Giáo án Toán & Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7-17

I. MỤC TIÊU

- Rèn kĩ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm, củng cố cho học sinh về từ nhiều nghĩa.

II. LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức, Gv nêu yêu cầu tiết học

2. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Bài 1: HS đọc bài “Chợ nổi Cà Mau”

- Lần1: 1 HS khá giỏi đọc.

- Lần 2, 3: HS đọc nối tiếp theo đoạn, GV kết hợp sửa lỗi phát âm, lỗi ngắt giọng.

- HS đọc chú giải.

- Luyện đọc theo cặp.

- HS đọc thầm, trả lời các câu hỏi cuối bài, GV tổ chức cho lớp nhận xét, chọn đáp án đúng.

 

doc47 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 20/12/2014 | Lượt xem: 3436 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán & Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 7-17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tính 20,5% + 12,7% 2,34% × 9 20,5% - 12,7% 2,34% : 9 Câu 2: Giải Nửa năm đội đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là: 3 : 4 = 0,75 = 75% Đội còn phải thực hiện được số phần trăm kế hoạch là: 100% - 75% = 25% Đến cuối năm đội đã vượt mức số phần trăm so với kế hoạch là: (4,2 - 4) : 4 = 0,3 = 30% Bài 3: Đáp án c Câu 1-75: Tìm tỉ số phần trăm của một số: a) 60% của 5l dầu là: 5: 100 × 60 = 3 l b) 18% của 35kg gạo là: 35 : 100 × 18 = 6,3kg Câu 1-75: Giải Sau một tháng số tiền lãi là: 3000000: 100 × 0,4 = 12000 (đồng) Sau một tháng cả vốn và lãi là: 3000000 + 12000 = 3012000 (đồng) 3. Củng cố, dặn dò - GV lưu ý học sinh nội dung kiến thức trọng tâm, Dặn HS hoàn chỉnh bài ở nhà. Tiếng Việt LUYỆN VIẾT: BÀI SỐ 14 I. MỤC TIÊU - Luyện viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả. II. LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức, Gv nêu yêu cầu tiết học 2. Các hoạt động dạy học chủ yếu - HS đọc bài viết “Cây tùng” - HS phát hiện các con chữ hoa trong bài, HS luyện viết chữ hoa(chữ t, n, h, r). - HS luyện viết bài “Cây tùng” trong vở theo kiểu chữ nghiêng. 3. GV theo dõi, bao quát lớp, nhắc nhở học sinh sửa tư thế ngồi, cầm bút nếu cần thiết. 4. GV thu một số vở chấm, nhận xét. BGH kí duyệt: TUẦN 17 Thø hai ngµy 17 th¸ng 1 2 n¨m 2012 TiÕng viÖt THỰC HÀNH TIẾT 1- TUẦN 17 I. Mục tiêu: - HS luyện đọc và đọc hiểu bài: Thác Y - a - li. - Giáo dục học sinh biết yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên. II. Đồ dùng dạy học: - HS: Vở thực hành toán và TV 5 tập 1. III. Các hoạt động dạy học. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi. 1. Bài cũ: - Gọi 1 em đọc lại bài “ Người cha của hơn 8000 đứa trẻ” và trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Nhận xét, đánh giá cho điểm. 2. Bài mới: GV giới thiệu bài. a. Luyện đọc. Bài 1: - 1 HS đọc bài: Thác Y - a - li . - Cả lớp đọc thầm. - HS chia đoạn: 3 đoạn - HS đọc nối tiếp theo đoạn ( 2 lượt), kết hợp giải nghĩa từ “ lưng chừng trời, chuột túi.” - Đọc nhóm đôi (2 phút) - Đọc trước lớp, nhận xét cho điểm - Hướng dẫn đọc diễn cảm. - HS đọc diễn cảm theo nhóm 3 - Gọi 2 nhóm đọc bài trước lớp, cho điểm. b. Đọc hiểu Bài 2.Chọn câu trả lời đúng - HS đọc yêu cầu. - Cho HS làm bài vào vở thực hành 5phút (thực hiện cá nhân ) - HS để trình bày đáp án theo hình thức thi đua. 1 HS cùng GV theo dõi tổ nào có nhiều em trả lời đúng thì thắng cuộc. 3. Củng cố dặn dò: - về ôn lại bài. - Chuẩn bị bài sau. Bài 1 & 2: Đọc hiểu bài: Thác Y - a - li . a. Đọc bài văn Đ1: Từ đầu đến…..lưng chừng trời. Đ2: Tiếp đến…. vừa luyện xong. Đ3: Còn lại Bài 2: Chọn câu trả lời đúng. a. ý 3 b. ý 1. c. ý 2 d. ý 1 e. ý 3 g. ý 3 h. ý 3. i . ý 1 k. ý 3 l . ý 3 . M«n: To¸n ÔN LUYỆN (Bài 77) I. Môc tiªu: Cñng cè cho HS: - BiÕt tÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè. - Biết tÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m. - Häc sinh vËn dông lµm bµi tËp thµnh th¹o. II. ChuÈn bÞ: - Vë LuyÖn tËp To¸n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß. Néi dung 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra: Gäi hs lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm vµo vë - Gäi hs nx chung, cho ®iÓm. GV nx. 3. Bµi «n: GTB * Bµi 1 T65 HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë. - GV gäi HS nªu kq. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. - GVnx cñng cè c¸ch tÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè cho HS. *Bµi 2 T65( HS kh¸, giái lµm): HS tù lµm bµi. - GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi. - Gäi HS nx, cho ®iÓm. - GVnx cñng cè kt ,rÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n tØ sè phÇn tr¨m cho HS.. * Bµi 3 T64:HS lµm b¸o c¸o kÕt qu¶, nªu c¸ch lµm. HS nx. - GVnx, rÌn kÜ n¨ng tÝnh nhÈm cho hs. 4. Cñng cè, dÆn dß: ? Bµi häc h«m nay gióp em nhí ®­îc ®iÒu g×? HS tr¶ lêi. - ChuÈn bÞ bµi sau. T×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè sau: 6: 0,8 =… *Bµi 1: ViÕt c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè vµo « trèng: TØ sè% cña hai sè TØ sè% cña hai sè 4 : 5 =… =… 5 : 4 = … = … 5 : 0,8 =… =… 0,8 : 5 =… =… 1,6 : 2,5 =… =… 2,5 :1,6 =… =… *Bµi 2: C¶ hai ngµy ®Çu gÆt ®­îc: 30% + 40% = 70% (dt lóa) Ngµy thø ba gÆt ®­îc : 100% - 70% = 30% ( dt lóa) DT lóa ngµy thø ba gÆt ®­îc lµ: 7,5 : 100 30 = 2,25 (ha) §¸p sè: 2,25 ha. Bµi 3 : TÝnh nhÈm ( theo mÉu) TÝnh 2% cña 300 ha. NhÈm : 3 2 = 6 (ha) a) T×m 5% cña 400 kg. b) T×m 15% cña 400 kg . c) T×m 25% cña 400 kg. Thø ba ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2012 M«n: To¸n ÔN LUYỆN (Bài 78) I. Môc tiªu: Cñng cè cho HS: - BiÕt tÝnh mét sè biÕt mét sè phÇn tr¨m cña nã. - Biết tÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m. - Häc sinh vËn dông lµm bµi tËp thµnh th¹o. II. ChuÈn bÞ: - Vë LuyÖn tËp To¸n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß. Néi dung 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra: Gäi hs lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm vµo vë - Gäi hs nx chung, cho ®iÓm. GV nx. 3. Bµi «n: GTB * Bµi 1 T66HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë. - GV gäi HS nªu kq. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. - GVnx, rÌn c¸ch tÝnh mét sè biÕt mét sè phÇn tr¨m cña nã cho HS. *Bµi 2 T66: HS tù lµm bµi. - GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi. - Gäi HS nx, cho ®iÓm. - GVnx cñng cè kt ,rÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n tØ sè phÇn tr¨m cho HS.. * Bµi 3 T66(HS kh¸, giái lµm) - HS lµm b¸o c¸o kÕt qu¶, nªu c¸ch lµm. HS nx. - GVnx, rÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n tØ sè phÇn tr¨m cho HS.. 4. Cñng cè, dÆn dß: ? Bµi häc h«m nay gióp em nhí ®­îc ®iÒu g×? HS tr¶ lêi. - ChuÈn bÞ bµi sau. T×m 35% cña 400 kg. *Bµi 1T66: T×m mét sè biÕt tØ sè phÇn tr¨m: a) Khèi l­îng g¹o trong bao lµ: 21 100 : 70 = 30(kg) b) Sè lÝt dÇu trong chai lµ: 20 100 : 25 = 80 (l) c) DiÖn tÝch khu ®Êt lµ: 0,03 100 : 0,8 = 3,75(ha) *Bµi 2T66: Sè tiÒn l·i sau khi b¸n hµng lµ: 5 250 000 : 100 5 = 262 500( ®ång) §¸p sè: 262 500 ®ång *Bµi 3 T66: Mét tr­êng cã 585 häc sinh n÷, chiÕm 52% sè häc sinh toµn tr­êng. TÝnh sè häc sinh nam cña tr­êng? Số học sinh toàn trường là: 585 : 52 100 = 1125 (em) Số học sinh nam của trường là: 1125 - 585 = 540 (em) Đáp số : 540 em TiÕng viÖt THỰC HÀNH (Tiết 2- tuần 17) I. Mục tiêu: - Biết tìm các cặp từ đồng nghĩa theo yêu cầu BT1 - Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả hoạt động của một em bé (hoặc bạn nhỏ) trong một tấm ảnh(Sách thực hành.) II. Đồ dùng dạy học HS: Sách thực hành toán và TV 5 tập 1. III. Các hoạt động dạy học. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bµi. 1. Bài cũ: Kiểm tra bài làm về nhà của HS 2. Các hoạt động dạy học. a. Giới thiệu nội dung bài. b. Hướng dẫn học sinh thực hành. Bài 1: Học sinh đọc nêu yêu cầu đề bài. - HS đọc thầm và làm bài vào vở thực hành ( cá nhân). - Chữa bài, nhận xét, củng cố. ? thế nào là từ đồng nghĩa? Bài 2. HS đọc, nêu yêu cầu bài. ? Đề yêu cầu gì?(Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ trong một tấm ảnh STH. - HS quan sát các tấm hình STH. TLN đôi trao đổi cùng nhau về ngoại hình, hoạt động của các em nhỏ trong các tấm hình. - Các nhóm trình bày những điều quan sát được qua các tấm hình đó. - GV nhận xét, bổ sung thêm. GV gợi ý: Em có thể kết hợp tả ngoại hình và hoạt động nhưng chú trọng tả hoạt động. - HS làm bài vào vở. GV quan sát giúp đỡ HS yếu. - 2 HS trình bày bài làm của mình. - Nhận xét, chữa bài cho bạn. 3. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau: Bài 1: Nối cho đúng để tạo các cặp từ đòng nghĩa: Đáp án: - mênh mông, bao la - hùng vĩ, hùng tráng - tuyệt vời, tuyệt đẹp - ào ạt, ào ào - dữ tợn, dữ dội - hấp dẫn, lôi cuốn Bài2: Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả hoạt động của một em bé ( hoặc bạn nhỏ) trong một tấm ảnh STH. Thø s¸u ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2012 TiÕng viÖt LUYỆN VIẾT : BÀI SỐ 15 I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - HS viÕt ®óng kiÓu ch÷ ®øng, ®Ñp tr×nh bµy s¹ch, ®Ñp bµi 15. - RÌn ch÷ viÕt cho HS, gi¸o dôc HS yªu thÝch viÕt ch÷ ®Ñp. II. ChuÈn bÞ: - Vë luyÖn viÕt, bót mùc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra: Sù chuÈn bÞ cña HS. 3. Bµi «n: GTB * ViÕt bµi : C©y dõa - GV cho 1 HS ®äc bµi cÇn viÕt. ? C©y cã ®Æc ®iÓm g×? HS tr¶ lêi, nx. ? Néi dung bµi nãi g×? HS tr¶ lêi, nx. - GV h­íng dÉn HS viÕt c¸c tõ khã, hay lÉn trong bµi. - HS nªu tõ khã viÕt. - HS luyÖn viÕt tõ khã. - HS nh¾c l¹i c¸ch tr×nh bµy bµi . - HS nh×n bµi mÉu vµ viÕt bµi. - GV chÊm mét sè vë vµ nhËn xÐt chung ch÷ viÕt HS. 4. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt giê, nh¾c nhë HS vÒ luyÖn viÕt cho tèt h¬n. - ChuÈn bÞ bµi sau –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– M«n: To¸n ÔN LUYỆN (Bài 79) I. Môc tiªu: Cñng cè cho HS: - BiÕt tÝnh mét sè biÕt mét sè phÇn tr¨m cña nã. - Biết tÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m. - Häc sinh vËn dông lµm bµi tËp thµnh th¹o. II. ChuÈn bÞ: - Vë LuyÖn tËp To¸n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß. Néi dung 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra: Gäi hs lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm vµo vë - Gäi hs nx chung, cho ®iÓm. GV nx. 3. Bµi «n: GTB * Bµi 1 T67HS x¸c ®Þnh yªu cÇu bµi. - HS lµm bµi vµo vë. - GV gäi HS nªu kq. - HS kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi. - GVnx, rÌn c¸ch tÝnh mét sè biÕt mét sè phÇn tr¨m cña nã cho HS. *Bµi 2 T67: HS tù lµm bµi. - GV gäi HS lªn b¶ng lµm bµi. - Gäi HS nx, cho ®iÓm. - GVnx cñng cè kt ,rÌn kÜ n¨ng tÝnh mét sè biÕt mét sè phÇn tr¨m cña nã cho HS. * Bµi 3 T67(HS kh¸, giái lµm) - HS lµm b¸o c¸o kÕt qu¶, nªu c¸ch lµm. HS nx. - GVnx, rÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n tØ sè phÇn tr¨m cho HS.. 4. Cñng cè, dÆn dß: ? Bµi häc h«m nay gióp em nhí ®­îc ®iÒu g×? HS tr¶ lêi. - ChuÈn bÞ bµi sau. T×m 45% cña 500. *Bµi 1T67: TÝnh tæng sè gµ cña ®µn gµ, biÕt r»ng trong ®ã cã 30 con gµ trèng vµ TØ sè % cña sè gµ trèng vµ tæng sè gµ. 10% 20% 30% 40% 50% Sè gµ cña ®µn gµ. *Bµi 2T67: T×m x, biÕt 40% cña x lµ c¸c sè ®o ®¹i l­îng cho trong b¶ng: 40%cña x 12l 0,56tÊn 4,5m 24,6 m2 x *Bµi 3 T67: Cöa hµng cã mét sè g¹o. Sau khi b¸n 150 kg g¹o th× sè g¹o cßn l¹i b»ng 62,5% sè g¹o tr­íc khi b¸n. Hái cöa hµng cßn l¹i mÊy t¹ g¹o? BGH kí duyệt:

File đính kèm:

  • docgiao_an_buoi_2_.12-13.doc