Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 98: Kiểm tra Văn

I.MUÏC TIEÂU:

 1. Kieán thöùc: Cuûng coá kieán thöùc veà caùc vaên baûn nghò luaän ñaõ hoïc töø ñaàu HKII.

 2. Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng vieát caâu, trình baøy yù kieán.

 3. Thaùi ñoä: Vaän duïng ñöôïc nhöõng hieåu bieát ñoù vaøo vieäc vieát moät baøi vaên chöùng minh.

 II. NỘI DUNG HỌC TẬP:Củng cố kieán thöùc veà caâu, veà traïng ngữ .

 III. CHUẨN BỊ

 - GV :đề thi và đáp án

 -HS : Hoïc baøi + Giaáy, vieát

 IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

 1.Ổn định tổ chức và kiểm diện : Kiểm diện HS

 2. Kiểm tra miệng : không kiểmtra

 3. Tiến trình bài học

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 14/01/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 98: Kiểm tra Văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 24 Tiết 98 Tuần 26 Vaên baûn: KIEÅM TRA VAÊN I.MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá kieán thöùc veà caùc vaên baûn nghò luaän ñaõ hoïc töø ñaàu HKII. 2. Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng vieát caâu, trình baøy yù kieán. 3. Thaùi ñoä: Vaän duïng ñöôïc nhöõng hieåu bieát ñoù vaøo vieäc vieát moät baøi vaên chöùng minh. II. NỘI DUNG HỌC TẬP:Củng cố kieán thöùc veà caâu, veà traïng ngữ . III. CHUẨN BỊ - GV :đề thi và đáp án -HS : Hoïc baøi + Giaáy, vieát IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Ổn định tổ chức và kiểm diện : Kiểm diện HS 2. Kiểm tra miệng : không kiểmtra 3. Tiến trình bài học MA TRẬN ĐỀ Tên Chủ đề (nội dung,chương) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Văn học - Tục ngữ về thiên nhiên - Tục ngữ về con người - Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. - Tục ngữ - Đức tính giản dị của Bác Hồ - Chép 2 câu tục ngữ và nêu nội dung về thiên nhiên và con người Câu 1,2 -Nêu câu văn thâu tóm chủ đề Câu 3 - Tìm câu trái nghĩa:Ănquả..cây Câu 6 - Chứng minh tinh thần yêu nước Câu 4 -Giải thích câu tục ngữ Câu 5 - - Chứng tính đúng sai- tìm dchứng Câu 7 Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu 4 Số điểm 5 50% Số câu2 Số điểm 3 30% Số câu 1 Số điểm: 2 20% Số câu: 7 Số điểm 10 100% ÑEÀ ÑAÙP AÙN 1. Chép lại và nêu nội dung của 2 câu tục ngữ đã học nói về nhân cách con người?(1,5đ) 2. Chép lại và nêu nội dung của 2 câu tục ngữ về thiên nhiên mà em đã học?(1,5đ) 3.Vaán ñeà nghò luaän “ Tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta” được thể hiện trong câu văn nào? (1đ) 4.Ñeå chöùng minh cho nhaän ñònh: “Daân ta coù moät loøng noàng naøn yeâu nöôùc. Ñoù laø moät truyeàn thoáng quyù baùu cuûa ta”, taùc giaû ñaõ ñöa ra nhöõng daãn chöùng naøo? ( 1đ) 5. Giaûi thích nghóa caâu tuïc ngöõ “Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim” vaø tìm hai caâu coù yù nghóa töông töï (2ñ) 6. Tìm câu tục ngữ có ý nghĩa trái ngược nhau với câu “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”?(1đ) 7. “Giaûn dò laø moät ñöùc tính, moät phaåm chaát noåi baät vaø nhaát quaùn trong loái soáng, sinh hoaït, trong quan heä vôùi moïi nguôøi, trong coâng vieäc vaø caû trong lôøi noùi, baøi vieát cuûa Chuû tòch Hoà Chí minh”. Ñieàu ñoù ñuùng hay sai ? Haõy chöùng minh.(2ñ) 1. HS nêu 2. HS nêu 3. Dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước . Đó là truyền thống quý báu của ta. 4. -Lòng yêu nước trong lịch sử - Lòng yêu nước trong đồng bào ta ngày nay. 5.. -“Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim”: coù yù chí, kieân trì seõ thaønh coâng. -Ai ôi giöõ chí cho beàn Duø ai xoay höôùng ñoåi neàn maëc ai. -Duø ai noùi ngaõ noùi nghieâng Loøng ta vaãn vöõng nhö kieàng ba chaân. 6. Ăn cháo đá bát 7. -Böõa aên chæ coù vaøi ba moùn giaûn ñôn, khi aên baùc khoâng ñeå rôi vaûi moät haït naøo, khi aên xong thöùc aên ñöôïc saé xeáp töôm taát. -Caùi nhaø saøn chæ coù vaøi phoøng. -Töø vieäc nhoû ñeán vieäc lôùn ít caàn ñeán ngöôøi phuïc vuï. -Giaûn dò trong lôøi noùi, baøi vieát 4 .Tổng kết(Củng cố , rút gọn kiến thức) - Xem laïi baøi vaø noäp baøi theo baøn 5. Hướng dẫn học tập( Hướng dẫn HS tự học ở nhà) * Đối với bài học ở tiết học này : Veà nhaø xem laïi baøi * Đối với bài học ở tiết học tiếp theo -Chuaån bò baøi: “ Chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng ‘(tt). Chuù yù: +Caùch chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng +Traû lôøi caùc caâu hoûi SGK trang 64 vaøo vôû soaïn. V. PHỤ LỤC VI. RÚT KINH NGHIỆM: a.Nội dung.............................................................................................................................................................. ............................... b.Phương pháp............................................................................................................................................................. ........................................... c.Đồ dùng thiết bị dạy học ........................ ........................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 98 Kiem tra van 1 tiet.doc