Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 44

- Ôn di chuyển tung và bắt bóng, Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau; Ôn bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy - mang vác; Ôn trò chơi “Chạy nhanh theo số”. (tiết 42).

- Thực hiện động tác tung và bắt bóng; nhảy dây tương đối chính xác; Bật cao, phối hợp chạy – nhảy - mang vác cơ bản đúng; Biết cách chơi trò chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 1015 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 44, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 22 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 44 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… NHẢY DÂY – DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Ôn di chuyển tung và bắt bóng, Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau; Ôn bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy - mang vác; Ôn trò chơi “Chạy nhanh theo số”. (tiết 42). - Thực hiện động tác tung và bắt bóng; nhảy dây tương đối chính xác; Bật cao, phối hợp chạy – nhảy - mang vác cơ bản đúng; Biết cách chơi trò chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân chôi, daây nhaûy, 2 quaû boùng. - Hoïc sinh: Daây nhaûy. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 1 hoïc sinh leân thöïc hieän tung vaø baét boùng - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: * OÂn tung vaø baét boùng theo nhoùm 2 – 3 ngöôøi - Cho caùc toå taäp luyeän; GV quan saùt. - Cho caùc toå thi ñua; GV bieåu döông chung. * OÂn nhaûy daây kieåu chaân tröôùc chaân sau .Taäp baät cao vaø taäp chaïy – mang vaùc Chia nhoùm taäp luyeän xoay voøng. 2/ Cuûng coá: Goïi 2 hs leân thöïc hieän noäi dung vöøa taäp. Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt. 5 – 6’ Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 10 – 11’ 1’ € € € € € € € € € € € € (ÑH1) 3/ Troø chôi: “chaïy nhanh theo soá” - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi thöû - Cho HS chôi thi ñua giữa các tổ. 5 – 7’ € € € € € € € € € € C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 44.doc