Giáo án sáng và chiều Lớp 5 Tuần 4

I-Mục tiêu ; -Biết một dạng quan hệ tỉ lệ ( đại lượng này gấp lên bao nhhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng gấp lên bấy nhiêu lần)

- Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ nàybằng một trong hai cách “ rút về đơn vị”

 hoặc “ Tìm tỉ số”

II-Đồ dùng dạy học : +G/V :Baûng phuï. + H/S : SGK,Vở

 

doc38 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 20/10/2014 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án sáng và chiều Lớp 5 Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ít ngon nhiều : Ăn ngon có chất lượng tốt hơn ăn nhiều mà không ngon. *Ba chìm bảy nổi:Cuộc đời vất vả. *Nắng chóng trưa mưa chóng tối:Trời ngắng có cảm giác mau trưa,trời mưa có cảm giác nhanh tối. Ÿ Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt Ÿ Baøi 2: Chữa bài: Các từ trái nghĩa với từ in đạm :lớn ,già ,dưới ,sống . - 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi Ÿ Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt Ÿ Baøi 3: - Giaûi nghóa nhanh caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ:nhỏ ,vụng ,khuya . - Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 3 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi - Hoïc sinh söûa baøi daïng tieáp söùc Ÿ Giaùo vieân choát laïi - Caû lôùp nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh bieát tìm moät soá töø traùi nghóa theo yeâu caàu vaø ñaët caâu vôùi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Ÿ Baøi 4: -Gọi học sinh đọc yêu cầu. Tìm các từ trái nghĩa tả hình dáng. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 4 - Caû lôùp ñoïc thaàm - Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc sinh trao ñoåi nhoùm. - Nhoùm tröôûng phaân coâng caùc baïn trong nhoùm tìm caëp töø traùi nghóa nhö SGK, roài noäp laïi cho thö kí toång hôïp - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - Hoïc sinh söûa baøi Ÿ Giaùo vieân choát laïi töøng caâu. - Caû lôùp nhaän xeùt (ñuùng, nhieàu caëp töø) Ÿ Baøi 5: Đặt câu có chứa cả cặp từ trrái nghĩa. - Löu yù hình thöùc, noäi dung cuûa caâu caàn ñaët. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi 5 - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh söûa baøi laàn löôït töøng em ñoïc noái tieáp nhau töøng caâu vöøa ñaët. Ÿ Giaùo vieân choát laïi. - Caû lôùp nhaän xeùt 3. Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp - Giaùo vieân phaùt phieáu goàm 20 töø. Yeâu caàu xeáp thaønh caùc nhoùm töø traùi nghóa. - Thaûo luaän vaø xeáp vaøo baûng töø - Trình baøy, nhaän xeùt 5. Toång keát - daën doø: - Hoaøn thaønh tieáp baøi 5 -Chuaån bò: “Môû roäng voán töø: Hoøa bình” - Nhaän xeùt tieát hoïc . TẬP LAØM VAÊN: KIEÅM TRA VIEÁT Taû caûnh I. Muïc tieâu: -Viết được bài văn miêu tả hoàn chỉnh có đủ ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài), thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả. - Diễn đạt thành câu , bước dầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả trong bài văn. - Reøn kó naêng vieát chaân thöïc, töï nhieân, coù saùng taïo. - Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quyù caûnh vaät, say meâ saùng taïo. II. Chuaån bò: - Thaày: Tranh phoùng to minh hoïa cho caùc caûnh gôïi leân noäi dung kieåm tra. III. Caùc hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 2. Baøi cuõ: Neâu caáu taïo 1 baøi vaên taû caûnh. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Kieåm tra vieát” 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi kieåm tra. - Hoaït ñoäng lôùp Phöông phaùp: Tröïc quan, ñ.thoaïi - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh minh hoïa. - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà kieåm tra - Giaùo vieân giôùi thieäu 4 böùc tranh. 1. Taû caûnh buoåi saùng (hoaëc tröa, chieàu) trong 1 vöôøn caây. 2. Taû caûnh buoåi saùng trong 1 coâng vieân em bieát. 3. Taû caûnh buoåi saùng treân caùnh ñoàng queâ höông em. 4. Taû caûnh buoåi saùng treân nöông raãy ôû vuøng queâ em. 5. Taû caûnh buoåi saùng treân ñöôøng phoá em thöôøng ñi qua. 6. Taû 1 côn möa em töøng gaëp. 7. Taû ngoâi tröôøng cuûa em. - Giaùo vieân giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc cuûa hoïc sinh neáu coù. - Hoïc sinh choïn moät trong nhöõng ñeà theå hieän qua tranh vaø choïn thôøi gian taû. * Hoaït ñoäng 2: Nêu yêu cầu . -Hoïc sinh laøm baøi vào v ở. 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò bài : “Luyeän taäp baùo caùo thoáng keâ” - Nhaän xeùt tieát hoïc SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TUAÀN 4 I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc: Giuùp HS nhaän ra öu khuyeát ñieåm cuûa baûn thaân, töø ñoù neâu ra höôùng giaûi quyeát phuø hôïp. Kyõ naêng: Reøn tính töï giaùc, maïnh daïn, töï tin. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tinh thaàn ñoaøn keát, hoaø ñoàng taäp theå, noi göông toát cuûa baïn II. CHUAÅN BÒ: GV : Coâng taùc tuaàn. HS: Baûn baùo caùo thaønh tích thi ñua cuûa caùc toå. III. HOAÏT ÑOÄNG LEÂN LÔÙP Giaùo vieân Hoïc sinh OÅn ñònh: Haùt Noäi dung: GV giôùi thieäu: Phaàn laøm vieäc ban caùn söï lôùp: GV nhaän xeùt chung: Öu: Veä sinh toát,saùch vôû khaù ñaày ñuû, bieát tham gia caùc hoaït ñoäng ñoaøn theå… Toàn taïi: Hoïc sinh hoïc baøi quaù yeáu, veà nhaø caàn coá gaéng hoïc baøi nhieàu hôn nöõa Gv taëng phaàn thöôûng cho toå haïng nhaát, caù nhaân xuaát saéc, caù nhaân tieán boä Coâng taùc tuaàn tôùi: Veä sinh tröôøng lôùp.. Hoïc taäp treân lôùp cuõng nhö ôû nhaø Thaêm hoûi phuï huynh hoïc sinh yeáu * Baøi haùt keát thuùc tieát sinh hoaït Haùt taäp theå - Lôùp tröôûng ñieàu khieån - Toå tröôûng caùc toå baùo caùo veà caùc maët : + Hoïc taäp + Chuyeân caàn + Kyû luaät + Phong traøo + Caù nhaân xuaát saéc, tieán boä ---- - Toå tröôûng toång keát ñieåm sau khi baùo caùo. Thö kyù ghi ñieåm sau khi caû lôùp giô tay bieåu quyeát. Ban caùn söï lôùp nhaän xeùt + Lôùp phoù hoïc taäp + Lôùp phoù kyû luaät Lôùp tröôûng nhaän xeùt Lôùp bình baàu : +Caù nhaân xuaát saéc:………………………………………. +Caù nhaân tieán boä:…………………………………………… Thö kyù toång keát baûng ñieåm thi ñua cuûa caùc toå. Tuyeân döông toå ñaït ñieåm cao. HS chôi troø chôi sinh hoaït, vaên ngheä,…theo chuû ñieåm tuaàn, thaùng . Caû lôùp haùt LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ÔN LUYỆN VỀ TỪ TRÁI NGHĨA. I.Mục tiêu:- Ôn luyện các kiến thức về từ trái nghĩa. - Nhận biết được từ trái nghĩa, tìm được các từ trái nghĩa với các từ cho sẵn. - Rèn kĩ năng dùng từ, đặt câu. Vận dụng nói đọc từ trái nghĩa chính xác. II. Đồ dùng dạy học:+ G/v: Bảng phụ. + H/s: Vở bài tập. III.Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A. Ổn định lớp: - Kiểm tra sách vở. B.Bài mới: 1.Giới thiệu bài. 2.Luyện tập: Bài 1: Tìm từ trái nghĩa ở các câu sau: + Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay Ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm. + Đời ta gương vở lại lành Cây khô cây lại đâm cành nở hoa. + Một ngày nhớ bao ngày xưa ấy Ba mươi năm biết mấy buồn vui. Bài 2: Tìm từ trái nghĩa trong các câu tuc ngữ? Gạch chan các từ đó. Lá lành đùm lá rách.. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Chết đứng cò hơn sống quỳ. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bài 3: Điền từ trái nghĩa thích hợp: + Đi………về xuôi. + Việc………nghĩa lớn. + Sáng nắng chiều……… + Thân cứng đá……… Bài 4: a.Tìm các từ trái nghĩa với quyết chí, đầu, đuôi. b. Đặt câu với một cặp từ trái nghĩa đó. - Yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở. - Thu vở chấm. 3.Củng cố-Dặn dò: - Thế nào là từ trái nghĩa? - Về nhà ôn lại bài. - Cả lớp. - Đọc đề bài tập 1. - Làm bài cá nhân, chữa bài. Ngọt bùi >< Đắng cay. Ngày >< Đêm. Vở >< Lành. Buồn >< Vui. - Một học sinh đọc đề bài. - Học sinh nối tiếp nhau lên gạch chân dưới các từ trái nghĩa. - Một học sinh đọc đề bài. - Thảo luận nhóm đôi. - Từng nhóm thi nhau lên điền từ. - Một học sinh đọc yêu cầu bài tập. - Làm bài vào vở. + Quyết chí: nản chí, nản lòng, thoái chí, nhục chí… + Đầu: đuôi, cuối, chân… + Đứng: ngồi, đi, quỳ, chạy, nằm… - Thất bại không làm anh ấy nhục chí. - Con chó bị ướt cả đầu đến đuôi. - Trong chợ kẻ đứng người ngồi… AN TOAØN GIAO THOÂNG BAØI 3: CHOÏN ÑÖÔØNG ÑI AN TOAØN VAØ PHOØNG TRAÙNH TAI NAÏN GIAO THOÂNG Muïc ñích yeâu caàu: HS naém ñöôc höõng ñieàu kieän an toaøn vaø chöa an toaøn cuûa ñöôøng phoá. Bieát löïa choïn con ñöôøng ñeán tröôøng an toaøn. Coù yù thöùc vaø thoùi quen chaáp haønh caùc luaät leä giao thoâng khi ñi treân ñöôøng. Chuaån bò: GV: Tranh aûnh minh hoïa veà nhöõng con ñöôøng an toaøn vaø chöa an toaøn. HS: Saùch giaùo khoa vaø caùc duïng cuï hoïc taäp coù lieân quan ñeán tieát hoïc. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Kieåm tra baøi cuõ: - Neâu noäi dung veà caùc kó naêng ñi xe ñaïp an toaøn ? - Vaøi em neâu - GV nhaän xeùt ñaùnh giaù Baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: - Ñeå naém ñöôïc tieâu chuaån cuûa moät con ñöôøng an toaøn. Baøi hoïc hoâm nay caù em seõ tìm hieåu “ choïn ñöôøng ñi an toaøn vaø phoøng traùnh tai naïn giao thoâng” - Nhaéc laïi töïa baøi Khai thaùc noäi dung: - Treo laàn löôït caùc böùc tranh leân baûng höôùng daãn HS quan saùt vaø neâu noäi dung cuûa töøng böùc tranh. - HS quan saùt vaø tìm hieåu + Böùc tranh thöù nhaát veõ caûnh gì? - Veõ veà con ñöôøng an toaøn + Haõy neâu noäi dung cuûa töøng böùc tranh ? - Veõ veà con ñöôøng phoá coù nhieàu xe qua laïi vôùi nhieàu laøn ñöôøng coù giaûi phaân caùch, ñöôøng coù ñeøn chieáu saùng coù ñeøn baùo hieäu giao thoâng, coù vóa heø roäng vaø khong coù vaät caûn. Coù vaïch keû qua ñöôøng daønh cho ngöôøi ñi boâ. + Theo em con ñöôøng an toaøn laø con ñöôøng nhö theá naøo ? - Hai HS neâu laïi tieâu chuaån cuûa con ñöôøng an toaøn. + Böùc tranh thöù hai veõ caûnh gì? - Con ñöôøng heïp, doác, khoâng thaüng vaø goà gheà, khoâng coù vóa heø, ñöôøng ñi hai chieàu vaø loøng ñöôøng heïp, khoâng coù ñeøn chieáu saùng, khoâng coù tín hieäu, khoâng coù ñeøn baùo vaø vaïch cho ngöôøi ñi boä qua ñöôøng. + Theo em con ñöôøng theá naøo laø con ñöôøng chöa an toaøn ? - Hai em nhaéc laïi theá naøo con ñöôøng chöa an toaøn * Löïa choïn con ñöôøng ñeán tröôøng: - Laøm theo nhoùm - GV phaùt phieáu hoïc taäp - Chia lôùp laøm 4 nhoùm. Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän vaø thö kí + Haõy neâu noäi dung cuûa böùc tranh vaø chæ con ñöôøng ñeán tröôøng ? + Haõy cho bieát con ñöôøng cuûa em töø A ñeán B ? - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo veà noäi dung. - Cacù nhoùm khaùc nhaän xeùt vaø boå sung. Cuûng coá daën doø: - Cho HS lieân heä thöïc teá: Caùc em ñi hoïc baèng con ñöôøng naøo, vì sao caùc em laïi choïn con ñöôøng ñoù ñeå ñi ? - HS töï do phaùt bieåu yù kieán, caùc em khaùc nhaän xeùt vaø boå sung. - Bieát aùp duïng vaøo thöïc teá: choïn con ñöôøng an toaøn ñeå ñi. - Chuaån bò baøi: “ Nguyeân nhaân gaây tai naïn giao thoâng” - Laéng nghe

File đính kèm:

  • docGiao an sang chieu lop 5 tuan 4.doc