Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 26

- Ôn 6 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung; Học động tác nhảy; Trò chơi “Chạy nhanh theo số”.

- Thực hiện các động tác thể dục phát triển chung cơ bản đúng động tác; chơi trò chơi chủ động và nhiệt tình.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 13 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 26 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… ĐỘNG TÁC NHẢY TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Ôn 6 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung; Học động tác nhảy; Trò chơi “Chạy nhanh theo số”. - Thực hiện các động tác thể dục phát triển chung cơ bản đúng động tác; chơi trò chơi chủ động và nhiệt tình. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân chôi - Hoïc sinh: Trang phuïc goïn gaøng. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 1 hoïc sinh leân thöïc hieän ñoäng taùc vaën mình. - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Troø chôi ñöùng ngoài theo leänh 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: - OÂân 6 ñoäng taùc . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2 x 8 nhòp 2/ Baøi môùi: ñoäng taùc nhaûy - Chia nhoùm taäp luyeän 6 ñoäng taùc. - GV quan saùt, söûa sai. 3/ Cuûng coá: Goïi töøng toå leân thöïc hieän noäi dung vöøa taäp. Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt. 2 x 8 nhòp 2 laàn € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 (ÑH1) 4/ Troø chôi: “Chaïy nhanh theo soá” - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi thöû - Cho HS chôi, GV quan saùt, nhaän xeùt. € € € € € € € € € € 6 – 8’ 1 – 2 laàn 2 – 3 laàn C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 26.doc