Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 33

- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái; Học trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.

- Biết và thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái ở mức tương đối chính xác; Biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi theo đúng quy định.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 17 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 33 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN” I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái; Học trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. - Biết và thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái ở mức tương đối chính xác; Biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi theo đúng quy định.. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân chôi - Hoïc sinh: Trang phuïc goïn gaøng. III NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 1 hoïc sinh leân thöïc hieän ñi ñeàu. - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Troø chôi ñöùng ngoài theo leänh 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ Baøi môùi: OÂân ñi ñeàu voøng phaûi, traùi - Chia toå taäp luyeän - Thi ñua giöõa caùc toå 8 – 10’ 5 laàn Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 2/ Troø chôi: “Chaïy tieáp söùc theo voøng troøn”. - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi thöû € € € € € € € € € € € € - Cho HS chôi, GV quan saùt, nhaän xeùt. 10 – 15’ 1 – 2 laàn 2 – 3 laàn C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 33.doc