Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 8

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp; Trò chơi “Mèo đuổi chuột” (Lởp 3).

- Yêu cầu HS: Thực hiện các động tác đúng kĩ thuật, đúng khẩu lệnh; Chơi trò chơi đúng luật, tập trung chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo, hào hứng trong khi chơi.

- Giáo dục HS: Thực hiện tự giác những quy định trong giờ học; Có tinh thần tự giác tham gia vào các hoạt động; Có ý thức giữ gìn trật tự, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 872 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 4 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 8 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT” I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp; Trò chơi “Mèo đuổi chuột” (Lởp 3). - Yêu cầu HS: Thực hiện các động tác đúng kĩ thuật, đúng khẩu lệnh; Chơi trò chơi đúng luật, tập trung chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo, hào hứng trong khi chơi. - Giáo dục HS: Thực hiện tự giác những quy định trong giờ học; Có tinh thần tự giác tham gia vào các hoạt động; Có ý thức giữ gìn trật tự, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân cho troø chôi - Hoïc sinh: Trang phuïc goïn gaøng. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ: Gọi học sinh lên quay phaûi, quay traùi . - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Troø chôi “Laøm theo tín hieäu”. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 laàn 1 – 2’ (ÑH1) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 - OÂn quay phaûi, quay traùi, quay sau, ñi ñeàu voøng phaûi, voøng traùi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. - Chia nhoùm taäp luyeän. (GV quan saùt, nhaän xeùt, söûa chöõa.) 10 – 12’ 2 – 3 laàn 5 laàn/ Nhoùm € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2/ Troø chôi: “Meøo ñuoåi chuoät” (Lôùp 3) - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi thöû - Cho HS chôi, GV quan saùt, nhaän xeùt. 7 – 8’ 1 – 2 laàn 2 – 3 laàn € € € € € € € € € € € C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân 3’ (ÑH1) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 8.doc