Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 21

- Học động tác toàn thân; Chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số” (tiết 20).

- Yêu cầu HS: Thực hiện đúng động tác toàn thân; Chơi trò chơi tương đối chủ động.

- Giáo dục HS: Tự giác chấp hành những quy định trong giờ học, tham gia tích cực vào các hoạt động; Đoàn kết, giúp bạn; Có ý thức giữ trật tự, rèn luyện tác phong khéo léo, nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 11 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 21 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Học động tác toàn thân; Chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số” (tiết 20). - Yêu cầu HS: Thực hiện đúng động tác toàn thân; Chơi trò chơi tương đối chủ động. - Giáo dục HS: Tự giác chấp hành những quy định trong giờ học, tham gia tích cực vào các hoạt động; Đoàn kết, giúp bạn; Có ý thức giữ trật tự, rèn luyện tác phong khéo léo, nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi. Keû saân chôi - Hoïc sinh: Trang phuïc goïn gaøng. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cu:õ Goïi 1 hoïc sinh leân thöïc hieän ñoäng taùc vaën mình. - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Troø chôi ñöùng ngoài theo leänh € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: Oân 4 ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, vaën mình. 2 x 8 nhòp Laàn 1 (ÑH2) 2/ Baøi môùi: Hoïc ñoäng taùc toaøn thaân - Chia nhoùm taäp luyeän. - GV quan saùt, söûa sai. 3/ Cuûng coá: Goïi töøng toå leân thöïc hieän noäi dung vöøa taäp. Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt. 12 – 14’ 2 x 8 nhòp (ÑH2) Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 (ÑH1) 4/ Troø chôi: “Chaïy nhanh theo soá” - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi, GV quan saùt, nhaän xeùt. € € € € € € € € € € 4 – 6’ 2 – 3 laàn C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 21.doc
Giáo án liên quan