Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 Tuần 32

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: khoång lồ, long lanh, lấp ló, xum xuê. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Hồ Gươm là một cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội.

- Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

 

doc55 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 1149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 Tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m baûng phuï - Chöõa baøi. - Baøi 3: Hoïc sinh töï ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi. *HĐ 4: Luyện nói . - 1 H/s đọc y/c của bài: nói về các vật nuôi trong nhà. -Cách tiến hành:Các nhóm HS (3-4 em) ngồi kể lại , giới thiệu với nhau về các con vật nuôi trong nhà. - HS thực hành nói trước lớp. - GV nhận xét, cho điểm những HS nói đúng và lưu loát. 3/ Củng cố dặn dò : - 2-3 HS đọc thuộc lòng toàn bài. GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài và đọc các bài đã học D. Phaàn boå sung: Dạy đúng trình tự. ……………………………………………… Toaùn ( T 138 ) LUYEÄN TAÄP CHUNG SGK / 180 Thôøi gian döï kieán: 35phuùt A. . Mục tiêu: - Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau của một số; thực hiện được cộng, trừ các số có hai chữ số; giải được bài toán có lời văn. - Bài 1, bài 2 (cột 1, 2), bài 3 (cột 1, 2), bài 4 B. Đồ dùng dạy học: - GV : Bảng phụ viết bài tập 1, 2, 4. - HS : bộ đồ dùng học toán, bảng con, phấn. C. Các đồ dùng dạy học: 1 /HĐ1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong vở . Bài 1:Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau của một số. - GV treo bảng phụ ghi nội dung BT 1. Gọi h/s lên bảng làm bài. ở dưới làm vào vở GV nhận xét. Bài 2:( Cột 1, 2 ) Thực hiện được cộng, trừ nhẩm các số có hai chữ số. - Gv gọi 2 H/s lên bảng làm. H/s nhận xét bài trên bảng phụ. GV nhận xét . Bài 3:( Cột 1, 2 ) Thực hiện được cộng, trừ các số có hai chữ số. - 1 HS lên bảng làm, ở dưới làm vào bảng con, GV nhận xét bài trên bảng. Bài 4:Giải được bài toán có lời văn. - GV gọi H/s K,G nêu lại các bước giải bài toán. HS làm vào vở. GVNX 2 /HĐ2: Củng cố, dặn dò. - Qua tiết luyện tập giúp ta củng cố về những kỹ năng gì? - Dặn học sinh về nhà làm BT 5 / 180 trong SGK vào vở . Xem trước bài 134. D. Phaàn boå sung:Thi làm tính nhanh --------------------------------------------------- CHIỀU Toaùn (BS) LUYEÄN TAÄP CHUNG Thôøi gian döï kieán: 35phuùt A. . Mục tiêu: - Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau của một số; thực hiện được cộng, trừ các số có hai chữ số; giải được bài toán có lời văn. B. Các hoạt động dạy học: GV theo dõi HS làm bài tập. Bài 1: Đặt tính rồi tính Bài 2 : Điền số Bài 3 :Tính. Bài 4 : Giải toán * HS làm bài vào vở. ----------------------------------------------------- Tiếng Việt ( Bổ sung ) OØ….. . OÙ .. . O ….. . Thời gian: 35 phút A. Muc tiêu: - HS đọc trơn cả bài và trả lời được các câu hỏi trong bài B. Các hoạt động dạy học: * Gv viết bài tập đọc : OØ….. . OÙ .. . O ….. . - Hs luyện đọc theo nhiều hình thức - HS tìm tiếng có vần oăt ,oăc trong đoạn văn - GV đọc các câu hỏi Sách thực hành TV lớp 1 tập 2 -GV đọc cho hs viết - HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý ………………………………………………………………………... Thöù hai ngaøy 19 thaùng 5 naêm 2014 SÁNG Chính tả (T22) OØ .. . OÙ .. . O .. . SGK / 150 Thôøi gian döï kieán: 35phuùt A. Muïc tieâu: - Nghe viết chính xác 13 dòng đầu bài thơ Ò…ó…o: 30 chữ trong khoảng 10-15 phút. - Điền đúng vần oăt hoặc oăc; chữ ng, ngh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 (SGK). B. Ñoà duøng daïy hoïc: Bảng phụ, vở C. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Baøi cuõ: Nhaän xeùt baøi hoâm tröôùc 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi b. Höôùng daãn hoïc sinh nghe vieát baøi oø…où…o - Giaùo vieân ñoïc 13 doøng ñaàu baøi thô. - Goïi hoïc sinh ñoïc laïi. - Hoïc sinh taäp vieát caùc töø khoù ôû baûng. - Giaùo vieân ñoïc hoïc sinh vieát vôû. - Giaùo vieân cho hoïc sinh chöõa loãi. c. Luyeän taäp: - Baøi 1: Hoïc sinh töï vieát - Baøi 2: Ñieàn oaêt hay oaêc Hoïc sinh töï ñieàn - Ñoïc keát quaû - Nhaän xeùt -Baøi 3: Hoïc sinh töï laøm 3. Cuûng coá - Daën doø: - Thu vôû chaám baøi. - Veà reøn vieát theâm. D. Phaàn boå sung :Dạy đúng trình tự. ……………………………………………………… Keå chuyeän ( T 10 ) KIEÅM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 4 Thôøi gian döï kieán: 70 phuùt A. Muïc tieâu: (Ôn tập): GV chọn 1 trong 2 bài cho HS ôn tập. (KT cuối HK II): - Đọc được các bài ứng dụng theo YC cần đạt về MĐ KT, KN: 30 t/p; trả lời 1-2 CH về ND bài đọc. - Viết được các TN, bài ứng dụng theo YC cần đạt về KT, KN: 30 c/15 p. B. Đề: Chuyên môn ra ----------------------------------------------------- Toaùn ( T 139 ) LUYEÄN TAÄP CHUNG SGK / 181 Thôøi gian döï kieán: 35phuùt A.Mục tiêu: -Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số; thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100; đọc giờ đúng trên đồng hồ; giải được bài toán có lời văn. -Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 B. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, bảng con C. Các hoạt động dạy học: 1. Baøi cuõ: Luyeän taäp chung 2. Baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: Tröïc tieáp * Thöïc haønh Baøi 1: Biết viết đúng số dưới mỗi vạch của tia số. - Goïi hoïc sinh leân baûng vieát soá - Nhaän xeùt Baøi 2: Biết so sánh các số trong phạm vi 100. - Hoïc sinh töï laøm baøi - Nêu keát quaû - Nhaän xeùt. Baøi 3: Thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100. -Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Ñoåi vôû kieåm tra cheùo lẫn nhau. Baøi 4: Giải được bài toán có lời văn. - Hoïc sinh laøm baøi - Chöõa baøi ôû baûng lôùp. Baøi 5:Đọc giờ đúng trên đồng hồ. - Hoïc sinh laøm baøi - Kieåm tra cheùo - Nhaän xeùt. 3. Cuûng coá – Daën doø: - Troø chôi ñoá soá nhau. D. Phaàn boå sung: Dạy đúng trình tự. ………………………………………………. Tiếng Việt ( Bổ sung ) OØ .. . OÙ .. . O .. . Thời gian: 35 phút A. Muc tiêu: - HS đọc trơn cả bài và viết bài LT B. Các hoạt động dạy học: * Gv viết bài tập đọc : OØ .. . OÙ .. . O .. . - Hs luyện đọc lại bài -Đọc cho hs viết - GV chấm chửa bài -HD làm bài tập - HS trả lời, GV nhận xét, chốt ý ---------------------------------------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 20 tháng 5 năm 2014 SÁNG Tập đọc (T65 +66) BAØI LUYEÄN TAÄP 1 -2 SGK / 160 à 162 Thời gian: 35 Phút A. Mục tiêu: - Bài luyện tập (1 hoặc 2): - Đọc trơn cả bài Lăng Bác hoặc Gửi lời chào lớp 1. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. - Hiểu ND bài: + Đi trên Quảng đường Ba Đình đẹp nắng mùa thu, bạn nhỏ bâng khuâng nhớ Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn Độc lập (Bài Lăng Bác). + Chia tay lớp 1, bạn nhỏ lưu luyến với bao kỉ niệm thân yêu và cô giáo kính mến (Bài Gửi lời chào lớp Một). - TC: + Chép lại và trình bày đúng bài Quả Sồi; tìm tiếng trong bài có vần ăm, ăng; điền chữ r, d hoặc gi vào chỗ trống. BT 2, 3 (SGK). + (Hoặc) Chép lại và trình bày đúng bài Quyển sách mới; tìm tiếng trong bài có vần anh, ach; điền vần anh hoặc ach vào chỗ trống. BT 2, 3 (SGK) B. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ C. Hoạt động dạy học: 1 /HĐ1: Giới thiệu bài: Trực tiếp. - Giáo viên đọc mẫu lần 1. - Học sinh tiếp tục đọc thầm và tìm các tiếng, từ khó đọc -> nêu lên -> GV gạch chân: chia tay, tiến bước, chỗ ngồi. - GV giảng từ: tiến bước - GV hướng dẫn học sinh đọc từng câu -> hết bài. - GV hướng dẫn học sinh đọc đoạn -> hết bài. =>Thư giãn - GV cho học sinh đọc nối tiếp từng câu -> hết bài. - GV cho học sinh đọc cả bài. Học sinh mở sách đọc thầm +Đọc nối tiếp nhau từng câu -> hết bài. +Đọc gộp từng cặp câu -> hết bài. +Đọc cả bài. Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu bài: (?)Chia tay lớp 1, các bạn nhỏ chào những ai? (?)Xa cô giáo, các bạn nhỏ hứa với cô điều gì? => Thư giãn - GV dán bài tập chép Quyển vở của em lên cho học sinh tự chép vào vở. - Gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi: a)Tìm tiếng trong bài có vần anh, ach. b)Điền vần anh hay ach trong đoạn thơ. =>GV hướng dẫn thêm cho HS 2 /HĐ2: Củng cố - dặn dò: Về tập luyện đọc thêm. D. Bổ sung: Dạy đúng trình tự. …………………………………………………… Toaùn ( T 140 ) KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ LẦN 4 Thời gian: 40 Phút A. Mục tiêu: - Tập trung vào đánh giá: Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số; cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100; đo, vẽ đoạn thẳng; giải bài toán có lời văn. B. Đề: Chuyên môn ra -------------------------------------------------- Sinh hoaït taäp theå (T35) KIỂM ĐIỂM CUOÁI TUAÀN Thôøi gian döï kieán:35 phuùt A. Mục tiêu: - Toång keát nhöõng hoaït ñoäng cuoái naêm, tuyeân döông nhöõng em hoïc taäp toát; nhaéc nhôû nhöõng em hoïc chöa chaêm chæ caàn phaùt huy theâm. - Reøn tính töï giaùc, bieát noå löïc trong hoïc taäp ñeå gaëp haùi nhieàu thaønh tích toát trong hoïc taäp. - GDHS bieát khaéc phuïc nhöõng haïn cheá. B. Caùc hoaït ñoäng: * Giaùo vieân nhaän xeùt chung: - Hoïc taäp: Ña soá caùc em coù tinh thaàn töï giaùc trong vieäc thi - Chuyeân caàn caùc em ñi hoïc ñeàu, khoâng coù hieän töôïng HS ñi hoïc treã, vaéng hoïc. - Bieát giöõ veä sinh trong vaø ngoaøi lôùp hoïc saïch seõ. …………………………………………………… CHIỀU Tập viết (BS) Quả Sồi Thôøi gian : 35 phuùt A/ Mục tiêu : Viết đúng từ, thẳng hàng , đúng khoảng cách bài Quả Sồi. Rèn tính cẩn thận B. Các hoạt động dạy học: : HDHS viết bảng con . Nhaän xeùt baøi vieát - Goïi hoïc sinh leân vieát laïi caùc töø vieát sai * Höôùng daãn hoïc sinh vieát baûng con: - Hoïc sinh ñoïc töø, phaân tích. - Giaùo vieân vieát maãu - Hoïc sinh vieát baûng con. - Giuùp hoïc sinh hieåu töø * Thöïc haønh vieát vaøo vôû: - Hoïc sinh vieát vôû – Nhaéc nhôû caùch vieát cho caùc em . - Chaám baøi - Nhaän xeùt: - Reøn kó naêng vieát ñuùng maãu côõ chöõ . - Giaùo duïc hoïc sinh vieát caån thaän . -------------------------------------------------------- Toaùn (BS) ÔN TẬP Thời gian: 40 Phút A. Mục tiêu: - Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số; cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100; đo, vẽ đoạn thẳng; giải bài toán có lời văn. B. Các hoạt động dạy học: GV theo dõi HS làm bài tập. Bài 1: Đặt tính rồi tính Bài 2 : Viết theo mẫu Bài 3 :Tính. Bài 4 :Vẽ đoạn thẳng Bài 5: Giải toán * HS làm bài vào vở. ------------------------------------------------ Sinh hoạt tập thể(BS) Sinh hoạt vui chơi Thời gian: 35 phút A. Mục tiêu. - Nhận xét các hoạt động trong tuần (nêu ưu và khuyết điểm) -Có tinh thần phê và tự phê. B. Lên lớp: -Lớp trưởng có ý kiến. -Tổ trưởng có ý kiến. -Giáo viên tuyên dương những học sinh thực hiện tốt. -Nhắc nhở những học sinh thực hiện chưa tốt. -Bầu học sinh xuất sắc. -HS vui chơi một số trò chơi dân gian.

File đính kèm:

  • docT32-35.doc
Giáo án liên quan