Giáo án Toán lớp 5 tuần 10 - Trường tiểu học số 1 Ninh Quang

1/ Kiểm tra bài cũ

+ Y/c cả lớp làm bài vào vở nháp.

+ Gi 3HS lên bảng làm bài :

Điền số thích hợp vào chỗ trống :

 a) 3km 5m = . . . . . km

 b) 7kg 4g = . . . kg

 c) 1ha 430m2 = . . . . .ha

 

doc11 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 13/10/2014 | Lượt xem: 792 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 5 tuần 10 - Trường tiểu học số 1 Ninh Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15,9 + 8,75 = ? Đây là hai số thập phân, để thực hiện phép cộng này ta làm thế nào? - Cho HS tự đặt tính rồi tính. GV chú ý quan sát kết quả của HS cịn yếu. - GV giúp HS thảo luận và tìm ra cách đặt tính đúng nhất là cách (2) hoặc cách (4), cách (1) hoặc cách (3) chưa thẳng cột . - Khen các HS cĩ cách đặt tính đúng. GV ghi lên bảng để xác nhận: 15,9 + 8,75 24,65 Muốn cộng hai số thập phân, ta làm thế nào? Gọi HS nêu cách làm chính xác hĩa bằng đọc SGK/50 b. Thực hành- Luyện tập: Bài 1: GV nêu yêu cầu bài tập: - Gọi một HS lên bảng làm mẫu câu a, làm xong nêu kết quả và cách làm ( nên gọi HS cịn yếu). Tương tự, GV cho HS tự làm cá nhân bài tập b). Nêu kết quả. - GV chú ý: Các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau( dấu phẩy của hai số hạng thẳng cột với nhau và thẳng cột dấu phẩy ở tổng). Bài 2: Đặt tính rồi tính. GV cho HS làm cá nhân vào vở. ( Gọi HS khá lên bảng làm; ở dưới nhận xét kết quả, cách đặt tính) Bài 3: HS nêu yêu cầu bài tập, tĩm tắt và thực hiện. HS thảo luận theo nhĩm bàn để nêu ra cách giái bài tốn. - HS nêu được phép tính: 1,84 + 2,45 Dự kiến các cách giải của HS: Cách 1: Chuyển về phép cộng hai số tự nhiên. 1,84m = 184 cm 2,45m = 245 cm 184 + 245 = 429 (cm) 429 cm = 4,29 m Vậy 1,84 + 2,45 = 4,29 ( m) Cách 2: Cĩ thể một số HS đăt tính dọc để tính ( bắt chước cộng số tự nhiên). 1,84 +2,45 4,29 (m) Cách 3: Cĩ thể cĩ HS đưa về dạng phân số để tính. Đặt tính giống nhau( các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột) , cộng giống nhau ( khơng cĩ nhớ hoặc cĩ nhớ), chỉ khác ở chỗ khi cộng số thập phân cĩ dấu phẩy ở tổng thẳng cột dấu phẩy các số hạng. Muốn cộng hai số thập phân thơng thường , ta đặt tính rồi làm như sau: - Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên. - Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột các dấu phẩy ở các số hạng. Đặt tính dọc rồi tính. Cĩ thể HS đưa ra cách làm như sau: 15,9 15,9 8,75 8,75 + 8,75 + 8,75 +15,9 +15,9 (1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau; - Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. - Cộng như cộng hai số tự nhiên. - Đặt dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng . 58,2 + 24,3 82,5 Cách làm: 2 cộng 3 bằng 5, viết 5 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8 Viết dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng . Tổng là : Tám mươi hai phẩy năm b) 19,36 + 4,08 24,44 Bài 2; 7,8 34,82 +9,6 + 9, 75 17,4 44,57 Bài 3: Bài giải: Tiến cân nặng là: 32,6 + 4,8 = 37,4 ( kg ) Đáp số: 37,4 kg RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ******************************************** Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009 Luyện tập I/ Mục tiêu : Giĩp hs biÕt : - Céng c¸c sè thËp ph©n. - TÝnh chÊt giao ho¸n cđa phÐp céng c¸c sè thËp ph©n. - Gi¶i bµi to¸n cã ND h×nh häc. II/ Chuẩn bị: Bảng con, bảng phụ, phiếu bài tập III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Bài cũ : + Gäi HS lên bảng làm bài, líp lµm vµo vë nh¸p. Đặt tính råi tính: a) 34,76 + 57,19 b) 0,345 + 9,23 + Nhận xét chữa bài. 2/ Bài mới : Giới thiệu bµi. a. Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1 (trang 61 VBT) : TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cđa a + b vµ b + a. + Kẻ lªn b¶ng như vë bµi tËp . Y/c HS thực hiện + Cho biết kết quả tính của các biểu thức thế nào ? + Em có nhận xét gì về các biếu thức trên và kết quả của chúng? * Nhận xét chốt lại kết quả đúng và rút ra kết luận. + 2HS lên bảng làm bài. + Lớp làm bài vào vơ ûnh¸p + Lớp nhận xét bổ sung. + HS thực hiện Cho biết kết quả tính của các biểu thức + Nªu nhận xét về các biĨu thức trên và kết quả của chúng. a 6,84 20,65 b 2,36 17,29 a +b 6,84 + 2,36 = 9,20 20,65 + 17,29 =37,94 b + a 2,36 + 6,84 = 9,20 17,29 + 20,65 = 37,94 * Nhận xét : Phép cộng hai số thập phân có tính chất giao hoán : khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. a + b = b + a Bài 2 a,c ( sgk trang 50) - Đề bài yêu cầu những việc gì ? +Y/c cả lớp làm bài + Nhận xét chữa bài. + Gọi HS đọc yêu cầu đề bài, Trả lời. - 2HS lên bảng làm 2 bài + Cả lớp làm bài vào vở + Nhận xét chữa bài. a, thư l¹i Bài 3 (sgk trang 51): + Y/C HS tư ïlàm bài. * Nhận xét chữa bài thống nhất kết quả đúng - Nhận xét tiết học ; tuyên dương những HS có nhiều cố gắng 3/ Củng cố-Dặn dò : - Về nhà ôn bài ; chuẩn bị bài sau. c, thư l¹i + 1HS đọc to đề bài, cả lớp đọc thầm. + 1HS lên bảng làm bài. + Cả lớp làm bài vào vở. . Bµi gi¶i ChiỊu dµi cđa h×nh ch÷ nhËt lµ: 16,34 + 8,32 = 24,66 (m) Chu vi cđa h×nh ch÷ nhËt lµ: (16,34 + 24,66) x 2 = 82 (m) §¸p sè: 82m + Nhận xét chữa bài. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ********************************************** Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2009 Tổng nhiều số thập phân I/ Mục tiêu : Giĩp häc sinh biÕt: - TÝnh tỉng nhiỊu sè thËp ph©n. - TÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp céng c¸c sè thËp ph©n. - VËn dơng ®Ĩ tÝnh tỉng b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt II/ Chuẩn bị: Bảng phụ, bảng con, phiếu bài tập III/ Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng của GV Ho¹t ®éng của HS 1/ Bài cũ: -Gọi 1 HS nêu quy tắc cộng 2 số thập phân và thực hành tính: 316,7 + 23,75 ( cĩ đặt tính). - Gọi 1 HS khác sử dụng tính chất giao hốn của phép cộng để nêu ngay kết quả. 23,75 + 316,7 = GV nhân xét ghi điểm- Nhận xét chung bài cũ 2/ Bài mới: a. Cđng cè c¸ch céng 2 sè TP: - Đặt tính và tính : 12,09 + 4,56 ; 7,92 + 34,8 - NhËn xÐt vµ cho ®iĨm. + Muèn céng hai sè thËp ph©n ta lµm nh­ thÕ nµo? - NhËn xÐt vµ cho ®iĨm. * Giíi thiƯu bµi: 316,7 + 23,75 340,45 HS nêu: 23,75 + 316,7 = 340,45 - 2 häc sinh lªn b¶ng lµm. - Ta céng nh­ céng sè tù nhiªn, l­u ý c¸c ®Ỉt tÝnh sao cho dÊu phÈy th¼ng hµng víi dÊu phÈy, c¸c hµng th¼ng cét víi nhau. b.H­íng dÉn tÝnh tỉng nhiỊu sè thËp ph©n. a, VÝ dơ: - GV nªu bµi to¸n + Lµm thÕ nµo ®Ĩ tÝnh sè lÝt dÇu trong 3 thïng? - Gv nªu: Dùa vµ c¸ch tÝnh tỉng hai sè thËp ph©n, em h·y suy nghÜ vµ t×m c¸ch tÝnh tỉng cđa ba sè thËp ph©n. - Gäi 1 häc sinh thùc hiƯn lµm bµi trªn b¶ng vµ yªu cÇu c¶ líp theo dâi. - Häc sinh nghe vµ tãm t¾t, ph©n tÝch vÝ dơ. - TÝnh tỉng: 27,5 + 36,75 + 14,4. - Trao ®ỉi vµ t×m c¸ch thùc hiƯn tÝnh. - 1 häc sinh lªn b¶ng lµm - Yªu cÇu häc sinh võa lªn b¶ng nªu râ c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn tÝnh cđa m×nh. - Gv nhËn xÐt vµ nªu l¹i: §Ĩ tÝnh tỉng nhiỊu sè thËp ph©n ta lµm t­ỵng tù nh­ tÝnh tỉng hai sè thËp ph©n. - Yªu cÇu c¶ líp cïng ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn tÝnh - Häc sinh nªu c¶ líp theo dâi vµ thèng nhÊt: * §Ỉt tÝnh sao cho c¸c dÊu phÈy th¼ng cét, c¸c chø sè ë mét hµng th¼ng cét víi nhau. * Céng nh­ céng víi c¸c sè tù nhiªn. * ViÕt dÊu phÈy vµo tỉng th¼ng cét víi dÊu phÈy cđa c¸c sè h¹ng b, Bµi to¸n: - GV nªu bµi to¸n - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi to¸n trªn. - Ch÷a bµi trªn b¶ng - Gv nhËn xÐt líp - Häc sinh nghe vµ ph©n tÝch bµi to¸n. - 1 häc sinh nªu miƯng bµi gi¶i. Bµi gi¶i: Chu vi h×nh tam gi¸c lµ: 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 ( dm) §¸p sè: 24,95 dm - Häc sinh nªu líp nhËn xÐt. c. LuyƯn tËp thùc hµnh. Bµi 1 ( 51- sgk) - Yªu cÇu häc sinh tÝnh tỉng cđa nhiỊu sè thËp ph©n - 4 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi - Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng. - NhËn xÐt vµ cho ®iĨm, - Häc sinh nhËn xÐt c¶ vỊ c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ kÕt qu¶. Bµi 2 ( 52-sgk) - Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ị bµi. - Gv yªu cÇu häc sinh tÝnh gi¸ trÞ cđa hai biĨu thøc ( a + b ) + c vµ a + ( b + c) trong tõng tr­êng hỵp - Häc sinh ®äc thÇm ®Ị bµi trong sgk. - 1 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë « li a b c ( a + b ) + c a + ( b + c) 2,5 6,8 1,2 ( 2,5 + 6,8 ) + 1,2 = 10,5 2,5 +( 6,8 + 1,2) = 10,5 1,34 0,52 4 ( 1,34 + 0,52 ) + 4 = 5,86 1,34 + ( 0,52 + 4 ) = 5,86 - GV cho häc sinh ch÷a bµi trªn b¶ng. + H·y so s¸nh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc (a + b)+c víi gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a + ( b + c) khi a = 2,5; b = 6,8; c = 1,2 + H·y so s¸nh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc (a + b)+c víi gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a + ( b + c) khi a = 1,34; b = 0,52; c = 4. + VËy gi¸ trÞ cđa biĨu thøc ( a + b ) + c nh­ thÕ nµo víi gi¸ trÞ cđa biĨu thøc a + ( b + c) khi ta thay c¸c ch÷ b»ng mét bé sè? - GV viÕt lªn b¶ng ( a + b ) + c = a + ( b + c) + Em ®· gỈp biĨu thøc trªn khi häc tÝnh chÊt nµo cđa phÐp céng c¸c sè tù nhiªn? + Em h·y ph¸t biĨu tÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp céng c¸c sè tù nhiªn? + Theo em phÐp céng c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh chÊt kÕt hỵp kh«ng? V× sao? - Yªu cÇu häc sinh nªu tÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp céng c¸c sè thËp ph©n - Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc ®Ịu b»ng 10,5 - Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc ®Ịu b»ng 5,86 - Gi¸ trÞ cđa hai biĨu thøc b»ng nhau. - TÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp céng ta cịng cã: ( a + b ) + c = a + ( b + c) - Khi céng mét tỉng hai sè víi sè thø ba th× ta cã thĨ céng sè thø nhÊt víi tỉng cđa hai sè cßn l¹i - Cịng cã tÝnh chÊt kÕt hỵp nh­ phÐp céng sè tù nhiªn. - Khi céng mét tỉng hai sè víi sè thø ba th× ta cã thĨ céng sè thø nhÊt víi tỉng cđa hai sè cßn l¹i Bµi 3 ( 52-sgk): Sư dơng tÝnh chÊt giao ho¸n vµ tÝnh chÊt kÕt hỵp ®Ĩ tÝnh: - Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ị to¸n. Häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi. - HS tù lµm råi ch÷a bµi. a, 12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 + 5,89 = 14 + 5,89 = 19,89 ( Sư dơng tÝnh chÊt giao ho¸n ) c, 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = ( 5,75 + 4,25 ) + ( 7,8 + 1,2 ) = 10 + 10 = 20 ( Sư dơng tÝnh chÊt giao ho¸n ) - Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi cđa b¹n - Yªu cÇu 4 häc sinh lµm bµi vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm - Häc sinh nhËn xÐt ®ĩng hay sai 3. Cđng cè dỈn dß: - Tãm néi dung. - NhËn xÐt tiÕt häc vµ dỈn dß vỊ nhµ - Häc vµ chuÈn bÞ bµi sau RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ***********************************************

File đính kèm:

  • docGIAO AN TOAN TUAN 10 DA SUA.doc