Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 25 năm 2007

TẬP ĐỌC: PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG

I -MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU.

1. Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài.

2. Hiểu ý nghĩa bài đọc: Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền hùng và vùng đất tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mổi con người đối với tổ tiên.

II -ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

Tranh minh hoạ chủ điểm, minh hoạ bài học trong SGK: thêm tranh, ảnh về đền Hùng (nếu có).

III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

A - KIỂM TRA BÀI CŨ

HS đọc bài Hôp thư mật, trả lời câu hỏi về bài đọc.

B - DẠY BÀI MỚI

1.Giới thiệu bài

 

doc107 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 28/03/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 25 năm 2007, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i văn hay có ý riêng, sáng tạo của HS. - HS trao đổi, thảo luận để tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn. d) HS chọn viết lại một đoạn văn cho hay hơn: - Mỗi đoạn văn chọn một đoạn văn viết chưa đạt, viết lại cho hay hơn. - HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn vừa viết (có so sánh với đoạn cũ). GV chấm điểm những đoạn viết hay. 4. Củng cố, dặn dò: - Gv nhận xÐt tiết học. EM TÇM HIÃØU VÃÖ LIÃN HÅÜP QUÄÚC I-MUÛC TIÃU Hoüc xong baìi naìy, HS coï: - Hiãøu biãút ban âáöu vãö täø chæïc Liãn Håüp Quäúc vaì quan hãû cuía næåïc ta våïi täø chæïc quäúc tãú naìy. - Thaïi âäü tän troüng caïc cå quan Liãn Håüp Quäúc âang laìm viãûc åí âëa phæång vaì åí Viãût Nam. II-TAÌI LIÃÛU VAÌ PHÆÅNG TIÃÛN - Tranh, aính, bàng hçnh, baìi baïo vãö hoaût âäüng cuía Liªn Håüp Quäúc vaì caïc cå quan Liãn Håüp Quäúc åí âëa phæång vaì åí Viãût Nam. - Thäng tin tham khaío åí pháön Phuû luûc (trang 71). - Mi-crä khäng dáy âãø chåi troì chåi Phoïng viãn. III-CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC Tiãút 2 Hoaût âäüng 1: Chåi troì Phoïng viãn (baìi táûp 2, SGK) *Muûc tiãu: HS biãút tãn mäüt vaìi cå quan Liãn Håüp Quäúc åí Viãût Nam vaì åí âëa phæång em. *Caïch tiãún haình 1.GV phán cäng mäüt säú HS thay nhau âoïng vai phoïng viãn (coï thãø laì phoïng viãn baïo Thiãúu niãn Tiãön phong, phoïng viãn âaìi truyãön hçnh, phoïng viãn âaìi phaït thanh,...) vaì tiãún haình phoíng váún caïc baûn trong låïp vãö caïc váún âãö coï liãn quan âãún täø chæïc Liãn Håüp Quäúc. Vê duû: - Liãn Håüp Quäúc âæåüc thaình láûp khi naìo? - Truû såí Liãn Håüp Quäúc âoïng åí âáu? - Viãût Nam âaî tråí thaình thaình viãn cuía Liãn Håüp Quäúc tæì khi naìo? - Baûn haîy kãø tãn mäüt cå quan cuía Liãn Håüp Quäúc åí Viãût Nam maì baûn biãút. - Baûn haîy kãø tãn mäüt viãûc laìm cuía Liãn Håüp Quäúc mang laûi låüi êch cho treí em. - Baûn haîy kãø mäüt hoaût âäüng cuía cå quan Liãn Håüp Quäúc åí Viãût Nam hoàûc åí âëa phæång maì baûn biãút. - ... 2.HS tham gia troì chåi. 3.GV nháûn xeït, khen caïc em traí låìi âuïng, hay. Hoaût âäüng 2: Triãøn laîm mhoí *Muûc tiãu: Cuíng cäú baìi. *Caïch tiãún haình 1.GV hæåïng dáùn caïc nhoïm HS træng baìy tranh, aính, baìi baïo, ... vãö Liãn Håüp Quäúc âaî sæu táöm âæåüc xung quanh låïp hoüc. 2.Caí låïp cuìng âi xem, nghe giåïi thiãûu vaì trao âäøi. 3.GV khen caïc nhoïm HS âaî sæu táöm âæåüc nhiãöu tæ liãûu hay vaì nhàõc nhåí HS thæûc hiãûn näüi dung baìi hoüc. -------- a & b --------- LÞch sö XÁY DÆÛNG chñ NGHÉA XAÎ HÄÜI TRONG CAÍ NÆÅÏC (TÆÌ 1975 ÂÃÚN NAY) BAÌI 27: HOAÌN TOAÌN THÄÚNG NHÁÚT ÂÁÚT NÆÅÏC I-MUÛC TIÃU Hoüc xong baìi naìy, HS biãt: - Nhæîng neït chênh vãö cuäüc báöu cæí vaì kç hoüp Quäúc häüi khoaï VI, nàm 1976. III-CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC CHUÍ YÃÚU *Hoaût âäüng 1 (laìm viãûc caí låïp) - HS nhàõc laûi baìi cuî: Sæû kiãûn ngaìy 30-4-1975 vaì yï nghéa lëch sæí cuía ngaìy âoï. - GV nãu nhiãûm vuû hoüc táûp cho HS: + Cuäüc báöu cæí Quäúc häüi thäúng nháút (Quäúc häüi khoaï VI) diãùn ra nhæ thãú naìo? + Nhæîng quyãút âënh quan troüng nháút cuía kyì hoüp âáöu tiãn Quäúc khoaï VI. + YÏ nghéa cuäüc báöu cæí vaì kyì hoüp âáöu tiãn cuía Quèc häüi khoaï VI. *Hoaût âäüng 2 (laìm viãûc theo nhoïm) - GV nãu thäng tin vãö cuäüc báöu cæí Quäúc häüi âáöu tiãn cuía n­íc ta (6-1-1946), tæì âoï nháún maûnh yï nghéa cuía cuäüc báöu cæí Quäúc häüi khoaï VI. - Nãu roî khäng khê tæng bæìng cuía cuäüc báöu cæí Quäúc häüi khoaï VI. *Hoaût âäüng 3 (laìm viãûc theo nhoïm) Tçm hiãøu nhæîng quyãút âënh quan troüng nháút cuía kyì hoüp âáöu tiãn Quäúc häüi khoa VI, nàm 1976. Caïc nhoïm trao âäøi, tranh luáûn âi tåïi thäúng nháút caïc yï: tãn næåïc, quy âënh Quäúc kyì, Quäúc ca, Quäúc huy, choün Thuí âä, âäøi tãn thaình phäú Saìi Goìn - Gia Âënh, Báöu Chuí tëch næåïc, Chuí tëch Quäúc häüi, Chênh phuí. *Hoaût âäüng 4 (laìm viãûc caí låïp) - HS thaío luáûn laìm roî yï: Nhæîng quyãút âënh cuía kyì hoüp âáöu tiãn cuía Quäúc häüi thäúng nháút coï yï nghéa lëch sæí troüng âaûi. Tæì âáy næåïc ta coï bäü maïy Nhaì næåïc chung thäúng nháút, taûo âiãöu kiãûn âãø caí næåïc cuìng âi lãn chuí nghéa xaî häüi. *Hoaût âäüng 5 (laìm viãûc caí låïp): cuíng cäú - GV nháún maûnh yï nghéa lëch sæí cuía Quäúc häüi khoaï VI. - HS nãu caím nghé vãö cuäüc báöu cæí Quäúc häüi khoaï VI vaì kyì hoüp âáöu tiãn cuía Quäúc hoüi thäúng nháút. KÜ thuËt: L¾p xe cÇn cÈu (T2) I-MUÛC TIÃU HS cáön phaíi: - Choün âuïng vaì âuí caïc chi tiãút âãø làõp xe cáön cáøu. - Làõp âæåüc xe cáön cáøu âuïng ké thuáût, âuïng quy trçnh. - Reìn luyãûn tênh cáøn tháûn khi thæûc haình. II-ÂÄÖ DUÌNG DAÛY HOÜC - Máùu xe cáön cáøu âaî làõp sàôn. - Bäü làõp gheïp mä hçnh ké thuáût. III-CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAY - HOÜC Hoaût âäüng 3. HS thæûc haình làõp xe cáön cáøu a) Choün chi tiãút - HS choün âuïng vaì âuíu caïc chi tiãút theo SGK vaì xãúp tæìng loaûi vaìo nàõp häüp. - GV kiãøm tra HS choün caïc chi tiãút. b) Làõp tæìng bäü pháûn - Træåïc khi HS thæûc haình, GV cáön: + Goüi 1 HS âoüc pháön ghi nhåï SGK âãø toaìn låïp nàõm væîng quy trçnh làõp xe cáön cáøu. + Yãu cáöu HS phaíi quan saït ké caïc hçnh trong SGK vaì näüi dung cuía tæìng bæåïc làõp. - Trong quaï trçnh HS thæûc haình làõp tæìng bäü pháûn, GV nhàõc HS cáön læu yï: + Vë trê trong, ngoaìi cuía caïc chi tiãút vaì vë trê cuía caïc läù khê làõp caïc thanh giàòng åí giaï âåî cáøu (H.2 - SGK) + Phán biãût màût phaíi vaì traïi âãø sæí duûng vêt khi làõp cáön cáøu (H.3 - SGK) - GV cáön quan saït vaì uäún nàõn këp thåìi nhæîng HS (hoàûc nhoïm) làõp coìn luïng tuïng. c) Làõp raïp xe cáön cáøu (H.2 - SGK) - HS làõp raïp theo caïc bæåïc trong SGK. - GV nhàõc HS chuï yï âãún âäü chàût cuía caïc mäúi gheïp vaì âäü nghiãng cuía cáön cáøu. - GV nhàõc laûi HS khi làõp raïp xong cáön: + Quay tay quay âãø kiãøm tra xem dáy tåìi quáún vaìo, nhaí ra coï dãù daìng khäng. + Kiãøm tra cáön cáøu coï quay âæåüc theo caïc hæåïng vaì coï náng haìng lãn vaì haû haìng xuäúng khäng. Hoaût âäüng 4. Âaïnh giaï saín pháøm - GV täø chæïc cho HS træng baìy saín pháøm theo nhoïm hoàûc chè âënh mäüt säú em. - GV nãu nhæîng tiãu chuáøn âaïnh giaï saín pháøm theo muûc III (SGK). - Cæí 2 - 3 HS dæûa vaìo tiãu chuáøn âãø âaïnh giaï saín pháøm cuía baûn. - GV nháûn xeït, âaïnh giaï saín pháøm cuía HS theo 2 mæïc: hoaìn thaình (A) vaì chæa hoaìn thaình (B). Nhæîng HS hoaìn thaình saín pháøm træåïc thåìi gian maì váùn âaím baío yãu cáöu ké thuáût thç âæåüc âaïnh giaï åí mæïc hoaìn thaình täút (A+). - GV nhàõc HS thaïo råìi caïc chi tiãút vaì xãúp âuïng vaìo vë trê caïc ngàn trong häüp. IV-NHÁÛN XEÏT - DÀÛN DOÌ - GV nháûn xeït sæû chuáøn bë cuía HS, tinh tháön thaïi âäü hoüc táûp vaì ké nàng làõp gheïp xe cáön cáøu. - Nhàõc HS âoüc træåïc vaì chuáøn bë âáöy âuí bäü làõp gheïp âãø hoüc baìi "Làõp xe ben". BAÌI 12: EM YÃU HOAÌ BÇNH (T) I-MUÛC TIÃU: Hoüc xong baìi naìy, HS: - Giaï trë cuía hoaì bçnh; treí em coï quyãön âæåüc säúng trong hoaì bçnh vaì coï traïch nhiãûm tham gia caïc hoaût âäüng baío vãû hoaì bçnh. - Têch cæûc tham gia caïc hoaût âäüng baío vãû hoaì bçnh do nhaì træåìng, âëa phæång täø chæïc. - Yãu hoaì bçnh, quyï troüng vaì uíng häü caïc dán täüc âáúu tranh cho hoaì bçnh; gheït chiãún tranh phi nghéa vaì lãn aïn keí phaï hoaûi hoaì bçnh, gáy chiãún tranh. II-TAÌI LIÃÛU VAÌ PHÆÅNG TIÃÛN - Tranh, aính vãö cuäüc säúng cuía treí em vaì nhán dán åí nhæîng nåi coï chiãún tranh. - Tranh, aính, bàng hçnh vãö caïc hoaût âäüng baío vãû hoaì bçnh, chäúng chiãún tranh cuía thiãúu nhi vaì nhán dán Viãût Nam, thãú giåïi. - Giáúy khäø to, buït maìu. - Âiãöu 38, Cäng æåïc Quäúc tãú vãö Quyãön treí em. - Theí maìu duìng cho hoaût âäüng 2 tiãút 1. III-CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC Hoaût âäüng 1: Giåïi thiãûu caïc tæ liãûu âaî sæu táöm (baìi tápg 4, SGK) *Muûc tiãu: HS biãút âæåüc caïc hoaût âäüng âãø baío vãû hoaì bçnh cña nhán dán Viãût Nam vaì nhán dán thãú giåïi. *Caïch tiãún haình 1.HS giåïi thiãûu træåïc låïp caïc tranh, aính, bàng hçnh, baìi baïo vãö caïc hoaût âoüng baío vãû hoaì bçnh, chäúng chiãún tranh maì caïc em âaî sæu táöm âæåüc (coï thãø theo nhoïm hoàûc caï nhán). 2.GV nháûn xeït, giåïi thiãûu mäüt säú tranh, aính, bàng hçnh (nãúu coï) vaì kãút luáûn: - Thiãúu nhi vaì nhán dán ta cuîng nhæ caïc næåïc âaî tiãún haình nhiãöu hoaût âäüng âãø baío vãû hoaì bçnh, chäúng chiãún tranh. - Chuïng ta cáön têch cæûc tham gia caïc hoaût âäüng baío vãû hoaì bçnh, chäúng chiãún tranh do nhaì træåìng, âëa phæång täø chæïc. Hoeût âäüng 2: Veî "Cáy hoaì bçnh" *Muûc tiãu: Cuíng cäú laûi nháûn thæïc vãö giaï trë cuía hoaì bçnh vaì nhæîng viãûc laìm âãø baío vãû hoaì bçnh cho HS. *Caïch tiãún haình 1.GV chia nhoïm vaì hæåïng dáùn caïc nhoïm veî "Cáy hoaì bçnh" ra giáúy khäø to: - Rãù cáy laì caïc hoaût âäüng baío vãû hoaì bçnh, chäúng chiãún tranh, laì caïc viãûc laìm, cãï caïch æïng xæí thãø hiãûn tçnh yãu hoaì bçnh trong sinh hoaût hàòng ngaìy. - Hoa, quaí vaì laï cáy laì nhæîng âiãöu täút âeûp maì hoaì bçnh âaî mang laûi cho treí em noïi riãng vaì moüi ngæåìi noïi chung. 2.Caïc nhoïm veî tranh. 3.Âaûi diãûn tæìng nhoïm giåïi thiãûu vãö tranh cuía nhoïm mçnh. Caïc nhoïm khaïc nháûn xeït. 4.GV khen caïc tranh veî âeûp vaì kãút luáûn: Hoaì bçnh mang laûi cuäüc säúng áúm no, haûnh phuïc cho treí em vaì moüi ngæåìi. Song âãø coï âæåüc hoaì bçnh, mäùi ngæåìi chuïng ta cáön phaíi thãø hiãûn tinh tháön hoaì bçnh trong caïch säúng vaì æïng xæí hàòng ngaìy; âäöng thêi cáön têch cæûc tham gia caïc hoaût âäüng baío vãû hoaì bçnh, chäúng chiãún tranh. Hoaût âäüng 3: Triãøn laîm nhoí vãö chuí âãö Em yãu hoaì bçnh *Muûc tiãu: Cuíng cäú baìi. *Caïch tiãún haình 1.HS (caï nhán hoàûc nhoïm) treo tranh vaì giåïi thiãûu tranh veî theo chuí âãö Em yãu hoaì bçnh cuía mçnh træåïc låïp. 2.Caí låïp xem tranh, nãu cáu hoíi hoàûc bçnh luáûn. 3.HS trçnh baìy caïc baìi thå, baìi haït, âiãûu muïa, tiãøu pháøm vãö chuí âãö Em yªu hoaì bçnh. 4.GV nháûn xeït vaì nhàõc nhåí HS têch cæûc tham gia caïc hoaût âäüng vç hoaì bçnh phuì håüp våïi khaí nàng.

File đính kèm:

  • docGa lop 5 tuan 25 tro di.doc
Giáo án liên quan