Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 11

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng; Trò chơi “Chuyển đồ vật” (Lớp 3).

- Yêu cầu HS: Tập hợp và dàn hàng nhanh, đúng kĩ thuật và khẩu lệnh; Trò chơi chuyền đồ vật nhanh, đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

- Giáo dục HS tự giác chấp hành những quy định trong giờ học; Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn; Giữ gìn trật tự, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 618 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 6 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 11 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. MỤC TIÊU: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng; Trò chơi “Chuyển đồ vật” (Lớp 3). - Yêu cầu HS: Tập hợp và dàn hàng nhanh, đúng kĩ thuật và khẩu lệnh; Trò chơi chuyền đồ vật nhanh, đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. - Giáo dục HS tự giác chấp hành những quy định trong giờ học; Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn; Giữ gìn trật tự, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân chôi troø chôi, 4 quaû boùng, 4 khuùc goã, 4 côø ñuoâi nheo. - Hoïc sinh: Trang phuïc goïn gaøng. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ: Gọi học sinh lên đi đều. - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Troø chôi “Laøm theo tín hieäu”. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1 laàn 1 – 2’ (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: * Ñoäi hình ñoäi nguõ: OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá, daøn haøng, doàn haøng. - Chia nhoùm taäp luyeän. - GV quan saùt, söûa chöõa sai. 2/ Cuûng coá: Goïi töøng toå leân thöïc hieän noäi dung vöøa taäp. Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt. 10 – 12’ 3 –5’ Nhoùm 1 € € € € € € € € € € € € Nhoùm 2 Nhoùm 3 (ÑH1) 3/ Troø chôi: “Chuyeån ñoà vaät”: - GV nhaéc laïi teân troø chôi, caùch chôi, luaät chôi. - Cho HS chôi thöû - Cho HS chôi, GV quan saùt, nhaän xeùt. € € € € € € € € € € 8 – 10’ 1 – 2 laàn 2 – 3 laàn C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 11.doc