Giáo án Toán 5 - Tiết 1 đến 30

 Toán

Tiết1: Ôn tập , khái niệm về phân số.

I.Mục tiêu:

- Biết đọc, viết phân số, biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho một số TN khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số.

- Thực hiện được các bài tập 1;2;3;4.

- Yêu thích học môn toán.

II-Chuẩn bị:-Thầy: SGK, SGV . HS: GGK; vở BT

III.Các hoạt động dạy và học:

 

doc43 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Toán 5 - Tiết 1 đến 30, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
noọi dung luyeọn taọp. - Thi ủua: tớnh S hai hỡnh sau: - Hoùc sinh giaỷi vụỷ nhaựp - ẹaùi dieọn 4 baùn (4 toồ) giaỷi baỷng lụựp * ẹaựp aựn: - Hoùc sinh gheựp thaứnh 1 hỡnh vuoõng roài tớnh 1’ 5. Toồng keỏt - daởn doứ: - Veà nhaứ oõn laùi kieỏn thửực vửứa hoùc - Xem trửụực baứi tieỏt hoùc sau - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc TOAÙN: LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muùc tieõu: 1. Kieỏn thửực: - So saựnh phaõn soỏ, caực pheựp tớnh veà phaõn soỏ. - Giaỷi toaựn lieõn quan ủeỏn tỡm moọt phaõn soỏ cuỷa moọt soỏ, tỡm hai soỏ bieỏt hieọu vaứ tổ, baứi toaựn tổ leọ thuaọn, tổ leọ nghũch. 2. Kú naờng: - Reứn hoùc sinh tớnh toaựn caực pheựp tớnh veà phaõn soỏ nhanh, chớnh xaực. - Reứn hoùc sinh nhaọn daùng toaựn nhanh, giaỷi nhanh, tớnh toaựn khoa hoùc. 3. Thaựi ủoọ: Giuựp hoùc sinh yeõu thớch moõn hoùc, thớch tỡm toứi, hoùc hoỷi caực daùng toaựn ủaừ hoùc. II. Chuaồn bũ: - Thaày: Heọ thoỏng caõu hoỷi gụùi mụỷ, baỷng phuù, phaỏn maứu, tỡnh huoỏng xaỷy ra trong quaự trỡnh giaỷng daùy. - Troứ:- Xem trửụực, ủũnh hửụựng giaỷi caực baứi taọp giaựo vieõn giao ụỷ tieỏt trửụực - Vụỷ nhaựp, SGK III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1’ 1. Khụỷi ủoọng: - Haựt 4’ 2. Baứi cuừ: Luyeọn taọp chung - Caực baứi taọp veà nhaứ GV vaứ caực em ủaừ sửỷa ụỷ tieỏt hoùc trửụực vaứo buoồi chieàu. ẹeồ bửụực sang tieỏt hoùc mụựi GV kieồm tra lyự thuyeỏt vaứ vaọn duùng giaỷi caực baứi taọp nhoỷ veà dieọn tớch hỡnh chửừ nhaọt vaứ dieọn tớch hỡnh vuoõng. C1) Neõu quy taộc vaứ coõng thửực tớnh dieọn tớch hỡnh vuoõng? Tỡm dieọn tớch hỡnh vuoõng bieỏt caùnh 5cm? - 1 hoùc sinh C2) Neõu quy taộc vaứ coõng thửực tớnh S hỡnh chửừ nhaọt? Tỡm dieọn tớch hỡnh chửừ nhaọt bieỏt CD: 8cm ; CR: 6cm Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt - ghi ủieồm - Lụựp nhaọn xeựt Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi cuừ 1’ 3. Giụựi thieọu baứi mụựi: GTB: Trửụực khi chia tay caực daùng toaựn ủieồn hỡnh ủaừ hoùc, caực pheựp tớnh veà + - x : phaõn soỏ. Hoõm nay, thaày troứ chuựng ta oõn taọp laùi nhửừng kieỏn thửực cụ baỷn ủoự thoõng qua tieỏt “Luyeọn taọp chung” - GV ghi baỷng 33’ 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: 10’ * Hoaùt ủoọng 1: OÂn so saựnh 2 phaõn soỏ - Hoaùt ủoọng caự nhaõn Phửụng phaựp: ẹaứm thoaùi, thửùc haứnh, ủoọng naừo -Giaựo vieõn gụùi mụỷ ủeồ hoùc sinh neõu caực trửụứng hụùp so saựnh phaõn soỏ - So saựnh 2 phaõn soỏ cuứng maóu soỏ - So saựnh 2 phaõn soỏ cuứng tửỷ soỏ - Hoùc sinh hoỷi - HS traỷ lụứi - So saựnh 2 phaõn soỏ vụựi 1 - Hoùc sinh nhaọn xeựt - So saựnh 2 phaõn soỏ dửùa vaứo phaõn soỏ trung gian Ÿ Giaựo vieõn choỏt yự - Hoùc sinh laứm baứi Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt keỏt quaỷ laứm baứi cuỷa hoùc sinh - Hoùc sinh sửỷa baứi mieọng 10’ * Hoaùt ủoọng 2: OÂn taọp coọng, trửứ, nhaõn, chia hai phaõn soỏ - Hoaùt ủoọng caự nhaõn Phửụng phaựp: ẹaứm thoaùi, ủoọng naừo, thửùc haứnh - Hoùc sinh hoỷi - Hoùc sinh traỷ lụứi - Hoùc sinh nhaọn xeựt tieỏp tuùc ủaởt caõu hoỷi - Muoỏn coọng 2 phaõn soỏ khaực maóu soỏ ta laứm nhử theỏ naứo? - Hoùc sinh traỷ lụứi - Muoỏn trửứ 2 phaõn soỏ ta laứm sao? - Muoỏn chia 2 phaõn soỏ ta laứm sao? - Muoỏn nhaõn 2 phaõn soỏ ta laứm sao? Ÿ Giaựo vieõn choỏt mụỷ roọng tớnh nhanh trong trửụứng hụùp dửùa vaứo tớnh chaỏt cụ baỷn cuỷa phaõn soỏ. Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt - cho hoùc sinh laứm baứi - Hoùc sinh laứm baứi - Hoùc sinh sửỷa baứi vụựi hỡnh thửực ai laứm nhanh leõn chớch bong boựng sửỷa baứi taọp ghi saỹn trong quaỷ bong boựng. Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt keỏt quaỷ sửỷa baứi 9’ * Hoaùt ủoọng 3: Giaỷi toaựn - Hoaùt ủoọng nhoựm (6 nhoựm) Phửụng phaựp: ẹaứm thoaùi, thửùc haứnh, quan saựt, duứng sụ ủoà - Giaựo vieõn chia nhoựm nhaóu nhieõn - Hoùc sinh di chuyeồn veà nhoựm - Giaựo vieõn phoồ bieỏn noọi dung thaỷo luaọn. - Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh mụỷ SGK/34 ủoùc 3 baứi toaựn: 3, 4, 5. - Hoùc sinh mụỷ SGK ủoùc 1 em 1 baứi. - Giaựo vieõn: nhieọm vuù cuỷa caực em thaỷo luaọn theo nhoựm ủeồ tỡm caựch giaỷi. Noọi dung cuù theồ coõ ủaừ ghe saỹn treõn phieỏu. - Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh ủaùi dieọn nhoựm leõn boỏc thaờm. - Hoùc sinh leõn boỏc thaờm - Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu - Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu - Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh thaỷo luaọn 5 đ 7’ - Hoùc sinh thaỷo luaọn - Heỏt giụứ thaỷo luaọn hoùc sinh trỡnh baứy keỏt quaỷ. 1) ẹoùc ủeà 2) Toựm taột ủeà, phaõn tớch ủeà 3) Tỡm phửụng phaựp giaỷi Ÿ Baứi 3: Toựm taột - Hoùc sinh nhoựm khaực boồ sung - Goùi dieọn tớch khu ủaỏt goàm 10 phaàn laứ 50000m2 - Giaựo vieõn choỏt caựch giaỷi - Dieọn tớch hoà nửụực caàn tỡm laứ 3 phaàn - Hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ - Bửụực 1: Tỡm giaự trũ 1 phaàn * ẹaùi dieọn nhoựm tỡm hieồu baứi taọp 4/34. - Bửụực 2: Tỡm S hoà nửụực - Hoùc sinh trỡnh baứy Ÿ Baứi 4: Toựm taột - Giaựo vieõn laộng nghe, choỏt yự ủeồ hoùc sinh hieồu roừ hụn. - Giaựo vieõn cho hoùc sinh laứm baứi. - Giaựo vieõn cho hoùc sinh sửỷa baứi (Ai nhanh hụn) Ai giaỷi nhanh nhaỏt leõn sửỷa. Tuoồi boỏ: Tuoồi con: Coi tuoồi boỏ goàm 4 phaàn Tuoồi con goàm 1 phaàn - Vaọy tuoồi boỏ gaỏp 4 laàn tuoồi con 4 laàn laứ tổ soỏ - Boỏ hụn con 30 tuoồi. 30 tuoồi laứ hieọu - Baứi naứy thuoọc daùng tỡm 2 soỏ khi bieỏt hieọu vaứ tổ. * ẹaùi dieọn nhoựm tỡm hieồu baứi 5a trang 34. Ÿ Baứi 5a/34 - Hoùc sinh trỡnh baứy 3 phoứng hoùc: 120 hoùc sinh - Hoùc sinh - GV laộng nghe ? phoứng hoùc 200 hoùc sinh - Hoùc sinh boồ sung - Giaựo vieõn choỏt yự - Hoùc sinh phaõn tớch ủeồ keỏt luaọn baứi naứy thuoọc daùng tổ leọ thuaọn. - Giaựo vieõn cho hoùc sinh laứm vụỷ. Bửụực 1: Ruựt veà moọt ủụn vũ Bửụực 2: Tỡm soỏ phoứng hoùc cho 200 HS - Hoùc sinh sửỷa baứi baống caựch ủoồi vụỷ cho nhau. - Hoùc sinh trỡnh baứy * ẹaùi dieọn nhoựm tỡm hieồu baứi taọp 5b. Ÿ Baứi 5b: Moói lụựp: 40 hoùc sinh: 3 phoứng - Hoùc sinh laộng nghe Moói lụựp: 30 hoùc sinh ? phoứng - Hoùc sinh boồ sung - Giaựo vieõn toồ chửực cho hoùc sinh sửỷa baứi (Troứ chụi ai nhanh hụn). - Hoùc sinh phaõn tớch ủeà ủeồ keỏt luaọn baứi naứy thuoọc daùng tổ leọ nghũch. Bửụực 1: Ruựt veà moọt ủụn vũ Bửụực 2: Tỡm soỏ phoứng neỏu moói lụựp 30 HS. 4’ * Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ - Hoaùt ủoọng caự nhaõn, lụựp Phửụng phaựp: Thửùc haứnh, ủaứm thoaùi - Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh neõu laùi kieỏn thửực caàn oõn. a - b = 25 a : b = 6 - Thi ủua giaỷi nhanh Tỡm a ; b 1’ 5. Toồng keỏt - daởn doứ: - OÂn laùi kieỏn thửực vửứa hoùc - Chuaồn bũ baứi ụỷ tieỏt hoùc sau - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc TOAÙN: LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muùc tieõu: 1. Kieỏn thửực: Cuỷng coỏ caực kieỏn thửực veà coọng, trửứ, nhaõn, chia phaõn soỏ; tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt, giaỷi toaựn lieõn quan ủeỏn soỏ trung bỡnh coọng, tổ soỏ, tổ leọ. 2. Kú naờng: Reứn kú naờng laứm ủuựng, chớnh xaực. 3. Thaựi ủoọ: Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caồn thaọn, trỡnh baứy khoa hoùc. II. Chuaồn bũ: - Thaày: Phaỏn maứu - Baỷng phuù - Troứ: SGK - vụỷ baựi taọp toaựn III. Caực hoaùt ủoọng: TG HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH 1’ 1. Khụỷi ủoọng: - Haựt 4’ 2. Baứi cuừ: Luyeọn taọp chung - Neõu caựch so saựnh 2 phaõn soỏ cuứng maóu soỏ? VD? - Hoùc sinh neõu - Hoùc sinh nhaọn xeựt - Neõu caựch so saựnh 2 phaõn soỏ cuứng tửỷ soỏ? VD? - Muoỏn coọng hoaởc trửứ nhieàu phaõn soỏ khaực maóu ta laứm sao? 1’ 3. Giụựi thieọu baứi mụựi: ẹeồ cuỷng coỏ khaộc saõu hụn caực kieỏn thửực veà coọng, trửứ, nhaõn, chia phaõn soỏ; tỡm phaàn chửa bieỏt, giaỷi toaựn lieõn quan ủeỏn trung bỡnh coọng, tổ soỏ, tổ leọ. Hoõm nay, chuựng ta cuứng nhau tỡm hieồu qua tieỏt luyeọn taọp chung. 30’ 4. Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: 15’ * Hoaùt ủoọng 1: OÂn taọp cuỷng coỏ kieỏn thửực coọng, trửứ, nhaõn, chia phaõn soỏ; tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt. - Hoaùt ủoọng caự nhaõn, lụựp Phửụng phaựp: ẹ.thoaùi, ủoọng naừo, thửùc haứnh, giaỷng giaỷi Ÿ Baứi 1: - Yeõu caàu hoùc sinh mụỷ SGK vaứ ủoùc baứi. - Hoùc sinh ủoùc thaàm baứi 1 - ẹeồ laứm ủửụùc baứi 1 ta caàn naộm vửừng caực kieỏn thửực naứo? - Coọng, trửứ, nhaõn, chia phaõn soỏ 1 hoùc sinh HD baùn neõu qui taộc vaứ laứm baứi. - Neõu qui taộc coọng phaõn soỏ cuứng maóu soỏ. - Hoùc sinh neõu - Muoỏn nhaõn hai hay nhieàu phaõn soỏ ta laứm sao? - Muoỏn chia hai phaõn soỏ ta laứm sao? - Hoùc sinh laứm baứi - Hoùc sinh sửỷa baỷng lụựp. Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt - Hoùc sinh nhaọn xeựt - Ngoaứi caựch laứm treõn baùn naứo coự caựch giaỷi khaực? - Hoùc sinh neõu Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt vaứ choỏt: Ngoaứi caựch giaỷi treõn ta coự theồ vaọn duùng tớnh chaỏt giao hoaựn cuỷa pheựp coọng, vaọn duùng tớnh nhanh ủeồ baột caởp phaõn soỏ ủụn giaỷn hoaởc coự theồ hoaựn chuyeồn vũ trớ thớch hụùp ủeồ laứm baứi nhử baứi 16. Ÿ Baứi 2: - Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc baứi 2 - Hoùc sinh ủoùc ủeà - lụựp ủoùc thaàm - Hoùc sinh laứm baứi - HS sửỷa baứi Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt - Hoùc sinh nhaọn xeựt - ễÛ baứi 2 oõn taọp veà noọi dung gỡ? - Tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt - Neõu caựch tỡm soỏ haùng? Soỏ bũ trửứ? Thửứ soỏ? Soỏ bũ chia chửa bieỏt? - Hoùc sinh tửù neõu 10’ * Hoaùt ủoọng 2: HDHS giaỷi toaựn - Hoaùt ủoọng caự nhaõn, lụựp Ÿ Baứi 4: - Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc baứi 4 - 1 hoùc sinh ủoùc ủeà - lụựp ủoùc thaàm - ẹeà baứi hoỷi gỡ? - Trửụứng hoùc coự bao nhieõu hoùc sinh trai, bao nhieõu hoùc sinh gaựi? - ẹeà cho gỡ? - Trửụứng coự 600 HS. Tổ soỏ giửừa soỏ HS trai vaứ soỏ HS gaựi laứ - Baứi coự daùng gỡ? - Toồng - tổ - Neõu caực bửụực laứm cuỷa baứi toaựn toồng - tổ? - Hoùc sinh neõu - 1 hoùc sinh toựm taột baỷng - Hoùc sinh laứm baứi - HS sửỷa baỷng Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt - Lụựp nhaọn xeựt 5’ * Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ - Hoaùt ủoọng nhoựm Phửụng phaựp: Thi ủua ai maứ nhanh theỏ? - Giaựo vieõn phaựt cho moói nhoựm baỷng tửứ coự ghi saỹn ủeà. - Hoùc sinh giaỷi, cửỷ ủaùi dieọn gaộn baỷng. Ÿ Giaựo vieõn nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng 1’ 5. Toồng keỏt - daởn doứ: - Laứm baứi 3, 5 - Chuaồn bũ: “Kieồm tra” - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc TOAÙN: KIEÅM TRA * * *

File đính kèm:

  • docGA toan 5 Chuan KT.doc