Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tiết 7: Tìm hiểu chung về văn tự sự (Tiết 1) - Năm học 2013-2014 - Võ Thị Tuấn

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Cú hiểu biết bước đầu về văn tự sự.

- Vận dụng kiến thức đó học để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

 1. Kiến thức:

Đặc điểm của văn bản tự sự

 2. Kỹ năng:

- Nhận biết được văn bản tự sự.

- Sử dụng được một số thuật ngữ: tự sự, kể truyện, sự việc, người kể.

III. CHUẨN BỊ:

 - Giáo viên+ Soạn bài

 + Đọc sách giáo viên và sách bài soạn.

 + Bảng phụ viết các sự vịêc

 - Học sinh:

 + Soạn bài

IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP

 1. Ổn định tổ chức.

 2. KTBC: Văn bản là gì? Lấy VD?

 3. Bài mới:

 HĐ1: Khởi động.

 Các em đã được nghe ông bà, cha, mẹ kể những câu chuyện mà các em quan tâm, yêu thích. Mỗi truyện đều có ý nghĩa nhất định qua các sự vịêc xảy ra trong truyện. Đó là một thể loại gọi là tự sự. Vậy tự sự có ý nghĩa gì? Phương thức tự sự là như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều đó.

 

docx2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tiết 7: Tìm hiểu chung về văn tự sự (Tiết 1) - Năm học 2013-2014 - Võ Thị Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 7: Ngµy so¹n: 20-8-2011 T×m hiÓu chung vÒ v¨n tù Sù.( TiÕt 1) I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Có hiểu biết bước đầu về văn tự sự. - Vận dụng kiến thức đã học để đọc – hiểu và tạo lập văn bản. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức: Đặc điểm của văn bản tự sự 2. Kỹ năng: - Nhận biết được văn bản tự sự. - Sử dụng được một số thuật ngữ: tự sự, kể truyện, sự việc, người kể. III. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn+ So¹n bµi + §äc s¸ch gi¸o viªn vµ s¸ch bµi so¹n. + B¶ng phô viÕt c¸c sù vÞªc - Häc sinh: + So¹n bµi IV. C¸c b­íc lªn líp 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KTBC: V¨n b¶n lµ g×? LÊy VD? 3. Bµi míi: H§1: Khëi ®éng. C¸c em ®· ®­îc nghe «ng bµ, cha, mÑ kÓ nh÷ng c©u chuyÖn mµ c¸c em quan t©m, yªu thÝch. Mçi truyÖn ®Òu cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh qua c¸c sù vÞªc x¶y ra trong truyÖn. §ã lµ mét thÓ lo¹i gäi lµ tù sù. VËy tù sù cã ý nghÜa g×? Ph­¬ng thøc tù sù lµ nh­ thÕ nµo? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em hiÓu ®iÒu ®ã. Ho¹t ®éng cña thÇy-trß Néi dung cÇn ®¹t H§2: Gióp hs hiÓu ý nghÜa vµ ®Æc ®iÓm chung cña ph­¬ng thøc tù sù. ? Hµng ngµy c¸c em cã hay kÓ chuyÖn vµ nghe kÓ chuyÖn kh«ng? §ã lµ nh÷ng chuyÖn g×? ? Khi nghe nh÷ng yªu cÇu vµ c©u hái: - Bµ ¬i! bµ kÓ chuyÖn cæ tÝch cho ch¸u ®i! - CËu kÓ cho m×nh nghe, Lan lµ ng­êi nh­ thÕ nµo? ? Theo em ng­êi nghe muèn biÕt ®iÒu g× vµ ng­êi kÓ ph¶i lµm g×? ? Trong tr­êng hîp trªn nÕu muèn cho mäi ng­êi biÕt Lan lµ mét ng­êi b¹n tèt, em ph¶i kÓ nh÷ng viÖc nh­ thÕ nµo vÒ Lan? V× sao? NÕu em kÓ mét c©u chuyÖn kh«ng liªn quan ®Õn Lan lµ ng­êi b¹n tèt th× c©u chuyÖn cã ý nghÜa kh«ng? ? VËy tù sù cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo? ? TruyÖn Th¸nh Giãng lµ mét v¨n b¶n tù sù, v¨n b¶n nµy cho chóng ta biÕt nh÷ng sù viÖc g×? ? Em h·y liÖt kª c¸c sù viÖc theo thø tù tr­íc sau cña truyÖn ? TruyÖn thÓ hiÖn ý nghÜa g×? ? Tõ v¨n b¶n trªn, em h·y suy ra ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng thøc tù sù? I. ý nghÜa vµ ®Æc ®iÓm chung cña ph­¬ng thøc tù sù: 1. ý nghÜa a. T×m hiÓu VD: - Hµng ngµy ta th­êng ®­îc nghe hoÆc kÓ chuyÖn v¨n häc, chuyÖn ®êi th­êng, chuyÖn cæ tÝch, sinh ho¹t. - KÓ chuyÖn ®Ó biÕt, ®Ó nhËn thøc vÒ ng­êi, sù vËt, sù viÖc, ®Ó gi¶i thÝch, khªn chª, ®Ó häc tËp. §èi víi ng­êi nghe lµ muèn t×m hiªñ, muèn biÕt §èi víi ng­êi kÓ lµ th«ng b¸o, cho biÕt, gi¶i thÝch... b. KÕt luËn: Tù sù gióp ng­êi nghe hiÓu biÕt vÒ ng­êi, sù vËt, sù viÖc. §Ó gi¶i thÝch, khen, chª qua viÖc ng­êi nghe th«ng b¸o cho biÕt. 2. §Æc ®iÓm chung cña ph­¬ng thøc tù sù: - V¨n b¶n: Th¸nh Giãng + KÓ vÒ sù ra ®êi k× l¹ cña Giãng. + Th¸nh Giãng biÕt nãi vµ nhËn tr¸ch nhiÖm ®¸nh giÆc + Th¸nh Giãng lín nhanh nh­ thæi + Th¸nh Giãng v­¬n vai thµnh tr¸ng sÜ c­ìi ngùa s¾t ®i ®¸nh giÆc vµ ®¸nh tan giÆc. + Vua phong TG lµ Phï §æng Thiªn V­¬ng vµ nh÷ng dÊu tÝch cßn l¹i cña Th¸nh Giãng. - ý nghÜa: + TG lµ h×nh t­îng tiªu biÓu, rùc rì cña ng­êi anh hïng diÖt giÆc cøu n­íc. + Lµ ng­êi anh hïng mang trong m×nh søc m¹nh céng ®ång buæi ®Çu dùng n­íc à KÓ mét chuçi c¸c sù viÖc, sù viÖc nµy dÉn ®Õn sù viÖc kia vµ cuèi cïng lµ kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa * Ghi nhí: tr/ 28 4. Cñng cè: - ý nghÜa vµ ®Æc ®iÓm chung cña ph­¬ng thøc tù sù? 5. H­íng dÉn vÒ nhµ : - ChuÈn bÞ phÇn LuyÖn tËp. ------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docxtiet 7.docx