Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 18

- Ôn 3 động tác: vöôn thôû, tay, chaân. Chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”.

- Yêu cầu HS: Chơi trò chơi đúng luật và tự giác, tích cực.

- Giáo dục HS: Tự giác chấp hành những quy định trong giờ học, tham gia tích cực vào các hoạt động; Đoàn kết, giúp bạn; Có ý thức giữ trật tự, rèn luyện tác phong khéo léo, nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 9 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 18 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Ôn 3 động tác: vöôn thôû, tay, chaân. Chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. - Yêu cầu HS: Chơi trò chơi đúng luật và tự giác, tích cực. - Giáo dục HS: Tự giác chấp hành những quy định trong giờ học, tham gia tích cực vào các hoạt động; Đoàn kết, giúp bạn; Có ý thức giữ trật tự, rèn luyện tác phong khéo léo, nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi. 2 boùng, keû saân chôi - Hoïc sinh: Trang phuïc goïn gaøng. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Troø chôi ñöùng ngoài theo leänh € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: OÂn ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân. - Chia nhoùm taäp luyeän. - GV quan saùt, söûa sai. 6 – 10 phuùt Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 2/ Cuûng coá: Goïi töøng toå leân thöïc hieän noäi dung vöøa taäp. Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt. 4-5 phuùt 2 x 8 nhòp (ÑH1) 3/ Troø chôi: “Ai nhanh vaø ai kheùo” - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi, GV quan saùt, nhaän xeùt. 8 – 10’ 1 – 2 laàn 2 – 3 laàn € € € € € € € € € € C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 18.doc