Giáo án Toán & Khoa học 5 - Tuần 30 - Trường Tiểu học Vũ Xá

Tuần: 30

Môn: toán

ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (TT) (153)

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS củng cố về:

+ Viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân.

+ Mối quan hệ giữa 1 đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng.

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc8 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán & Khoa học 5 - Tuần 30 - Trường Tiểu học Vũ Xá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giải thích cách làm. - HS nhận xét, chữa bài. - GV nhận xét cốt lại kết quả đúng. Bài tập 4: - 1 HS đọc đề bài tập 4. - HS làm bài vào vở. - Yêu cầu HS giải thích cách làm. - 2 HS lên bảng làm. - GV nhận xét kết quả đúng. - Lớp nhận xét chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà ôn tập về số đo diện tích. Ngµy so¹n: 4/ 4/ 2009 Ngµy d¹y: Thø ba, ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2009 TuÇn: 30 to¸n «n tËp vÒ sè ®o diÖn tÝch (154) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng. Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. II. chuÈn bÞ: - Bảng phụ kẻ và ghi sẵn bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn bảng đơn vị đo diện tích (13’) Bài tập 1: - 1 HS đọc đề bài tập 1. - GV treo bảng phụ gọi HS đọc tên các đơn vị đo theo thứ tự lớn đến bế và từ bé đến lớn. - 1 HS đọc bài 1a, lớp đọc nhẩm. - 1 HS lên điền vào bảng phụ. - GV nhận xét và yêu cầu HS đọc. - Lớp chữa bài – nhận xét. - HS đọc nối tiếp bảng đơn vị đo diện tích (1 HS đọc 1 cột). - HS nêu miệng bài 1b theo câu hỏi. - GV nhận xét. - HS nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (20’) Bài tập 2: - 1HS đọc đề BT2. - HS làm vào vở. - 2 HS lần lượt đọc kết quả. - GV chữa bài. - HS chữa bài HS khác đổi vở chấm chéo. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - HSLT nhóm đôi. - HS làm bài vào vở, mời 2 HS lên bảng làm. - GV nhận xét. - Lớp nhận xét chữa bài. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà ôn tập về đo thể tích (155). Ngµy so¹n: 5/ 4/ 2009 Ngµy d¹y: Thø t­, ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2009 TuÇn: 30 to¸n «n tËp vÒ ®o thÓ tÝch (155) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố về quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối, viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân. Chuyển đổi số đo thể tích. II. chuÈn bÞ: - Bảng phụ kẻ và ghi sẵn bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập về đo thể tích (8’) Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1a. - Cho HS tự làm bài. - Dùng bút chì ghi vào dòng tương ứng. - 1HS lên bảng điền. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. - 1HS đọc câu hỏi BT1b. - HS trình bày miệng. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (25’) Bài tập 2: - 1HS đọc yêu cầu BT2. - HS làm vào vở. - 2 HS lên bảng. - GV cho HS giải thích cách đổi. - HS lần lượt đọc kết quả. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - HS làm vào vở. - 2 HS lên bảng. - HS nêu kết quả. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - HS nhắc lại tên các đơn vị đo thể tích đã học và mối quan hệ giữa 2 đon vị đo liên tiếp. - Chuẩn bị ôn lại số đo diện tích và thể tích (156). Ngµy so¹n: 6/ 4/ 2009 Ngµy d¹y: Thø n¨m, ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2009 TuÇn: 30 to¸n «n tËp vÒ ®o diÖn tÝch vµ ®o thÓ tÝch (156) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập, củng cố về: + Các đơn vị đo diện tích, đo thể tích. + Cách so sánh các số đo diện tích và thể tích. + Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học. II. chuÈn bÞ: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập về các đơn vị đo diện tích và đo thể tích (3’) - GV nêu câu hỏi: + Các đơn vị đo diện tích là những đơn vị nào? - 2 HS trả lời. + Các đơn vị đo thể tích là những đơn vị nào? - 1 HS nêu. + Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền quan hệ với nhau như thế nào? - Hơn kém nhau 100 lần. + Hai đơn vị đo thể tích tiếp liền quan hệ với nhau như thế nào? - Hơn kém nhau 1000 lần. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu BT1. - GV treo bảng phụ lên bảng lớp. - HS làm vào vở. - 2 HS lên bảng làm. - 2 HS lần lượt đọc kết quả. - GV chữa bài. - HS đổi vở ch÷a bài. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - 1HS làm bảng phụ. - 1HS làm phần tóm tắt lên bảng. - HS làm vào vở. - HS nhận xét phần tóm tắt và giải trên bảng. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. - HS đổi vở chấm chữa bài. Bài tập 3: - 1 HS đọc đề bài tập 3. - 1 HS làm bảng phụ. - 1HS tóm tắt lên bảng lớp. - HS lớp làm vở. - Gv nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học thuộc các đơn vị đo diện tích, thể tích. Chuẩn bị ôn tập về đo thời gian (157). Ngµy so¹n: 7/ 4/ 2009 Ngµy d¹y: Thø s¸u, ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2009 TuÇn:30 to¸n «n tËp vÒ ®o thêi gian (157) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập, củng cố về quan hệ giữa 1 số đơn vị đo thời gian, cách viết số đo thời gian, cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thời gian, xem đồng hồ. II. chuÈn bÞ: - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 1. - Bảng phụ vẽ các mặt đồng hồ như bài tập 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập các đơn vị đo thời gian (3’) Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. - Gv treo bảng phụ. - HS dùng bút chì ghi vào SGK. - HS lần lượt nêu kết quả. - GV nhận xét kết quả. - HS khác nhận xét. - 2 HS đọc lại bài tập 1. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 2: - 1HS đọc yêu cầu BT2. - 4 HS lên bảng làm. - HS làm vào vở. - HS lần lượt nhận xét bài làm. - GV xác nhận kết quả. - GV chốt ý. Bài tập 3: - 1 HS đọc yêu cầu. - GV treo tranh vẽ 4 mặt đồng hồ. - HS nhìn tranh vẽ và lần lượt trả lời. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4 - HS làm vở chỉ kết quả. - 1HS nêu đáp án. - GV nhận xét. - Lớp nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Yêu càu HS ôn lại số đo thời gian và chuẩn bị ôn tập phép cộng (158). TiÕt: 59 khoa häc Sù sinh s¶n cña thó I. Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt: - Bµo thai cña thó ph¸t triÓn trong bông mÑ. - So s¸nh, t×m ra sù kh¸c nhau vµ gièng nhau trong qu¸ tr×nh sinh s¶n cña thó vµ chim. - KÓ tªn mét sã thó ®Î con mét løa, mét sè thó ®Î tõ 2 ®Õn 5 con mét løa, mét sè thó ®Î trªn 5 con mét løa. II. ChuÈn bÞ - H×nh vÏ SGK trang 112 ,113. - PhiÕu häc tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : TG Néi dung d¹y häc Ph­¬ng ph¸p 3’ 18’ 12’ 2’ KiÓm tra bµi cò: - Chim ®Î con vµ nu«icon nh­ thÕ nµo? B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu. 2. Néi dung: *Häat ®éng 1: Quan s¸t * B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm + ChØ vµo bµo thai trong h×nh. Bµo thai cña thó ®­îc nu«i d­ìng ë ®©u ? + ChØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn cña thai mµ b¹n nh×n thÊy. + B¹n cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh d¹ng cña thó con vµ thó mÑ ? + Thó con míi ra ®êi ®­îc thó mÑ nu«i b»ng g× ? + So s¸nh sù sinh s¶n cña thó vµ chim b¹n cã b¹n cã xÐt g× ? * B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp * Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp : PhiÕu häc tËp : Hoµn thµnh b¶ng sau : Sè con trong mét løa Tªn ®éng vËt 1 con Tõ 2 – 5 con Trªn 5 con C. Cñng cè - dÆn dß: HS ®äc l¹i môc : B¹n cÇn biÕt SGK, GV nhËn xÐt tiÕt häc. ChuÈn bÞ bµi: Sù nu«i vµ d¹y con cña mét sè loµi thó. *Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ -2 HS tr¶ lêi c©u hái. - HS kh¸c nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. - GV nªu môc tiªu tiÕt häc ghi ®Ò bµi lªn b¶ng , HS ghi vë. *Ph­¬ng ph¸p quan s¸t, th¶o luËn - HS quan s¸t h×nh 1, 2 trang 112 SGK vµ th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái mµ Gv ®­a ra. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm m×nh, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. GV ®­a ra kÕt luËn cuèi cïng. * Ph­¬ng ph¸p th¶o luËn, thùc hµnh. - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n cïng quan s¸t c¸c h×nh trong bµi vµ dùa vµo hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ò ra trong phiÕu häc tËp. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. Thø n¨m, ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2009 TuÇn : 30 khoa häc TiÕt : 60 Sù nu«i vµ d¹y con cña mét sè loµi thó I. Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt: Tr×nh bµy sù sinh s¶n, nu«i con cña hæ vµ cña h­¬u nai. II. ChuÈn bÞ: - H×nh vÏ SGK trang 114,115. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : Thêi gian Néi dung d¹y häc chñ yÕu Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc 4’ 34’ 2’ A.KiÓm tra bµi cò: Sù sinh s¶n cña thó cã g× kh¸c víi sù sinh s¶n cña chim ? B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Néi dung: Häat ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn * B­íc 1: Tæ chøc vµ h­íng dÉn t×m hiÓu vÒ sù sinh s¶n vµ nu«i con cña hæ. * B­íc 2: Lµm viÖc theo nhãm + Hæ th­êng sinh s¶n vµo mïa nµo ? + V× sao hæ mÑ kh«ng rêi hæ con suèt tuÇn ®Çu sau khi sinh ? + Khi nµo hæ mÑ d¹y hæ con s¨n måi ? * M« t¶ c¶nh hæ mÑ d¹y hæ con s¨n måi theo trÝ t­ëng t­îng cña b¹n + Khi nµo hæ con cã thÓ sèng ®«c lËp ? - §èi víi c¸c nhãm t×m hiÓu vÒ sù sinh s¶n vµ nu«i con cña h­¬u, nai, ho½ng : + H­¬u, nai, ho½ng ¨n g× ®Î sèng? Chóng bÞ nh÷ng loµi thó nµo ¨n thÞt ? + H­¬u, nai, ho½ng ®Î mçi løa mÊy con ? Thó con míi sinh ®· biÕt lµm g× ? T¹i sao thó con míi kho¶ng 20 ngµy tuæi thó mÑ ®· d¹y thó con tËp ch¹y ? B­íc 3 : Ho¹t ®éng c¶ líp * M« t¶ c¶nh hæ mÑ d¹y hæ con s¨n måi : * Gi¶i thÝch lÝ do khi thó con míi kho¶ng 20 ngµy tuæi thó mÑ ( h­¬u, nai, ho½ng) ®· d¹y thó con tËp ch¹y : Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i – S¨n måi *B­íc 1 : Tæ chøc ch¬i *B­íc 2 : HS tiÕn hµnh ch¬i trß ch¬i. C. Cñng cè - dÆn dß: -HS ®äc l¹i môc : B¹n cÇn biÕt SGK , GV nhËn xÐt tiÕt häc. CBB :¤n tËp : Thùc vËt, ®éng vËt * Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸. - 2 HS tr¶ lêi c©u hái. HS kh¸c nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. *Ph­¬ng ph¸p quan s¸t, th¶o luËn. - Chia HS trong líp thµnh 4 nhãm sau ®ã quan s¸t h×nh vÏ + ®äc môc B¹n cÇn biÕt SGK vµ th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái mµ GV ®­a ra. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm m×nh. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. GV ®­a ra kÕt luËn cuèi cïng. - C¸c nhãm cã thÓ tËp ®ãng vai hæ mÑ ®ang d¹y hæ con s¨n måi , h­¬u, nai, ho½ng d¹y thó con s¨n måi. - GVgi¶i thÝch mét sè c©u hái khã : * Ph­¬ng ph¸p trß ch¬i C¸c nhãm tham gia trß ch¬i. KÕt thóc trß ch¬i c¸c nhãm nhËn xÐt lÉn nhau.

File đính kèm:

  • docTuan 30 Toan KH.doc
Giáo án liên quan