Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 41

- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 – 3 người; Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau; Làm quen động tác bật cao; Chơi trò chơi “Bóng chuyền sáu” (tiết 38).

- Thực hiện động tác tung và bắt bóng tương đối đúng; Thực hiện động tác bật cao cơ bản đúng; Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 658 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 41, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 21 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 41 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… TUNG VÀ BẮT BÓNG NHẢY DÂY – BẬT CAO I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 – 3 người; Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau; Làm quen động tác bật cao; Chơi trò chơi “Bóng chuyền sáu” (tiết 38). - Thực hiện động tác tung và bắt bóng tương đối đúng; Thực hiện động tác bật cao cơ bản đúng; Biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân chôi, daây nhaûy, 2 quaû boùng. - Hoïc sinh: Daây nhaûy. III . NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 1 hoïc sinh leân thöïc hieän tung vaø baét boùng - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: * OÂn tung vaø baét boùng baèng hai tay, tung boùng baèng moät tay vaø baùt boùng baèng hai tay: * OÂn Nhaûy daây kieåu chuïm hai chaân: - Cho caùc toå oân taäp. - Cho HS bieåu dieãn, gv quan saùt, nhaän xeùt. 5 – 6’ 5 – 6’ € € € € € € € € € € € € (ÑH2) 2/ Baøi môùi: baät cao - GV laøm maãu, giaûng giaûi ngaén goïn (nhö phaàn chuaån bò) - Cho HS baät thöû. 3/ Cuûng coá: Goïi 2 HS leân thöïc hieän noäi dung vöøa taäp. Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt. 4/ Troø chôi: :“Boùng chuyeàn saùu” - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi thöû - Cho HS chôi thi đñua giữa các tổ. 5 – 6’ 1’ 5– 6’ € € € € € € € € € € (ÑH1) € € € € € € € € € € € C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 41.doc