Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tuần 30 - Năm học 2013-2014 - Bùi Thị Thúy Hằng

1. Muïc tieâu: Giuùp HS:

a. Kieán thöùc:

 - Hoạt động 1: Tạo hứng thú học tập.

 - Hoaït ñoäng 2:

 + Học sinh biết: Một số nét chính về tác giả, tác phẩm.

 + Học sinh hiểu: nghĩa của một số từ khó và bố cục của bài.

 - Hoaït ñoäng 3:

 + Học sinh biết: tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật khi miêu tả các loài chim ở làng quê trong bài văn.

 + Học sinh hiểu: thế giới các loài chim đã tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thiên nhiên ở một làng quê miền Bắc.

 - Hoaït ñoäng 4:

 + Học sinh biết: biết làm bài tập

b. Kó naêng:

 - Học sinh thực hiện được: Nhận biết được chất dân gian được sử dụng trong bài văn và tác dụng của những yếu tố này.

- Học sinh thực hiện thành thạo: Đọc - hiểu bài hồi kí – tự truyện có yếu tố miêu tả.

c. Thaùi ñoä:

 - Thói quen: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân cho HS

 - Tính cách: Tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng: Lieân heä baûo veä caùc loaøi chim, giöõ caân baèng sinh thaùi.

2.Nội dung học tập:

- Cảm nhận được vẻ đẹp của ong bướm trong vườn.

3.Chuaån bò:

GV: Tranh “Moät soá loaøi chim ôû ñoàng baèng Baéc Boä.”

HS: Ñoïc vaên baûn, tìm hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa baøi.

 

doc16 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tuần 30 - Năm học 2013-2014 - Bùi Thị Thúy Hằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aùu laùu nhö quaï doøm chuoàng lôïn. C. Daây mô reã maù. D. Cuï baûo cuõng khoâng daùm ñeán. 4.5 Höôùng daãn học tập: 5 phút à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy: - Hoïc baøi, hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù trong SGK 113. Đọc kĩ văn bản, nhớ được các chi tiế, hình ảnh miêu tả tiêu biểu về các loài chim. - Nhớ được các câu đồng dao, thành ngữ tronmg văn bản. - Tìm hiểu thêm các văn bản viết về đồng quê Việt Nam - Laøm hoaøn chænh caùc BT trong vôû baøi taäp à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau: - Chuaån bò baøi tieát sau: “Traû baûi KT Vaên, Traû baøi Taäp laøm vaên taû ngöôøi.”. Xem laïi ñeà baøi vaø tìm ñaùp aùn ñuùng cho caùc caâu hoûi. 5. Phụ lục:: - Sách giáo viên văn 6.( Nhà xuất bản Giáo dục) - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 6 ( Nhà xuất bản Hà Nội) - Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 6 ( Nhà xuất bản GD Việt Nam) Tuần: 30 Tiết: 115 ND: 28/3/2013 KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT. 1. Muïc tieâu: Giuùp HS. a. Kieán thöùc: - Học sinh hiểu: Cuûng coá laïi kieán thöùc tieáng Vieät ñaõ hoïc ôû ø HKII. b. Kó naêng: - Học sinh thực hiện được: Reøn kó naêng laøm moät baøi kieåm tra hoaøn chænh. c. Thaùi ñoä: -Tính cách: Giaùo duïc HS tính caån thaän, saùng taïo, nghieâm tuùc khi laøm baøi kieåm tra. 2 Ma traän ñeà: Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1. Caùc biện pháp tu từ - Kieán thöùc: Ñaëc ñieåm các BPTT ñaõ hoïc - Kó naêng: so sánh được các BPTT Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:30% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1 Số điểm: 3 Tỉ lệ: 30% 2. Caùc loaïi caâu ñaõ hoïc. Caâu traàn thuaät ñôn, caâu traàn thuaät ñôn coù töø laø, khoâng coù töø laø. - Kieán thöùc: Ñaëc ñieåm cuûa caùc thaønh phaàn caâu ñaõ hoïc - Kó naêng: Xaùc ñònh ñöôïc chuû ngöõ- vò ngöõ cuûa caâu ñaõ hoïc. - Kieán thöùc: Ñaëc ñieåm cuûa Caâu traàn thuaät ñôn, caâu traàn thuaät ñôn coù töø laø, khoâng coù töø laø. -Kó naêng: Ñaët ñuùng kieåu caâu ñaõ hoïc. Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu: 1 Số điểm:3 Tỉ lệ:30% Số câu: 1 Số điểm: 3 Tỉ lệ: 30% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 2 Số điểm: 4 Tỉ lệ:40% 3. Caùc bieän phaùp tu töø ñaõ hoïc. - Kieán thöùc: Bieän phaùp tu töø so saùnh, nhaân hoùa. - Kó naêng: Vieát ñöôïc ñoaïn vaên coù söû duïng bieän phaùp tu töø so saùnh, nhaân hoùa. Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Số câu: 1 Số điểm:3 Tỉ lệ: 30% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu: 2 Số điểm: 5 Tỉ lệ:50% Số câu: 1 Số điểm: 3 Tỉ lệ:30% Số câu: 1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Số câu: 4 Số điểm: 10 Tỉ lệ:100% 3.Ñeà kieåm tra vaø ñaùp aùn: 3.1.Ñeà baøi: 1. So sánh biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ.(2đ) 2. Xaùc ñònh chuû ngöõ – vò ngöõ trong caùc caâu sau. (3ñ) a. Mặt trời nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết.. b. Chân trời ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây hết bụi.. c. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. 3. Ñaët hai caâu traàn thuaät ñôn, moät caâu không có từ là, một câu có từ là.( 3đ) 4. Vieát ñoaïn vaên mieâu taû ngaén vôùi noäi dung töï choïn, trong ñoù coù duøng pheùp so saùnh vaø nhân hoá, xaùc ñònh pheùp so saùnh vaø nhân hoá coù trong ñoaïn vaên.? (2ñ) 3.2.Ñaùp aùn: Caâu Noäi dung Ñieåm Câu 1 - Giống: cùng gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác. - Khác: + Ẩn dụ: dựa trên nét tương đồng. Ẩn dụ phẩm chất, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, ẩn dụ hình thức. + Hoán dụ: dựa trên quan hệ gần gũi. Dùng dấu hiệu gọi sự vật, lấy bộ phận gọi toàn bộ, lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng, lấy cái cụ thể gọi cái trừu tượng. 1đ 1đ Caâu 2 a. Mặt trời /nhú lên dần dần rồi lên cho kì hết.. b. Chân trời ngấn bể /sạch như một tấm kính lau hết mây hết bụi.. c. Rồi tre / lớn lên, cúng cáp, dẻo dai, vững chắc. 1đ 1đ 1đ Caâu 3 VD: Chieàu nay lôùp em ñi lao ñoäng. Baïn Lan laø lôùp tröôûng cuûa lôùp em. 1.5đ 1.5đ Caâu 4 Hoïc sinh töï vieát. Ví duï veà caâu coù söû duïng pheùp so saùnh: Giôø ra chôi, chuùng em uøa ra saân nhö baày chim soå loàng. Ví duï veà caâu coù söû duïng pheùp so saùnh: Nhöõng chuù chim hoùt líu lo treân caønh caây nhö muoán cuøng chôi voùi chuùng em. 3ñ 4.. Keát quaû: a.Thống kê chất lượng: Lớp TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém TB trở lên SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 6a1 46 6a2 46 6a3 48 K6 140 b. Đánh giá chất lượng bài làm của học sinh vaø ñeà kieåm tra - Öu ñieåm: - Khuyeát ñieåm: Tuần: 30 Tiết: 116 ND:28/3/2013 TRAÛ BAØI KIEÅM TRA VAÊN. TRAÛ BAØI VIEÁT VAÊN TAÛ NGÖÔØI. 1. Muïc tieâu: Giuùp HS. a. Kieán thöùc: - Học sinh hiểu: Cuûng coá laïi kieán thöùc veà caùc vaên baûn ñaõ hoïc, veå theå loaïi vaên taû ngöôøi. b. Kó naêng: - Học sinh thực hiện được:Reøn kó naêng ñaùnh giaù ñöôïc chaát löôïng baøi laøm cuûa mình, söûa loãi sai. c. Thaùi ñoä: - Tính cách: Giaùo duïc yù thöùc töï giaùc söûa loãi sai cho HS. 2. Nội dung học tập: Trả bài kiểm tra: văn, tập làm văn 3.Chuaån bò: .GV: Ñaùp aùn , baøi kieåm tra. HS: Tìm ñaùp aùn ñuùng. 4. Tổ chức các hoạt động học tập: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc và kieåm dieän : 6A1: 6A2: 6A3: 4.2. Kieåm tra miệng: 4.3. Tiến trinh bài học: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. ND baøi hoïc. àHoaït ñoäng 1: Ñeå giuùp caùc em naém ñöôïc öu, khuyeát ñieåm trong baøi kieåm tra vaên, baøi taäp laøm vaên taû ngöôøi, tieát naøy, coâ seõ traû hai baøi kieåm tra treân cho caùc em.. A.Baøi kieåm tra Vaên: àHoaït ñoäng 2. Cho HS nhaéc laïi ñeà baøi àHoaït ñoäng 3:Höôùng daãn HS phaân tích ñeà. Neâu yeâu caàu ñeà? ˜ Phaàn I: Traéc nghieäm. Phaàn II: Töï luaän. àHoaït ñoäng 4. Nhaän xeùt. ˜GV nhaän xeùt. ˜- Öu ñieåm: HS hieåu yeâu caàu ñeà baøi, trình baøy saïch ñeïp. ˜Toàn taïi: Moät soá HS chöa laøm ñöôïc phaàn toùm taét truyeän. à Hoaït ñoäng 5. Coâng boá ñieåm. Treân TB: Döôùi TB: àHoaït ñoäng 6. Traû baøi. ˜GV goïi HS leân phaùt baøi cho caû lôùp. ˜GV coâng boá ñieåm cho HS naém. àHoaït ñoäng 7.Ñaùp aùn: ˜GV höôùng daãn HS traû lôøi caùc caâu hoûi. àHoaït ñoäng 8. Söûa loãi : ˜GV treo baûng phuï, ghi loãi sai cuûa HS. ˜ Goïi HS söûa sai. ˜ GV söûa laïi cho hoaøn chænh. ˜ Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc vieát ñuùng chính taû, duøng töø chính xaùc. B: Baøi Taäp laøm vaên: àHoaït ñoäng 1.Cho HS nhaéc laïi ñeà baøi: ˜GV ghi ñeà leân baûng. àHoaït ñoäng 2.Höôùng daãn HS phaân tích ñeà: Kieåu baøi: vaên taû ngöôøi. Yeâu caàu: Taû 1 ngöôøi baïn thaân cuûa em. àHoaït ñoäng 3.Nhaän xeùt baøi laøm: ˜GV nhaän xeùt. -˜ Öu ñieåm: HS hieåu yeâu caàu ñeà baøi, trình baøy saïch ñeïp, taû ñöôïc ngöôøi baïn thaân cuûa mình. ˜Ñoïc baøi vaên hay. ˜- Toàn taïi: moät soá HS chöa bieát caùch laøm baøi vaên taû ngöôøi, laøm sô saøi. àHoaït ñoäng 4. Coâng boá ñieåm. Treân TB: Döôùi TB: àHoaït ñoäng 5 Traû baøi cho HS. ˜GV coâng boá ñieåm cho HS naém àHoaït ñoäng 6.Höôùng daãn HS xaây döïng daøn baøi: ˜GV höôùng daãn HS laäp daøn yù. ˜Goïi moät HS neâu phaàn môû baøi. ˜Goïi HS neâu caùc yù phaàn thaân baøi. ˜Goïi HS neâu phaàn KB. àHoaït ñoäng 7: Söûa loãi: ˜GV treo baûng phuï, ghi loãi sai cuûa HS. ˜Goïi HS söûa sai. ˜GV söûa laïi cho hoaøn chænh. ˜ GD HS yù thöùc vieát ñuùng chính taû. duøng töø chính xaùc. ˜GD HS yù thöùc dieãn ñaït maïch laïc. A.Baøi kieåm tra Vaên: 1. Ñeà baøi: 2. Phaân tích ñeà 3. Nhaän xeùt. - Öu ñieåm: - Toàn taïi: 4. Coâng boá ñieåm: 5. Traû baøi. 6.Ñaùp aùn: Caâu 1: Caùc vaên baûn, caùc taùc giaû ñaõ hoïc: - Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân - Toâ Hoaøi - Soâng nöôùc caø Mau- Ñoaøn Gioûi - Böùc tranh cuûa em gaùi toâi – Taï Duy Anh - Vöôït thaùc – Voõ Quaûng - Buoåi hoïc cuoái cuøng – An- phoâng- xô Ñoâ – ñeâ - Ñeâm nay Baùc khoâng nguû – Minh Hueä Caâu 2: Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân cuûa Deá Meøn: ÔÛ ñôøi maø coù thoùi hung haêng baäy baï, coù oùc maø khoâng bieát nghó, sôùm muoän roài cuõng mang hoïa vaøo mình. Caâu 3: Neùt ñaëc saéc veà ngheä thuaät cuûa baøi Vöôït thaùc: - Phoái hôïp mieâu taû caûnh thieân nhieân vaø mieâu taû ngoaïi hình, haønh ñoäng cuûa con ngöôøi. Söû duïng pheùp nhaân hoùa so saùnh phong phuù vaø coù hieäu quaû. Löïa choïn caùc cho tieát mieâu taû ñaëc saéc choïn loïc. Söû duïng ngoân ngöõ giaøu hình aûnh, bieåu caûm, gôïi nhieàu lieân töôûng. Caâu 4: Vieát ñoaïn vaên. Hoïc sinh töï vieát. 7. Söûa loãi a) Loãi chính taû. - Keâu caêngà kieâu caêng. - Loàng vui söôùngà loøng vui söôùng. - OÁm íu à oám yeáu. B: Baøi Taäp laøm vaên: 1.Ñeà baøi: 2.Phaân tích ñeà: 3.Nhaän xeùt - Öu ñieåm: - Toàn taïi: 4. Coâng boá ñieåm. 5.Traû baøi 6. Daøn baøi: a. Môû baøi: Taû nhöõng neùt khaùi quaùt veà ngöôøi baïn: Teân? AÁn töôïng noåi baät? Lí do choïn taû? b. Thaân baøi: - Taû nhöõng neùt tieâu bieåu veà hình daùng, chaân dung beân ngoaøi cuûa baïn: Ñaàu toùc, neùt maët, da deû, chaân tay, tieáng noùi, nuï cöôøi. - Taû tính neát trong coâng vieäc, trong tình caûm gia ñình, baïn beø, trong hoïc taäp, theå hieän trong lôøi noùi, trong cöû chæ haønh ñoäng. c. Keát baøi: AÁn töôïng saâu saéc veà ngöôøi baïn? Vì sao? 7. Söûa loãi: a) Loãi chính taû: - Baïn ñieàu chæ emà baïn ñeàu. - Ñaù boángà ñaù boùng. - Muoãi caoà muõi cao. - Maûi maûi à maõi maõi. - Ñaùnh nhaoà ñaùnh nhau. b) Loãi dieãn ñaït: - Moät hoâm coù moät baïn ñi hoïc, baïn aáy teân laø Ngaân laø baïn thaân cuûa em. à Baïn Ngaân laø ngöôøi baïn thaân. 4.4:Tổng kết : GV nhaéc nhôû HS chuù yù hôn trong hoïc caùc vaên baûn trong baøi laøm taû ngöôøi. 4.5:Höôùng daãn hoïc tập: à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy: - Xem laïi kieåu baøi taû ngöôøi. à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau: - Soaïn baøi “OÂn taäp vaên mieâu taû”. Oân veà daøn yù cuûa baøi vaên mieâu taû vaø caùch laøm baøi vaên mieâu taû 5. Phụ lục:: - Sách giáo viên văn 6.( Nhà xuất bản Giáo dục) - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 6 ( Nhà xuất bản Hà Nội) - Học và thực hành theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 6 ( Nhà xuất bản GD Việt Nam)

File đính kèm:

  • docNgu Van 6Tuan 30.doc
Giáo án liên quan