : Baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. - Goïi 1 HS nhaéc laïi. b. Baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. - GV tieán haønh töông töï treân. Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp. Muïc tieâu: Vaän duïng nhöõng kieán thöùc vöøa oân ñeå laøm baøi taäp. Tieán haønh: Baøi 1/18: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Yeâu caàu HS laøm nhanh vaøo nhaùp. - Goïi 2 HS laøm baøi treân baûng. - GV vaø HS nhaän xeùt. Baøi 2/18: - Goïi HS ñoïc ñeà baøi. - Baøi toaùn thuoäc daïng gì? - Yeâu caàu HS töï toùm taét vaø giaûi baøi vaøo vôû. Baøi 3/18: - GV coù theå tieán haønh töông töï baøi taäp 2. 3. Cuûng coá, daën doø: - Haõy neâu caùc böôùc giaûi baøi toaùn : Baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. - Haõy neâu caùc böôùc giaûi baøi toaùn : Baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. - HS nhaéc laïi ñeà. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù. - HS laøm baøi vaøo nhaùp. - 1 HS K G laøm baøi treân baûng. - HS nhaéc laïi caùc böôùc giaûi. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - HS laøm vieäc caù nhaân. - 2 HS TB K laøm baøi treân baûng. -HSKG laøm baøi. - HS ñoïc ñeà baøi. - HS traû lôøi. - HS laøm baøi vaøo vôû. -HSKG laøm baøi. -1 HSG laøm baøi treân baûng lôùp. - HS traû lôøi. Tập làm văn TIEÁT 6 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I. Mục tiêu : - Nắm được ý chính của 4 đoạn văn v2 chọn một đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu của BT1. - Dựa vào dàn ý của bài văn miêu tả cảnh cơn mưa đã lập trong tiết trước, viết được đoạn văn có chi tiết và hình ảnh. -GDMT : Cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên II. Đồ dùng dạy học: - Dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa của HS. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định: 2. Kiểm tra:Chấm bài làm HS đã hoàn chỉnh của tiết Tập làm văn trước. - 3 HS nộp bài. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài.(1’) Hoạt động 2: Luyện tập.(17’) a) Hướng dẫn HS làm bài tập 1. - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Chỉ ra được nội dung chính mỗi đoạn. Viết thêm vào những chỗ () để hoàn thành nội dung của từng đoạn. HSKG hoàn chỉnh các đoạn văn ở BT1 - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày ý chính 4 đoạn văn. - HS đọc thầm lại đề. - GV chốt ý. - Xác định ý chính mỗi đoạn. - Cho HS trình bày đoạn văn. - GV nhận xét và chọn 4 đoạn hay nhất. b) Hướng dẫn HS làm bài tập 2 (11’) HSKG chuyển một phần dàn ý thành đoạn văn khá sinh động - GV cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Chọn trong dàn bài đã chuẩn bị trong tiết Tập làm văn trước một phần nào đó. Viết phần dàn bài đã chọn thành một đoạn văn hoàn chỉnh. - Cho HS làm bài. - HS xem lại dàn bài tả cơn mưa đã làm ở tiết Tập làm văn trước. - HS trình bày bài. - GV nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. (2’) - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà hoàn thiện đoạn văn. - Đọc trước bài học tới.

File đính kèm:

  • docGA L5 T3 09 10 Soan theo chuan KT KN.doc