Giáo án Toán 5 - Tiết: Luyện tập

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Biết vận dụng được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;.

-Củng cố kĩ năng nhân số thập phân với số thập phân.

* HS đại trà làm đươợc các bài tập 1. HS khá giỏi làm hết các bài tập của bài.

II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-B¶ng nhãm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 5 - Tiết: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(To¸n ) 5 A,B LuyÖn tËp I.MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết vận dụng được quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;.... -Cñng cè kÜ n¨ng nh©n sè thËp ph©n víi sè thËp ph©n. * HS ®¹i trµ lµm ®­îc c¸c bµi tËp 1. HS kh¸ giái lµm hÕt c¸c bµi tËp cña bµi. II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -B¶ng nhãm. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A-Kiểm tra bài cũ: Đặt tính rồi tính: 12,09 x 1,7 4,657 x 1,15 -GV n/x vµ cho ®iÓm. - HS lên bảng làm bài. B- Bài mới: 1-GV giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi. 2-HD HS lµm BT. *Bài 1 : -Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: - YC HS tù lµm bµi tËp. - 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập -KQ: C - Gọi HS nhận xét kết quả tính của bạn. + Em hãy nêu rõ các thừa số, tích của 142,57 x 0,1 = 14,257 *Bµi 2, 3 ,4. -Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: -YC HS tù lµm bµi tËp. -Gäi HS n/x kÕt qu¶ cña b¹n. -GV cñng cè kÜ n¨ng nh©n sè thËp ph©n víi sè thËp ph©n. *Bµi 5: -Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: -YC HS tÝnh vµ nªu vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶. -Cñng cè cho HS kÜ n¨ng nh©n nhÈm víi 10; 0,1 ; 0,01; 0,001. *Bµi 8: -§Æt tÝnh vµ tÝnh kÕt qu¶. -YC HS tù lµm bµi tËp -GV ch÷a, YC HS gi¶i thÝch kÕt qu¶. + HS nêu: 142,57 và 0,1 là hai thừa số, 14,257 là tích. -3 HS lªn b¶ng, ë líp lµm vµo VBT. -HS tr¸o vë kiÓm tra chÐo. + Bµi 2 : D +Bµi 3 : B +Bµi 4 : D -1 HS ®äc ®Çu bµi. -HS nªu kÕt qu¶. A -HS l¾ng nghe. -3 HS lªn b¶ng, ë líp lµm b¶ng tay. -HS n/x kÕt qu¶ tÝnh cña b¹n. KQ : a)1,205 ; b)0,306 ; c) 25,2 ; d)156,3. *Bµi 9 : -YC HS tù lµm bµi tËp. -GV ch÷a, n/x kÕt qu¶. - GV nhận xét và cho điểm HS. 3-Cñng cè dÆn dß: - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau. -2 HS lµm b¶ng nhãm. -ë líp lµm vµo VBT. -HS tr¸o vë kiÓm tra chÐo.

File đính kèm:

  • docToan on 12.doc
Giáo án liên quan